IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Contingut

Els medis de transmissió

 • Definició
  • Els mitjans de transmissió són el suport físic que facilita el transport de la informació.
   • Són un part fonamental de la comunicació de dades.
   • La qualitat de la transmissió dependrà de les seves característiques físiques, mecàniques, elèctriques i funcionals.
   • Poden ser sistemes de cablatge o sistemes sense fils.
   • Es calcula que aproximadament un 6% del total del cost d'una instal·lació es destina a cables.
   • En canvi es calcula que el 70% dels errors de xarxa són produïts per defectes en els cables.

Sistemes de cablejat metal·lics

La lley d'Ohm

 • La resistència (R mesurada en Ohms – Ω -) és l'oposició que troba un senyal elèctric durant el seu recorregut per un mitja de transmissió.
Lleyohm.jpg
 • Es calcula de la sgüent manera:
 R = V/I

Resistència vs Impedància:

 • Resistència: És un valor constant.
 • Impedància: És la funció que defineix el valor de la impedància segons la freqüència de la senyal que es transporta.


Aigua 4 baucells.png

El cable de coure

 • Principals característiques del coure.
  • El coure és el més barat.
  • Resistent a la corrosió (no s'oxida fàcilment).
  • Ductilitat. Es poden fer fils molt fins que no es trenquen fàcilment.
  • Mal·leabilitat. Es fàcil de donar forma i manipular.
Coure 4 baucells.png

Els parells de cables

Tema3 parellstrenats.jpg

Cables trenats: Els cables es creuen per fer-los més resistents a les interferències.

Cable UTP (Unshielded Twisted Pair)

 • No porta pantalla de protecció.
  • El cable UTP és més barat, senzill i fàcil d'instal·lar per què té major flexibilitat.

Cable STP (Shielded Twisted Pair)

 • Porten una pantalla de protecció que consisteix en un recobriment metàl·lic (similar al paper de plata).
  • El cable STP és menys flexible i a més cal connectar la pantalla a la presa de terra, fet que complica la seva instal·lació.
  • Els cables STP poden tenir pantalles a nivell de parells o a nivell del cable sencer.

Sistema americà de mesura de cables

 • El diàmetre o secció d'un cable és mesura segons els sistema americà AWG (American Wire Gauge).
  • Sistema numèric
   • 1 AWG= 1 polsada
   • 24 AWG= 1/24 polsades
Awg 1 baucells.png


Classificació per categories (Atenuació, Capacitat de la línia i impedància)

 • Cada categoria té unes característiques elèctriques diferents (atenuació, impedància, freqüència de treball, etc.).
  • Bàsicament, la categoria representa l'ampla de banda del cable.
Categories 1 baucells.png


Classificació per classes (Distàncies, ample de banda i aplicacions)

 • Cada classe especifica l'ample de banda obtingut per a distàncies concretes.
  • La longitud màxima dels cables de categoria 5 per a xarxes de 100Mbit/s és de 100m.
Classes 1 baucells.png
Classes 2 baucells.png

El cable coaxial

 • El cable coaxial és un cable format per dos conductors concèntrics.
 • Consta de quatre parts:
  • D. Nucli conductor de coure.
  • C. Aïllant plàstic.
  • B. Pantalla de coure trenada.
  • A. Coberta exterior.
Coaxial 2 baucells.png
 • Característiques
  • Velocitats: de 10 a 100Mbps o GB.
  • Cost: Una mica més car que parells de cables RJ-45.
  • Flexibilitat: Menys mal·leable que els parells de cable.
  • Longitud màxima: 185m. Millor que el parell de cables.
  • Interferències: Més robust a interferències (pantalla de coure).
  • Xarxes: Utilitzat en xarxes Ethernet 10Base2.
Coaxial 1 baucells.png

Sistemes de Fibra òptica

 • La fibra òptica permet la transmissió de senyals lluminoses.
 • La fibra òptica és el mitja de transmissió més utilitzat en transmissions llargues, de gran ample de banda i enllaços punt a punt.
 • Bàsicament s'utilitza en xarxes WAN o en els backbones (columnes vertebrals) de les xarxes LAN.
 • Transmissors de fibra òptica
  • La llum normal no és bona per a transmetre senyals (moltes freqüencies)
  • LED o díodes electroluminiscents (Light Emitting Diodes)
   • Més econòmics que els Laser
  • Laser (Light Amplification by Stimulating Emision Radiation)
   • Millors a distàncies llargues
   • Poden provocar lesions oculars
Tema3 fibraoptica.jpg


 • Components
  • Nucli de fibra òptica.
  • Revestiment.
  • Element intermedi (buffer).
  • Element de tracció.
  • Coberta exterior.
 • El nucli és l'element que transmet la llum (vidre).
  • El revestiment reflexa la llum de manera que evita que la llum surti del cable.
  • L'element de tracció esta fet normalment de Kevlar.

Avantatges

 • Són completament immunes a les interferències electromagnètiques.
 • Els seus límits teòrics estan en el 30THz.
 • Velocitats de transmissió entre 40 i 160Gbps.
 • Millor ample de banda i menor atenuació amb la distància.
 • Millor seguretat. No és tan fàcil punxar la línia.
 • Es poden millorar receptors i emissors sense necessitar de modificar el cablatge.
 • És més lleugera i resistent a la corrosió que el cable de coure.

Inconvenients

 • Més difícil d'instal·lar (personal altament qualificat).
 • Més difícil d'ampalmar.

Sistemes sense fils

Tema3 inalambric.jpg

Sistemes radio

 • Ona Curta: Velocitats de Mhz, Radio i Televisió.
 • Microones: Velocitats de Ghz, Telefonia mòbil.

Satel·lits artificials

 • Avantatges:
  • Velocitats de fins a 100Ghz
 • Inconvenients:
  • Molt car posar un satèl·lit en orbita.
  • Hi ha un retard notable.
  • GPS (Global Positioning System).
 • GPS:
  • Permet determinar en tot el món la posició d'una persona, un vehicle o una nau, amb una desviació de quatre metres.

Organitzacions i Especificacions

TIA/EIA-568-A i TIA/EIA-568-B

TIA vol dir (Industrian Association Telecomunications) és una associació d'Estats Units de més de 600 companyies.

EIA vol dir (Electronic Industran Aliance) és una associació de companyies electròniques i de alta tecnologia dels Estats Units.

IMPORTANT: L'estàndard TIA/EIA-568-B és que utilitzem per muntar els cables.
Tia eia 1 baucells.png

Dispositius de connexió de cables. Connectors

Connectors per a les comunicacions serie

La interfície RS-232

 • Utilitzada fa un temps per a ratolins, modems i altres dispositius.
 • Universal Serial Bus (USB). La interfície serie més utilitzada actualment.
Connector 5 baucells.png
Connector 6 baucells.png

Connectors per a les comunicacions paral·lel

 • S'utilitzen mol poc.
Connector 7 baucells.png

Connectors per a xarxes

Tema3 cablesiconectors.jpg


Tema3 connectors.jpg

RJ11, RJ12 i RJ45

Tema3 EsquemaconnexioRJ45.jpg

BNC

T coaxial

Altres elements de físics de la xarxa

 • Balums i transceptors
 • Rack
 • Latiguillos
 • Canaleta
 • Plaques de conectors i rosetas
Tema3 rack.jpg
Tema3 roseta.jpg
 • Macarró retrotràctil
 • Brides
 • Etiquetes identificatives

Connectors per a fibra òptica

Tema3 fibraopticas.jpg

NIC (Network Interface Card)

 • La targeta de xarxa és el pont d'enllaç entre el sistema operatiu i el accés al medi de transmissió (ja sigui aquest un cable o un sistema sense fils).
  • Dispositiu que treballa als nivell baixos d'OSI (capa 1 física i capa 2 d'enllaç).
  • Cada interfície de xarxa té una adreça MAC única.
   • La MAC permet adreçar i identificar de forma unívoca les targetes de xarxa.
   • La MAC és un identificador de 48 bits amb dos parts:
    • Id del venedor: 00:0D:88
    • Id de la targeta de xarxa: 19:D2:A2
   • Cal tenir en compte que hi han targetes de xarxa amb més d'una interfície de xarxa (i per tant amb més d'una MAC).
Tema3 NICPCMCIA.jpg

OUI

 • Organizationally Unique Identifier (OUI) i està regulat per l'IEEE.

ifconfig

 • La comanda UNIX ifconfig (de interface configurator, configurador d'interfícies) serveix per configurar i controlar interfícies de xarxa TCP/IP des de la línia de comandes. L'ifconfig va apareixer originalment el el 4.2BSD com a part de la suite TCP/IP.
  • La "inet address" és la direcció que tenim.
  • El Bcast significa broadcast de xarxa.
  • La màscara que etem fent servir.
  • En IPv6 són xifres exadecimals.
  • El UP/DOWN vol dir que està funcionant o parada.
  • El RX són els paquets rebuts.
  • El TX són els paquets enviats.
  • Al "Collitions" podem visualitzar les colisions de la xarxa.
  • Al "txqueuelen" paquets pendents d'entrar.


Ifconfig 10 baucells.png


 • Per a poder visualitzar totes les interficies de xarxa que tenim s'utilitza la comanda següent:
ifconfig -a
 • Comprovar el link cada 1 segon:
watch -n 1 ifconfig ethx


Ifconfig 9 baucells.png


Ranures de connexió

 • Tipus de ranures de connexió:
  • ISA (Industry Standard Architecture)
  • Creat al 1981. Ja no s'utilitza en sistemes nous
  • PCI (Peripheral Component Interconnect)
  • El més utilitzat actualment
  • Targeta ISA (1990) amb connectors coaxial i RJ-45
  • PCI-E: Nou bus PCI
  • PCMCIA: Utilitzat en ordinadors portàtils
  • USB: Només recomanat si no hi ha un altre opció


Connector 15 baucells.png


 • La comanda lspci localitza tots els dispositius connectats al bus pci:
lspci

Ethernet. IEE 802

Introducció

 • Ethernet és la tecnologia més utilitzada en xarxes LAN.
 • Ethernet ha anat evolucionant i adaptant-se a les noves tecnologies.
  • Al 1973 les velocitats eren de 3Mbps
  • Actualment es treballa amb velocitats de 10 Gbps
  • Però el protocol és el mateix.

Tipus de xarxes Ethernet

 • Tipus de xarxes Ethernet:
Xarxes ethernet 1 baucells.png

Noms Ethernet:

 • Ethernet:
 • Fast Ethernet:
 • Gigabit Ethernet:
 • 10 gigabit Ethernet:

Nivell físic a Ethernet

Tema3 voltatgeEthernet.jpg

802.2: Capa LLC (Logical Link Control). Interfície comuna entre el nivell de xarxa i la família de protocols.

La resta de protocols defineixen elnivell físic i el subnivell MAC.

Els tres nivells d'ethernet són:

Nvl ethernet dlrh.png


Codificació Manchester Diferencial

 • Voltatge de l'1 lògic:
 • Voltatge del 0 lògic:
 • Canal inactiu:

Nivell d'enllaç

Sub-nivell MAC

Conceptes:

 • Segment de xarxa:
 • Domini de col·lisió:

Protocols Aloha i CSMA/CD. Col·lisions

Tema3 collisions ethernet.jpg

Sub-nivell LLC

La trama Ethernet

Tema3 tramaEthernet.jpg

 • Preàmbul: 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010
 • Indica l'inici de la trama. Sincronització
 • Inici: Adreça MAC origen de la trama
 • Adreça destí: 00:30:1B:B7:CD:B6
 • Adreça Origen: 00:30:1B:FA:C4:36
 • Longitud:
 • Dades: Contingut de la trama. Dades de nivell 3
 • Relleno:
 • CRC.

Protocol ARP

Instal·lació d'una xarxa

Tema3 fluxeTreballInstalacioXarxa.jpg

El projecte d'instal·lació

 • Instal·lació de les tomes de corrent
 • Instal·lació de rosetes i jacks
 • Desplegament dels cables
 • Conectorització dels cables als patch panels
 • Test dels cables
 • Etiquetat i documentació dels cables
 • Instal.lació dels adaptadors de xarxa (NICs)
 • Configuració del sistema operatiu/programari.

Elements de la instal·lació

 • Armaris i canaletes
 • Sostres i terres fals
 • Instal·lació elèctrica
  • SAIS
 • Connectivitat
  • Patch Panel
  • "Latiguillo"
  • Rosetes RJ-45

Tema3 Conexions rosetes.jpg

 • CPD (Centro de proceso de datos)

El cablejat estructurat

Definició

 • És un sistema de cablatge dissenyat amb una jerarquia lògica que adapta tot el cablatge existent i el futur en un únic sistema, de manera que, correctament dissenyat i instal·lat en edificis, cobreix totes les necessitats de connectivitat dels seus usuaris durant un llarg període de temps.
 • Entre les característiques generals d’un sistema de cablatge estructurat destaquen les següents:
  • Flexibilitat. La possibilitat d’ubicar serveis futurs. Només es configuren les connexions de l’enllaç particular. Per aconseguir-ho cal:
   • Preveure més punts de treball dels necessaris per a l’activitat planificada.
   • Preveure la utilització indistinta dels punts de treball.
   • Dissenyar l’estructura de manera que pugui suportar fàcilment noves tecnologies.
  • Modularitat. Disseny independent en allò que sigui possible de la naturalesa i la tecnologia dels sistemes que es volen connectar, així com de la topologia utilitzada en l’estructura.
  • Cost. No instal·lar cablatge estructurat fa que els costos augmentin constantment en el moment de fer actualitzacions:
   • Ampliació del cablatge per suportar nous serveis.
   • Canvis en l’estructuració existent.
   • La localització i correcció d’avaries se simplifica, ja que els problemes es poden detectar de manera centralitzada.
   • Temps i recursos humans utilitzats.


Esquema del "Par trenzado"

Par trenzado 1 baucells.png

Estàndards

Estandard 1 baucells.png


Descripció del sistema

 • Per a l’estudi del cablatge estructurat,4 la norma EIA/TIA-568 descriu els sis subsistemes següents:
  • Sala d’equipament (ER)
  • Cablatge vertical (Backbone)
  • Sales o armaris de telecomunicacions (TR)
  • Cablatge horitzontal
  • Àrea de treball (WA)
Esquema tele baucells.png

Instal·lacions d’escomesa (EF: Entrance Facility)

 • Es defineix com l’espai per on “entren” els serveis de telecomunicacions a l’edifici.
 • Pot contenir les instal·lacions d’escomesa de la xarxa pública, així com equipaments de telecomunicacions.
 • Hauria d’ubicar-se a prop de les instal·lacions del cablatge vertical.
 • Si hi ha enllaços entre diferents edificis, els extrems d’aquests enllaços haurien d’acabar en aquesta sala.

Sala d’equipament (ER: Equipment Room)

 • Es defineix com l’espai on resideixen els equipaments de telecomunicacions comuns a tot l’edifici (servidors centrals, centrals de vídeo, etc.).
 • Només s’admeten equipaments relacionats directament amb els sistemes de comunicacions.

Cablatge vertical (Backbone)

 • El cablatge vertical proporciona la interconnexió entre les sales o armaris de telecomunicacions, sala d’equipament i instal·lacions d’escomesa. Consisteix en les canalitzacions, els cables verticals, interconnexions intermèdies i principals, terminacions mecàniques i cables de patch o ponts, utilitzats per a interconnexions de vertical a vertical.
 • Es divideixen en:
 • Canalitzacions entre edificis.
  • Vinculen les sales d’escomesa dels diferents edificis.
  • Aquestes canalitzacions poden ser:
   • Subterrànies
    • Han de tenir un mínim de 100 mm de diàmetre.
    • No poden tenir més de dos angles de 90 graus.
   • Directament soterrades
   • Aèries
   • Dins de túnels
 • Canalitzacions dins l’edifici:
  • Vinculen la sala d’escomesa amb la sala d’equipaments i aquesta amb els armaris de telecomunicacions.
  • Canalitzacions verticals i horitzontals:
   • Vinculen sales del mateix pis o de diferents plantes.
   • No es poden fer servir conductes d’ascensors.
  • Les canalitzacions o canals poden ser:
   • Ductes
   • Safates

Sales o armaris de telecomunicacions (TR: Telecommunications Room)

 • És l’espai que actua com a punt de transició entre el cablatge vertical i les canalitzacions horitzontals.
 • Aquests armaris poden contenir equipaments de comunicacions, de control i terminacions de cables per poder fer interconnexions.
 • La seva ubicació ha de ser tan propera com sigui possible a l’àrea que atén.
 • Es recomana un mínim d’un armari de telecomunicacions per pis.

El cablatge horitzontal

 • El sistema de cablatge horitzontal comprèn des de la presa de corrent de telecomunicacions (informació) de l’àrea de treball fins al closet de telecomunicacions i consisteix en el següent:
 • Cablatge horitzontal
  • Sortida de telecomunicacions
  • Terminacions de cable
  • Interconnexions
 • S’han de fer les consideracions següents:
  • El cablatge horitzontal ha de tenir una topologia d’estrella.
  • No podrà contenir més d’un punt de transició.
  • No s’han de permetre derivacions i empalmaments.
  • Quan es requereixin components elèctrics d’aplicació específica, no s’integraran dins la instal·lació del cablatge horitzontal.


Horitzontal 1 baucells.png

Àrea de treball (WA)

 • Els components de l’àrea de treball abasten des de la sortida d’informació fins a l’equipament d’estació. El cablatge de l’àrea de treball està dissenyat de manera que sigui senzilla la interconnexió, i que els canvis, augments i moviments es puguin dur a terme de manera còmoda.
  • Components de l’àrea de treball:
   • Cables de patch
   • Cables provisionals
   • Adaptadors

Organització

 • L’organització d’un sistema de cablatge estructurat respon a un conjunt d’elements funcionals bàsics, que a la vegada s’agrupen en una sèrie de subsistemes de cablatge estructurat. Aquest subsistemes responen a una estructura jerarquitzada en estrella i són tres:
  • Subsistema de campus
  • Subsistema vertical o troncal
  • Subsistema horitzontal
Arbre lan 1 baucells.png


-------------------------------------------
-------------------------------------------
Lan 1 baucells backbone.png

Cablatge del lloc de treball

 • Inclou tots els elements necessaris per a la connexió d’un equipament terminal al lloc de treball amb la roseta de servei (punt d’accés a la xarxa): tirantets de lloc de treball, filtres d’adaptació d’impedàncies, altres adaptadors, etc.
Lan horitzontal 1 baucells.png

Categories i classes

Categories

 • Una categoria és el grau de qualitat, en relació amb les seves prestacions per a la transmissió, que presenten de manera independent els cables balancejats, els taulers i els connectors utilitzats en un sistema de cablatge estructurat.

Classes d’enllaços i canals

 • Un enllaç permanent és el conjunt format per cada segment instal·lat de cable amb les seves terminacions o connectors als seus dos extrems, i que pertany a un subsistema de cablatge (horitzontal, vertical o de campus).
 • Un enllaç és el conjunt format per un enllaç permanent més els tirantets d’interconnexió cap a altres subsistemes.
 • Un canal és el conjunt format per un enllaç més els tirantets d’interconnexió cap als equipaments actius o terminals d’usuari.


Enllaç 1 baucells cablatge.png


Classificació dels enllaços i els canals

Classes cables 1 baucells.png

Llargades màximes de canals i enllaços permanents

Classes cable 2 baucells.png

Network Interface Card

 • Per a poder mirar les targetes de xarxa que tenim (PCI).
[email protected]:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller (rev 10)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller (rev 10)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 (rev 01)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2 (rev 01)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 01)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 01)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 01)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 01)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller (rev 01)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GH (ICH7DH) LPC Interface Bridge (rev 01)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 01)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation N10/ICH7 Family SATA IDE Controller (rev 01)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation N10/ICH 7 Family SMBus Controller (rev 01)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 03)
[email protected]:~$ 
 • Per a poder veure-ho molt mes detalladament.
lspci -v -nn
 • Un altre programa per veure els detalls del nostre hardware es el "Device Manager"
sudo apt-get install gnome-device-manager
 • Els controladors poden estar instal·lats al SO o inicialitzar-se quant s'inicia un programa.
  • Amb la comanda "modprobe" es poden activar controladors.

Comanda "ethtool eth0"

 • Serveis per mirar el link de la nostra targeta de xarxa.
sudo ethtool eth0
 [email protected]:~$ sudo ethtool eth0
 
 Settings for eth0:
	Supported ports: [ TP MII ]
	Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Half 1000baseT/Full 
	Supports auto-negotiation: Yes
	Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Half 1000baseT/Full 
	Link partner advertised auto-negotiation: Yes
	Speed: 1000Mb/s
	Duplex: Full
	Port: MII
	PHYAD: 0
	Transceiver: internal
	Auto-negotiation: on
	Supports Wake-on: pumbg
	Wake-on: g
	Current message level: 0x00000033 (51)
			    drv probe ifdown ifup
	Link detected: yes
 • Advertised link modes: Els diferents tipus de ethernet que suporta la targeta de xarxa.
 1. Primer la velocitat.
 2. És la forma de compartir la informació.
 3. Suporta només una connexió a l'hora o més.
 • Supports auto-negotiation: És la velocitat que "pacten" les targetes de xarxa per a treballar.
 • Speed: Velocitat a la que treballem.
 • Supports Wake-on: Permet iniciar un ordinador des de la xarxa.
 • Wake-on g: Paquet concret per a que s'inicie l'ordinador.

Vegeu també

Llocs interns

Locate

Creació de cables UTP amb connectors RJ-45

Kernel

WOL