IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Jordiromeroclonezillalogo.png
Nom: Pràctica
Curs: ASIX
Grup: 1r A
Autors: Charles Garaicoa, Oscar Adán

Partclone

Informació del Partclone

 • Partclone és un conjunt d'utilitats, cadascuna és específica per a un sistema d'arxius.
 • Es pot copiar el disc dur sencer amb l'opció dd, però no és recomanable degut a que al ser còpia bit a bit pot ser un procés molt llarg. La utilitat bàsica del Partclone és la clonació de particions.
 • Fa copies de seguretat i restaura particions tenint en compte únicament els blocs usats.
 • Partclone accepta sistemes de arxius: ext2, ext3, ext4...etc
 • Partclone té un sistema de menús basats Ncurses que facilita la seva utilització, si anem a fer copies de seguretat periòdicament el convenient és preparar un petit script amb tots els passos a realitzar.

Avantatges

 • Copia byte a byte.
 • És ràpid.
 • No guarda l'espai no utilitzat.
 • Suporta molts sistemes d'arxius.

Inconvenients

 • Té poques opcions, per exemple, no pot trossejar la imatge a una mida determinada.
 • Per a gravar un disc sencer hi ha que gravar per separat cadascuna de les seves particions.
 • No es pot muntar la imatge resultant per a veure o extreure sols alguns arxius.

Instal·lació Partclone

Mètodes d'instal·lació

 • Instal·lació amb APT-GET

Afegir les línies corresponents al fitxer /etc/apt/sources.list

$ sudo geany /etc/apt/sources.list
deb http://free.nchc.org.tw/drbl-core drbl stable
deb-src http://free.nchc.org.tw/drbl-core drbl stable

Actualitzar

$ sudo apt-get update

Ens dona el següent error, dient que la clau pública no està disponible

W: S'ha produït un error amb el GPG: http://free.nchc.org.tw drbl Release: 
Les signatures següents no s'han pogut verificar perquè la clau pública no està disponible: NO_PUBKEY 40009511D7E8DF3A

Afegim la clau amb

$ wget -q http://drbl.sourceforge.net/GPG-KEY-DRBL -O- | sudo apt-key add -

Tornem a actualitzar amb

$ sudo apt-get update

i ara ja s'ha actualitzat correctament.

Instal·lem el paquet amb

$ sudo apt-get install partclone


 • Intal·lació amb la comanda DPKG
 • Primer ens descarreguem de la pàgina oficial següent el Partclone
 • Triarem la versió stable amb extensió deb
Charlesgaraicoa parclone.png
 • Instal·lació del partclone amb DPKG
$ sudo dpkg -i partclone_0.2.38_i386.deb
Seleccionando el paquete partclone previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 00%
126126 ficheros y directorios instalados actualmente.)
Desempaquetando partclone (de partclone_0.2.38_i386.deb) ...
Configurando partclone (0.2.38) ...
Procesando disparadores para man-db ...
 • Descarga dels fitxers d'imatge

Ens baixem les imatges de l'adreça http://192.168.0.252/~imatges/

Oscaradan imatges partclone 1.png
 • Comprovació dels md5

Els md5 originals que ens donen:

f4eac48b9b29eff6209c2c573af50915 Ubuntu Server ext3 .ova
9096630ca9ef563236723a9cccec3b5e Ubuntu Server ext4.ova
903b96a5bd01bd2d338106a454f0816a WindowsXP + Ubuntu Desktop amb ext3.ova
9cb43505a22d825102257e7dd319bafb WindowsXP: WindowsXP amb NTFS.ova
51d0ac495e32ade0618fa6b12f375d89 Xp_Ubuntu_Desktop_ext4 _fat32.ova
65fd14f86f53e46fdc117209cc11a8a3 Xp_Ubuntu_Desktop_ext4.ova


Els md5 que ens dona a nosaltres:

$ md5sum Ubuntu\ Server\ ext3\ .ova 
f4eac48b9b29eff6209c2c573af50915 Ubuntu Server ext3 .ova
$ md5sum Ubuntu\ Server\ ext4.ova 
9096630ca9ef563236723a9cccec3b5e Ubuntu Server ext4.ova
$ md5sum WindowsXP\ +\ Ubuntu\ Desktop\ amb\ ext3.ova 
903b96a5bd01bd2d338106a454f0816a WindowsXP + Ubuntu Desktop amb ext3.ova
$ md5sum WindowsXP\:\ WindowsXP\ amb\ NTFS.ova 
9cb43505a22d825102257e7dd319bafb WindowsXP: WindowsXP amb NTFS.ova
$ md5sum Xp_Ubuntu_Desktop_ext4\ _fat32.ova 
51d0ac495e32ade0618fa6b12f375d89 Xp_Ubuntu_Desktop_ext4 _fat32.ova
$ md5sum Xp_Ubuntu_Desktop_ext4.ova 
65fd14f86f53e46fdc117209cc11a8a3 Xp_Ubuntu_Desktop_ext4.ova

Ús del Partclone

El Partclone té els següents usos:

partclone.chkimg

 • Què Fa?

Comprova una imatge feta amb el Partclone.

 • Com s'utilitza?
$ partclone.chkimg [options]... [MODE] [SOURCE FILE] [OUTPUT FILE] 
 • Opcions
-s, --source FILE
  Especifica el fitxer d'origen 
-L, --logfile FILE
  Log FILE 
-dX, --debug=X
  Set the debug level to X = [0|1|2] 
-C, --no_check
  Don't check device size and free space 
-X, --dialog
  output message as Dialog Format 
-F, --force
  force progress 
--ignore_crc
  Ignore crc check error 
-f, --UI-fresh
  fresh times of progress 
-h, --help
  Mostra aquesta ajuda. 

partclone.dd

 • Què Fa?

Clona o restaura el disc bit a bit, podent arribar a trigar molta estona segons la mida del disc.

 • Com s'utilitza?
$ partclone.dd [options]... [MODE] [SOURCE FILE] [OUTPUT FILE] 
 • Opcions
-o, --output FILE
  Fitxer de sortida 
-O --overwrite FILE
  Fitxer de sortida, sobreescriu si ja existeix 
-s, --source FILE
  fitxer origen 
  -L, --logfile FILE Log FILE 
  -c, --clone -> Save to the special image format 
  -r, --restore -> Restore from the special image format 
  -b, --dev-to-dev -> Còpia del dispositiu local al dispositiu de copia
  -R, --rescue -> Continua si es troba amb errors de lectura
  -dX, --debug=X -> Set the debug level to X = [0|1|2]
  -C, --no_check -> No comprova la mida del dispositiu ni l'espai lliure
  -X, --dialog ->Mostra missatge de sortida com un Format de Diàleg
  -I, --ignore_fschk ->Ignora la comprovació del sistema de fitxers
  --ignore_crc -> Ignore crc check error
  -F, --force -> Force progress
  -f, --UI-fresh -> Fresh times of progress
  -q, --quiet -> quiet mode, no progress update
  -v, --version -> Display partclone version
  -h, --help -> Display this help
 • Exemples d'ús:

clonar la partició /dev/hda1 a la imatge hda1.dd.img i mostrar informació de debug.

$ partclone.dd -c -d -s /dev/hda1 -o hda1.dd.img

partclone.extfs(ext2|btrfs|reiserfs...)

 • Què Fa?

És la utilitat que ens permet clonar o restaurar particions ext2/ext3

 • Com s'utilitza?
$ partclone.extfs [options]... [MODE] [SOURCE FILE] [OUTPUT FILE] 
 • Opcions
-o, --output FILE
  Output FILE 
-O --overwrite FILE
  Output FILE, overwriting if exists 
-s, --source FILE
  Source FILE 
-L, --logfile FILE
  Log FILE 
-c, --clone
  Save to the special image format 
-r, --restore
  Restore from the special image format 
-b, --dev-to-dev
  Local device to device copy mode 
-R, --rescue
  Continue after disk read errors 
-dX, --debug=X
  Set the debug level to X = [0|1|2] 
-C, --no_check
  Don't check device size and free space 
-X, --dialog
  Output message as Dialog Format 
-I, --ignore_fschk
  Ignore filesystem check 
--ignore_crc
  Ignore crc check error 
-F, --force
  Force progress 
-f, --UI-fresh
  Fresh times of progress 
-q, --quiet
  quiet mode, no progress update 
-v, --version
  Display partclone version 
-h, --help
  Display this help


partclone.info

 • Què Fa?

Ens mostra informació sobre una imatge de partclone.

 • Com s'utilitza?

partclone.info [FITXER IMATGE]

 • Exemples d'ús:
$ partclone.info /home/partimag/sdb2.img
Partclone v0.2.20 http://partclone.org
File system: EXTFS
Device size: 928.0 MB
Space in use: 535.4 MB
Free Space:  392.6 MB
Block size:  4096 Byte
Used block : 130708

partclone.restore

 • Què Fa?

Restaura una partició.

 • Com s'utilitza?
$ partclone.restore [opcions]... [MODE] [FITXER ORIGEN] [FITXER DESTÍ] 
 • Opcions
-o, --output FILE
  Output FILE 
-O --overwrite FILE Output FILE, overwriting if exists
  --restore_row_file create special row file for loop device 
-s, --source FILE
  Source FILE 
-L, --logfile FILE
  Log FILE 
-dX, --debug=X
  Set the debug level to X = [0|1|2] 
-C, --no_check
  Don't check device size and free space 
-X, --dialog
  Output message as Dialog Format 
-I, --ignore_fschk
  Ignore filesystem check 
--ignore_crc
  Ignore crc check error 
-F, --force
  Force progress 
-f, --UI-fresh
  Fresh times of progress 
-m, --max_block_cache
  The used block will be cache until max number 
-q, --quiet
  Disable progress message 
-v, --version
  Display partclone version 
-h, --help
  Display this help 
 • Exemples d'ús:

restaurar la partició /dev/hda1 de la imatge hda1.img i mostrar informació del debug.

$ partclone.restore -d -s hda1.img -o /dev/hda1

Iniciar el Partclone

Per a poder utilitzar el Partclone, necessitarem arrancar la màquina amb una imatge o cd del Clonezilla, ja que no podrem clonar un disc que estem utilitzant.

Quan iniciem amb el Clonezilla ens apareixeran les finestres següents:


Oscaradan clonezilla 1.png


Aquesta finestra ens mostra el menú d'inici del Clonezilla. L'opció que escollirem és la 1ª Clonezilla live (Default settings, VGA 800x600).

Un cop ja hem indicat que volem el Clonezilla live, ens demanarà vàries opcions per a la configuració del teclat.


Oscaradan clonezilla 2.png


Aquí haurem d'escollir l'idioma, en el nostre cas escollirem l'Espanyol es_ES.UTF-8 Spanish | Español.


Oscaradan clonezilla 3.png


Ara ens demana escollir el mapa del teclat per a poder treballar correctament amb la consola. Escollim Elegir el mapa de teclado según arquitectura o Elegir el mapa del teclado de la lista completa, ja que per defecte porta la versió Anglesa i les tecles no es corresponen amb les del nostre teclat.

Si escollim la primera opció, haurem d'anar escollint diferents opcions corresponents al nostre teclat, passant per 4 pantalles de l'auxiliar.

Oscaradan clonezilla 4.png Oscaradan clonezilla 5.png
Escollim la família genèrica. qwerty Escollim la distribució física. Spanish
Oscaradan clonezilla 6.png Oscaradan clonezilla 7.png
Escollim la variant del teclat. Standard Escollim el mapa del teclat. Standard


Nosaltres hem escollit l'ultima opció en la qual escollim les mateixes 4 opcions, però en una sola pantalla de l'auxiliar.


Oscaradan clonezilla altra opcio.png


L'opció que hem escollit és pc / qwerty / Spanish / Standard / Standard.


Finalment ens apareix una pantalla que ens fa escollir entre executar el Clonezilla o la línia de comandes.


Oscaradan clonezilla 8.png


Escollim la segona opció ja que el Partclone s'executa per línia de comandes.

Comandes necessaries per realitzar la clonació amb el partclone

Aquestes comandes ens serviran per a copiar el sector d'arranc. Per a més informació-> MBR

Per a orientar-nos això el que farà és fer una copia idèntica de la nostra taula de particions, i copiarà els primes 512 sectors del disc dur on està el sistema de arranc.


Per a poder utilitzar el Partclone i degut a que el partclone només clona particions, necessitarem tenir les particions al disc on vulguem fer la copia.

Hi ha varies maneres de fer-ho.

 • Comandes complementaries:
 • Copiant el MBR del disc origen
$ sudo sfdisk /dev/sda -d > taula.mbr

i restaurant després el MBR al disc de destí

$ sudo sfdisk /dev/sdb < taula.mbr
 • Copiant el primer cilindre

La comanda que farem servir serà aquesta:

$ sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 count=64

amb la qual estem copiant el primer cilindre del disc /dev/sda al disc /dev/sdb.

IMPORTANT: Si no ens deixa fer-ho amb sudo per falta de permisos, ho haurem de fer com a root amb $ sudo su -

IMPORTANT: Les particions esteses i les swap, no es clonaran.


Practiques

"Clonació de un Sistema "Xp_Ubuntu_Desktop_ext4 _fat32.ova"
 • El primer que tenim que fer és configurar el virtualbox per iniciar el clonezillalive, que el podrem descarregar de la següent web clonezilla
 • Creem un disc dur nou que és on guardarem les particions clonades. (assegurant-nos de que el disc dur que creem sigui major que l'original)

Ens hauria de quedar una configuració pareguda a la captura


Charles particaengrup maquinaext4fat33.png


 • El següent és iniciar el partclone amb el cd live de clonezilla com hem explicat abans en el apartat Iniciar el Partclone
 • Després d'haver llegit l'anterior apartat executarem la comanda que ens permet fer una copia idèntica de la taula de particions del disc dur i dels primers cilindres del disc original al disc destí
$ sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 count=64

Al acabar comprovem amb la comanda fdisk -l si ens ha realitzat correctament la copia, ens tindria que quedar paregut a la següent captura


Charles particaengrup ext4 fat32 fdisk-l.png


Com podem observar ha fet una copia idèntica de la taula de particions del disc1 al disc2


 • Executem la comanda per copiar una partició de dispositiu a dispositiu


 • Cal tenir en compte que es va clonant partició per partició i quin tipus de sistema de fitxer te cada partició (ntfs,ext3,ext4)

perquè al introduir la comanda del partclone hem d'especificar al final quin tipus de sistema de fitxer utilitza la partició a copiar:

 • Primer copiarem la primera partició sda1 a sdb1


Capturaubuntuext4yxpfat32 particiontfs sda1.png


 • Comanda utilitzada:
$ partclone.* -b -s dispositiu_a_copiar -O dispositiu_final
 • * = sistema de fitxers de la partició.
 • -b = opció per a copiar de dispositiu a dispositiu.
 • -s = opció que indicar l'origen on es troba la partició.
 • -O = opció per indicar el destí de la copia.

Exemple:

$ partclone.ntfs -b -s /dev/sda1 -O /dev/sdb1


 • Seguim amb la copia de la partició sda6 a sdb6


Charles particaengrup fat32-b.png


 • Comanda utilitzada:
$ partclone.fat32 -b -s /dev/sda6 -O /dev/sdb6


 • Acabem amb l'ultima partició sda7 a sdb7


Capturaubuntuext4yxpfat32 particioextfslinux sbd7.png


 • Comanda utilitzada
$ partclone.extfs -b -s /dev/sda7 -O /dev/sdb7


 • L'últim és comprovar que funcioni la partició sdb com disc dur primari i arrenqui correctament.


Charles particaengrup ext4 test.png


 • Captura final funcionant amb el disc on hem fet la clonació


Charles particaengrup xpext4 fat32 final.png

"Xp_Ubuntu_Desktop_ext4.ova"
 • Els passos que seguirem seran els mateixos que amb la practica anterior, hi haurà algun canvi depenent del sistema de fitxers que tingui la partició (fat32,ntfs,extfs,extfs)
 • Executem la comanda que ens permet fer una copia idèntica de la taula de particions i dels primers cilindres del disc dur original al disc destí.


Charles particaengrup xp ubuntu desktop ext4 dd.png


$ sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 count=64

Al acabar comprovem amb la comanda fdisk -l si nos ha realitzat correctament.


 • Com podem observar ha fet una copia idèntica de la taula de particions del disc1 al disc2


 • Primer copiarem la primera partició sda1 a sdb1


Charles particaengrup xp ubuntu desktop ext4 sda1.png


 • Comanda utilitzada:
$ partclone.ntfs -b -s /dev/sda1 -O /dev/sdb1


 • Seguim amb la copia de la partició sda6 a sdb6


Charles particaengrup xp ubuntu desktop ext4 sda6.png


 • Comanda utilitzada:
$ partclone.extfs -b -s /dev/sda6 -O /dev/sdb6


 • L'últim és comprovar que funcioni la partició sdb com disc dur primari i arrenqui correctament.
 • Captura final funcionant amb el disc on hem fet la clonació


Charles particaengrup xp ubuntu desktop ext4 final.png
"Xp_Ubuntu_Ext3.ova"
 • Executem la comanda que nos permet fer una copia idèntica de la taula de particions del disc dur i dels primers cilindres original(El que volem copia)

Charles particaengrup xp ubuntu desktop ext4 dd.png


$ sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 count=64

Al acabar comprovem amb la comanda fdisk -l si nos ha realitzat correctament.

 • Com podem observar ha fet una copia idèntica de la taula de particions del disc1 al disc2


 • Primer copiarem la primera partició sda1 a sdb1

Charles particaengrup xp ubuntu ext4 sda1.png


 • Comanda utilitzada:
$ partclone.ntfs -b -s /dev/sda1 -O /dev/sdb1 • Seguim amb la copia de la partició sda5 a sdb5


Charles particaengrup xp ubuntu ext3 sdb5.png

 • Comanda utilitzada:
$ partclone.extfs -b -s /dev/sda5 -O /dev/sdb5
 • L'ultim es comprovar que funcione la partició sdb com disc dur primari i arrenqui correctament.
 • Captura final funcionant amb el disc on en fet la clonació

Charles particaengrup xp ubuntu ext3 final.png

"WindowsXP amb NTFS.ova"
 • Executem la comanda que nos permet fer una copia idèntica de la taula de particions del disc dur i dels primers cilindres original(El que volem copia)
Charles particaengrup xp ubuntu desktop ext4 dd.png


$ sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 count=64

Al acabar comprovem amb la comanda fdisk -l si nos ha realitzat correctament.


 • Com podem observar ha fet una copia idèntica de la taula de particions del disc1 al disc2


 • Primer copiarem la primera partició sda1 a sdb1
Charles particaengrup xp ntfs sda1.png


 • Comanda utilitzada:
$ partclone.ntfs -b -s /dev/sda1 -O /dev/sdb1
 • L'ultim es comprovar que funcione la partició sdb com disc dur primari i arrenqui correctament.

Taula comparativa del temps tardat

Per a calcular la velocitat mitja del disc i fer les estimacions de temps, he usat l'eina palimpsest obtenint una velocitat mitja de 101.2 MB/s


Oscaradan partclone velocitat disc.png


Sistema Mida de la maquina virtual Nº de particions Part.1 temps previst Part.1 temps real Part.2 temps previst Part.2 temps real Part.3 temps previst Part.3 temps real
Xp_Ubuntu_Desktop_ext4 _fat32.ova 10 GB 3 (1,9GB) 19.26s a 101.2MB/s 00:04:29 a 416.0MB/min (2.9MB) 0.03s a 101.2MB/s 00:00:02 a 88.5MB/min (2.3GB) 23.27s 101.2MB/s 00:02:35
Xp_Ubuntu_Desktop_ext4.ova 10GB 2 (1,9GB) 19.26s a 101.2MB/s 00:06:50 a 273.0MB/min (2,4GB) 24.28 a 101.2MB/s 00:04:15 a 553.7MB/min
Xp_Ubuntu_Ext3.ova 10.7 GB 2 (2,8GB) 28.33s a 101.2MB/s 00:08:03 a 346.4MB/min (2,5GB) 25.29s a 101.2MB/s 00:03:20 a 743.3MB/min
WindowsXP amb NTFS.ova 3GB 1 (1,5GB) 15.17s a 101.2MB/s 00:04:26 a 335.8MB/min
Ubuntu Server ext4.ova 1.4 GB
Ubuntu Server ext3.ova 1.3GB


Recursos:

Clonezilla

Clonació Disc a Disc aportada per Oscar i charles a la pàgina de Jordi Romero.

Recursos:

DRBL de clonezilla

La utilitat en la que ens centrarem del DRBL és la de poder arrancar una màquina client amb un disc dur sense res instal·lat a través d'una connexió de xarxa amb el servidor, i des del servidor es baixarà la imatge que utilitzarà per poder treballar.

Necessitarem que a la màquina que farà de servidor hi hagi configurades 2 targes de xarxa, una que serà la que tindrà l'accés a Internet i l'altra amb la que ens comunicarem amb les màquines client.


Configurar les 2 targes de xarxa del servidor


Hem de modificar el fitxer /etc/network/interfaces


$ sudo nano /etc/network/interfaces


Oscaradan etc network interfaces 1.png


Configurar el Proxy

Per a configurar el proxy, necessitem editar 3 fitxers i afegir les següents línies

/etc/bash.bashrc

$ sudo nano /etc/bash.bashrc

#Proxy de l'aula 20.3
export http_proxy=http://192.168.203.1:3128/
export https_proxy=http://192.168.203.1:3128/
export ftp_proxy=http://192.168.203.1:3128/


/etc/environment

$ sudo nano /etc/environment 

#Proxy de l'aula 20.3
http_proxy=http://192.168.203.1:3128/
https_proxy=http://192.168.203.1:3128/
ftp_proxy=http://192.168.203.1:3128/


/etc/apt/apt.conf.d/80proxy

$ sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/80proxy

#Proxy de l'aula 20.3
Acquire::http::Proxy "http://192.168.203.1:3128";
Acquire::https::Proxy "http://192.168.203.1:3128";
Acquire::ftp::Proxy "http://192.168.203.1:3128";


Instal·lació del DRBL a Ubuntu

En el meu cas instal·lo el DRBL a un Ubuntu Server.

El primer que hem de fer és afegir la línia del repositori al fitxer /etc/apt/sources.list

$ sudo vi /etc/apt/sources.list
$ deb http://free.nchc.org.tw/drbl-core drbl stable

Podem utilitzar alguns dels Mirrors si veiem que el repositori va lent.

Afegim la clau GPG amb la comanda

$ wget -q http://drbl.sourceforge.net/GPG-KEY-DRBL -O- | sudo apt-key add -

Ara ja podem actualitzar

$ sudo apt-get update

I instal·lar el DRBL

$ sudo apt-get install drbl

Un cop ja esta instal·lat, executem la següent comanda per a començar el procés de configuració

$ sudo /opt/drbl/sbin/drblsrv -i

Ens apareixerà un auxiliar amb unes quantes preguntes que haurem d'anar contestant.


Oscaradan drbl conf 1.png


Aquí ens demana si volem instal·lar imatges de diferents distribucions per als clients que es connectin. Si diem que tardarà força estona, ja que s'haurà de baixar les dades de les diferents distribucions. En el nostre polsarem Y per escollir l'opció .


Oscaradan drbl conf 2.png


Ara ens ha demanat si volem que els clients usen la sortida de consola, polsem Intro per a acceptar el valor per defecte No


Oscaradan drbl conf 3.png


A la pantalla anterior polsem Enter per continuar.


Oscaradan drbl assistenr 1.png


Oscaradan drbl conf 4.png

Ara ens ha demanat si volem actualitzar el sistema. No és necessari fer-ho. Polsem Intro per a acceptar el valor per defecte No i començarà un procés d'instal·lació del paquets necessaris.


Oscaradan drbl conf 5.png


Un cop afegits els paquets necessaris, ens demana si volem actualitzar el kernel. Ens diu que per a la nostra versió del Ubuntu, estem utilitzant un kernel genèric per a CPU's i686/amd64 i ens informa que la última versió del kernel que hi ha als repositoris és linux-image-3.0.0-16-generic.

Polsem Intro per a agafar l'opció per defecte [1].


Oscaradan drbl assistent 6.png


A l'imatge anterior es configurarà el fitxer PXE per als clients.

Un cop hem finalitzat, ja tindrem finalitzada la instal·lació del DRBl.

Configuració del DRBL

Un cop instal·lat el DRBL, haurem de configurar-lo.

Per a fer-ho utilitzarem la comanda:

$ sudo /opt/drbl/sbin/drblpush -i
Oscaradan configuracio 1.png


En aquesta pantalla ens demana el domini DNS. Polsem Intro per a escollir el valor per defecte.


Oscaradan configuracio 2.png


Seguidament ens demana el domini NIS/YP. Polsem Intro per a escollir el valor per defecte.


Oscaradan configuracio 3.png


Ara ens ha demanat un prefix per al nom de les maquines de la xarxa. També escollirem el valor per defecte polsant Intro.


Oscaradan configuracio 4.png


A la imatge anterior, ens ha detectar que tenim 2 targes de xarxa i ens demana quina és la que està connectada a Internet.

En el nostre cas és la tarja eth0.


Oscaradan configuracio 5.png


Ara ens diu que farà una recol·lecció d'adreces MAC, per a fer-ho haurem de posar en marxa els ordenadors clients que vulguem connectar. Polsem y per a dir-li que sí.


Oscaradan configuracio 5.1.png


Un cop ja hem posat en marxa l'ordinador client, podem polsar 1 per a veure si ha agafat l'adreça MAC correctament. Quan ja tinguem totes les adreces MAC, polsem 2 per a continuar.


Oscaradan configuracio 6.png


Ara ens diu si volem que cada cop que els clients es connecten al servidor, els assigne la mateixa adreça IP. En el nostre cas, farem la prova amb un sol ordenador client, per tant, podem escollir No, en cas de connectar varies màquines clients podríem dir-li que sí, per a garantir que sempre tinguin la mateixa IP.


Oscaradan configuracio 7.png


Ara ens ha demanat per quin número d'adreça IP volem que comenci a assignar IP's als clients. Polsem Intro per a acceptar el valor per defecte.


Oscaradan configuracio 8.png

En aquest pas ens pregunta quantes màquines client voldrem connectar. Polsem Intro per a acceptar el valor per defecte [20].


Oscaradan configuracio 9.png


Ens mostra un resum, i ens pregunta si tot és correcte. Polsem Intro per a acceptar.


Oscaradan configuracio 10.png


A la finestra anterior ens mostra un esquema resum de la configuració que li hem especificar anteriorment. Polsem Intro per a continuar.


Oscaradan configuracio 11.png


La finestra anterior ens informa que hi he 3 modes per serveis de linux sense disc i ens fa escollir una de les opcions. Escollim l'opció per defecte [0].


Oscaradan configuracio 12.png


Ara ens diu que hi ha 4 modes per a usar el Clonezilla. Escollim també l'opció per defecte [0].


Oscaradan configuracio 13.png


Aquí demana quina volem que sigui la carpeta on es guardarà la imatge que es farà amb el Clonezilla.

Introduïm per exemple /media/imatge


Oscaradan configuracio 14.png


Ens diu si el sistema client te alguna partició swap o un sistema de fitxers que es pugui escriure. Polsem Intro per a acceptar els valors per defecte.


Oscaradan configuracio 15.png


Ens demana la mida màxima en MB per al Swap. Polsem Intro per a acceptar la mida per defecte (128).


Oscaradan configuracio 16.png


Ens demana el mode gràfic que apareixerà als clients. Polsem Intro per a acceptar els valors per defecte (1).


Oscaradan configuracio 17.png


Ara ens demana que quin tipus de login volem per als clients per al mode gràfic. Polsem Intro per a acceptar els valors per defecte (0).


Oscaradan configuracio 18.png


A la finestra anterior ens pregunta si volem que el pasword de root el posem al client en lloc d'agafar el password root del servidor. Polsem Intro per a acceptar els valors per defecte (N).


Oscaradan configuracio 19.png


Aquesta pregunta ens demana si volem que els clients hagin d'introduir una password per a entrar. Polsem Intro per a acceptar els valors per defecte (N).


Oscaradan configuracio 20.png


Ara hem de contestar si volem establir un prompt per als clients. Polsem Intro per a acceptar els valors per defecte (Y).


Oscaradan configuracio 21.png


Quantes dècimes de segon apareixerà el prompt per als clients? Polsem Intro per a acceptar els valors per defecte (70).


Oscaradan configuracio 22.png


Volem usar un gràfic de fons per al menú del client? Polsem Intro per a acceptar els valors per defecte (Y).


Oscaradan configuracio 23.png


Volem que els clients puguin usar dispositius d'àudio, cdrom, usb. Polsem Intro per a acceptar els valors per defecte (Y).


Oscaradan configuracio 24.png


Volem usar àlies de xarxa per als clients. Polsem Intro per a acceptar els valors per defecte (N).


Oscaradan configuracio 25.png


Ara ens demana si volem que els clients DRBL puguin executar el terminal. Polsem Intro per a acceptar els valors per defecte (N).


Oscaradan configuracio 26.png


Volem que el servidor DRBL actuï com a servidor NAT. Polsem Intro per a acceptar els valors per defecte (Y), en cas contrari els clients no podrien accedir a Internat.


Oscaradan configuracio 27.png


Ens demana si volem conservar la configuració antiga (en cas que n'hi hagi). Polsem Intro per a acceptar els valors per defecte (Y).


Oscaradan configuracio 28.png


Polsem Intro per a continuar.


Oscaradan configuracio 29.png


Es van a copiar els fitxers al sistema. Si continuem es sobreescriuran les regles del Firewall durant la instal·lació. Polsem Intro per a acceptar el valor per defecte (Y).


Oscaradan configuracio 30.png


Ens diu que possiblement no hi hagi prou espai per a copiar les dades i que es podria perdre informació. Polsem Intro per a Continuar.


Un cop finalitzat el procés ja estarà configurat el servidor DRBL.


Configurar el menú d'arrancada del Client

Si volem que el client pugui escollir el sistema operatiu Linux que vol iniciar, hem d'haver indicat que quan ens preguntava si volíem descargar versions de Linux per a l'inici.

En cas d'haver dit que sí, executarem la comanda

$ sudo /opt/drbl/sbin/dcs 

Ens apareixerà una pantalla con aquesta


Oscaradan configuracio 31.png


on ens pregunta si volem especificar manualment les adreces MAC dels clients on apareixerà el menú o escollim tots els clients. En el nostre cas escollim totes les màquines i polsem <OK>


Ens apareixerà la següent finestra on ens preguntarà el tipus d'arranc que volem.


Oscaradan configuracio 32.png


En el nostre cas escollim Netinstall per tal que la instal·lació del S.O. es faci mitjançant la connexió de xarxa amb el servidor.

Ara ens demana quins S.O. dels que hem baixat volem que apareguin al menú del client. Escollim el/s que vulguem. En cas d'escollir-ne varis, haurem de repetir els 2 passos anteriors per tornar a accedir a la configuració.


Oscaradan configuracio 33.png


Un cop fet, si executem el client, ens apareixerà un menú amb les opcions especificades anteriorment i podrem escollir el sistema que volem instal·lar.


Oscaradan configuracio 34.png


Recursos:

Mode Gràfic Clonezilla

Primer de tot descarrreguem el clonezilla del link següent:


|Clonezilla download iso

Clonezillaricard1.jpg


Entrem a la carpeta 1.2.12-10.

Clonezillaricard2.jpg


I finalment descarreguem clonezilla-live-1.2.12-10-i486.iso

Clonezillaricard3.jpg


Crearem al VirtualBox un disc nou amb la ISO del Clonezilla.

Clonezillcapturaaricard1.png


Canviem l'ordre d'arrancada perquè comensi des del CD.

Clonezillcapturaaricard2.png

Inici Clonezilla Live-CD

Triem la opció No tocar el mapa del teclado

Clonezillcapturaaricard3.png


1er pas Iniciem clonezilla.

Clonezillcapturaaricard4.png


Seleccionem la opció de convertir un disc a una imatge.

Clonezillcapturaaricard5.png


Seleccionem el dispositiu sobre el que volem fer la imatge.

Clonezillcapturaaricard6.png


Ens diu que premem la tecla intro.

Clonezillcapturaaricard7.png


Seleccionem el dispositiu on desarem la imatge.

Clonezillcapturaaricard8.png


Seleccionem la carpeta on desarem la imatge.

Clonezillcapturaaricard9.png


A continuació ens diu que premem la tecla intro.

Clonezillcapturaaricard10.png


Seleccionem el mode principiant.

Clonezillcapturaaricard11.png


Ara hem d'escollir si desitgem desar un disc sencer o una partició.

Clonezillcapturaaricard12.png


Li donem un nom a la imatge.

Clonezillcapturaaricard13.png


Seleccionem el disc d'origen, del qual farem la imatge.

Clonezillcapturaaricard14.png


Seleccionem si volem comprovar la integritat del sistema d'arxius o no.

Clonezillcapturaaricard15.png


Seleccionem si volem comprovar la imatge un cop completat el procés de creació.

Clonezillcapturaaricard16.png


Premem la tecla intro.

Clonezillcapturaaricard17.png


Introduïm y per continuar.

Clonezillcapturaaricard18.png


Esperem a que acabi el procés.

Clonezillcapturaaricard19.png


Al final ens sortirà un missatge que ens dirà que tot ha anat bé.

Clonezillcapturaaricard20.png


Premem la tecla intro per acabar el procés.

Clonezillcapturaaricard21.png

dd

Amb la comanda dd podem crear una còpia d'un disc sencer.


El primer que farem és arrencar la màquina virtual des d'un disc o cd diferent del que volem copiar. En el meu cas ho he fet amb el mateix cd live del clonezilla, fins arribar a la línia de comandes.


Un cop allí, la comanda que usarem per a fer-ho és:

# dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=4096 conv=notrunc,noerror

on:

 • if és el disc origen de la còpia.
 • of és el disc destí de la còpia.
 • bs és la mida del bloc.
 • notrunc no truncarà el fitxer de sortida.
 • noerror continuarà copiant encara que trobi algun error.


A la pantalla no ens informa de res, nomes podem veure un petit resum al finalitzar.


Oscaradan copia disc sencer dd.png


Un cop ha finalitzat, ja tenim el disc duplicat.

FOG

Tasques

 • Millorar la documentació col·lectiva (buscar els TODO)
 • Instal·lar FOG a una màquina virtual.

Recursos: