IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació de VirtualBox

Què és VirtualBox?

VirtualBox és un software de visualització i emulació de sistemes operatius. Mitjançant aquesta aplicació és possible instal·lar sistemes operatius addicionals, coneguts com «sistemes invitats», dins d'un altre sistema operatiu «amfitrió», cada un amb el seu propi ambient virtual.

VirtualBox té diferents avantatges, com per exemple:

 • fer proves sense danyar el PC
 • poder tenir més d'un ordinador en un
 • homogenització: tot el hardware és compatible amb totes les màquines virtuals

Instal·lació del VirtualBox

 • En primer lloc anem a la pàgina web de VirtualBox
https://www.virtualbox.org/
 • A continuació anem a la secció Downloads i fem clic sobre la opció VirtualBox 4.1.2 for Linux hosts.

Vboxjoel1.png

Vboxjoel2.png

 • Un cop allà, baixem fins veure la línia que diu Debian-based Linux distributions. Això ens ensenyarà com instal·lar el VirtualBox des de terminal. Instal·lar per terminal farà que el software s'actualitzi automàticament quan surtin noves versions. Les actualitzacions es troben a pàgines web anomenades repositoris, d'allà es baixen les noves versions.
$ sudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Un cop dins l'arxiu, hem d'afegir una línia segons la nostra versió d'Ubuntu.

IMPORTANT: Recordar que hem d'escollir només la línia que correspona a la nostra versió.

 • Per veure la versió utilitzem la comanda:
$ lsb_release -a
$ deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian natty contrib

Vboxjoel3.png

 • Ara introduïm la següent comanda:
$ wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

Vboxjoel4.png

 • Fem una actualització del sistema amb:
$ sudo apt-get update

Vboxjoel5.png

 • Finalment, ja podem instal·lar el VirtualBox amb la comanda:
$ sudo apt-get install virtualbox-4.1

Vboxjoel6.png

Vboxjoel7.png

 • Ja podem iniciar el VirtualBox.

Vboxjoel8.png

Configuració VirtualBox

Configurar una nova màquina virtual

Per configurar una nova màquina virtual amb VirtualBox, hem de seguir els següents passos:

 • Anem a "Nova".

Vboxnovajoel.png

 • Fem clic a següent i donem un nom a la nostra màquina virtual. També hem de seleccionar el tipus de sistema operatiu que utilitzarem en aquella màquina.

Vboxnommaqjoel.png

 • El següent pas consisteix en seleccionar la memòria ram que volem que tingui la nostra màquina virtual. El VirtualBox ens donarà sempre una memòria ram recomanada, però l'haurem de seleccionar depenent de les característiques de la màquina real i de la virtual.

Vboxramjoel.png

 • Ara hem de seleccionar si volem utilitzar un disc dur existent o si en volem crear un de nou. També podem seleccionar d'iniciar el sistema amb un CD ISO. Com és el primer cop que utilitzem el VirtualBox, en crearem un de nou. Haurem d'escollir el tipus de disc (es recomana utlitzar el tipus VDI) i si volem que la mida sigui fixa o s'expandeixi dinàmicament (es recomana d'escollir aquesta segona opció).

Vboxnoudiscdurjoel.png Vboxtipushddjoel.png Vboxexpansiodinamicajoel.png

 • A continuació, haurem d'indicar la mida del disc dur.

Vboxmidadiscdurjoel.png

 • Al final ens surt un resum de la nostra màquina.

Vboxresumfinaljoel.png

Configurar paràmetres d'una màquina virtual existent

Si entrem a paràmetres, podem configurar la nostra màquina:

Vboxparametresjoel.png

 • En l'apartat General, podem configurar aspectes com el nom de la màquina i el sistema operatiu que utilitza, la carpeta on s'emmagatzemen les captures, el mode de porta retalls compartit (en mode bidireccional es pot copiar/enganxar arxius de màquina real a virtual i al contrari), entre d'altres.

Vboxconfiggeneraljoel.png

 • En l'apartat Sistema, podem configuar aspectes com la memòria ram, l'ordre d'arrancada del sistema, el xip o el tipus de processador, entra d'altres.

Vboxconfigsistemajoel.png

 • En l'apartat Pantalla, configurarem la memòria de vídeo, el nombre de monitors o la pantalla remota, entre d'altres.

Vboxconfigpantallajoel.png

 • En l'apartat Emmagatzematge podrem generar la controladora i el tipus de disc dur, afegir dispositius de CD per carregar imatges ISO...

Vboxconfigemmagatjoel.png

 • En l'apartat Àudio podrem configurar la controladora d'àudio i habilitar o deshabilitar-lo.

Vboxconfigaudiojoel.png

 • En l'apartat de Xarxa, establirem el mode amb el qual ens connectem a internet (NAT, Connector Pont, Només Amfitrió...) i el nombre d'interfícies de xarxa de les que volem disposar.

Vboxconfigxarxajoel.png

 • Els apartats Ports en sèrie, USB i Carpetes compartides serveixen per habilitar o deshabilitar aquestes funcions.

Utilització de VirtualBox mitjançant línia de comandes

 • En una terminal, si escrivim una V i tabulem dos cops, ens apareixeran totes les ordres disponibles de VirtualBox.
$ V
 VBox       VBoxHeadless   VBoxSDL     VBoxVRDP
 VBoxBalloonCtrl VBoxManage    VBoxTunctl    VirtualBox
 • La comanda VirtualBox farà que s'obri la interfície gràfica de VirtualBox. Depenent de l'usuari amb què escrivim la comanda, apreixerà un disc dur virtual o un altre.
 • VBoxManage s'utilitza per poder configurar les màquines virtuals que obrim amb la VBoxHeadless. Per veure la llista de màquines virtuals disponibles, escrivim la opció list seguida de vms.
$ VBoxManage list vms
 "ubuntu joel" {11051521-228e-4ce2-9628-0df9eceb7302}
 • Amb la comanda VBoxHeadless executarem màquines virtuals sense entorn gràfic. Hem d'escriure la opció -s i el nom de la màquina virtual.
$ VBoxHeadless -s "ubuntu joel"
 Oracle VM VirtualBox Headless Interface 4.1.4
 (C) 2008-2011 Oracle Corporation
 All rights reserved.

IMPORTANT: Si no ens apareix el port pel qual està escoltant la màquina virtual, hem d'instal·lar l'extension pack.

 • Quan tinguem l'extension pack instal·lat, tornem a executar la ordre i ens apareixerà el port pel qual escolta.
$ VBoxHeadless -s "ubuntu joel"
 Oracle VM VirtualBox Headless Interface 4.1.4
 (C) 2008-2011 Oracle Corporation
 All rights reserved.
  
 VRDE server is listening on port 3389.
 • Una vegada sabem el port, ja podem connectar-nos a la màquina virtual mitjançant una aplicació de terminal server o similar. Només cal connectar-nos al localhost i ens apareixerà la màquina virtual.
 • Per crear una màquina virtual per línia de comandes, seguim aquests passos:
$ VBoxManage createvm --name "WindowsXP" --register
$ VBoxManage modifyvm "WindowsXP" --memory 512 --acpi on --boot1 dvd --nic1 bridged --bridgeadapter1 eth0
$ VBoxManage createhd --filename WindowsXP.vdi --size 80000
$ VBoxManage storagectl "WindowsXP" --name "IDE Controller" --add ide
$ VBoxManage storageattach "WindowsXP" --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 0 --type hdd --medium WindowsXP.vdi
$ VBoxManage storageattach "WindowsXP" --storagectl "IDE Controller" --port 1 --device 0 --type dvddrive --medium /home/usuari/WindowsXP.iso
 • Un cop la tinguem configurada, ens hi connectem de la següent forma:

Es pot executar una màquina en un servidor sense entorn gràfic amb:

$ VBoxHeadless -startvm Windows
Oracle VM VirtualBox Headless Interface 3.2.12
(C) 2008-2010 Oracle Corporation
All rights reserved.

Listening on port 3389.

O el que és el mateix:

$ VBoxManage startvm "VM name" --type headless

Podeu consultar la llista de màquines virtuals amb VBoxManage:

$ VBoxManage list vms
...
"Windows" {296c5127-c872-446c-b724-fe9e261502e0}

Un cop executada la màquina us hi podeu connectar utilitzant el protocol RDP. Des de una màquina remota podeu utilitzat tsclient:

$ tsclient

Utilitzeu RDPv5 i poseu la IP de la màquina base i no pas la de la màquina virtual.

NOTA: El port de RDP és l'estàndard: 3389

Podeu controlar la màquina amb l'ordre controlvm. Per exemple per aturar-la:

$ VBoxManage controlvm Windows poweroff