IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Mysql + php

Connectar

Primer creem variables amb el caracter "$" i nem a connectar-mos amb el mysql.

$host="localhost";
$user="root";
$password="***";
// Connexió mysql
$link = mysql_connect($host, $user, $password);
if (!$link) {
	die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
echo "Connected successfully\n";

Resultat en la consola

[email protected]:~/mysqlexemple# php mysqlconnection.php 
Connected successfully
[email protected]:~/mysqlexemple#

Selecionar la base de dades

$db_selected = mysql_select_db('mysql', $link);
if (!$db_selected) {
  die ('Can\'t use mysql : ' . mysql_error());
}


Storage Engines

Més utilitzats

 • MyIsam
 • InnoDB

Directori on es guarden les diverses bases de dades, aquestes bases de dades són guardades en un directori individual cadascun d'ells

[email protected]:~# ls -la /var/lib/mysql
total 28704
drwx------ 6 mysql mysql   4096 2011-11-04 19:05 .
drwxr-xr-x 73 root root   4096 2011-10-28 20:42 ..
-rw-rw---- 1 mysql mysql    5 2011-11-04 19:05 danny-inst.pid
-rw-r--r-- 1 root root     0 2011-10-28 19:15 debian-5.1.flag
-rw-rw---- 1 mysql mysql 18874368 2011-10-28 20:57 ibdata1
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5242880 2011-11-04 19:05 ib_logfile0
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5242880 2011-11-04 19:05 ib_logfile1
drwx------ 2 mysql root   4096 2011-10-28 19:15 mysql
-rw-rw---- 1 root root     6 2011-10-28 19:15 mysql_upgrade_info
drwx------ 2 mysql mysql   4096 2011-10-28 20:42 phpmyadmin
drwx------ 2 mysql mysql   4096 2011-10-28 19:21 sakila
drwx------ 2 mysql mysql   4096 2011-10-28 19:20 world
[email protected]:~# 

Directori d'una base de dades buida

[email protected]:/var/lib/mysql/prova# ls -la
total 12
drwx------ 2 mysql mysql 4096 2011-11-04 19:15 .
drwx------ 7 mysql mysql 4096 2011-11-04 19:15 ..
-rw-rw---- 1 mysql mysql  65 2011-11-04 19:15 db.opt
[email protected]:/var/lib/mysql/prova#

Directori quant creem una taula de nom "Taula 1"

[email protected]:/var/lib/mysql/Prova# ls -la
total 28
drwx------ 2 mysql mysql 4096 2011-11-04 19:36 .
drwx------ 7 mysql mysql 4096 2011-11-04 19:34 ..
-rw-rw---- 1 mysql mysql  65 2011-11-04 19:34 db.opt
-rw-rw---- 1 mysql mysql 8652 2011-11-04 19:36 [email protected]
-rw-rw---- 1 mysql mysql  0 2011-11-04 19:36 [email protected]
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1024 2011-11-04 19:36 [email protected]
[email protected]:/var/lib/mysql/Prova#