IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

DRBD

 • DRBD és l'abreviació de Distributed Replicated Block Device. DRBD és un dispositiu de blocs (block device) dissenyat per a crear clusters HA (high-availability). L'Alta Disponibilitat s'aconsegueix creant un mirror entre dos dispositius de blocs utilitzant una xarxa que sol estar dedicada a aquesta tas


Instal·lació

És un paquet que s'ha d'instal·lar al sistema operatiu.

$ sudo apt-get install drbd8-utils

Configuració

Creem un disc de per exemple 1Gb i creem la taula de particions .

$ fdisk /dev/sdb

El formatejem amb ext3.

$ mkfs.ext3 /dev/sdb1

Configuració de DRBD

Cal Modificar el fitxer /etc/hosts: 127.0.0.1 drbd01 localhost.localdomain localhost 127.0.1.1 drbd01 192.168.202.240 drbd01 --> afegim aquesta línia

Tenim que modificar el fitxer /etc/drbd.conf i deixar-lo de la següent manera:

#include "drbd.d/global_common.conf";
#include "drbd.d/*.res";

global { usage-count no; }
common { syncer { rate 100M; } }
resource r0 {
    protocol C;
    startup {
        wfc-timeout 15;
        degr-wfc-timeout 60;
    }
    net {
        cram-hmac-alg sha1;
        shared-secret "secret";
    }
    on drbd01 {
        device /dev/drbd0;
        disk /dev/sdb1;
        address 192.168.202.238:7788;  --> IP de la nostra màquina
        meta-disk internal;
    }
    on drbd02 {
        device /dev/drbd0;
        disk /dev/sdb1;
        address 192.168.202.247:7788;  --> IP de l'altra màquina on tenim l'altra disc dur
        meta-disk internal;
    }
}

Passem el fitxer a l'altra màquina que farà de màquina secundaria amb la comanda:

$ scp /etc/drbd.conf [email protected]:/home/fausto/

Cal moure el fitxer passat a /etc/

$ sudo mv drbd.conf /etc/

Omplim el disc de dades utilitzan la comanda:

$ dd if=/dev/zero of=/dev/sdb1

A continuació executem la següent comanda als dos hosts i iniciem les metadades:

$ sudo drbdadm create-md r0

Reiniciem el servei:

$ sudo /etc/init.d/drbd restart
* Stopping all DRBD resources
umount: /srv: device is busy.
    (In some cases useful info about processes that use
    the device is found by lsof(8) or fuser(1))
/dev/drbd0: State change failed: (-12) Device is held open by someone
ERROR: Module drbd is in use
                                                     [ OK ]
* Starting DRBD resources                                            [ ]                                                    [ OK ]

En la màquina drbd01, executem la comanda:

$ sudo drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary all

Mentre a la màquina secundaria iniciem el watch per veure si hi ha sincronització

$ watch -n1 cat /proc/drbd

També podem fer un watch de la màquina servidora

$ watch -n1 cat /proc/drbd
version: 8.3.11 (api:88/proto:86-96)
srcversion: 71955441799F513ACA6DA60
0: cs:WFConnection ro:Primary/Secondary ds:UpToDate/UpToDate C r-----
  ns:2128608 nr:0 dw:33760 dr:2096409 al:20 bm:128 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:120


A la màquina servidora farem dues comandes.

 • La primera és donar-li format al dispositiu /dev/drbd0
$ sudo mkfs.ext3 /dev/drbd0
mke2fs 1.42 (29-Nov-2011)
Etiqueta del sistema de ficheros=
OS type: Linux
Tamaño del bloque=4096 (bitácora=2)
Tamaño del fragmento=4096 (bitácora=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
65536 inodes, 261871 blocks
13093 blocks (5.00%) reserved for the super user
Primer bloque de datos=0
Número máximo de bloques del sistema de ficheros=268435456
8 bloque de grupos
32768 bloques por grupo, 32768 fragmentos por grupo
8192 nodos-i por grupo
Respaldo del superbloque guardado en los bloques: 

32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: hecho              
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho              
Creating journal (4096 blocks): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de ficheros: hecho
 • I per últim montem el dispositiu a la ruta /srv
$ sudo mount /dev/drbd0 /srv

Dintre d'aquesta carpeta podem afegir tant carpetes com arxius i se sincronitzaran al secundari.


Aquí veiem del secundari com hi ha sincronització.

Faustomendoza1 drbd02.png

Faustomendoza1 drbd02 02.png

DRBD en alta disponibilitat

| https://help.ubuntu.com/community/HighlyAvailableNFS

Vegeu també

Enllaços externs