IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Contingut

Els medis de transmissió

 • Els mitjans de transmissio són el suport físic que facilita el transport de la informació.
 • Són un part fonamental de la comunicació de dades.
 • La qualitat de la transmissió dependrà de les seves caracteristiques físiques, mecàniques
 • Poden ser sistemes de cablatge o sistemes sense fils.

Sistemes de cablejat metal·lics

La lley d'Ohm

Lleyohm.jpg

 R=V/I

Resistència vs Impedància:

 • Resistència: valor constant
 • Impedància: és la funció que defineix el valor de la impedància segons la freqüència de la senyal que es transporta.

El cable de coure

 • Ésel material més barat.
 • Ductilitat: és poden fer fils molt fins que no es trenquen fàcilment.
 • Mal·leabilitat: és fàcil de donar forma i manipular.
Faustomendoza1TaulaMaterials.png

Els parells de cables

 • Formats per parells de fils metàl·lics
 • Són el mode més simple i econòmic per transmetre l'electricitat
 • Quan més gran és la secció del cable més gran és la seva conductivitat elèctrica
 • Cal arribar a un compromís entre mida/pes i conductivitat
 • La longitud del cable disminueix la seva conductivitat

Tema3 parellstrenats.jpg

Cables trenats:

 • Els cables es creuen per fer-los més resistents a les interferències
 • Cada cable porta una senyal contraria a la de l'altre cable.

D'aquesta manera els camps magnètics s'eliminin mútuament. Efecte de cancel·lació.

 • La interferència entre cables s'anomena diafonia (crosstalk)
 • També es millora la qualitat de la senyal. Cada cable porta una senyal idèntica anomenada senyal mirall. El receptor pot comparar les senyals i eliminar el soroll
 • Amb els postes telefònics és fa el mateix


Cable UTP (Unshielded Twisted Pair)

 • El cable no porta pantalla de protecció
 • És més barat i fàcil d'intal·lar.

Cable STP (Shielded Twisted Pair)

 • Porta pantalla de protecció, i per tant s'ha de connectar la pantalla a terra.
 • És més robust respecte a les interferències.
 • Pot abarcar distàncies més llargues.

Sistema americà de mesura de cables

 • La secció del cable influeix, quan mes gordo millor per el tema de la conductivitat, però hi ha un limit físic.
 • El AWG medeix l'amplitud del cable.
 • Quan més gran és AWG més petit és el diàmetre del cable. Exemple: AWG24(AWG24:American wire gauge) = 1/24 polzades

Faustomendoza1CableXarxa.png

Classificació per categories (Atenuació, Capacitat de la línia i impedància)

 • Els cables es classifiquen per categories
 • Cada categoria té unes característiques elèctriques diferents (atenuació, impedància, freqüència de treball, etc.)
 • Bàsicament, la categoria representa l'ampla de banda del cable

Faustomendoza1CatCable.png

Classificació per classes (Distàncies, ample de banda i aplicacions)

 • Cada classe especifica l'ample de banda obtingut per a distàncies concretes.
 • La longitud màxima dels cables de categoria 5 per a xarxes de 100Mbit/s és de 100m

Es recomenable tallar-ho als 90m ja que els altres 10m es reserven per als latiguillos, 5m per cada banda.

Faustomendoza1ClassClasse.png

El cable coaxial

 • El cable coaxial és un cable format per dos conductors concèntrics
 • Consta de quatre parts
 • D. Nucli conductor de coure
 • C. Aïllant plàstic
 • B. Pantalla de coure trenada
 • A. Coberta exterior
 • Dos parells de cables (nucli i pantalla de coure)
 • Tot i que surt a l'estàndard TIA/EIA-568-B ja gairebé no s'utilitza i s'evita fer instal·lacions a edificis amb cable coaxial.


Tema3 coaxial.jpg

 • Característiques
 • Velocitats: de 10 a 100Mbps
 • Cost: Una mica més car que parells de cables RJ-45
 • Menys mal·leable que els parells de cable
 • Longitud màxima: 185m. Millor que el parell de cables
 • Més robust a interferències (pantalla de coure)
 • Utilitzat en xarxes Ethernet 10Base2
 • Usos
 • Instal·lacions de TV cable, connexions entre una antena parabòlica i el receptor, cable modem
 • Ethernet coaxial (10Base2 i 10Base5)
 • Connexions de vídeo (S-Video)

Sistemes de Fibra òptica

 • La fibra òptica permet la transmissió de senyals lluminoses.

Fibra Òptica

 • La fibra òptica és el mitja de transmissió més utilitzat en transmissions llargues, de gran ample de banda i enllaços punt a punt.
 • Bàsicament s'utilitza en xarxes WAN o en els backbones (columnes vertebrals) de les xarxes LAN
 • Transmissors de fibra òptica
 • La llum normal no és bona per a transmetre senyals (moltes freqüencies)
 • LED o díodes electroluminiscents (Light Emitting Diodes)
 • Més econòmics que els Laser
 • Laser (Light Amplification by Stimulating Emision Radiation)
 • Millors a distàncies llargues
 • Poden provocar lesions oculars

Tema3 fibraoptica.jpg

 • Components
 • Nucli de fibra òptica
 • Revestiment
 • Element intermedi(buffer)
 • Element de tracció
 • Coberta exterior
 • Avantatges de la fibra òptica
 • Són completament immunes a les interferències electromagnètiques (la llum no es distorsiona per un senyal electromagnètica com la generada per un mòbil).Tampoc generen interferències.
 • Els seus límits teòrics estan en el 30THz.
 • Velocitats de transmissió entre 40 i 160Gbps
 • Millor ample de banda i menor atenuació amb la distància.
 • Millor seguretat. No és tan fàcil punxar la línia.
 • Es poden millorar receptors i emissors sense necessitar de modificar el cablatge.
 • És més lleugera i resistent a la corrosió que el cable de coure
 • Inconvenients
 • La tecnologia de fibra òptica és més cara
 • Més difícil d'instal·lar (personal altament qualificat)
 • Codi colors dels latiguillos

Faustomendoza1Taulacolorsfibra.png

Sistemes sense fils

 • Sistemess radioterrestres
 • Ones electromagnètics que es propaguen a velocitats properes a les de la llum.
 • Ona curta: velocitats de Mhz, Radio i Televisió
 • Microones: velocitats de Ghz, Telegonia mòbil
 • Transmissions via satèl·lit: velocitats de fins a 100Ghz
 • Molt car posar un satèl·lit en orbitra
 • Hi ha un retard notable
 • GPS (Global Positioning System)

Tema3 inalambric.jpg

 • Sistemes Wi-FI
 • IEEE 802.11. Primer sistema WI-FI (1-2 Mbps) per infrarojos
 • IEEE 802.11a. Del 1999. En la banda dels 2.4Ghz
 • IEEE 802.11b. Velocitats de 11 Mbps. És la tecnologia més utilitzada. Banda de 2.4GHz saturada (microones, Bluetooth, telèfons sense fils, etc)
 • IEEE 802.11g. Del 2003. Velocitat màxima de 24.7 Mbps
 • IEEE 802.11n. És la tecnologia venidera

Sistemes radio

 • Ona Curta: velocitats de Mhz, Radio i Televisió.
 • Microones: velocitats de Ghz, Telefonia mòbil.

Satel·lits artificials

 • Avantatges:
 • Inconvenients:
 • GPS:

Organitzacions i Especificacions

TIA/EIA-568-A i TIA/EIA-568-B

TIA vol dir (Industrian Association Telecomunications)és una associació d'Estats Units de més de 600 companyies.

 • L'associació de la Industria de Telecomunicacions és una associació d'Estats Units de més de 600 companyies de la industria de telecomunicacions.
 • A Espanya està la norma ICT


EIA vol dir ( Electronic Industran Aliance) és una associació de companyies electròniques i de alta tecnologia dels Estats Units.

 • L'aliança de les industries electròniques és una associació de companyies electròniques i de alta tecnologia dels Estats Units. Els seu objectiu es promoure el desenvolupament del mercat i la competitivitat
IMPORTANT: L'estàndard TIA/EIA-568-B és el que utilitzem per muntar els cables.

Faustomendoza1TaulaStandard.png

Dispositius de connexió de cables. Connectors

Connectors per a les comunicacions serie

La interfície RS-232

 • Utilitza fa un temps per a ratolins, modems i altres dispositius.
 • Universal Serial Bus(USB). La interfície serie més utilitzada actualment.

Connectors per a les comunicacions paral·lel

 • Actualment s'utilitzaen poc.

Connectors per a xarxes

Tema3 cablesiconectors.jpg

Tema3 connectors.jpg

RJ11, RJ12 i RJ45

Tema3 EsquemaconnexioRJ45.jpg

BNC

T coaxial

Altres elements de físics de la xarxa

 • Balums i transceptors
 • Rack
 • Latiguillos
 • Canaleta
 • Plaques de conectors i rosetas

Tema3 rack.jpg Tema3 roseta.jpg

 • Macarró retrotràctil
 • Brides
 • Etiquetes identificatives

Connectors per a fibra òptica

Tema3 fibraopticas.jpg

La targeta de xarxa o NIC (Network Interface Card)

NOTA: El nom correcte és Interficie, ja que una targeta pot tindre varies interficies

 • També anomenades NIC o adaptador de xarxa.
 • Dispossitiu que treballa als nivells baixos d'OSI (capa 1 física i capa 2 d'enllaç)
 • Cada interficie de xarxa té una adreça MAC única.
 • La MAC permet adreçar i identificar de forma unívoca les targetes de xarxa.
 • La MAC és un identificador de 48 bits amb dos parts
 • Id del venedor: 00:0D:88
 • Id de la targeta de xarxa: 19:D2:A2
 • Cal tenir en compte que hi han targetes de xarxa amb més d'una interfície de xarxa (i per tant amb més d'una MAC).
 • Fitxer de fabricants d'interficies MAC.

Tema3 NICPCMCIA.jpg

Ifconfig

 • És per a configurar interficies de xarxa, IP, etc...
 • Ifconfig per defecte no mostra totes les interficies de xarxa, per això s'haurà d'utilitzar la comanda:
$ ifconfig -a
[email protected]:~/Descargas/firefox$ ifconfig -a
eth0   Link encap:Ethernet direcciónHW 44:87:fc:94:03:e5 
     Direc. inet:192.168.202.111 Difus.:192.168.202.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::4687:fcff:fe94:3e5/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:19892 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:10459 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:19627820 (19.6 MB) TX bytes:985738 (985.7 KB)
     Interrupción:26 Dirección base: 0xe000 

lo    Link encap:Bucle local 
     Direc. inet:127.0.0.1 Másc:255.0.0.0
     Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
     ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:16436 Métrica:1
     Paquetes RX:6064 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:6064 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:0 
     Bytes RX:287740 (287.7 KB) TX bytes:287740 (287.7 KB)

(ESPLICAR CADA LINIA DEL IFCONFIG)

 • inet addr: és el protocol superior i necessita una IP
 • Bcast: és la direcció broadcast de la xarxa.
 • inet6: com és una màquina que soporta IPv6, les té en hexadecimal.
 • UP BROADCAST RUNNING MULTICAST: indica si la interficie està funcionant.
 • Per ocultar la interficie el farem de la següent forma:
$ sudo ifconfig eth0 down
 • Resultat:
[email protected]:~$ ifconfig
lo    Link encap:Bucle local 
     Direc. inet:127.0.0.1 Másc:255.0.0.0
     Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
     ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:16436 Métrica:1
     Paquetes RX:6064 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:6064 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:0 
     Bytes RX:287740 (287.7 KB) TX bytes:287740 (287.7 KB)

[email protected]:~$ 
[email protected]:~$ ifconfig -a
eth0   Link encap:Ethernet direcciónHW 44:87:fc:94:03:e5 
     Direc. inet:192.168.202.111 Difus.:192.168.202.255 Másc:255.255.255.0
     DIFUSIÓN MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:24224 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:12019 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:21903565 (21.9 MB) TX bytes:1250529 (1.2 MB)
     Interrupción:26 Dirección base: 0xe000 

 • Per activar-la utilitzarem
$ sudo ifconfig eth0 up


 • Per comprovar el link del cable el farem amb la comanda:
$ watch -n 1 ifconfig eth0

NOTA: Amb la comanda watch fem que s'actualitzen els valors cada segon

 • Cable connectat
eth0   Link encap:Ethernet direccinHW 44:87:fc:94:03:e5
     Direc. inet:192.168.202.111 Difus.:192.168.202.255 Msc:255.255.255.0
     Direccin inet6: fe80::4687:fcff:fe94:3e5/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Mtrica:1
     Paquetes RX:24019 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:12019 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000
     Bytes RX:21861295 (21.8 MB) TX bytes:1250529 (1.2 MB)
     Interrupcin:26 Direccin base: 0xe000
 • Cable desconnectat
eth0   Link encap:Ethernet direccinHW 44:87:fc:94:03:e5
     Direccin inet6: fe80::4687:fcff:fe94:3e5/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIN MULTICAST MTU:1500 Mtrica:1
     Paquetes RX:23432 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:11894 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000
     Bytes RX:21694175 (21.6 MB) TX bytes:1228653 (1.2 MB)
     Interrupcin:26 Direccin base: 0xe000


 • La ranura d'expansió (slot en anglès) és el connector físic a on es connecta la targeta.
 • Tipus de ranures de connexió

Identificar tarja xarxa

 • Amb la següent comanda podrem sapiguer el chipset de la tarja de xarxa.
[email protected]:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller (rev 10)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller (rev 10)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 (rev 01)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2 (rev 01)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 01)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 01)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 01)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 01)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller (rev 01)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GH (ICH7DH) LPC Interface Bridge (rev 01)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 01)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation N10/ICH7 Family SATA IDE Controller (rev 01)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation N10/ICH 7 Family SMBus Controller (rev 01)
02:00.0 Ethernet controller: '''Realtek''' Semiconductor Co., Ltd. '''RTL8111/8168B''' PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 03)
[email protected]:~$ 
 • Per a més informació el farem amb la següent comanda:
$ lspci -v
 • També podem instal·lar l'aplicació gnome-device-manager
$ sudo apt-get install gnome-device-manager
 • El kernel és el que s'encarrega del hardware.
 • El sistema porta incorporats mòduls, els quals es poden veure amb la comanda lsmod
$ lsmod
 • Es poden modificar o actualitzar drivers amb la comanda
$ sudo modprobe
 • Comanda ethtool, amb que podem comprovar el link de la tarja.
[email protected]:~$ sudo ethtool eth2
Settings for eth2:
	Supported ports: [ TP MII ]
	Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Half 1000baseT/Full 
	Supports auto-negotiation: Yes
	Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Half 1000baseT/Full 
	Advertised pause frame use: No
	Advertised auto-negotiation: Yes
	Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
	                   100baseT/Half 100baseT/Full 
	                   1000baseT/Half 1000baseT/Full 
	Link partner advertised pause frame use: No
	Link partner advertised auto-negotiation: Yes
	Speed: 1000Mb/s
	Duplex: Full
	Port: MII
	PHYAD: 0
	Transceiver: internal
	Auto-negotiation: on
	Supports Wake-on: pumbg
	Wake-on: g
	Current message level: 0x00000033 (51)
	Link detected: yes
[email protected]:~$ 
 • TP: tipus de cable
 • MII: interficie independent del medi
 • Capa 2(enllaç)
 • Es divideix en 2 parts, part MAC i part LLC.
 • Suport link modes:
 • 10baseT
 • 100baseT
 • 1000baseT
 • Advertised Auto-negotiaton: la negociació dels dos punts per utilitzar la velocitat en la que treballaran.
 • Tipus de modes que pot negociar(suporta)
 • 10baseT
 • 100baseT
 • 1000baseT
 • Speed: velocitat en la que està treballant.
 • Duplex: Full
 • Port: MII
 • Tranceiver: internal
 • Auto-negotiation
 • Supports Wake-on:serveix per a que es pugue encendre un pc mitjançant la tarja de xarxa, suporta p u m b g
 • Wake-on: g
 • Current message level:

Connexions i cables

 • Per connectar dos tarjes de xarxa directament s'ha d'utilitzar un cable creuat.
 • Actualment algunes tarjes poden funcionar amb cable directe, una de les dues tarjes es configurar per canviar la posició del cables que facin falta.

WOL. Wake on Lan

Requeriments del maquinari

 • Són necessaris un certs requeriments per tal que WOL funcioni:
 • Placa mare i font d'alimentació ATX o superior (la majoria de PCs moderns porten aquest tipus de fonts). Aplicable a tots els PC moderns
  • En alguns casos, pot ser necessari que la targeta de xarxa és connecti amb la placa mare utilitzant un cable especial per a WOL. Aquest cable sembla ser que no és necessari si el bus PCI és de la versió PCI 2.2 o superior.
 • Cal tenir en compte quin sistema s'utilitza per a la gestió de l'energia:
 • ACPI (): Permet la gestió de la energia des del sistema operatiu. Aquest tipus de sistemes no necessiten suport de la BIOS per suportar WOL
 • APM (Advanced Power Managment): Sistema antic de gestió d'energia. Substituït per ACPI. Només permetia la gestió de l'energia des de la BIOS.

Amb Linux, la comanda ethtool ens permet controlar l'arrancada des de la targeta de xarxa no és necessari però pot ser necessari configurar la BIOS prèviament. També cal tenir en compte la comanda pci-config.

Wake ON LAN

Consulteu WOL._Wake_on_Lan

Ethtool

Instal·lació

$ sudo apt-get install ethtool

[email protected]:~$ dpkg -L ethtool
/.
/sbin
/sbin/ethtool
/usr
/usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/ethtool.8.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/ethtool
/usr/share/doc/ethtool/AUTHORS
/usr/share/doc/ethtool/README
/usr/share/doc/ethtool/README.Debian
/usr/share/doc/ethtool/copyright
/usr/share/doc/ethtool/changelog.gz
/usr/share/doc/ethtool/NEWS.gz
/usr/share/doc/ethtool/changelog.Debian.gz
/usr/sbin
/etc
/etc/network
/etc/network/if-pre-up.d
/etc/network/if-pre-up.d/ethtool
/etc/network/if-up.d
/etc/network/if-up.d/ethtool
/usr/sbin/ethtool

Exemples

Ús bàsic

 • Mostra les dades de nivell d'interficie d'una interficie de xarxa:
[email protected]:~$ sudo ethtool eth2
[sudo] password for fausto: 
Settings for eth2:
	Supported ports: [ TP MII ]
	Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Half 1000baseT/Full 
	Supports auto-negotiation: Yes
	Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Half 1000baseT/Full 
	Advertised pause frame use: No
	Advertised auto-negotiation: Yes
	Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
	                   100baseT/Half 100baseT/Full 
	                   1000baseT/Full 
	Link partner advertised pause frame use: No
	Link partner advertised auto-negotiation: Yes
	Speed: 1000Mb/s
	Duplex: Full
	Port: MII
	PHYAD: 0
	Transceiver: internal
	Auto-negotiation: on
	Supports Wake-on: pumbg
	Wake-on: g
	Current message level: 0x00000033 (51)
	Link detected: yes

Comprovar si hi ha link

 • Si teniu problemes de xarxa, el primer que s'hauria de comprovar és si teniu link
 • Funciona!!
[email protected]:~$ sudo ethtool eth2 | grep Link
	Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
	Link partner advertised pause frame use: No
	Link partner advertised auto-negotiation: Yes
	Link detected: yes
 • No funciona!
[email protected]:~$ sudo ethtool eth2 | grep Link
	Link partner advertised link modes: Not reported
	Link partner advertised pause frame use: No
	Link partner advertised auto-negotiation: No
	Link detected: no

Conèixer el driver de la targeta de xarxa

[email protected]:~$ sudo ethtool -i eth2
driver: r8169
version: 2.3LK-NAPI
firmware-version: 
bus-info: 0000:02:00.0

Identificar la targeta (fer parpallejar la llum de link)

 • Es pot utilitzar per identificar una targeta de xarxa. Desconnecteu el cable i executeu:
[email protected]:~$ sudo ethtool -p eth2 10
Cannot identify NIC: Operation not supported

Renegociar l'enllaç

 • A part de ser una comanda de consulta també permet fer modificacions de la targeta de xarxa (com per exemple activar Wake On LAN, paràmetres de la interfície, autonegociació, etc.). Per exemple es pot tornar a renegociar l'enllaç amb:
[email protected]:~$ sudo ethtool -r eth2
Cannot restart autonegotiation: Operation not supported

Realitzar un test

 • O fer un test (no totes les targetes ho suporten) amb:
[email protected]:~$ sudo ethtool --test eth2
Cannot test: Operation not supported

Configurar manualment la interfície de xarxa

 • La següent comanda:
$ sudo ethtool -s eth2 speed 10 duplex full autoneg off
 • D'aquesta manera estableix la velocitat a 10Mb, full duplex i autonegociació aturada.

Comprovació

[email protected]:~$ sudo ethtool eth2
Settings for eth2:
	Supported ports: [ TP MII ]
	Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Half 1000baseT/Full 
	Supports auto-negotiation: Yes
	Advertised link modes: Not reported
	Advertised pause frame use: No
	Advertised auto-negotiation: No
	Link partner advertised link modes: Not reported
	Link partner advertised pause frame use: No
	Link partner advertised auto-negotiation: No
	'''Speed: 10Mb/s'''
	Duplex: Full
	Port: MII
	PHYAD: 0
	Transceiver: internal
	Auto-negotiation: off
	Supports Wake-on: pumbg
	Wake-on: g
	Current message level: 0x00000033 (51)
	Link detected: yes
[email protected]:~$ 

Consultar estadistiques de la targeta de xarxa

[email protected]:~$ sudo ethtool -S eth2
NIC statistics:
   tx_packets: 2876446
   rx_packets: 9194489
   tx_errors: 0
   rx_errors: 27
   rx_missed: 0
   align_errors: 662
   tx_single_collisions: 0
   tx_multi_collisions: 0
   unicast: 9160596
   broadcast: 26213
   multicast: 22179
   tx_aborted: 0
   tx_underrun: 0

Opcions ethtool

 • En sistemes Red Hat o Fedora es poden canviar aquests paràmetres al fitxer /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

ETHTOOL_OPTS="speed 100 duplex full autoneg off"

 • En Debian o sistemes de la família simplement podeu executar scripts de configuració utilitzant les carpetes :
 • /etc/network/if-down.d
 • /etc/network/if-post-down.d
 • /etc/network/if-pre-up.d
 • /etc/network/if-up.d
 • O utilitzant les opcions pre-up o similar directament al fitxer /etc/network/interfaces.

Mii (Medium Independence interface)

 • Mii són les inicials de (Medium Independence Interface).
 • Diferents components:
 • DTE: Data Terminal Equipment
 • MII: Media Independent Interface
 • PHY: PHYsical Layer

Mii-diag

 • És un l'altra alternativa de mii-tool
 • Primer la tenim que instal·lar amb la següent comanda
$ sudo apt-get install mii-diag
 • Per executar-lo:
$ sudo mii-diag eth0
 • Resultat:
[email protected]:~$ sudo mii-diag eth0
Basic registers of MII PHY #32: 1000 7969 001c c912 0de1 45e1 0007 2801.
 The autonegotiated capability is 01e0.
The autonegotiated media type is 100baseTx-FD.
 Basic mode control register 0x1000: Auto-negotiation enabled.
 Basic mode status register 0x7969 ... 796d.
  Link status: previously broken, but now reestablished.
 Your link partner advertised 45e1: Flow-control 100baseTx-FD 100baseTx 10baseT-FD 10baseT, w/ 802.3X flow control.
  End of basic transceiver information.

Ethernet. IEE 802

 • Ethernet és la tecnologia més utilitzada en xarxes LAN
 • Ethernet ha anat evolucionant i adaptant-se a les noves tecnologies.
 • Treballem amb capes i és el protocol més utilitzat.
 • Al 1973 les velocitats eren de 3Mbps.
 • Actualment es treballa amb velocitats de 10 Gbps.
 • Xerox va crear ethernet.
 • Xerox es coneguda per la fabricació d'impressores laser.
 • Xerox va crear les primeres interficies gràfiques.
 • Bitmap taambé la va crear Xerox.

Tipus de xarxes Ethernet

 • 10Base5
 • 10Base2
 • 10BaseT
 • 10Broad36
 • 100BaseTX
 • 100BaseFX
 • 100BaseT4

Noms Ethernet:

 • Ethernet: 10Mbps
 • Fast Ethernet: 100Mbps
 • Gigabit Ethernet: 1Gbps
 • 10 gigabit Ethernet: 10Gbps

Origen del nom

Origen nom.png

Taula Ethernet

Taula ethernet.png

Nivell físic a Ethernet

Tema3 voltatgeEthernet.jpg

Codificació Manchester Diferencial

 • Voltatge de l'1 lògic:
 • Voltatge del 0 lògic:
 • Canal inactiu:

Nivell d'enllaç

Sub-nivell MAC

Conceptes:

 • Segment de xarxa:
 • Domini de col·lisió:

Protocols Aloha i CSMA/CD. Col·lisions

Tema3 collisions ethernet.jpg

Sub-nivell LLC

La trama Ethernet

Tema3 tramaEthernet.jpg

 • Preàmbul: 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010.Indica l'inici de la trama. Sincronització
 • Inici: 10101011. També sincronització
 • Adreça destí:Adreça MAC destinació de la trama 00:30:1B:FA:C4:36
 • Adreça Origen: Adreça MAC origen de la trama 00:30:1B:B7:CD:B6
 • Longitud:
 • Dades: Contingut de la trama. Dades de nivell 3
 • Relleno:
 • CRC: Secuencia de Verificación de Trama): Control d'errors

Faustomendoza1tramawireshark.png

Protocol ARP

Instal·lació d'una xarxa

Tema3 fluxeTreballInstalacioXarxa.jpg

El projecte d'instal·lació

 • Instal·lació de les tomes de corrent
 • Instal·lació de rosetes i jacks
 • Desplegament dels cables
 • Conectorització dels cables als patch panels
 • Test dels cables
 • Etiquetat i documentació dels cables
 • Instal.lació dels adaptadors de xarxa (NICs)
 • Configuració del sistema operatiu/programari.

Elements de la instal·lació

 • Armaris i canaletes
 • Sostres i terres fals
 • Instal·lació elèctrica
  • SAIS
 • Connectivitat
  • Patch Panel
  • "Latiguillo"
  • Rosetes RJ-45

Tema3 Conexions rosetes.jpg

 • CPD (Centro de proceso de datos)

El cablejat estructurat

 • Avantatges
  • Econòmic
  • Logístic

Elements del cablejat estructurat:

 • Localització dels llocs de treball
 • Subsistema horitzontal
 • Subsistema distribuidor
 • Subsistema vertical
 • Subsistema de campus
 • Habitacions d'entrada de serveis, telecomunicacions i equips

Certificació i muntatge del CPD

Cablatge estructural

Aules

 • Aula 20.2
 • Aula 20.1
 • Aula 23(Fausto, Borja, Danny, Genis)
 • Armari CPD genèric
 • Aula cuina, 4rt pis

Planificació

 • Fitxa de l'aula/espai/CPD
 • Situació dins Plànol escola
 • Esquema genèric
 • Pressupost/Taula wiki(amb imatges). Si és possible enllaç a cablemàtic.
 • Planificació del muntatge:
 • Incloure FOTOS de l'aula (abans i després)
 • Càlcul aprox. de cable.
 • Situació de les rosetes, armaris, etc.
 • Planificació a nivell Ethernet i IP.
 • Identificar estacions de trevall, impressores, ordinador de professor o altres dispossitius de xarxa i indicar la seva MAC i la IP.
 • Fitxa general dades xarxa(ipcalc).
 • Fotos dels components.

Vegeu També