IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Servidor_de_comunicacions_Institut_les_Planes

Instal·lació

 • Per instal·lar:
$ sudo apt-get install iperf
 • Per fer que s'executi com un demoni:
$ iperf -s -D
Running Iperf Server as a daemon
The Iperf daemon process ID : 1416
El port que s'utilitza és el 5001 que no apareix a /etc/services.

Crear un dimoni permanent

 • Per crear el dimoni introduïrem aquesta comanda, però tindrem de estar amb root i també tindrem de executar la comanda dintre de /etc/init.d
$ echo iperf -s -D > iperf
 • Tot seguit li donarem permisos d'execució.
$ sudo chmod +x /etc/init.d/iperf
 • Per arrancar-lo:
$ sudo /etc/init.d/iperf start

Per fer que s'execute per defecte al iniciar el servidor

 • Per fer que s'execute al iniciar el servidor hem de fer una sèrie d'enllaços:
 $ sudo ln -s /etc/init.d/iperf /etc/rc2.d/S99iperf
 $ sudo ln -s /etc/init.d/iperf /etc/rc3.d/S99iperf
 $ sudo ln -s /etc/init.d/iperf /etc/rc4.d/S99iperf
 • Tot seguit reiniciem la màquina per comprovar que funciona feem un nmap i hauria de sortir obert:
$ sudo nmap -p 5001 localhost
[sudo] password for stbarbara: 

Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2011-05-05 17:25 CEST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000085s latency).
Hostname localhost resolves to 2 IPs. Only scanned 127.0.0.1
PORT   STATE SERVICE
5001/tcp open commplex-link

Ample de banda entre un client i un servidor IPERF

 • Per calcular l'ample de banda del servidor instal·larem l'iperf a un client:
sudo apt-get install iperf
 • Després executarem la següent comanda per calcular-ho:
iperf -c ip_servidor
 • Resultat:
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.202.240, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 192.168.202.111 port 37049 connected with 192.168.202.240 port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec  112 MBytes 94.1 Mbits/sec

Enllaços externs