IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

LAN: Xarxa d'àrea local. Fa referència a una xarxa petita. Multipunt. Xarxes de difusió. Utilitzen cable coaxial o Ethernet de par trenat, és una xarxa més ràpida que la WAN.

WAN: Punt a punt. Xarxes commutades. Un paquet viatja de punt a punt, a través d'uns intermediaris. Utilitza cable telefònic.

LAN

Les xarxes LAN ens permeten compartir recursos, compartir dades i treballar en grup. Al compartir la informació s'evita que els nodes de la xarxa tinguin informació duplicada.

Tot això comporta una simplificació de la gestió dels sistemes. Normalment els processos de centralització faciliten la gestió. Per exemple al fer còpies de seguretat només cal fer còpies de les dades centralitzades.

A través de la xarxa, és poden gestionar des de una sola màquina tots els recursos de la xarxa mitjançant la gestió remota.

Una xarxa LAN permet distribuir la carrega d'un procés o aplicació entre les màquines de la xarxa.

Les dades s'emmagatzemen en servidors on la seguretat i la disponibilitat de les dades és més alta.

Topologies de xarxa

Topologia física: Màquines, routers, switchs, cablejat...

Topologia xarxes joel.png
 • Bus: Terminals units en sèrie. Xarxes muntades amb cable coaxial. Es passa un cable que passa per totes les màquines, utilitzant cables en T. :**Avantatges: És fàcil d'instal·lar.
  • Inconvenients: Si falla un element de cablejat o de targetes de xarxa, cau tota la xarxa.
 • Estrella: Un terminal unit a molts terminals.
  • Avantatges: És fàcil d'implementar i d'ampliar. Consisteix en un switch d'on surt un cable per cada client que hi ha connectat. Un error en un node o segment de xarxa no influeix a la resta de la xarxa. No hi ha problemes de col·lisió de dades.
  • Inconvenients: Major longitud de cable i nombre de nodes limitat pel concentrador. Un error en el concentrador és un error a tota la xarxa.
 • Anell: L'extrem final s'uneix amb el primer.
  • Avantatges: Poca longitud de cable.
  • Inconvenients: Si falla un element, cau tota la xarxa.
 • Doble anell.
 • Arbre: Estructura jeràrquica.
 • Malla: Molts terminals units entre sí, pero no tots.
 • Mixta.
 • Totalment connexa: Tots els terminals estan units entre sí.

Hub: És un repetidor. La senyal que arribar a un port es torna a enviar a tots els ports del HUB.

Switch: Els commutadors només connecten el port emissor amb el port receptor.

Components d'una xarxa local

 • Estació de treball (clients): Màquines (ordinadors) de treball. Aprofiten els recursos/serveis de la xarxa. Són clients dels servidors i dels recursos/serveis de la xarxa.
 • Servidor: Nodes de la xarxa que comparteixen els seus recursos de maquinari o programari amb la resta de nodes a través del que s'anomenen serveis de xarxa. Sovint són màquines potents però no necessàriament
 • Perifèrics de xarxa: Impressores, discs durs de xarxa...
 • Cablejat i línies de comunicació: Format pel conjunt de elements de comunicació de la xarxa, com els cables o medis de comunicació (xarxes sense fils) que enllacen els nodes de la xarxa.
 • Targeta de xarxa: També anomenades NICs (Network Interface Card). Maquinari que fa d'intermediari entre els dispositius i la xarxa de comunicacions.
 • Passarel·les (gateway) o encaminadors (routers): Són dispositius de comunicacions (ECD) formats per un maquinari i un programari que permeten la connexió de la xarxa LAN a xarxes externes (típicament xarxes WAN com Internet).
 • Bridges o ponts: Són dispositius de comunicacions (ECD) formats per un maquinari i un programari que permeten a dues xarxes locals connectar-se entre si. Les dues xarxes unides per un bridge equivalen a una sola xarxa.
 • Concentradors de cables: Dispositiu utilitzat en topologies de xarxa en estrella per a realitzar la connexió entre nodes de la xarxa. Hi ha xarxes que no utilitzen concentradors (Ethernet coaxial en bus). Amb aquest sistema si falla un node la xarxa continua funcionant però a canvi si falla el concentrador tota la xarxa falla.
  • Concentradors passius: Només concentren les senyals.
  • Concentradores actius: Concentren les senyals i les amplifiquen i/o regeneren funcionant com a elements amplificadors i/o repetidors.