IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Comandes client

Per saber les comandes:

$ dpkg -L mysql-client-5.1 | grep bin

mysql (comanda)

 La comanda mes important és mysql

opcions del msql

Per entrar al mysql amb usuari root

$ mysql -h localhost -u root -p

Un cop dins podem usar la comanda help per ajuda

mysql> help

La comanda

mysql> SHOW

Podem escriure multiples linies de comanda fins escriure ;

SQL

Quant fas una comanda et retorna un result set -> conjunt de resultats.

Per defecte hi han dos base de dades al mysql.

information_schema
mysql (guarda el usuari del mysql)

Una comanda important es el USE.

mysql> USE mysql;

Base de dades mestre

Entrarem en la comanda

mysql> use mysql

mysql

Per sel·leccionar camps de una tabla:

mysql> SELECT user.User , user.Password , user.Host FROM user;
+------------------+-------------------------------------------+-----------+
| User       | Password                 | Host   |
+------------------+-------------------------------------------+-----------+
| root       | *233F7D4337FC77249CD335522C6D08FA5699A504 | localhost |
| root       | *233F7D4337FC77249CD335522C6D08FA5699A504 | PC-IMATGE |
| root       | *233F7D4337FC77249CD335522C6D08FA5699A504 | 127.0.0.1 |
| debian-sys-maint | *3CCB08DFB515CA4441B165A418D9CD5C778D7C38 | localhost |
| wordpress    | *233F7D4337FC77249CD335522C6D08FA5699A504 | localhost |
| phpmyadmin    | *233F7D4337FC77249CD335522C6D08FA5699A504 | localhost |
| bashdebianesquel | *233F7D4337FC77249CD335522C6D08FA5699A504 | localhost |
+------------------+-------------------------------------------+-----------+
7 rows in set (0.00 sec)

Pràctica crear un usuari en tots els permisos

Crear un usuari amb tots els permisos

ajuda

mysql> CREATE USER 'ccarranza'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ladesempre(No es esta)';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'ccarranza'@'%' WITH GRANT OPTION;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

(el primer asterics es totes les bases de dades, el 2 les tables) el FLUSH es per el tema de permisos, que es guarden en una cache. El que fa el FLUSH es que recarregue la cache i s'entere que l'usuari esta creat.

Crear un usuaris amb tots els permisos SOL una base de dades

mysql> CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_pass';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON database_name.* TO 'user'@'%' WITH GRANT OPTION;

mysqldump

[Mysql]

"És una manera de fer copies de seguretat" i t'ho pasa a comandes a SQL per tornar a crearles.

Exemple:

$ mysqldump -u root -p mysql > copiamysql.sql

Pasar el fitxer.sql al MYSQL

$ sudo mysql -p < webfaltes.sql 

Recordar de posar el:

CREATE DATABASE webfaltes;
USE webfaltes;

Si no no funcionarà.

Per comprovar que funciona podem entrar dins de la base de dades:

$ mysql -h localhost -u root -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 76
Server version: 5.1.41-3ubuntu12.9 (Ubuntu)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use webfaltes
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables
  -> ;
+------------------------------+
| Tables_in_webfaltes     |
+------------------------------+
| assignatura         |
| carrec_departament      |
| classe            |
| descripcio_motius_incidencia |
| dia_setmana         |
| estat_alumne         |
| grup             |
| horari            |
| incidencia          |
| interval_horari       |
| rol_professor        |
+------------------------------+
11 rows in set (0.00 sec)

echo

Exemple que MAI s'ha de fer

<?php

echo "<html>";
echo "<body>";

echo "<h1>Hola mon à</h1>";

echo "</body>";
echo "</html>";


?>

Exemple com s'ha de fer

<?php

$usuari="Pepito";

echo <<<EOF
<html>
 <head>
 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
 <META HTTP-EQUIV="ATRIBUT" CONTENT="VALOR">
 </head>
 <body>
  <h1>Hola $usuari à!</h1>
 </body>
</html>
EOF

?>
Recordar que es pot canviar el EOF perque si ens trobem un eof a mitad del tex s'acabaria allí.
Recordar que el EOF final ha d'estar apegat a l'esquerra.
Sempre que es crea un html canviar el que esta al meta charset=UTF-8 per a que els accents es veiguen be.

Vegeu també

[SQL]

SHOW