IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Especificacions del programa

Informació de la que es disposa

 • Captures de pantalla realitzades a classe de l'aplicació actual de faltes
 • Apunts del professor a aquesta wiki
 • Suport a classe

Objectius:

 • Crear una pàgina inicial després del login de tipus Dashboard. Cal utilitzar al menys un recurs drawable que s'adapti a les diferents mides de pantalla. Vegeu Android resources
 • Linkar la pàgina de Login amb el Dashboard utilitzant intents
 • Crear una interfície utilitzant Action Bars.
 • Fer algun canvi a l'estil de l'Action Bar
 • Cal definir dos fragments:

Opcional

Breu explicació i justificació dels objectius assolits i dels no assolits

Implementació d'una aplicació per passar llista i posar faltes d'assistencia, amb una pantalla de login, un dashboard i una barra de navegació.

Codi Font

Pàgina de Login

package com.iesebre.dam22012.hugolucas.webfaltes;

import android.app.Activity;
import android.app.Fragment;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.*;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

public class Login extends Activity {

	EditText user;
	EditText pass;
	
	@Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // setting default screen to login.xml
    setContentView(R.layout.login);
    
    user = (EditText) findViewById(R.id.Username);
    pass = (EditText) findViewById(R.id.Pass);
    Button btnLogin = (Button) findViewById(R.id.btnLogin);
 
    // Listening to login new account link
    btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      public void onClick(View v) {
        // Switching to dashboard
        Intent i = new Intent(Login.this, mainDashboard.class);
        startActivity(i);
      }
    });
  }	
}

Layout del login

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="fill_parent"
 android:fillViewport="true">
 <RelativeLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content" android:background="#ffffff">
    <!-- Header Starts-->

    <LinearLayout
      android:id="@+id/header"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="@drawable/banner"
      android:paddingBottom="5dip"
      android:paddingTop="5dip">

    </LinearLayout>
    <!-- Header Ends -->
 
    <!-- Login Form -->
    <LinearLayout
     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     android:orientation="vertical"
     android:layout_width="match_parent"
     android:layout_height="wrap_content"
     android:padding="10dip"
     android:layout_below="@id/header">
     <!-- Email Label -->
     <TextView android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textColor="#372c24"
        android:text="Usuari"/>
     <EditText android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="5dip"
        android:layout_marginBottom="20dip"
        android:singleLine="true"
        android:id="@+id/Username"/>
     <!-- Password Label -->
     <TextView android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textColor="#372c24"
        android:text="Password"/>
     <EditText android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="5dip"
        android:singleLine="true"
        android:password="true"
        android:id="@+id/Pass"/>
     <!-- Login button -->
     <Button android:id="@+id/btnLogin"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="10dip"
        android:text="Login"/>
 
    </LinearLayout>
    <!-- Login Form Ends -->
 </RelativeLayout>
</ScrollView>

Dashboard

package com.iesebre.dam22012.hugolucas.webfaltes;

import android.app.ActionBar;
import android.app.ActionBar.Tab;
import android.app.Activity;
import android.app.FragmentManager;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
import android.app.FragmentTransaction;
import android.view.Display;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.Surface;
import android.view.View;
import android.view.WindowManager;
import android.widget.Button;
import android.app.*;


public class mainDashboard extends FragmentActivity {
	
	@Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.fragment_layout);
 
    // Notice that setContentView() is not used, because we use the root
    // android.R.id.content as the container for each fragment

    // setup action bar for tabs
    ActionBar actionBar = getActionBar();
    actionBar.setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_TABS);
    actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
    actionBar.setDisplayShowTitleEnabled(true);	
    
    Tab tabs = actionBar.newTab().setText("Inici");
    tabs.setTabListener(new TabbListener<PassarLlista>(
    		this, "passarllista", PassarLlista.class));
    actionBar.addTab(tabs);
    
    Tab tab = actionBar.newTab().setText("Passar llista");
        tab.setTabListener(new TabbListener<PassarLlista>(
        		this, "passarllista", PassarLlista.class));
    actionBar.addTab(tab);

    tab = actionBar.newTab().setText("Alumnes");
      	tab.setTabListener(new TabbListener<AlumnesGrups>(
        this, "alumnes", AlumnesGrups.class));
    actionBar.addTab(tab);
    
    tab = actionBar.newTab().setText("Tutoria");
        tab.setTabListener(new TabbListener<Tutoria>(
        this, "tutoria", Tutoria.class));
      actionBar.addTab(tab);
      
    tab = actionBar.newTab().setText("Informes");
        tab.setTabListener(new TabbListener<Informes>(
        this, "informes", Informes.class));
        actionBar.addTab(tab);
        
	
	//Aqui cridem al Fragment
	FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();
	FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager
			.beginTransaction();

	WindowManager wm = getWindowManager();
	Display d = wm.getDefaultDisplay();
	
	if (d.getRotation() == Surface.ROTATION_90){
		FragmentH fragmentv = new FragmentH();
		fragmentTransaction.replace(android.R.id.content, fragmentv)
				.commit();
	}else {
		FragmentV fragmenth = new FragmentV();
		fragmentTransaction.replace(android.R.id.content, fragmenth)
				.commit();
	}
}
		
    public boolean onCreateOptionsMenu (Menu menu) {
    	MenuInflater inflater = getMenuInflater();
    	inflater.inflate(R.menu.dashboard_layout, menu);
    	return true;
    }
     
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item){
   	 switch (item.getItemId()){
   	 case android.R.id.home:
   		 Intent i =new Intent(this,mainDashboard.class);
   		 startActivity(i);
   		 return true;
   		 default:
   			 return super.onOptionsItemSelected(item);
   	 }
    }

}

Layout del header

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  
  <!-- Header Starts-->
    <LinearLayout 
      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:id="@+id/header"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentTop="true"
      android:layout_alignParentLeft="true"
      android:layout_alignParentRight="true"
      android:background="@drawable/banner"
      android:paddingTop="5dip"
      android:paddingBottom="5dip">
    </LinearLayout>

Layout del footer

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  style="@style/FooterBar" 
  android:layout_alignParentBottom="true"
  android:layout_alignParentLeft="true"
  android:layout_alignParentRight="true" >
  
  <TextView android:text="IES Ebre"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="#606060"
      android:gravity="center"
      android:paddingTop="10dip" />
  
</LinearLayout>

Layout del layout dashboard

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<com.iesebre.dam22012.hugolucas.webfaltes.DashboardLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:layout_weight="1"
  android:background="#f8f9fe" >
  <!-- Passar llista Button -->
  <Button
    android:id="@+id/btn_passar_llista"
    style="@style/DashboardButton"
    android:drawableTop="@drawable/btn_llista"
    android:text="Passar llista" />
 
  <!-- Tutoria Button -->
  <Button
    android:id="@+id/btn_tutoria"
    style="@style/DashboardButton"
    android:drawableTop="@drawable/btn_tuto"
    android:text="Tutoria" />
 
  <!-- Alumnmes-grups Button -->
  <Button
    android:id="@+id/btn_alumnes_grups"
    style="@style/DashboardButton"
    android:drawableTop="@drawable/btn_grups"
    android:text="Alumnes - grups" />
 
  <!-- Informes Button -->
  <Button
    android:id="@+id/btn_informes"
    style="@style/DashboardButton"
    android:drawableTop="@drawable/btn_info"
    android:text="Informes" />
  
  <!-- Informes Button -->
  <Button
    android:id="@+id/btn_invi"
    style="@style/DashboardButton"
    android:drawableTop="@drawable/btn_info"
    android:text=""
    android:visibility="invisible" />
 
  <!-- Tancar Button -->
  <Button
    android:id="@+id/btn_tanca"
    style="@style/DashboardButton"
    android:drawableTop="@drawable/btn_tanca"
    android:text="Tancar" />
 
</com.iesebre.dam22012.hugolucas.webfaltes.DashboardLayout>

Header, body i footer tots junts:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >
  
<ScrollView 
	 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   android:fillViewport="true"
   >
<RelativeLayout
	android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
   >
   
  <!-- Include Header -->
  <include layout="@layout/header"/>
   
<LinearLayout 
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="350dip"
  android:layout_below="@+id/header" >

  <!-- Include Fragmented dashboard -->
  <include layout="@layout/fragment_layout"/>  
</LinearLayout>
  <!-- Include Footer -->
  <include layout="@layout/footer_layout"/>
</RelativeLayout>
</ScrollView>
</LinearLayout>

Utilitzar el logo per navegar

A la pàgina de passar llista habilito el logo de l'aplicació per tornar al dashboard:

@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_pag_passar_llista);
		 ActionBar actionBar = getActionBar();
	    actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
	    actionBar.setDisplayShowTitleEnabled(true);	

I més a baix ho cridem:

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item){
  	 switch (item.getItemId()){
  	 case android.R.id.home:
  		 Intent i =new Intent(this,mainDashboard.class);
  		 startActivity(i);
  		 return true;
  		 default:
  			 return super.onOptionsItemSelected(item);
  	 }
	}

Opcions de menú

Arxiu xml de les opcions que mostro al dashboard:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
  <item android:id="@+id/opcions"
    	 android:orderInCategory="100"
     android:icon="@drawable/ic_opcions"
     android:title="Opcions"
     android:showAsAction="ifRoom"/>
  <item android:id="@+id/ajuda"
     android:orderInCategory="101"
     android:icon="@drawable/ic_help"
     android:title="Ajuda"
     android:showAsAction="ifRoom" />
  <item android:id="@+id/actualitza"
     android:orderInCategory="102"
     android:icon="@drawable/ic_refresh"
     android:title="Actualitza"
     android:showAsAction="ifRoom" />
</menu>


Navigation tabs

Classe java per implementar les tabs:

package com.iesebre.dam22012.hugolucas.webfaltes;

import android.app.ActionBar.Tab;
import android.app.ActionBar.TabListener;
import android.app.*;

public class TabbListener<T extends Fragment> implements TabListener {
  private Fragment mFragment;
  private final Activity mActivity;
  private final String mTag;
  private final Class<T> mClass;

  /** Constructor used each time a new tab is created.
   * @param activity The host Activity, used to instantiate the fragment
   * @param tag The identifier tag for the fragment
   * @param clz The fragment's Class, used to instantiate the fragment
   */
  public TabbListener(Activity activity, String tag, Class<T> clz) {
    mActivity = activity;
    mTag = tag;
    mClass = clz;
  }

  /* The following are each of the ActionBar.TabListener callbacks */

  public void onTabSelected(Tab tab, FragmentTransaction ft) {
    // Check if the fragment is already initialized
    if (mFragment == null) {
      // If not, instantiate and add it to the activity
      mFragment = Fragment.instantiate(mActivity, mClass.getName());
      ft.add(android.R.id.content, mFragment, mTag);
    } else {
      // If it exists, simply attach it in order to show it
      ft.attach(mFragment);
    }
  }

  public void onTabUnselected(Tab tab, FragmentTransaction ft) {
    if (mFragment != null) {
      // Detach the fragment, because another one is being attached
      ft.detach(mFragment);
    }
  }

  public void onTabReselected(Tab tab, FragmentTransaction ft) {
    // User selected the already selected tab. Usually do nothing.
  }
}

Al dashboard es criden de la següent manera:

package com.iesebre.dam22012.hugolucas.webfaltes;

import android.app.ActionBar;
import android.app.ActionBar.Tab;
import android.app.Activity;
import android.app.FragmentManager;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
import android.app.FragmentTransaction;
import android.view.Display;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.Surface;
import android.view.View;
import android.view.WindowManager;
import android.widget.Button;
import android.app.*;


public class mainDashboard extends FragmentActivity {
	
	@Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.fragment_layout);
 
    // Notice that setContentView() is not used, because we use the root
    // android.R.id.content as the container for each fragment

    // setup action bar for tabs
    ActionBar actionBar = getActionBar();
    actionBar.setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_TABS);
    actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
    actionBar.setDisplayShowTitleEnabled(true);	
    
    Tab tabs = actionBar.newTab().setText("Inici");
    tabs.setTabListener(new TabbListener<PassarLlista>(
    		this, "passarllista", PassarLlista.class));
    actionBar.addTab(tabs);
    
    Tab tab = actionBar.newTab().setText("Passar llista");
        tab.setTabListener(new TabbListener<PassarLlista>(
        		this, "passarllista", PassarLlista.class));
    actionBar.addTab(tab);

    tab = actionBar.newTab().setText("Alumnes");
      	tab.setTabListener(new TabbListener<AlumnesGrups>(
        this, "alumnes", AlumnesGrups.class));
    actionBar.addTab(tab);
    
    tab = actionBar.newTab().setText("Tutoria");
        tab.setTabListener(new TabbListener<Tutoria>(
        this, "tutoria", Tutoria.class));
      actionBar.addTab(tab);
      
    tab = actionBar.newTab().setText("Informes");
        tab.setTabListener(new TabbListener<Informes>(
        this, "informes", Informes.class));
        actionBar.addTab(tab);
        
	
	//Aqui cridem al Fragment
	FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();
	FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager
			.beginTransaction();

	WindowManager wm = getWindowManager();
	Display d = wm.getDefaultDisplay();
	
	if (d.getRotation() == Surface.ROTATION_90){
		FragmentH fragmentv = new FragmentH();
		fragmentTransaction.replace(android.R.id.content, fragmentv)
				.commit();
	}else {
		FragmentV fragmenth = new FragmentV();
		fragmentTransaction.replace(android.R.id.content, fragmenth)
				.commit();
	}
}
		
    public boolean onCreateOptionsMenu (Menu menu) {
    	MenuInflater inflater = getMenuInflater();
    	inflater.inflate(R.menu.dashboard_layout, menu);
    	return true;
    }
     
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item){
   	 switch (item.getItemId()){
   	 case android.R.id.home:
   		 Intent i =new Intent(this,mainDashboard.class);
   		 startActivity(i);
   		 return true;
   		 default:
   			 return super.onOptionsItemSelected(item);
   	 }
    }

}

Implementant passar llista

Primer creem la classe adaptador que conté l'ArrayAdapter:

package com.iesebre.dam22012.hugolucas.webfaltes;

import java.util.ArrayList;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

public class Adaptador extends ArrayAdapter<Alumne> {
	private ArrayList<Alumne> items;
  private int rsrc;
   
  public Adaptador(Context ctx, int rsrcId, int txtId, ArrayList<Alumne> data) {
  	super(ctx, rsrcId, txtId, data);
    this.items = data;
    this.rsrc = rsrcId;
  }
    
  @Override
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
  	View v = convertView;
    if (v == null) {
    	LayoutInflater li = (LayoutInflater)getContext().getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
      v = li.inflate(rsrc, null);
    }
    Alumne e = items.get(position);
    if (e != null) {
    	((TextView)v.findViewById(R.id.eNom)).setText(e.getNom());
      ((TextView)v.findViewById(R.id.eEmail)).setText(e.getEmailpropi());
      if (e.getPhotoId() != null) {
      	if(e.getPhotoId().equals("1")){
      		((ImageView)v.findViewById(R.id.ePhoto)).setImageResource(R.drawable.hugo);
      	}
      	if(e.getPhotoId().equals("2")){
      		((ImageView)v.findViewById(R.id.ePhoto)).setImageResource(R.drawable.jose);
      	}
      	if(e.getPhotoId().equals("3")){
      		((ImageView)v.findViewById(R.id.ePhoto)).setImageResource(R.drawable.andres);
      	}
      } 
      /*else {
      	((ImageView)v.findViewById(R.id.ePhoto)).setImageResource(R.drawable.nophoto); 
      }*/
    }
    return v;
  }
 
}


A continuació creem la classe java de passar llista on apareixerà la llista amb la gent de la classe:

package com.iesebre.dam22012.hugolucas.webfaltes;

import java.util.ArrayList;

import android.os.Bundle;
import android.app.ActionBar;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;

public class PagPassarLlista extends Activity {

	ListView llista;
	
	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_pag_passar_llista);
		 ActionBar actionBar = getActionBar();
	    actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
	    actionBar.setDisplayShowTitleEnabled(true);	
	    
		ArrayList<Alumne> llistaAlumnes = new ArrayList<Alumne>();
		Alumne alumne = new Alumne();
		
		alumne.setNom("Hugo");
		alumne.setEmailpropi("[email protected]");
		alumne.setPhotoId("1");
		llistaAlumnes.add(alumne);
		
		Alumne alumne1 = new Alumne();
		alumne1.setNom("Jose");
		alumne1.setEmailpropi("[email protected]");
		alumne1.setPhotoId("2");
		llistaAlumnes.add(alumne1);
		
		Alumne alumne2 = new Alumne();
		alumne2.setNom("Andres");
		alumne2.setEmailpropi("[email protected]sebre.com");
		alumne2.setPhotoId("3");
		llistaAlumnes.add(alumne2);
		
		llista = (ListView) findViewById(R.id.list);
		Adaptador adp = new Adaptador(getApplicationContext(), R.layout.list_fila, R.id.eEmail, llistaAlumnes);
		llista.setAdapter(adp);
		/*ArrayAdapter<Alumne> adpA = new ArrayAdapter<Alumne>(getApplicationContext(), android.R.layout.simple_list_item_1);
		llista.setAdapter(adpA);*/
	}

	@Override
	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
		getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_pag_passar_llista, menu);
		return true;
	}
	 
	public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item){
  	 switch (item.getItemId()){
  	 case android.R.id.home:
  		 Intent i =new Intent(this,mainDashboard.class);
  		 startActivity(i);
  		 return true;
  		 default:
  			 return super.onOptionsItemSelected(item);
  	 }
	}
}

Layout per mostrar les dades amb una llista:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical">
 
  <ListView
    android:id="@+id/list"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:divider="#b5b5b5"
    android:dividerHeight="1dp"
    />
 
</LinearLayout>

Layout per organitzar les dades d'aquesta llista:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="horizontal"
  android:paddingTop="5dp"
  android:paddingBottom="5dp"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content" >
 <LinearLayout android:id="@+id/thumbnail" 
		android:layout_width="wrap_content"
		android:layout_height="wrap_content"		
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:background="#ffffff" 
	  >
 <ImageView android:id="@+id/ePhoto"
  android:layout_width="48dp"
  android:layout_height="48dp"
 />
 </LinearLayout>
  
  <TextView android:id="@+id/eNom"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_alignTop="@+id/thumbnail"
    android:layout_toRightOf="@+id/thumbnail"
  android:textSize="22sp" />
  
  <TextView android:id="@+id/eEmail"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_below="@id/eNom"
  android:layout_toRightOf="@+id/thumbnail"
  android:textSize="16sp" />
 
</RelativeLayout>

Gitorious

Enllaç al projecte gitorious

[Projecte al Gitorious]

Programa final

Enllaç al APK

Hugolucas apkqpr.png

Captures de pantalla

Vegeu també

Enllaços externs