IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

VLAN

Ivarupereztcp1.png


 • MAC aquí no es el que coneixem, MAC aquí es el medi d'acces control. (Medium acces control).

El switch es una maquina intel·ligent, no com el hub, si el hub es de 100MB i hi ha dos connectats, es repartiran l'ample de banda 50MB cada un. Els switchos no treballen així, ho fan d'una forma més eficient.

802.2 LLC

Ethernet, fa servir l'autonegociació adaptant-se sempre a la velocitat del més lent. Per a comprovar si els paquets estan be, es fan servir els hashes, això fa servir ample de banda, totes les informacions adicionals ocupen ample de banda. Tots el protocols 802.x fan servir el 802.2.

802.3 Ethernet

802.4 Token Ring

802.11 WI-FI

802.15 Bluetooth

802.16 WIMAX

Components d'una xarxa local

Practica comanda iwconfig

$ iwconfig 
lo    no wireless extensions.
wlan0   IEEE 802.11bgn ESSID:"aula204" 
     Mode:Managed Frequency:2.472 GHz Access Point: 00:1C:F0:5C:D2:A7  
     Bit Rate=54 Mb/s  Tx-Power=13 dBm  
     Retry long limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Power Management:off
     Link Quality=56/70 Signal level=-54 dBm 
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:237  Missed beacon:0 

eth0   no wireless extensions.
$ sudo /etc/init.d/network-manager stop


$ ps aux | grep dhclient
kill -9 4263
kill -9 4263
sudo iwlist wlan0 scanning 
$ sudo ifconfig wlan0 up
$ iwlist wlan0 scanning 
$ sudo iwconfig wlan0 essid aula204
$ sudo dhclient -w wlan0

Segments de Xarxa

Un segment de xarxa es el que es troba entre:

Repetidor

Bridge o switch

Router

Un domini de col·lisió està format per diferents medis de connexió, l'aire en el wifi i el cable.

Bridges o ponts

 • Es tracta de fer un pont entre dues interficies.

Concentrador

Es on fan cap totes les conexions, els concentradors passius no necessiten alimentació.

Els concentradors actius, concentren i amplifiquen la senyal.

WI-FI

 • El wifi es una marca registrada que ve de HI-FI. El wifi es el protocol 802.11a,b,g,n

No funciona mai tant be com un cable, com a ventatges tenen la facilitat d'instal·lació.

 • Avantatges: te un estandard mundial i funciona a tot arreu. Cosa que no passa amb la telefonia mobil.
 • Com a inconvenient te la perdua de velocitat, tothom pot escoltar el trafic, es molt complicat controlar el rang.

Protocols

 • IEEE 802.11 (1997) No es va aribar a comercialitzar. Funcionava en ifrarojos.
 • IEEE 802.11a (1999) En la banda de 2.4Ghz
 • IEEE 802.11b (1999) Velocitats de 11Mbps
 • IEEE 802.11g (2003) Velocitats de 24.7Mbps
 • IEEE 802.11n Nova tecnologia.
IvanruperezWIFI.png

Nivell físi WIFI

El SNR es el signal to noise ratio, diferència entre el soroll i la senyal, com més gran sigui millor.

Te que haver una diferència de 10 dBm mínim per a poder connectar, però amb les fluctuacions que pot tenir el wifi, es recomana una diferècia aconsellable de 20 dBm.

Com que la potencia del wifi es variable, la velocitat es negocia per a no saturar el reseptor i l'emissor

Nivell fisic i d'enllaç

 • [NIC] Network Interface Card: uneix el sistema operatiu i el canal, fent servir el driver.
 • NIC virtuals, pot tenir una NIC amb moltes interfícies de xarxa virtuals.
 • [PCB] Placa bases: s'encarrega d'unir els busos del sistema cap a la CPU.

Si fem un

$ lspci | more 
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev b4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev b4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM65 Express Chipset Family LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 540M] (rev a1)
02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe (rev 10)
02:00.1 SD Host controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM57765 Memory Card Reader (rev 10)
02:00.2 System peripheral: Broadcom Corporation Device 16be (rev 10)
02:00.3 System peripheral: Broadcom Corporation Device 16bf (rev 10)
03:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9287 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
05:00.0 USB controller: NEC Corporation uPD720200 USB 3.0 Host Controller (rev 04)
 • En el hardware, podem diferenciar en el fabricant del "ferro" i el fabricant de la "intel·ligència" (chip).

El driver va dedicat per al chip;

la comanda lspci ens diu el fabricant del xip pero no del ferro, si volem saber el fabricant del hardware, lspci -v

 • Aplicació per a visualitzar gràficament el hardware
$ sudo apt-get install lshw-gtk 
$ sudo lshw-gtk 


TODO Captures de l'aplicació

 • Per a mostrar l'identificador de chip executem la comanda:
$ lspci -nn 


Identificadorhardware.png

Fa la traducció del numero identificador al nom del fabricant.

Si tenim algun hardware molt nou i no ents troba el nom, podem actualitzar la llista de noms amb:

$ sudo /usr/bin/update-pciids

TODO

Pciid, fabricant

Els drivers en linux es diuen mòduls.
 • Part software de la targeta de xarxa:

Per a visualitzar la informació de la targeta de xarxa farem servir:

$ ifconfig
 • Com obtindre la mac d'una màquina remota:

Fer-li un ping i després fer una arp- n

Si no sabem la ip farem un nmap:

$ sudo nmap 192.168.204.1-255

i després:

$ arp -n
Dirección        TipoHW DirecciónHW     Indic Máscara     Interfaz
192.168.204.118     ether  00:30:05:eb:3b:44  C           wlan0
192.168.204.107     ether  00:30:05:eb:39:7b  C           wlan0
192.168.204.94      ether  00:08:54:a6:7a:6c  C           wlan0
192.168.204.1      ether  d4:ca:6d:20:8f:7f  C           wlan0
192.168.204.2      ether  b6:2b:74:e5:3d:12  C           wlan0
192.168.204.111     ether  00:30:05:eb:38:d6  C           wlan0
192.168.204.100     ether  6c:62:6d:82:d3:78  C           wlan0
192.168.204.114     ether  00:30:05:eb:3e:9d  C           wlan0
192.168.204.115     ether  00:30:05:eb:37:f4  C           wlan0
192.168.204.102     ether  00:30:05:eb:3b:17  C           wlan0
192.168.204.89      ether  00:30:05:eb:3f:61  C           wlan0
192.168.204.238     ether  9c:eb:e8:05:c3:c6  C           wlan0

Els tres primers byts de la mac son l'identificador del fabricant i la resta l'identificador del dispositiu.

Per a saber si tenim link (no funciona per al wlan):

$ sudo mii-tool

Per a obtenir més informació que en la comanda anterior, també permet configurar paràmetres del hardware:

$ sudo ethtool wlan0/eth0


ARP

Es el protocol que hi ha entre l'ethernet i ip, els switch no treballen amb ip's.

El que fa el nostre ordenador es traduir el que nosaltres li diem per a que les maquines ho entenguin.


IvanruperezARPrequest.png

CSMA carrier sense múltiple acces

Que podem fer amb la comanda ARP

 • Podem borrar entrades de la cache amb:
sudo arp -d 192.168.204.1


 • Comanda per a fer parpellejar la targeta de xarxa, pot ajudar a identificar en cas de tenir moltes targetes.ç
$ sudo ethtool -p wlan0


Bridge

Vegeu també Bridges amb Linux bridging
 • Enllaç de capa física/capa d'enllaç. Els bridges poden ser mateix medi (switch Ethernet) o entre diferents tipus de medi/canals (un AP Wifi en mode bridge converteix senyal WIFI en senyal amb fil).
 • Un bridge transparent (aka Transparent Bridge o Learning bridge) aprèn les adreces MAC de les estacions connectades al segment o segments de xarxa als que està connectat el bridge examinant els paquets que rep. A aquest funcionament de l'anomena Promiscuous Mode i es diu que els ports del bridge funcionen en Learning Mode ja que a partir de la informació que reben els creen les Forwarding Tables una llista d'adreces MAC (vegeu brctl showmacs) apreses, en quin port s'han vist i també sovint la informació relacionada amb l'Aging.
 • La potencia d'un switch es mesura en el nombre de paquets que passen per segon, pps.

Bridges amb Linux

Farem servir el paquet bridge-utils, l'instal·larem amb:

$ sudo apt-get install bridge-utils.

Primer crearem el bridge buit i després i posarem les interfícies.

$ sudo brctl addbr br1

Ara posem les interfícies.

$sudo brctl addif br1 eth1
$sudo brctl addif br1 eth2
$sudo brctl addif br1 eth3

Així successivament fins fer-ho amb totes les interfícies que volem tenir enbridjades.

Si ara fem un

$ sudo brctl show

Ens mostrara el bridge que hi ha entre les diferents interfícies.

Ara per a fer que tot funione tindrem que posar en funcionament les interficies:

$ sudo ifconfig ethx up

On la x serà el número de la interfície que volem que funcione.


El procediment que hem fet fins aquí, si reiniciem la xarxa o la màquina s'esborrara. Per tant el que volem es fer que això sigui estàtic.

Editarem el fitxer de configuració de xarxa com sempre es a:

$ sudo gedit /etc/network/interfaces

Tipus de xarxes Ethernet

Ethernetxarxaivan.png

CCQ

Es una altra condició per a que la comunicació de les wifi sigui bona el ccq indica el numero de paquets que es transporten correctament. Si el ccq es baix, del 50% vol dir que s'estan perdent paquets i aquests es tenen que reenviar, provocant així una perdua de velocitat.


Ivanruperezcalculperdua.png

Per a fer el calcul de la senyal que ens arribara des d'un emissor fins a un receptor, tindrem que fer la suma de les perdus que es troben pel camí:

Pout+ L1+ G1+ R+ G2+ L2+ Pin


Calculador de Mikrotik: [Calculador]

Ivanruperezcalculador.png


Les RB porten un protocol que es diu CDP, cisco discober protocol, que serveix per a trobar dispositius mikrotik.

si fem un tcpdump des del terminal veurem:

$ sudo tcpdump -ni eth0

i quan trobara un dispositiu en CDP, ens mostrara la linia següent.

Ivanruperezcdp.png


A part, si volem iniciar un ubuntu i no sabem el pass de l'usuari podem fer:

Entrar al grub:

1- premer e

2- modificar ro per rw i fer:

rw init=/bin/bash_vt.......

3- premer ctrl+x o F10 per a inicar el terminal

4- un cop dins:

passwd user

pera canviar el password de l'usuari


Nivells de Xarxa i de transport

En les xarxes tot es basa en URIs, identificadors únics, totes les maquines tenen que tenir una adreça única si no mundialment, localment (IP), i una mascara per a sapiguer el nombre de "veïns" que pot tenir aquesta ip.

La mascara

 • Te forma de ip valida, però no tots els valors son possibles,


[email protected]:~$ ipcalc 192.168.204.204/24
Address:  192.168.204.204   11000000.10101000.11001100. 11001100
Netmask:  255.255.255.0 = 24  11111111.11111111.11111111. 00000000             
Wildcard: 0.0.0.255      00000000.00000000.00000000. 11111111             
=>                                              
Network:  192.168.204.0/24   11000000.10101000.11001100. 00000000             
HostMin:  192.168.204.1    11000000.10101000.11001100. 00000001
HostMax:  192.168.204.254   11000000.10101000.11001100. 11111110
Broadcast: 192.168.204.255   11000000.10101000.11001100. 11111111
Hosts/Net: 254          Class C, Private Internet

La primera i la última ip de la xarxa estan reservades.


Classes de xarxa

Ivanruperezclasses.png