IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Un encaminador o enrutador (en anglès router) és un dispositiu de xarxa de nivell 3 del model OSI. Pren la informació del nivell de xarxa (adreça IP) per a prendre les decisions d'encaminament: escollir el camí o ruta més adequada per on reenviar les dades rebudes. La successió de decisions de diferents routers possibilita l'arribada de la informació des del seu origen fins al sistema informàtic de destí.


En una xarxa podem identificar dos tipus de nodes (entenem com a node un dispositiu que està connectat a la xarxa):

  • Hosts: Són aquells dispositius que només estan connectats a una xarxa. També es poden definir com els nodes que només tenen un enllaç cap al resta de la xarxa. En aquest tipus de dispositius la xarxa finalitza. També coneguts simplement com nodes o nodes fulla, estacions de treball.
  • Encaminadors: Són els dispositius que estan connectats a dos o més xarxes. També es poden definir com els nodes que tenen dos o més enllaços cap al resta de la xarxa. En aquest tipus de dispositius la xarxa no finalitza sinó que s'exten. També coneguts com routers.


EncaminadorArquitecturaIPForwarding.jpg

Funcionament

El protocol IP es va dissenyar per tal d'interconnectar xarxes heterogènies és a dir que es poden connectar diferents tipus de xarxes de nivell 2 tot i que el més habitual actualment és Ethernet. Un router té dues o més interfícies connectades a xarxes diferents. Físicament, les interfícies de xarxa (NIC) estan formades per targes de comunicació que permeten transportar o rebre informació a través duna xarxa física específica. Tot enrutador disposa d'una taula d'encaminament que informa dels camins que han de prendre els paquets en funció de certs paràmetres (origen, destí, congestió, seguretat...). Aquestes taules poden ser estàtiques (introduïdes manualment) o dinàmiques (RIP, BGP...).

WAN3.png

Tipus de rutes

  • Rutes estàtiques: Una ruta estatica li diu al router com és el camí a prendre cap a una destinació determinada, no és el router qui crea o aprèn aquesta ruta, sinó que és l'administrador qui fixa la mateixa. La ruta per defecte o gateway d'ultimo recurs s'utilitza per enviar a un altre router un paquet quan el mio no sap com arribar a una determinada destinació, és com el gateway que li configurem a un PC.
  • Rutes dinàmiques: Una ruta dinàmica passa les rutes entre routers veïns. Amb això vull dir que és la pròpia xarxa gràcies als routers amb routing dinàmic els que en agregar nous nodes o perdre's algun enllaç és capaç de posar/llevar la ruta del node en qüestió en la taula de rutes de la resta de la xarxa o de buscar un camí alternatiu o més òptim en cas que fos possible.

Vegeu també