IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Contingut

Introducció

En els sistemes Linux tot són fitxers, entre els quals hi ha fitxers regulars, directoris, unitats de disc, maquinari, sockets, enllaços, conductes... Tots aquests fitxers es troben a la ruta /dev

Hi ha 3 tipologies de fitxers:

- Fitxers del sistema operatiu: Contenen els fitxers de configuració, els executables, les aplicacions bàsiques del sistema...

- Fitxers d'aplicacions: Són conjunts de fitxers que s'instal·len al sistema.

- Fitxers d'usuari: Contenen informació pròpia dels usuaris, com per exemple documents de text, fitxers multimèdia, fitxers d'aplicacions...

La quantitat i el tipus de fitxers depèn del sistema operatiu, de les aplicacions en sí i de l'ús que fan del sistema els usuaris. Un administrador ha de saber gestionar els fitxers del sistema amb efectivitat.

Noms del fitxers i conceptes bàsics

Sistemes LINUX

L'usuari d'un sistema operatiu ha de donar un nom (que és una cadena de caràcters) senzill i unívoc a cada fitxer del sistema.

En Linux, els noms dels fitxers poden contenir qualsevol caràcter, excepte:

- La barra o / (forward slash): aquest caràcter està reservat per indicar l'arrel del sistema i s'utilitza com a separador de directoris.

- Caràcter null: s'utilitza per indicar el final de segments de text.

Els sistemes Linux són case sensitive, és a dir, distingeixen entre majúscules i minúscules.

Els arxius tenen extensions (per exemple, .txt), que s'utilitzen per comoditat, tot i que no són normatives.

Els directoris a Linux són un tipus especific de fitxer i com a tals se'ls hi aplica les mateixes característiques que als "fitxers normals". Cal tenir en compte però que la carpeta arrel sempre és anomenada /.

La mida dels noms dels arxius és d'entre 1 i 255 caràcters.

Recomanacions:

 • Utilitzar només caràcters alfanumèrics (0-9 i a-z) i en minúscules.
 • Evitar els espais. Normalment s'utilitza un guió baix (_), un guió simple (-) o un pun (.) com a alternativa a l'espai.
 • Com a excepció al comentat anteriorment, alguns noms de fitxers com README, INSTALL, NEWS, AUTHORS, LICENSE s'escriuen típicament en majúscules. Aquest fitxers normalment formen part de la documentació de les aplicacions.

Altres:

 • Es permeten les dobles extensions (nom_arxiu.tar.gz).
 • Un fitxer és un conjunt d'informació relacionada entre sí.

Fitxers ocults i fitxers de còpia de seguretat

Escapament de caràcters. Barra invertida (\)

Ajuda en l'acabament dels noms dels fitxers (file completion)

Caràcters especials i caràcters de substitució (file globbing)

Sistemes de fitxers FAT i NTFS

Ordres de manipulació de fitxers

ls. Mostrar els continguts d'un directori

La comanda ls és una abreviatura de list (llistar). Ens permet mostrar els fitxers d'un directori.

La seva execució sense paràmetres mostra el següent:

$ ls
a      dwhelper        Imatges      Públic
Baixades   empresa.mwb      joel_prova1.sql  qBT_dir
bin     Escriptori       MBR.img      sdfas.jpg.jpeg
carpeta   examples.desktop    minipart     Software
CD      Firefox_wallpaper.png Música      Ubuntu One
CD2     hs_err_pid13387.log  netbeans-7.0.1  Vídeos
custom.seed hs_err_pid17463.log  netbeans-7.1.1  VirtualBox VMs
Desktop   hs_err_pid2200.log   NetBeansProjects
directori  hs_err_pid2533.log   Plantilles
Documents  hs_err_pid3018.log   Privat

Hi podem veure els fitxers no ocults del directori on ens trobem.

La comanda ls té diferents paràmetres:

 • Mostrar tots els fitxers (ocults o no): ls -a
 • Mostrar gairebé tots els fitxers (excepte ., | i ..): ls -A
 • Mostrar colors: ls -colors
 • Mostrar recursivament: ls -r
 • Mostrar múltiples directoris de cop: ls directori1 directori2
 • Mostrar més dades dels fitxers: ls -l
 • Mostrar els inodes: ls -i
 • Mostrar mides en format humà: ls -lh
 • Mostrar el sufix (tipus) de fitxer: ls -F
 • No mostrar les còpies de seguretat: ls -B
 • Mostrar només directoris: ls -d
 • Mostrar tota la informació: ls -Flia
 • Mostrar atime timestamp: ls -lu
 • Mostrar ctime timestamp: ls -lc

Mostrar tots els fitxers (mostrar els fitxers ocults)

$ ls -a

.           .gnome2_private   NetBeansProjects
..           .gstreamer-0.10   .neverball
a           .gtkboard      .opera
.adobe         .gtk-bookmarks    .opera-widget-arkadion-x
.appdata        .gvfs        .opera_widget_installer
.aptitude       .holotz-castle    .opera-widgets
Baixades        .hplip        .opera-widget-spirograph
.ballz_saves.txt    hs_err_pid13387.log .pki
.bash_history     hs_err_pid17463.log Plantilles
.bash_logout      hs_err_pid2200.log  .pokerth
.bashrc        hs_err_pid2533.log  Privat
bin          hs_err_pid3018.log  .profile
.cache         .ICEauthority    Públic
carpeta        .icedtea       .pulse
CD           .icons        .pulse-cookie
CD2          Imatges       qBT_dir
.compiz        joel_prova1.sql   .rpmdb
.config        .joe_state      .scummvm
custom.seed      .kchmviewer     .scummvmrc
.dbus         .kde         sdfas.jpg.jpeg
Desktop        .libreoffice     .shotwell
.dia          .lincity-ng     Software
directori       .local        .ssh
.dmrc         .m2         .sudo_as_admin_successful
Documents       .macromedia     .supertux
dwhelper        .mame        .synaptic
empresa.mwb      MBR.img       .themes
Escriptori       minipart       .thumbnails
.esd_auth       .mission-control   .tsclient
examples.desktop    .mozilla       Ubuntu One
Firefox_wallpaper.png Música        Vídeos
.fontconfig      .mysql        .VirtualBox
.gconf         .mysql_history    VirtualBox VMs
.gconfd        .nautilus      .xmoto
.gegl-0.0       .nbi         .xsession-errors
.gimp-2.6       .netbeans      .xsession-errors.old
.gksu.lock       netbeans-7.0.1
.gnome2        netbeans-7.1.1

Mostrar colors

$ ls -colors

total 104732
   4 drwxr-xr-x 12 joel   4096 2012-04-13 11:31 VirtualBox VMs
   4 drwxr-xr-x 3 joel   4096 2012-03-16 10:13 Vídeos
   4 drwxrwxr-x 2 joel   4096 2012-04-18 14:36 Ubuntu One
   4 drwxr-xr-x 3 joel   4096 2012-02-13 13:05 Software
  148 -rw-r--r-- 1 joel  151453 2012-01-16 10:30 sdfas.jpg.jpeg
   4 drwxr-xr-x 3 joel   4096 2012-01-25 12:49 qBT_dir
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2011-09-26 14:48 Públic
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2011-10-27 12:55 Privat
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2011-09-26 14:48 Plantilles
   4 drwxr-xr-x 82 joel   4096 2012-04-18 10:32 NetBeansProjects
   4 drwxr-xr-x 13 joel   4096 2012-04-18 10:30 netbeans-7.1.1
   4 drwxr-xr-x 11 joel   4096 2011-10-27 10:55 netbeans-7.0.1
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2011-09-26 14:48 Música
102400 -rw-r--r-- 1 joel 104857600 2011-10-27 13:28 minipart
   4 -rw-r--r-- 1 root    512 2011-10-26 12:20 MBR.img
   4 -rw-r--r-- 1 joel   2025 2011-12-13 13:07 joel_prova1.sql
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2012-03-26 12:01 Imatges
  76 -rw-r--r-- 1 joel   77235 2012-03-07 12:17 hs_err_pid3018.log
  72 -rw-r--r-- 1 joel   73268 2012-01-19 09:13 hs_err_pid2533.log
  104 -rw-r--r-- 1 joel  105195 2011-11-09 09:59 hs_err_pid2200.log
  80 -rw-r--r-- 1 joel   74179 2012-04-18 10:31 hs_err_pid17463.log
  100 -rw-r--r-- 1 joel  100687 2011-10-27 10:56 hs_err_pid13387.log
 1628 -rw-r--r-- 1 joel  1665758 2012-02-09 12:56 Firefox_wallpaper.png
   4 -rw-r--r-- 1 joel    179 2011-09-26 14:33 examples.desktop
   4 drwxr-xr-x 7 joel   4096 2012-04-18 14:56 Escriptori
  12 -rw-r--r-- 1 joel   9062 2011-12-16 11:10 empresa.mwb
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2012-03-06 09:26 dwhelper
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2012-04-13 14:08 Documents
   4 drw-r-xr-x 2 joel   4096 2012-04-16 13:02 directori
   4 drwx------ 2 joel   4096 2012-03-26 13:01 Desktop
   4 -rw-r--r-- 1 joel    547 2011-12-02 11:06 custom.seed
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2011-10-26 13:07 CD2
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2011-10-26 13:03 CD
   4 drwx------ 3 root   4096 2012-04-16 13:18 carpeta
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2011-11-28 11:54 bin
   4 drwxr-xr-x 7 joel   4096 2012-04-18 14:50 Baixades
   4 -rw-r--r-- 1 joel     2 2011-10-24 13:23 a

Mostrar recursivament

$ ls -r

VirtualBox VMs Plantilles    Imatges        Escriptori  CD
Vídeos     NetBeansProjects hs_err_pid3018.log   empresa.mwb carpeta
Ubuntu One   netbeans-7.1.1  hs_err_pid2533.log   dwhelper   bin
Software    netbeans-7.0.1  hs_err_pid2200.log   Documents  Baixades
sdfas.jpg.jpeg Música      hs_err_pid17463.log  directori  a
qBT_dir     minipart     hs_err_pid13387.log  Desktop
Públic     MBR.img      Firefox_wallpaper.png custom.seed
Privat     joel_prova1.sql  examples.desktop    CD2

Mostrar múltiples directoris al mateix temps

$ ls Imatges Escriptori

Escriptori:
bases dades          models caixes.html
Captures Classe        conf_logs_mysql.png
Diagrama_act2_ex7.dia~     netbeans-7.1.1.desktop
Diagrama_cooperativa_vi.dia~  Primer fitxer XML correcte_joel_barcelo.xml
Diagrama_vivenda.dia~     prova de javascript 1.html
exemple.xml          relacions_exercici_7_uf1_nf3.dia~
Exercicis           Sessions
fitxer nou.txt         jdk-6u31-nb-7_1_1-linux-ml.sh

Imatges:
1332629797453.jpg
1332684180298.jpg
accio1.gif
accio2.gif
accio3.gif
Dark-Passenger-dexter-20113822-1280-800.png
freshness-hd-wallpaper-1440x900.jpeg
hd-wallpaper-lighting-nature.jpg
Metal-Gear-Solid-35-1024x768.jpg
Rise_Against.jpg
Rise_Against_Wide_Wallpaper_by_CajeFM.png
the-matrix-online-wallpaper-11.jpg
ubuntu_hot_vs_cold_by_shiloh09-d302zog.jpg
ubuntu_metal_by_fibermarupok.png
Ubuntu_Wallpaper_2_by_floodcasso2.jpg

Mostrar les metadades del fitxers

$ ls -l

total 104732
   4 drwxr-xr-x 12 joel   4096 2012-04-13 11:31 VirtualBox VMs
   4 drwxr-xr-x 3 joel   4096 2012-03-16 10:13 Vídeos
   4 drwxrwxr-x 2 joel   4096 2012-04-18 14:36 Ubuntu One
   4 drwxr-xr-x 3 joel   4096 2012-02-13 13:05 Software
  148 -rw-r--r-- 1 joel  151453 2012-01-16 10:30 sdfas.jpg.jpeg
   4 drwxr-xr-x 3 joel   4096 2012-01-25 12:49 qBT_dir
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2011-09-26 14:48 Públic
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2011-10-27 12:55 Privat
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2011-09-26 14:48 Plantilles
   4 drwxr-xr-x 82 joel   4096 2012-04-18 10:32 NetBeansProjects
   4 drwxr-xr-x 13 joel   4096 2012-04-18 10:30 netbeans-7.1.1
   4 drwxr-xr-x 11 joel   4096 2011-10-27 10:55 netbeans-7.0.1
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2011-09-26 14:48 Música
102400 -rw-r--r-- 1 joel 104857600 2011-10-27 13:28 minipart
   4 -rw-r--r-- 1 root    512 2011-10-26 12:20 MBR.img
   4 -rw-r--r-- 1 joel   2025 2011-12-13 13:07 joel_prova1.sql
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2012-03-26 12:01 Imatges
  76 -rw-r--r-- 1 joel   77235 2012-03-07 12:17 hs_err_pid3018.log
  72 -rw-r--r-- 1 joel   73268 2012-01-19 09:13 hs_err_pid2533.log
  104 -rw-r--r-- 1 joel  105195 2011-11-09 09:59 hs_err_pid2200.log
  80 -rw-r--r-- 1 joel   74179 2012-04-18 10:31 hs_err_pid17463.log
  100 -rw-r--r-- 1 joel  100687 2011-10-27 10:56 hs_err_pid13387.log
 1628 -rw-r--r-- 1 joel  1665758 2012-02-09 12:56 Firefox_wallpaper.png
   4 -rw-r--r-- 1 joel    179 2011-09-26 14:33 examples.desktop
   4 drwxr-xr-x 7 joel   4096 2012-04-18 14:56 Escriptori
  12 -rw-r--r-- 1 joel   9062 2011-12-16 11:10 empresa.mwb
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2012-03-06 09:26 dwhelper
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2012-04-13 14:08 Documents
   4 drw-r-xr-x 2 joel   4096 2012-04-16 13:02 directori
   4 drwx------ 2 joel   4096 2012-03-26 13:01 Desktop
   4 -rw-r--r-- 1 joel    547 2011-12-02 11:06 custom.seed
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2011-10-26 13:07 CD2
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2011-10-26 13:03 CD
   4 drwx------ 3 root   4096 2012-04-16 13:18 carpeta
   4 drwxr-xr-x 2 joel   4096 2011-11-28 11:54 bin
   4 drwxr-xr-x 7 joel   4096 2012-04-18 14:50 Baixades
   4 -rw-r--r-- 1 joel     2 2011-10-24 13:23 a

Mostrar els inodes

$ ls -i

17040236 a      17039363 examples.desktop    17040957 netbeans-7.1.1
17039374 Baixades   17045487 Firefox_wallpaper.png 17696612 NetBeansProjects
17695378 bin     17040432 hs_err_pid13387.log  17039375 Plantilles
17040703 carpeta   17040889 hs_err_pid17463.log  17826350 Privat
17039913 CD      17045478 hs_err_pid2200.log   17039376 Públic
17040231 CD2     17048261 hs_err_pid2533.log   17048475 qBT_dir
17045475 custom.seed 17048385 hs_err_pid3018.log   17045899 sdfas.jpg.jpeg
19792498 Desktop   17039379 Imatges        19142899 Software
17040139 directori  17045805 joel_prova1.sql    17170535 Ubuntu One
17039377 Documents  17040279 MBR.img        17039380 Vídeos
17170962 dwhelper   17039991 minipart        17170775 VirtualBox VMs
17045950 empresa.mwb 17039378 Música
17039373 Escriptori  17040513 netbeans-7.0.1

Mostrar les mides del fitxer en format llegible pels humans

$ ls -lh

total 103M
-rw-r--r-- 1 joel joel  2 2011-10-24 13:23 a
drwxr-xr-x 7 joel joel 4,0K 2012-04-18 15:04 Baixades
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2011-11-28 11:54 bin
drwx------ 3 root root 4,0K 2012-04-16 13:18 carpeta
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2011-10-26 13:03 CD
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2011-10-26 13:07 CD2
-rw-r--r-- 1 joel joel 547 2011-12-02 11:06 custom.seed
drwx------ 2 joel joel 4,0K 2012-03-26 13:01 Desktop
drw-r-xr-x 2 joel joel 4,0K 2012-04-16 13:02 directori
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2012-04-13 14:08 Documents
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2012-03-06 09:26 dwhelper
-rw-r--r-- 1 joel joel 8,9K 2011-12-16 11:10 empresa.mwb
drwxr-xr-x 7 joel joel 4,0K 2012-04-18 14:56 Escriptori
-rw-r--r-- 1 joel joel 179 2011-09-26 14:33 examples.desktop
-rw-r--r-- 1 joel joel 1,6M 2012-02-09 12:56 Firefox_wallpaper.png
-rw-r--r-- 1 joel joel 99K 2011-10-27 10:56 hs_err_pid13387.log
-rw-r--r-- 1 joel joel 73K 2012-04-18 10:31 hs_err_pid17463.log
-rw-r--r-- 1 joel joel 103K 2011-11-09 09:59 hs_err_pid2200.log
-rw-r--r-- 1 joel joel 72K 2012-01-19 09:13 hs_err_pid2533.log
-rw-r--r-- 1 joel joel 76K 2012-03-07 12:17 hs_err_pid3018.log
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2012-03-26 12:01 Imatges
-rw-r--r-- 1 joel joel 2,0K 2011-12-13 13:07 joel_prova1.sql
-rw-r--r-- 1 root root 512 2011-10-26 12:20 MBR.img
-rw-r--r-- 1 joel joel 100M 2011-10-27 13:28 minipart
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2011-09-26 14:48 Música
drwxr-xr-x 11 joel joel 4,0K 2011-10-27 10:55 netbeans-7.0.1
drwxr-xr-x 13 joel joel 4,0K 2012-04-18 10:30 netbeans-7.1.1
drwxr-xr-x 82 joel joel 4,0K 2012-04-18 10:32 NetBeansProjects
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2011-09-26 14:48 Plantilles
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2011-10-27 12:55 Privat
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2011-09-26 14:48 Públic
drwxr-xr-x 3 joel joel 4,0K 2012-01-25 12:49 qBT_dir
-rw-r--r-- 1 joel joel 148K 2012-01-16 10:30 sdfas.jpg.jpeg
drwxr-xr-x 3 joel joel 4,0K 2012-02-13 13:05 Software
drwxrwxr-x 2 joel joel 4,0K 2011-10-14 14:05 Ubuntu One
drwxr-xr-x 3 joel joel 4,0K 2012-03-16 10:13 Vídeos
drwxr-xr-x 12 joel joel 4,0K 2012-04-13 11:31 VirtualBox VMs

Mostrar el tipus (sufix) de fitxer (-F)

$ ls -F

a      dwhelper/       Imatges/      Públic/
Baixades/  empresa.mwb      joel_prova1.sql  qBT_dir/
bin/     Escriptori/      MBR.img      sdfas.jpg.jpeg
carpeta/   examples.desktop    minipart      Software/
CD/     Firefox_wallpaper.png Música/      Ubuntu One/
CD2/     hs_err_pid13387.log  netbeans-7.0.1/  Vídeos/
custom.seed hs_err_pid17463.log  netbeans-7.1.1/  VirtualBox VMs/
Desktop/   hs_err_pid2200.log   NetBeansProjects/
directori/  hs_err_pid2533.log   Plantilles/
Documents/  hs_err_pid3018.log   Privat/

No mostrar els fitxers de còpia de seguretat (~)

$ ls -B

a      dwhelper        Imatges      Públic
Baixades   empresa.mwb      joel_prova1.sql  qBT_dir
bin     Escriptori       MBR.img      sdfas.jpg.jpeg
carpeta   examples.desktop    minipart     Software
CD      Firefox_wallpaper.png Música      Ubuntu One
CD2     hs_err_pid13387.log  netbeans-7.0.1  Vídeos
custom.seed hs_err_pid17463.log  netbeans-7.1.1  VirtualBox VMs
Desktop   hs_err_pid2200.log   NetBeansProjects
directori  hs_err_pid2533.log   Plantilles
Documents  hs_err_pid3018.log   Privat

Mostrar només els directoris (-d)

$ ls -d

.

Mostrar tota la informació

$ ls -Flia

total 105212
17039362 drwxr-xr-x 81 joel joel   4096 2012-04-18 14:35 ./
17039361 drwxr-xr-x 4 root root   4096 2011-09-29 12:27 ../
17040236 -rw-r--r-- 1 joel joel     2 2011-10-24 13:23 a
17170897 drwx------ 3 joel joel   4096 2011-09-29 11:48 .adobe/
17049155 drwx------ 4 joel joel   4096 2012-03-26 13:05 .appdata/
17040764 drwx------ 2 joel joel   4096 2012-04-16 13:28 .aptitude/
17039374 drwxr-xr-x 7 joel joel   4096 2012-04-18 15:10 Baixades/
17040843 -rw-r--r-- 1 joel joel    96 2011-10-11 14:26 .ballz_saves.txt
17039895 -rw------- 1 joel joel   17792 2012-04-18 14:34 .bash_history
17039365 -rw-r--r-- 1 joel joel    220 2011-09-26 14:33 .bash_logout
17039366 -rw-r--r-- 1 joel joel   3353 2011-09-26 14:33 .bashrc
17695378 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-11-28 11:54 bin/
17039368 drwx------ 27 joel joel   4096 2012-04-17 12:04 .cache/
17040703 drwx------ 3 root root   4096 2012-04-16 13:18 carpeta/
17039913 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-10-26 13:03 CD/
17040231 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-10-26 13:07 CD2/
17039891 drwx------ 3 joel joel   4096 2011-09-26 13:27 .compiz/
17039381 drwxr-xr-x 29 joel joel   4096 2012-03-14 12:48 .config/
17045475 -rw-r--r-- 1 joel joel    547 2011-12-02 11:06 custom.seed
17039384 drwx------ 3 joel joel   4096 2011-09-26 14:48 .dbus/
19792498 drwx------ 2 joel joel   4096 2012-03-26 13:01 Desktop/
17432577 drwxr-xr-x 5 joel joel   4096 2011-10-11 14:03 .dia/
17040139 drw-r-xr-x 2 joel joel   4096 2012-04-16 13:02 directori/
17039974 -rw-r--r-- 1 joel joel    71 2012-04-18 14:35 .dmrc
17039377 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2012-04-13 14:08 Documents/
17170962 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2012-03-06 09:26 dwhelper/
17045950 -rw-r--r-- 1 joel joel   9062 2011-12-16 11:10 empresa.mwb
17039373 drwxr-xr-x 7 joel joel   4096 2012-04-18 14:56 Escriptori/
17039407 -rw------- 1 joel joel    16 2011-09-26 14:48 .esd_auth
17039363 -rw-r--r-- 1 joel joel    179 2011-09-26 14:33 examples.desktop
17045487 -rw-r--r-- 1 joel joel  1665758 2012-02-09 12:56 Firefox_wallpaper.png
17040024 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2012-02-13 13:04 .fontconfig/
17039367 drwx------ 5 joel joel   4096 2012-04-18 14:35 .gconf/
17039387 drwx------ 2 joel joel   4096 2012-04-18 14:55 .gconfd/
17432660 drwx------ 4 joel joel   4096 2011-11-21 11:09 .gegl-0.0/
17432695 drwxr-xr-x 22 joel joel   4096 2012-02-23 09:50 .gimp-2.6/
17040113 -rw-r----- 1 joel joel     0 2012-03-26 13:00 .gksu.lock
17039390 drwx------ 9 joel joel   4096 2012-04-18 14:34 .gnome2/
17039878 drwx------ 2 joel joel   4096 2011-09-26 14:49 .gnome2_private/
17040227 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2012-04-16 11:21 .gstreamer-0.10/
17171877 drwxr-xr-x 5 joel joel   4096 2011-10-11 11:48 .gtkboard/
17039858 -rw-r--r-- 1 joel joel    141 2012-04-18 14:35 .gtk-bookmarks
    1 dr-x------ 2 joel joel     0 2012-04-18 14:35 .gvfs/
17958000 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2012-02-23 09:39 .holotz-castle/
19791908 drwxr----- 2 joel joel   4096 2012-03-12 08:44 .hplip/
17040432 -rw-r--r-- 1 joel joel  100687 2011-10-27 10:56 hs_err_pid13387.log
17040889 -rw-r--r-- 1 joel joel   74179 2012-04-18 10:31 hs_err_pid17463.log
17045478 -rw-r--r-- 1 joel joel  105195 2011-11-09 09:59 hs_err_pid2200.log
17048261 -rw-r--r-- 1 joel joel   73268 2012-01-19 09:13 hs_err_pid2533.log
17048385 -rw-r--r-- 1 joel joel   77235 2012-03-07 12:17 hs_err_pid3018.log
17039388 -rw------- 1 joel joel   31500 2012-04-18 14:35 .ICEauthority
17170434 drwxr-xr-x 5 joel joel   4096 2011-10-20 14:18 .icedtea/
17040125 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-09-27 09:06 .icons/
17039379 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2012-03-26 12:01 Imatges/
17045805 -rw-r--r-- 1 joel joel   2025 2011-12-13 13:07 joel_prova1.sql
17045391 -rw------- 1 joel joel    439 2011-12-01 13:10 .joe_state
17040217 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2012-04-13 11:12 .kchmviewer/
17170749 drwx------ 3 joel joel   4096 2011-09-28 13:14 .kde/
17040010 drwxr-xr-x 3 joel joel   4096 2011-09-27 09:24 .libreoffice/
17045669 drwx------ 2 joel joel   4096 2012-01-10 13:20 .lincity-ng/
17039398 drwxr-xr-x 3 joel joel   4096 2011-09-26 14:48 .local/
17040893 drwxr-xr-x 3 joel joel   4096 2012-04-18 10:32 .m2/
17170901 drwx------ 3 joel joel   4096 2011-09-29 11:48 .macromedia/
19923829 drwxr-xr-x 3 joel joel   4096 2012-02-22 13:17 .mame/
17040279 -rw-r--r-- 1 root root    512 2011-10-26 12:20 MBR.img
17039991 -rw-r--r-- 1 joel joel 104857600 2011-10-27 13:28 minipart
17170561 drwx------ 3 joel joel   4096 2011-09-27 12:11 .mission-control/
17039874 drwx------ 4 joel joel   4096 2011-09-26 14:50 .mozilla/
17039378 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-09-26 14:48 Música/
17045698 drwx------ 4 joel joel   4096 2012-01-31 11:54 .mysql/
17049071 -rw------- 1 joel joel    217 2012-03-23 12:40 .mysql_history
17039830 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-09-26 14:49 .nautilus/
17040220 drwxr-xr-x 7 joel joel   4096 2012-04-18 10:30 .nbi/
17696517 drwxr-xr-x 4 joel joel   4096 2012-04-18 10:31 .netbeans/
17040513 drwxr-xr-x 11 joel joel   4096 2011-10-27 10:55 netbeans-7.0.1/
17040957 drwxr-xr-x 13 joel joel   4096 2012-04-18 10:30 netbeans-7.1.1/
17696612 drwxr-xr-x 82 joel joel   4096 2012-04-18 10:32 NetBeansProjects/
17048817 drwx------ 3 joel joel   4096 2012-02-22 13:05 .neverball/
17046166 drwxr-xr-x 14 joel joel   4096 2011-11-28 11:55 .opera/
17695380 drwxr-xr-x 10 joel joel   4096 2011-11-28 11:56 .opera-widget-arkadion-x/
17565098 drwxr-xr-x 9 joel joel   4096 2011-11-28 11:54 .opera_widget_installer/
17695286 drwxr-xr-x 4 joel joel   4096 2011-11-28 11:54 .opera-widgets/
17695493 drwxr-xr-x 10 joel joel   4096 2011-11-28 11:55 .opera-widget-spirograph/
17170545 drwx------ 3 joel joel   4096 2011-09-27 11:52 .pki/
17039375 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-09-26 14:48 Plantilles/
17048511 drwx--x--x 5 joel joel   4096 2012-02-02 11:47 .pokerth/
17826350 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-10-27 12:55 Privat/
17040928 -rw-r--r-- 1 root root    761 2011-10-10 13:49 .profile
17039376 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-09-26 14:48 Públic/
17039402 drwx------ 2 joel joel   4096 2012-04-18 14:35 .pulse/
17039401 -rw------- 1 joel joel    256 2011-09-26 14:48 .pulse-cookie
17048475 drwxr-xr-x 3 joel joel   4096 2012-01-25 12:49 qBT_dir/
17049113 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2012-03-26 13:00 .rpmdb/
17048131 drwxr-xr-x 3 joel joel   4096 2012-01-20 12:41 .scummvm/
17048302 -rw-r--r-- 1 joel joel    318 2012-01-25 13:18 .scummvmrc
17045899 -rw-r--r-- 1 joel joel  151453 2012-01-16 10:30 sdfas.jpg.jpeg
17170454 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-10-19 14:39 .shotwell/
19142899 drwxr-xr-x 3 joel joel   4096 2012-02-13 13:05 Software/
17302394 drwx------ 2 joel joel   4096 2011-10-20 15:09 .ssh/
17040005 -rw-r--r-- 1 joel joel     0 2011-09-26 15:00 .sudo_as_admin_successful
17432584 drwxr-xr-x 4 joel joel   4096 2011-11-14 14:01 .supertux/
17048223 drwx------ 2 joel joel   4096 2012-01-16 13:29 .synaptic/
17040124 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-09-27 09:06 .themes/
17039994 drwx------ 4 joel joel   4096 2011-09-27 09:06 .thumbnails/
17302398 drwx------ 2 joel joel   4096 2011-10-05 12:09 .tsclient/
17170535 drwxrwxr-x 2 joel joel   4096 2011-10-14 14:05 Ubuntu One/
17039380 drwxr-xr-x 3 joel joel   4096 2012-03-16 10:13 Vídeos/
17170743 drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2012-04-17 09:53 .VirtualBox/
17170775 drwxr-xr-x 12 joel joel   4096 2012-04-13 11:31 VirtualBox VMs/
17958723 drwx------ 5 joel joel   4096 2012-02-17 10:22 .xmoto/
17039371 -rw------- 1 joel joel   44593 2012-04-18 15:04 .xsession-errors
17039364 -rw------- 1 joel joel   94612 2012-04-18 14:34 .xsession-errors.old

Modificar l'ordre i el mode en que es mostra la sortida

Hi ha diferents maneres de mostrar els resultats de la comanda ls:

 • -S o --sort=size: Ordena per mida de fitxer. (En el meu cas he utilitzat els paràmetres l per mostrar la mida, h per mostrar la mida en mode humà i S per ordenar les mides)
$ ls -lhS

total 103M
-rw-r--r-- 1 joel joel 100M 2011-10-27 13:28 minipart
-rw-r--r-- 1 joel joel 1,6M 2012-02-09 12:56 Firefox_wallpaper.png
-rw-r--r-- 1 joel joel 148K 2012-01-16 10:30 sdfas.jpg.jpeg
-rw-r--r-- 1 joel joel 103K 2011-11-09 09:59 hs_err_pid2200.log
-rw-r--r-- 1 joel joel 99K 2011-10-27 10:56 hs_err_pid13387.log
-rw-r--r-- 1 joel joel 76K 2012-03-07 12:17 hs_err_pid3018.log
-rw-r--r-- 1 joel joel 73K 2012-04-18 10:31 hs_err_pid17463.log
-rw-r--r-- 1 joel joel 72K 2012-01-19 09:13 hs_err_pid2533.log
-rw-r--r-- 1 joel joel 8,9K 2011-12-16 11:10 empresa.mwb
drwxr-xr-x 7 joel joel 4,0K 2012-04-18 15:14 Baixades
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2011-11-28 11:54 bin
drwx------ 3 root root 4,0K 2012-04-16 13:18 carpeta
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2011-10-26 13:03 CD
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2011-10-26 13:07 CD2
drwx------ 2 joel joel 4,0K 2012-03-26 13:01 Desktop
drw-r-xr-x 2 joel joel 4,0K 2012-04-16 13:02 directori
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2012-04-13 14:08 Documents
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2012-03-06 09:26 dwhelper
drwxr-xr-x 7 joel joel 4,0K 2012-04-18 14:56 Escriptori
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2012-03-26 12:01 Imatges
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2011-09-26 14:48 Música
drwxr-xr-x 11 joel joel 4,0K 2011-10-27 10:55 netbeans-7.0.1
drwxr-xr-x 13 joel joel 4,0K 2012-04-18 10:30 netbeans-7.1.1
drwxr-xr-x 82 joel joel 4,0K 2012-04-18 10:32 NetBeansProjects
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2011-09-26 14:48 Plantilles
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2011-10-27 12:55 Privat
drwxr-xr-x 2 joel joel 4,0K 2011-09-26 14:48 Públic
drwxr-xr-x 3 joel joel 4,0K 2012-01-25 12:49 qBT_dir
drwxr-xr-x 3 joel joel 4,0K 2012-02-13 13:05 Software
drwxrwxr-x 2 joel joel 4,0K 2011-10-14 14:05 Ubuntu One
drwxr-xr-x 3 joel joel 4,0K 2012-03-16 10:13 Vídeos
drwxr-xr-x 12 joel joel 4,0K 2012-04-13 11:31 VirtualBox VMs
-rw-r--r-- 1 joel joel 2,0K 2011-12-13 13:07 joel_prova1.sql
-rw-r--r-- 1 joel joel 547 2011-12-02 11:06 custom.seed
-rw-r--r-- 1 root root 512 2011-10-26 12:20 MBR.img
-rw-r--r-- 1 joel joel 179 2011-09-26 14:33 examples.desktop
-rw-r--r-- 1 joel joel  2 2011-10-24 13:23 a 
 • -t o --sort=time: Ordena per data de modificació (mtime de L'inode). Els fitxers nous primer
$ lh -lt

total 104732
drwxr-xr-x 7 joel joel   4096 2012-04-18 15:14 Baixades
drwxr-xr-x 7 joel joel   4096 2012-04-18 14:56 Escriptori
drwxr-xr-x 82 joel joel   4096 2012-04-18 10:32 NetBeansProjects
-rw-r--r-- 1 joel joel   74179 2012-04-18 10:31 hs_err_pid17463.log
drwxr-xr-x 13 joel joel   4096 2012-04-18 10:30 netbeans-7.1.1
drwx------ 3 root root   4096 2012-04-16 13:18 carpeta
drw-r-xr-x 2 joel joel   4096 2012-04-16 13:02 directori
drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2012-04-13 14:08 Documents
drwxr-xr-x 12 joel joel   4096 2012-04-13 11:31 VirtualBox VMs
drwx------ 2 joel joel   4096 2012-03-26 13:01 Desktop
drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2012-03-26 12:01 Imatges
drwxr-xr-x 3 joel joel   4096 2012-03-16 10:13 Vídeos
-rw-r--r-- 1 joel joel   77235 2012-03-07 12:17 hs_err_pid3018.log
drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2012-03-06 09:26 dwhelper
drwxr-xr-x 3 joel joel   4096 2012-02-13 13:05 Software
-rw-r--r-- 1 joel joel  1665758 2012-02-09 12:56 Firefox_wallpaper.png
drwxr-xr-x 3 joel joel   4096 2012-01-25 12:49 qBT_dir
-rw-r--r-- 1 joel joel   73268 2012-01-19 09:13 hs_err_pid2533.log
-rw-r--r-- 1 joel joel  151453 2012-01-16 10:30 sdfas.jpg.jpeg
-rw-r--r-- 1 joel joel   9062 2011-12-16 11:10 empresa.mwb
-rw-r--r-- 1 joel joel   2025 2011-12-13 13:07 joel_prova1.sql
-rw-r--r-- 1 joel joel    547 2011-12-02 11:06 custom.seed
drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-11-28 11:54 bin
-rw-r--r-- 1 joel joel  105195 2011-11-09 09:59 hs_err_pid2200.log
-rw-r--r-- 1 joel joel 104857600 2011-10-27 13:28 minipart
drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-10-27 12:55 Privat
-rw-r--r-- 1 joel joel  100687 2011-10-27 10:56 hs_err_pid13387.log
drwxr-xr-x 11 joel joel   4096 2011-10-27 10:55 netbeans-7.0.1
drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-10-26 13:07 CD2
drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-10-26 13:03 CD
-rw-r--r-- 1 root root    512 2011-10-26 12:20 MBR.img
-rw-r--r-- 1 joel joel     2 2011-10-24 13:23 a
drwxrwxr-x 2 joel joel   4096 2011-10-14 14:05 Ubuntu One
drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-09-26 14:48 Música
drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-09-26 14:48 Plantilles
drwxr-xr-x 2 joel joel   4096 2011-09-26 14:48 Públic
-rw-r--r-- 1 joel joel    179 2011-09-26 14:33 examples.desktop


 • -u o --time=atime: En sortides amb -l ordena per la última data d'accés al fitxer (atime de l'inode)
 • -U o --sort=none: sense ordre. És útil al mostrar carpetes amb molts fitxers, ja que el fet de no ordenar pot fer més ràpida l'execució de l'ordre.
 • -v o --sort=version: Ordena per versió
 • -X o --sort=extension: Ordena per extensió del fitxer.
 • -r o –reverse: Ordre invers

Consultar les marques de temps

Copiar fitxers. cp

Fer una còpia recursiva. Copiar carpetes

Preservar el propietari i els permisos del fitxer

Fer una copia exacte (arxiu)

Copiant enllaços simbòlics

Copiar tot el camí complet

Especificar la carpeta de destinació (--target-directory)

Actualitzar o copiar només si el fitxer origen és més nou que el de destinació (-u update)

Mode interactiu (-i)

Augmentar la quantitat d'informació mostrada a la sortida (verbose)

cp -al

Moure i renombrar fitxers (mv)

L'ordre mv i els inodes

Eliminar fitxers. Ordre rm

$ touch

Crear un fitxer. touch

Modificar només el temps de l'últim accés (-a o --time=atime)

Modificar el temps de l'última modificació (-m o --time=mtime)

Establir una marca de temps concreta

Tipus de fitxers

Enllaços

Altres ordres

mkdir

Comprimir i arxicar fitxers

tar

bzip2

gunzip

gzip

tar

tree

stat

file

touch