IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 101 (torneu a la resta de temes)
Fitxers: LPI103.5_CrearmonitoritzarMatarProcessos.pdf (LPI103.5_CrearmonitoritzarMatarProcessos.odp) , UD_8_7_admin_processos.pdf
Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_101_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_101/103.5
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Objectius del tema

103.5. Crear, monitoritzar o matar processos
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de gestionar els processos a un nivell bàsic.
 • Pes: 4
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 103.5. Crear, monitoritzar o matar processos

Definició de procés

IMPORTANT: En informàtica un procés és una instància d'una aplicació que esta essent executada per una computadora

 • Quan agafem una aplicacio i l'executem, diem que hem que hem fet un proces. Podem tenir molts de processos oberts al mateix moment, el que anomenen multi-proces.
 • El proces esta al HDD i aquest s'emmagatzema a la RAM.
 • Els processos s'executen per la CPU.
 • El SO ha de saber interpretar els processos.
 • Els processos no existeixen fins que s'activa l'aplicacio. L'aplicacio es solament es un conjunt d'instruccions.

Adjunto la teoria mes completa extreta del .pdf.

 • Una aplicació o programa és solament una col·lecció passiva d'instruccions que no esdevenen un procés fins que el programa és executat.
 • Una sola aplicació o programa pot arribar a executar múltiples processos al mateix temps
 • Linux és un sistema operatiu multitasca i també multi-proces (suport per a múltiples CPUs) i pot executar diferents processos al mateix temps
La diferencia entre multitasca i multi-proces es que el multitasca pot exeutar varies tasques al mateix moment 
(la gran majoria de SO), i el multi-proces es que els procesos es repaterixen per les CPU i una fa un proces 
mentre l'altra en fa un altre de diferent.
 • És possible llançar vàries instàncies d’un mateix programa simultàniament.

Elements d'un procés

Estructura de dades del SO

Els elements mes importants son:

 • Identificador del procés (PID). S'identifiquen en numeros reals, el numero 1 es el mes important, els numeros es van suman un a un.
 • Identificador del procés pare (PPID). Si el PPID mor, els fills també. La paraula per matar una aplicacio s'anomenta kill.
 • Estat del procés. Els dos estats mes importants son en espera o en execuciosi el proces s'esta executant esta a la CPU i si esta adormit o en espera, no significa que no estigui actiu sino que esta a la RAM.
 • Prioritat del procés. Pots donar prioritat a un proces per a que vagui mes rapid o mes lent, depent el que necessitis. el Linux hi ha 40 nivells de prioritat.
 • Senyals pendents de ser processades. hi ha diferents tipus de senyals. Esta la senyal de apagar que pots dir que s'apagui de forma correcta o que s'apagui de cop sense donarli la oportunitat a fer res mes amb el kill

L'identificador de procés (PID) i l'identificador de procés pare

 • tots els procesos, tal i com hem dit mes a dalt s'identifiquen amb un numero real, el PID.
 • L'encarregat de gestionar els processos és el kernel i disposa d'una taula de processos on cada procés es identificat pel seu PID.
 • Una aplicació no pot crear un procés directament!. Es necessari demanar al sistema operatiu que crei el procés i el gestioni. Es disposa de dos crides de sistema:
 • fork: permet que un procés crei un altre procés. Aquest nou procés es anomenat procés fill
 • exec: permet executar una aplicació externa. Substitueix el procés en execució per un altre procés. No confondre amb l'ordre exec.

Tipus de processos

 • Procés fill. Es una jerarquia de processos. Creats per fork
 • Procés orfe. Mates el pare abans que el fill, llavors va a parar al proces principal i l'acull un altre pare. Aquesta accio no hauria de passar mai ja que pot donar problemes. Si tenim sort el programa deixarar de funcionar i si no ens ho bloquejara tot ja que anira agafant recursos de qualsevol lloc.
 • Procés zombie. Al igual que el proces orfe es el proces que no te pare pero amb la diferencia que ningu l'acull i va agafant recursos de tot arreu, bloquejant el PC, el podem matar o parar-lo.
 • Procés parat. Parem els processos que no ens interessen en aquell moment. Per si en un moment necessitem mes recursos parem un proces i mes tard el podem tornar a deixar continuar.
 • Procés dimoni (servei). S'executa en segon terme. No te interficies d'usuari associades.

Fils d'execució vs processos

Jerarquia de processos Unix. L’arbre de processos

Unix/Linux

 • Els processos només es poden executar a partir de processos ja existents
 • Els processos acabin tenint una jerarquia (relacions pare/fill).
 • La crida de sistema que permet en Unix crear un nou procés és fork (forquilla). Fork crea un procés fill que és una còpia casi exacte del procés pare i que s'executa en paral·lel al procés pare

Conceptes importants

 • Herència: El procés hereta totes les propietats del pare (de fet és una còpia exacte del seu pare).
 • Sincronització entre processos pare i fill: Mecanismes IPC com senyals. Ajuden a que si un pare ha de morir abans que el fill, l'avisen per a que fagi el proces corresponent i quedi com a proces orfe i no com a zombie.

El nucli del sistema operatiu. scheduler

El primer procés en executar-se és el nucli (kernel)

 • És executat pel gestor d'arrancada
 • El procés del nucli que gestiona tota la resta de processos s'anomena scheduler (planificador de processos). No el podeu visualitzar (té el PID 0)


El procés init

 • És el procés pare de tota la resta de processos. PID 1. Si matem aquest programa ens carreguem tot el SO.

Vegeu l'ordre pstree

[email protected]:~$ pstree -p | head
init(1)-+-NetworkManager(787)-+-dhclient(821)
    |           `-{NetworkManager}(824)
    |-acpid(895)
    |-apache2(1303)-+-apache2(1310)
    |        |-apache2(1312)
    |        |-apache2(1313)
    |        |-apache2(1314)
    |        `-apache2(1315)
    |-atd(912)
    |-avahi-daemon(799)---avahi-daemon(803)


Exemple per visualitzar la jerarquia de processos Linux

Echoferran.png

Estat dels processos

Vegeu l'ordre ps

Manipulació de processos

Atajos per fer ordres

 • Ctrl + Alt Gr + \ --> finalitza el proces.
 • Ctrl + C -----------> Mata el proces.
 • Ctrl + Z -----------> Atura el proces.

Com crear processos

 • Primer pla (foreground – fg): és el mode per defecte amb el qual executem ordres a l'interpret d'ordres. Les ordres bloquegen l'execució de l'interpret
 • Segon pla (background – bg): es pot fer amb el símbol & (o l'ordre bg)
 • Ens proporciona el PID
 • Es per poder gestionar el procés
@PC-IMATGE:~$ sleep 100 &
[2] 2827
[1]  Fet           sleep 100

Executar processos en primer terme

Executar processos en segon terme

Substituir un programa en execució per un altre. Comanda exec

Control de tasques en un interpret d'ordres

Acabar un procés.

Consulteu també l'ordre kill.

Informació sobre processos: ps i pstree

ps

 • Permet consultar la taula de processos
 • Diferents implementacions de l'ordre ps. Difereixen

sobretot en la forma d'utilitzar les opcions:

 • Opcions UNIX: les opcions han d'estar totes agrupades i

han d'estar precedides per un guió (-)

 • Opcions BSD: poden estar agrupades i no utilitzen mai el

guió (-).

 • Opcions llargues de GNU: precedides per dos guions (--)


Si ho posem a la terminal sense res mes ens surt una cosa com aquesta

[email protected]:~$ ps
PID TTY     TIME CMD
2320 pts/0  00:00:00 bash
2345 pts/0  00:00:00 ps

Si volem veure tots els processos en els quals esta treballan el nostre sistema ho fem de la forma seguent:

[email protected]:~$ ps aux
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.0 0.0  2940 1772 ?    Ss  11:39  0:00 /sbin/init
root     2 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kthreadd]
root     3 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [migration/0]
root     4 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [ksoftirqd/0]
root     5 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [watchdog/0]
root     6 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [migration/1]
root     7 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [ksoftirqd/1]
root     8 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [watchdog/1]
root     9 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [events/0]
root    10 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [events/1]
root    11 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [cpuset]
root    12 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [khelper]
root    13 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [netns]
root    14 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [async/mgr]
root    15 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [pm]
root    17 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [sync_supers]
root    18 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [bdi-default]
root    19 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kintegrityd/0]
root    20 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kintegrityd/1]
root    21 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kblockd/0]
root    22 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kblockd/1]
root    23 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kacpid]
root    24 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kacpi_notify]
root    25 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kacpi_hotplug]
root    26 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [ata/0]
root    27 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [ata/1]
root    28 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [ata_aux]
root    29 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [ksuspend_usbd]
root    30 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [khubd]
root    31 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kseriod]
root    32 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kmmcd]
root    35 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [khungtaskd]
root    36 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kswapd0]
root    37 0.0 0.0   0   0 ?    SN  11:39  0:00 [ksmd]
root    38 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [aio/0]
root    39 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [aio/1]
root    40 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [ecryptfs-kthr]
root    41 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [crypto/0]
root    42 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [crypto/1]
root    46 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kstriped]
root    47 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kmpathd/0]
root    48 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kmpathd/1]
root    49 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kmpath_handle]
root    50 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [ksnapd]
root    51 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kondemand/0]
root    52 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kondemand/1]
root    53 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kconservative]
root    54 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kconservative]
root    203 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [scsi_eh_0]
root    214 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [scsi_eh_1]
root    216 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [scsi_eh_2]
root    217 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [scsi_eh_3]
root    219 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [scsi_eh_4]
root    221 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [scsi_eh_5]
root    224 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [khpsbpkt]
root    228 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [usbhid_resume]
root    239 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [knodemgrd_0]
root    279 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [flush-8:0]
root    282 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kjournald]
root    324 0.0 0.0  2312  928 ?    S  11:39  0:00 upstart-udev-br
root    326 0.0 0.0  2664 1064 ?    S<s 11:39  0:00 udevd --daemon
root    532 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [kpsmoused]
root    635 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [radeon/0]
root    637 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [radeon/1]
root    639 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [ttm_swap]
daemon   656 0.0 0.0  1892  504 ?    Ss  11:39  0:00 portmap
root    714 0.0 0.1 15312 3992 ?    Ss  11:39  0:00 smbd -F
root    726 0.0 0.0  5548 2144 ?    Ss  11:39  0:00 /usr/sbin/sshd
syslog   740 0.0 0.0 34536 1556 ?    Sl  11:39  0:00 rsyslogd -c4
102    749 0.0 0.0  3216 1556 ?    Ss  11:39  0:00 dbus-daemon --s
statd   761 0.0 0.0  3700 1412 ?    Ss  11:39  0:00 rpc.statd -L
root    764 0.0 0.1 18896 4064 ?    Ssl 11:39  0:00 NetworkManager
avahi   768 0.0 0.0  3056 1620 ?    S  11:39  0:00 avahi-daemon: r
root    769 0.0 0.0  4168 2316 ?    S  11:39  0:00 /usr/sbin/modem
root    816 0.0 0.0 15312 1212 ?    S  11:39  0:00 smbd -F
root    842 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [hd-audio0]
avahi   844 0.0 0.0  2924  548 ?    Ss  11:39  0:00 avahi-daemon: c
root    863 0.0 0.0  3772 1452 ?    S  11:39  0:00 /sbin/dhclient
root    865 0.0 0.0  4836 2324 ?    S  11:39  0:00 /sbin/wpa_suppl
root    866 0.0 0.0  1788  560 tty4   Ss+ 11:39  0:00 /sbin/getty -8
root    877 0.0 0.0  1788  572 tty5   Ss+ 11:39  0:00 /sbin/getty -8
root    884 0.0 0.0  1788  568 tty2   Ss+ 11:39  0:00 /sbin/getty -8
root    885 0.0 0.0  1788  568 tty3   Ss+ 11:39  0:00 /sbin/getty -8
root    888 0.0 0.0  1788  572 tty6   Ss+ 11:39  0:00 /sbin/getty -8
root    892 0.0 0.0  2044  860 ?    Ss  11:39  0:00 acpid -c /etc/a
root    904 0.0 0.0  2372  900 ?    Ss  11:39  0:00 cron
daemon   905 0.0 0.0  2244  428 ?    Ss  11:39  0:00 atd
root    932 0.0 0.0 109348 1568 ?    Ssl 11:39  0:00 /usr/sbin/nscd
root    946 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [phy0]
mysql   956 0.0 0.7 156548 22412 ?    Ssl 11:39  0:00 /usr/sbin/mysql
root   1015 0.0 0.1 19384 3320 ?    Ssl 11:39  0:00 gdm-binary
root   1020 0.0 0.1 20776 3272 ?    Sl  11:39  0:00 /usr/sbin/conso
root   1101 0.0 0.1 21060 3788 ?    Sl  11:39  0:00 /usr/lib/gdm/gd
root   1130 0.0 0.0 11732 1396 ?    Ss  11:39  0:00 /usr/sbin/winbi
root   1132 0.0 0.0 11732 1184 ?    S  11:39  0:00 /usr/sbin/winbi
root   1148 0.0 0.0  2352  300 ?    Ss  11:39  0:00 /sbin/mdadm --m
root   1169 0.0 0.0  7344 2536 ?    Ss  11:39  0:00 /usr/sbin/cupsd
root   1186 0.0 0.0  2660 1028 ?    S<  11:39  0:00 udevd --daemon
root   1196 0.0 0.0  2660  952 ?    S<  11:39  0:00 udevd --daemon
root   1292 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [rpciod/0]
root   1293 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [rpciod/1]
root   1294 0.0 0.2 36704 7828 ?    Ss  11:39  0:00 /usr/sbin/apach
root   1299 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [nfsiod]
www-data 1311 0.0 0.1 36704 3868 ?    S  11:39  0:00 /usr/sbin/apach
root   1312 0.0 0.0   0   0 ?    S  11:39  0:00 [lockd]
www-data 1313 0.0 0.1 36704 3868 ?    S  11:39  0:00 /usr/sbin/apach
www-data 1314 0.0 0.1 36704 3868 ?    S  11:39  0:00 /usr/sbin/apach
www-data 1315 0.0 0.1 36704 3868 ?    S  11:39  0:00 /usr/sbin/apach
www-data 1316 0.0 0.1 36704 3868 ?    S  11:39  0:00 /usr/sbin/apach
root   1325 6.6 0.8 36148 25840 tty7   Ss+ 11:39  0:54 /usr/bin/X :0 -
root   1439 0.0 0.0  8668 1680 ?    Ss  11:39  0:00 nmbd -D
gdm    1458 0.0 0.0  3380  744 ?    S  11:39  0:00 /usr/bin/dbus-l
root   1475 0.0 0.0  5516 2780 ?    S  11:39  0:00 /usr/lib/upower
rtkit   1481 0.0 0.0 22904 1096 ?    SNl 11:39  0:00 /usr/lib/rtkit/
root   1485 0.0 0.1  6736 3912 ?    S  11:39  0:00 /usr/lib/policy
108    1522 0.0 0.1 17028 4248 ?    Ssl 11:39  0:00 /usr/sbin/hald
root   1523 0.0 0.0  3532 1292 ?    S  11:39  0:00 hald-runner
root   1546 0.0 0.0  3608 1248 ?    S  11:39  0:00 hald-addon-inpu
root   1549 0.0 0.0  3608 1236 ?    S  11:39  0:00 /usr/lib/hal/ha
root   1550 0.0 0.0  3608 1232 ?    S  11:39  0:00 /usr/lib/hal/ha
108    1558 0.0 0.0  3628 1024 ?    S  11:39  0:00 hald-addon-acpi
root   1559 0.1 0.0  3612 1244 ?    S  11:39  0:00 hald-addon-stor
root   1563 0.0 0.0  3612 1240 ?    S  11:39  0:00 hald-addon-stor
root   1578 0.0 0.1 22388 3800 ?    Sl  11:40  0:00 /usr/lib/gdm/gd
alumne  1586 0.0 0.2 44816 7328 ?    Sl  11:40  0:00 /usr/bin/gnome-
alumne  1604 0.0 0.2 26524 7004 ?    Ssl 11:40  0:00 gnome-session
alumne  1638 0.0 0.0  3280  352 ?    Ss  11:40  0:00 /usr/bin/ssh-ag
alumne  1641 0.0 0.0  3380  736 ?    S  11:40  0:00 /usr/bin/dbus-l
alumne  1642 0.0 0.0  3524 1516 ?    Ss  11:40  0:00 /bin/dbus-daemo
alumne  1645 0.0 0.1  8048 4532 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/libgco
alumne  1652 0.1 0.3 90088 9968 ?    Ss  11:40  0:00 /usr/lib/gnome-
alumne  1654 0.0 0.0  6464 2232 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/gvfs/g
alumne  1659 0.0 0.0 30276 2468 ?    Ssl 11:40  0:00 /usr/lib/gvfs//
alumne  1663 0.9 0.8 72872 25624 ?    S  11:40  0:07 compiz
alumne  1666 0.0 0.1 95504 4804 ?    S<sl 11:40  0:00 /usr/bin/pulsea
alumne  1673 0.1 0.5 54088 16108 ?    S  11:40  0:00 gnome-panel
alumne  1674 0.1 0.4 72932 12108 ?    S  11:40  0:00 nm-applet --sm-
alumne  1675 0.0 0.2 18936 6272 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/policy
alumne  1679 0.0 0.0 10844 2880 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/pulsea
alumne  1680 0.5 1.1 118472 35436 ?    Sl  11:40  0:04 nautilus
alumne  1681 0.0 0.2 19964 7880 ?    S  11:40  0:00 bluetooth-apple
alumne  1686 0.0 0.0  1828  568 ?    S  11:40  0:00 /bin/sh /usr/bi
alumne  1689 0.0 0.2 20652 8084 ?    S  11:40  0:00 gnome-power-man
alumne  1694 0.0 0.1  8104 3344 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/gvfs/g
root   1699 0.0 0.1 15652 3060 ?    Sl  11:40  0:00 /usr/lib/udisks
root   1700 0.0 0.0  5184  876 ?    S  11:40  0:00 udisks-daemon: 
alumne  1713 0.0 0.0 16952 2372 ?    Sl  11:40  0:00 /usr/lib/gvfs/g
alumne  1716 0.0 0.0  7124 2384 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/gvfs/g
alumne  1725 0.0 0.0  3736 1184 ?    S  11:40  0:00 avahi-publish-s
alumne  1727 0.4 1.2 181932 35688 ?    Ssl 11:40  0:03 /home_local/alu
alumne  1761 0.2 0.5 63260 15520 ?    Sl  11:40  0:01 ica -noshm -isd
alumne  1779 0.0 0.1  7256 3012 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/gvfs/g
alumne  1781 0.0 0.1 42180 3572 ?    Ssl 11:40  0:00 /usr/lib/bonobo
alumne  1791 0.1 0.4 51924 13684 ?    S  11:40  0:01 /usr/lib/gnome-
alumne  1792 0.0 0.3 49848 11480 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/gnome-
alumne  1807 0.0 0.0  6820 2364 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/gvfs/g
alumne  1808 0.0 0.0 18224 2880 ?    Ss  11:40  0:00 gnome-screensav
alumne  1809 0.0 0.0  1828  516 ?    Ss  11:40  0:00 /bin/sh -c /usr
alumne  1810 0.0 0.3 21204 10252 ?    S  11:40  0:00 /usr/bin/gtk-wi
alumne  1817 0.0 0.5 43572 17184 ?    S  11:40  0:00 /usr/bin/ica -r
alumne  1820 0.0 0.6 60736 20640 ?    S  11:40  0:00 /usr/bin/python
alumne  1837 0.3 0.3 23732 9108 ?    S  11:40  0:02 /usr/lib/gnome-
alumne  1838 0.0 0.3 24040 9152 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/gnome-
alumne  1841 0.0 0.4 60140 13280 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/indica
alumne  1843 0.0 0.4 32496 13876 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/gnome-
alumne  1845 0.0 0.3 23780 9148 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/gnome-
alumne  1846 0.0 0.4 60364 13388 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/indica
alumne  1858 0.0 0.3 47464 11752 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/notify
alumne  1864 0.0 0.2 19544 7496 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/gnome-
alumne  1877 0.0 0.0  6440 2200 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/gvfs/g
alumne  1887 0.0 0.1 18220 4416 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/indica
alumne  1889 0.0 0.1 85140 4572 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/indica
alumne  1891 0.0 0.1 24300 4244 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/indica
alumne  1894 0.0 0.1 19068 4876 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/indica
alumne  1896 0.0 0.1 18184 4784 ?    S  11:40  0:00 /usr/lib/indica
alumne  1914 0.0 0.3 69008 11712 ?    Sl  11:40  0:00 /usr/lib/evolut
alumne  1916 0.0 0.5 32296 15504 ?    S  11:40  0:00 python /usr/sha
alumne  1932 0.0 0.3 44500 11548 ?    Sl  11:40  0:00 /usr/lib/evolut
alumne  1937 0.0 0.2 79208 8852 ?    Sl  11:40  0:00 /usr/lib/evolut
alumne  1969 0.3 0.6 31808 18688 ?    Sl  11:40  0:02 /usr/bin/python
alumne  2030 5.0 2.9 340756 88416 ?    Sl  11:41  0:35 /opt/google/chr
alumne  2034 0.0 0.1 80584 4528 ?    S  11:41  0:00 /opt/google/chr
alumne  2036 0.0 0.3 111024 10908 ?    S  11:41  0:00 /opt/google/chr
alumne  2038 0.0 0.1 1069036 3584 ?    S  11:41  0:00 /opt/google/chr
alumne  2068 0.0 0.7 147212 23092 ?    Sl  11:41  0:00 /opt/google/chr
alumne  2076 0.0 0.7 147212 23048 ?    Sl  11:41  0:00 /opt/google/chr
alumne  2086 0.0 0.4 47672 11924 ?    S  11:41  0:00 update-notifier
root   2094 0.0 0.2 13680 7924 ?    S  11:41  0:00 /usr/bin/python
alumne  2112 0.9 1.4 170280 43044 ?    Sl  11:42  0:06 /opt/google/chr
alumne  2245 2.4 3.2 225160 97160 ?    Sl  11:45  0:11 /usr/lib/openof
alumne  2318 0.2 0.4 57360 13692 ?    Sl  11:50  0:00 gnome-terminal
alumne  2319 0.0 0.0  2196  508 ?    S  11:50  0:00 gnome-pty-helpe
alumne  2320 0.1 0.1  6296 3560 pts/0  Ss  11:50  0:00 bash
root   2338 0.0 0.0  1788  572 tty1   Ss+ 11:50  0:00 /sbin/getty -8
alumne  2351 0.0 0.0  2712  948 pts/0  R+  11:53  0:00 ps aux


PID, Identificador de proces %CPU, és (o era) el tant per cent de CPU ocupada pel procés en el moment que vam executar ps %MEM,és el percentatge de memòria que el programa està (o millor dit estava) consumint durant l'execució de ps VSZ, RSS, TTY,el codi que identifica la terminal on s'està executant el procés. Els dimonis (serveis Linux), són processos especials que no tenen cap terminal associada ( “?”) STAT, START,mostra l'estat del procés. TIME,indica el total de temps acumulat de CPU COMAND,


Estat dels processos

Estatdeprocessosferran.png

Exemple

Ara desde la terminal matarem el firefox de la forma següent:

 • busquem el codi del programa que volem matar.
ps aux | grep "firefox"
 • Matem la aplicacio de forma directa, es a dir, no li donem cap altra possiblitat que no sigui morir (amb el -9 no li donem cap altra opcio, sense el -9 podria dirnos de guardar o alguna altra cosa.
kill -9 2923

Mata2ferran.png


Top

Mostra els processos ordenats per percentatge d'ús de CPU (de més a menys) i de forma continuada:

$ top
top - 12:52:43 up 7 min, 2 users, load average: 0.47, 0.61, 0.34
Tasks: 198 total,  3 running, 195 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 4.3%us, 2.6%sy, 0.0%ni, 93.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem:  2965596k total, 1076324k used, 1889272k free,  119704k buffers
Swap: 1952760k total,    0k used, 1952760k free,  469292k cached
PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND                                             
2266 alumne  20  0 55140 19m 15m S  7 0.7  0:15.59 gnome-system-mo                                         
1335 root   20  0 53592 23m 9328 S  4 0.8  0:46.36 Xorg                                              
2352 alumne  20  0 57764 13m 10m R  2 0.5  0:00.33 gnome-terminal                                         
1662 alumne  20  0 72856 24m 7892 S  1 0.9  0:05.16 compiz                                             
2296 alumne  20  0 224m 99m 62m S  1 3.4  0:11.76 soffice.bin                                           
1716 alumne  20  0 177m 35m 14m S  0 1.2  0:03.34 dropbox                                             
1784 alumne  20  0 20992 9.8m 8108 S  0 0.3  0:00.41 gtk-window-deco                                         
1791 alumne  20  0 51236 13m 10m S  0 0.5  0:01.32 wnck-applet                                           
1823 alumne  20  0 23732 9412 7704 S  0 0.3  0:01.75 geyes_applet2                                          
2370 alumne  20  0 2544 1144 844 R  0 0.0  0:00.03 top                                               
  1 root   20  0 2916 1788 1216 S  0 0.1  0:00.52 init                                              
  2 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 kthreadd                                            
  3 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 migration/0                                           
  4 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.01 ksoftirqd/0                                           
  5 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/0                                           
  6 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 migration/1                                           
  7 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 ksoftirqd/1                                           
  8 root   RT  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/1                                           
  9 root   20  0   0  0  0 R  0 0.0  0:00.07 events/0                                            
 10 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.17 events/1                                            
 11 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 cpuset                                             
 12 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 khelper                                             
 13 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 netns                                              
 14 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 async/mgr                                            
 15 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 pm                                               
 17 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 sync_supers                                           
 18 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 bdi-default                                           
 19 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 kintegrityd/0                                          
 20 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 kintegrityd/1      

Conky

Instalem el conky desde la terminal

$ sudo apt-get install conky

L'executem:

$ conky

I ens apareixera a la pantalla un quadre on veurem tots els processos que es duen a terme al nostre sistema

Conkyferran.png

Ens surtira per defecte a la banda superior esquerra, si el volem moure, veurem que am el ratoli no podem, ho hem de fer de la forma seguent.

$ sudo gedit /etc/conky/conky.conf

S'obrira un document on veurem algunes de les seves propietats i si volem podem canviar-ne algunes per provar com funciona.

Abans

Conkyprop.png

Despres

Conkyprop2.png

Hem canviat la posicio del quadre i el color de la lletra i queda de la forma següent:

Conkydespres.png

pstree

Senyals

Enviant senyals a processos : kill, killall i top

  * 9.2 kill, killall
     o 9.2.1 xkill
  * 9.3 top
  * 9.4 Alternatives a top
     o 9.4.1 htop
     o 9.4.2 atop

Prioritat dels processos

Exemples

Executar un programa abans de l'execució de cada comanda (execució de l'interpret d'ordres)

Ordres

ps

top

kill

killall

pidof

htop

atop

jobs

bg

fg

nohup

free

uptime

watch

Variables de shell i d'entorn

$$

$?

$PPID