IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Contingut

Telemàtica

Definició: És la tècnica que tracta la comunicació entre processos de la informàtica i les telecomunicacions.
 • Societat de la informació
 • Les TIC (Tecnologies de la informació i les comunicacions)

Concepte de transmissió

Definció: És el mecanisme pel qual es transporten senyals d'un lloc a un altre.

Concepte de senyal

 • És la variació d'un corrent elèctric o una altra magnitud física que s'utilitza per transmetre informació

Concepte de línia de transmissió

 • Són els medis físics que transporten senyals a través del cable, com la fibra, ones, l'aire, etc.

Concepte de comunicació

 • Només hi ha comunicació quan hi ha informació. Això vol dir que quan hi ha comunicació hi ha d'haver informació i aquesta informació el receptor ha d'entendre-la.

Concepte d'informació

 • Procés pel qual es transporta informació.

Concepte de circuit de dades

 • És per on s'envia la informació.

Les Senyals

Definició: Un senyal és un simbol, un gest o qualsevol altre cosa que informa o avisa de alguna cosa.

Senyal sinusoïdal

 • És el valor màxim de la ona(amplitut, volum)
 • Quan hi ha més freqüencia n'hi ha menys longitud.
 • To agut: Són els que componen la gamma d'altes freqüències de l'espectre audible que va dels 20 als 20.000 Hertzs.
 • To greu: Són el interval de les baixes freqüències, que l'oïda humana és capaç d'interpretar. Aquest marge està compreses entre els 20 i 500 Hertz.

Freqüència

Definició: és la quantitat de vegades que va variant els seus valors de la màxima amplitud a la mínima.

Espectre Electromagnètic

 • És el conjunt de possibles radiacions electromagnètiques
 • Ordenat de menor longitud d'ona (més freqüència) a major longitud d'ona (menys freqüència)
 • Només podem visualitzar un rang molt petit!
 • Diferents colors --> Diferents freqüències (l'arc de Sant Martí)
 • Llum visible per l'ésser humà:

Llumvisible2.jpeg

Ampla de banda

 • És el conjunt de freqüències que ocupa un senyal.
 • Sovint quan més ampla debanda tenim més capacitatde transmissió (més senyals caben).
 • És com una “canonada”.

Domini Públic radioelèctric

 • Es el conjunt de radiacions electromagnètiques fixades entre 90 KHz i els 3000 GHz, destinats a un ús públic (TV, radio digital i analogica etc.)
 • CNAF (Cuadro Nacional de Asignación de Frequencia):
 • Reserva diferents freqüències per a diferents sistemes de comunicacions

Sistemes de comunicacions

 • En un sistema de comunicació tindrem un emisor,un canal i un receptor

Emissor, Receptor i canal

 • Emisor: Dispositiu que ens generará el missatge
 • Receptor: És a qui va dirigit el missatge
 • Canal: És la via de transmissió del missatge generat per l'emisor
 • Exemples de canals: aire, cables de coure, fibra òptica, canal IDE, canal SATA, buffer de memòria, canal de radiofreqüència, etc...

Soroll i interferències

 • De soroll n'hi ha de dos tipus:
 • Soroll intrínsec: Soroll que esta dintre el sistema de comunicació.
 • Soroll extrínsec: Soroll que ve de l'exterior.

Circuit de dades. ETDs i ECDs

Etd ecd.png

 • ETD (Equip Terminal de Dades): És el component del circuit de dades que fa de font o de destinació de la informació. Terminal.
 • ECD (Equip de Comunicació de Dades): És el component d'un circuit de dades que adequa els senyals que viatgen pel canal de comunicacions convertint-les a un format assequible per a l'ETD.


Exemple Línia telefònica

ETD ECD CANAL LiniaTelefonica.png ETD ECD CANAL TRANSDUCTOR LINIA TELEFONICA.png

Tipus de terminals

Simple

 • Capaç de transmitir i rebre informació sense pendre decisions per si mateix.

Autònom

 • Tenen un processador i memòria que els permiten realitzar diverses tasques sense necessitat de ser atesos per dispositius externs.

Programable

 • Tipus de terminals autònoms en que les tasques estàn assignades a través de la carga d'un programa desde l'exterior.

Transductor

 • Són dispositius encarregats de transformar la naturalesa de les senyals.

Còdec

Amplificadors

Repetidors

Distribuïdors i concentradors

Commutadors

Antenes

Codis i alfabets

 • Alfabet origen:
 • Alfabet imatge (paraules codi):
 • Codi:

Codi ASCII

Unicode

Criptoanalisi. Exercicis

Els codis de desplaçament. El codi del Cesar

Explotació de circuits de dades. Classificació

 • Porta l'informació entre l'ETD transmissor i l'ETD receptor
 • ETD: És la persona parlant
 • ECD: És el dispositiu el qual transforma senyals electrics amb sò

Difinició més tècnica

 • ETD (Equip Terminal de Dades): És el component del circuit de dades que fa de font o de destinació de la informació. Terminal.
 • ECD (Equip de Comunicació de Dades): És el component d'un circuit de dades que adequa els senyals que viatgen pel canal de comunicacions convertint-les a un format assequible per a l'ETD

Tipus de comunicacions.

Simplex, semi-duplex i duplex

 • Simplex: És aquell en què una estació sempre actua com a font i l'altra sempre com col lector. aquest mètode permet la transmissió d'informació en un únic sentit.
 • En la comunicació símplex es diu que hi ha un únic canal físic i un canal lògic unidireccional.
 • EMISSOR unidireccional RECEPTOR Simplex (ràdio, televisió)
 • Semi-Duplex: És aquell en el qual una estació A en un moment de temps, actua com a font i una altra estació corresponsal B actua com col lector, i en el moment següent, l'estació B actuarà com a font i la A com col.lector. Permet la transmissió en ambdues direccions, encara que en moments diferents. Un exemple és la conversa entre dos radioaficionats, però on un espera que l'altre acabi de parlar per continuar el diàleg.
 • En les comunicacions semidúplex hi ha un únic canal físic i un canal lògic bidireccional.
 • EMISSOR bidireccional RECEPTOR HALF DUPLEX
 • RECEPTOR no simultani EMISSOR semidúplex (walkie talkie)
 • Duplex: En el qual dues estacions A i B, actuen com a font i col lector, transmetent i rebent informació simultàniament. permet la transmissió en ambdues direccions i de manera simultània. Per exemple una conversa telefònica.
 • EMISSOR simultani RECEPTOR DUPLEX (telèfon)
 • RECEPTOR EMISSOR

Simplex HalfDuplex FullDuplex.png

Tipus de transmissions

Síncrones i asíncrones

Síncrones és un procediment mitjançant el qual un emissor i un receptor es posen d’acord sobre l’instant precís en què comença o acaba una informació que s’ha posat en el mitjà de transmissió emprat.

SenyalSincrona.png
 • Els bits s'envien en una cadència constant, sense discriminar els caràcters que compon.
 • Els rellotges de l'emissor i del receptor han i estar sincronitzats.
 • Les dades a transmetre es componen de blocs complets de dades, és a dir, que contenen més d'1 BYTE.
 • En les transmissions síncrones se solen utilitzar caràcters especials per evitar els problemes de pèrdues de sincronia en els caràcters informatius transmesos.

Asincrones és aquella que es transmet o es rep un caràcter, bit per bit afegint bits d'inici, i bits que indiquen el termini d'un paquet de dades, per separar així els paquets que es van enviant/rebent per sincronitzar el receptor amb el transmissor. El bit d'inici indica al dispositiu receptor que segueix un caràcter de dades; similarment el bit de témino indica que el caràcter o paquet ha estat completat.

SenyalAsincrona.png
 • Aquest tipus de transmissió és utilitzada quan no es necessita molta velocitat, ja que cada caràcter és transmès d'un en un i per tant pot ser una mica lent, d'altra banda, els equips que s'utilitzen són econòmics.

Serie i paral·lel

 • Sèrie: És quan tots els senyals es transmeten per una sola línia de dades seqüencialment. Els bits es transmeten en cadena per la línia de dades a una velocitat constant negociada pel transmissor i pel receptor
Exemples Sèrie: USB,SATA,Port sèrie (teclat,ratolí...) • Paral·lel: És quan es transmeten simultàniament un grup de bits, un per cada línia del mateix canal. Els agrupaments de bits poden ser caràcters o altres associacions, en funció del tipus de canal
Exemples Paral·lel: Connexió Paral·lel impressora,PATA(IDE)SerieParalel.png • Comparativa entre Sèrie i Paral·lel


Comparativaserieparalel.png
Analògiques i digitals

 • Analògiques: Quan el senyal és analògic és capaç de prendre tots els valors possibles en un rang (línia continua)
Exemples: Rellotge analògic,ràdio


SenyalsAnalogiques.png • Digitals: Quan el senyal és digital és capaç de prendre un conjunt finit de valors
Exemples: Rellotge digital,Codi Morse


SenyalsDigitals.png

Unicast, multicast i broadcast

 • Unicast: Enviament d'informació des d'un únic emissor fins a un únic receptor
Exemples: Telefonia,visita d'una pàgina web


Unicast1.png


 • Multicast: Un node emissor envia informació a una multitud de nodes receptors escollit prèviament i que formen un grup
Exemples:

Multicast1.png • Broadcast: Un node emissor envia informació a una multitud de nodes receptors de forma indiscriminada
Exemples: TV,ràdio


Broadcast1.png

Modulació de senyals

 • Transmissió en Banda Base:
 • Transmissió en Banda Ampla:
 • Facilitat de radiació:
 • Reducció del soroll i de les interferències:
 • Assignació de freqüències:


Tècniques de modulació. AM, FM i PM

AM FM PM.png

Exemple AM

 • grafico1.gif
 • grafico2.gif
 • grafico3.gif

Mòdem

Multiplexació de senyals

 • Canal Físic:
 • Canal Lògic:

Multiplexació en freqüència

FDM.png

Multiplexació en temps

Tdm.png

Línies de comunicacions

Punt a punt (peer to peer)

Multipunt

Línies privades, públiques i dedicades

Xarxes

LAN. Local Area Network

WAN.Wide area network

MAN. Metropolitan Area network

PAN. Personal Area Network

Estàndards i associacions d'estàndards

 • Estàndards de facto (de fet): acceptat en el mercat per la seva utilització generalitzada.
 • Estàndards de iure (de dret): estàndard proposat per una associació d’estàndards o entitat legal similar .
  • Estàndards oberts:
  • Estàndards tancats:

Associacions:

Història de la telemàtica

Aquí heu d'inserir els deures de crear un línia de temps amb la història de la telemàtica.

Gràfica d'un sistema de comunicacions. Conversació telefònica mitjançant veu IP