IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Storage Engines

MYISAM

 • Directori a on es desen les base de dades:
[email protected]:~$ sudo ls -l /var/lib/mysql/
total 20540
-rw-r--r-- 1 root root     0 2011-10-20 22:12 debian-5.1.flag
-rw-rw---- 1 mysql mysql    5 2011-11-04 16:35 fausto-desktop.pid
-rw-rw---- 1 mysql mysql 10485760 2011-11-03 22:00 ibdata1
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5242880 2011-11-04 16:35 ib_logfile0
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5242880 2011-10-20 22:12 ib_logfile1
drwx------ 2 mysql root   4096 2011-10-20 22:12 mysql
-rw-rw---- 1 root root     6 2011-10-20 22:12 mysql_upgrade_info
drwx------ 2 mysql mysql   4096 2011-10-28 20:16 usuaris
drwx------ 2 mysql mysql   4096 2011-10-20 22:27 webfaltes
[email protected]:~$ 
 • Des de l'entorn del phpmyadmin crearem una base de dades de prova i dins crearem una taula i la desarem en MYISAM
[email protected]:~$ sudo ls -lah /var/lib/mysql/prova
total 28K
drwx------ 2 mysql mysql 4,0K 2011-11-04 20:19 .
drwx------ 6 mysql mysql 4,0K 2011-11-04 20:14 ..
-rw-rw---- 1 mysql mysql  65 2011-11-04 20:14 db.opt
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8,5K 2011-11-04 20:19 taula1.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql  0 2011-11-04 20:19 taula1.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1,0K 2011-11-04 20:19 taula1.MYI
[email protected]:~$ 
 • Farem un file als arxius que ha creat:
[email protected]:~$ sudo file /var/lib/mysql/prova/taula1.MYD
/var/lib/mysql/prova/taula1.MYD: empty
[email protected]:~$ sudo file /var/lib/mysql/prova/taula1.frm
/var/lib/mysql/prova/taula1.frm: MySQL table definition file Version 9
[email protected]:~$ sudo file /var/lib/mysql/prova/taula1.MYI
/var/lib/mysql/prova/taula1.MYI: MySQL MISAM compressed data file Version 1
[email protected]:~$ 
 • taula1.MYD: conté informació dels index
 • taula1.frm:
 • taula1.MYI:
 • Insertar registres
#!/usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");


$link = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$link) {
  die('No CONECTA!!: ' . mysql_error());
}
echo "Conectado satisfactoriamente\n";

 


$db_selected = mysql_select_db('prova', $link);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}

for ($i = 1; $i <= 10000; $i++) {
 
  
  mysql_query("INSERT INTO taula2 (a, b) values
  ('$i', 'chorro', )");
  printf("El registre s'ha insertat amb l'id %d\n", mysql_insert_id());
  
  
  
}
mysql_close($link);
?>


Insertar fitxer pocket.csv

#!/usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");


$link = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$link) {
  die('No CONECTA!!: ' . mysql_error());
}
echo "Conectado satisfactoriamente\n";

 


$db_selected = mysql_select_db('prova', $link);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}


$link = mysql_query("LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql/pocket.csv' INTO TABLE taula2 (c)");

for ($i = 1; $i <= 10000; $i++) {
 
  
  mysql_query("INSERT INTO taula2 (a, b, c) values ('$i', 'chorro', '')");
  printf("El registre s'ha insertat amb l'id %d\n", mysql_insert_id());
  
    
}

mysql_close($link);
?>