IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Interfície

 • Inici. Login. Logo del centre a la capçalera.
 • Pestanyes. Sempre visibles.
 • Passar llista:
 • No tenim perquè fer taules. Listview.
 • DataChooser per a triar la data.
 • Columnes: Hora, mòdul, assignatura.
 • Al clicar a un mòdul:
 • Ajuda contextual en tot moment.
 • Taula informació perfil d'usuari.

Molletes de pa

TODO

Exercicis

Login i dashboard

Activitys

Login

public class LoginActivity extends Activity {
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // setting default screen to login.xml
    setContentView(R.layout.login);
 
    TextView registerScreen = (TextView) findViewById(R.id.link_to_register);
    
    Button btnLogin = (Button) findViewById(R.id.btnLogin);
    
    // Listening to login button event
    btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      public void onClick(View arg0) {
        //Starting a new Intent
        Intent login = new Intent(getApplicationContext(), DashboardDesignActivity.class);
        startActivity(login);
      }
    });
 
    // Listening to register new account link
    registerScreen.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      public void onClick(View v) {
        // Switching to Register screen
        Intent i = new Intent(getApplicationContext(), RegisterActivity.class);
        startActivity(i);
      }
    });
  }
}

Registre

public class RegisterActivity extends Activity {
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Set View to register.xml
    setContentView(R.layout.register);
 
    TextView loginScreen = (TextView) findViewById(R.id.link_to_login);
 
    // Listening to Login Screen link
    loginScreen.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      public void onClick(View arg0) {
                // Closing registration screen
        // Switching to Login Screen/closing register screen
        finish();
      }
    });
  }
}

Dashboard

public class DashboardDesignActivity extends Activity {

	@Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.dashboard_layout);
 
    /**
     * Creating all buttons instances
     * */
    // Dashboard News feed button
    Button btn_passar_llista = (Button) findViewById(R.id.btn_passar_llista);
 
    // Dashboard Friends button
    Button btn_tutoria = (Button) findViewById(R.id.btn_tutoria);
 
    // Dashboard Messages button
    Button btn_alumnes_grups = (Button) findViewById(R.id.btn_alumnes_grups);
 
    // Dashboard Places button
    Button btn_informes = (Button) findViewById(R.id.btn_informes);
 
    /**
     * Handling all button click events
     * */
 
    // Listening to News Feed button click
    btn_passar_llista.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      @Override
      public void onClick(View view) {
        // Launching News Feed Screen
        Intent i = new Intent(getApplicationContext(), PassarLlistaActivity.class);
        startActivity(i);
      }
    });
    
   // Listening Messages button click
    btn_tutoria.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      @Override
      public void onClick(View view) {
        // Launching News Feed Screen
        Intent i = new Intent(getApplicationContext(), TutoriaActivity.class);
        startActivity(i);
      }
    });
 
    // Listening to Places button click
    btn_alumnes_grups.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      @Override
      public void onClick(View view) {
        // Launching News Feed Screen
        Intent i = new Intent(getApplicationContext(), AlumnesGrupsActivity.class);
        startActivity(i);
      }
    });
 
    // Listening to Events button click
    btn_informes.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      @Override
      public void onClick(View view) {
        // Launching News Feed Screen
        Intent i = new Intent(getApplicationContext(), InformesActivity.class);
        startActivity(i);
      }
    });
    
	}

}

Layouts

Login

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="fill_parent"
 android:fillViewport="true">
 <RelativeLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content" android:background="#ffffff">
 
    <!-- Header Starts-->
    <LinearLayout android:id="@+id/header"
  		android:layout_width="fill_parent"
  		android:layout_height="wrap_content"
  		android:background="@drawable/header"
  		android:paddingTop="5dip"
  		android:paddingBottom="5dip">
		</LinearLayout>
    <!-- Header Ends -->
 
    <!-- Footer Start -->
    <LinearLayout android:id="@+id/footer"
  		android:layout_width="fill_parent"
  		android:layout_height="50dip"
  		android:background="@layout/footer_repeat"
  		android:layout_alignParentBottom="true">
		</LinearLayout>
    <!-- Footer Ends -->
 
    <!-- Login Form -->
    <LinearLayout
     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     android:orientation="vertical"
     android:layout_width="match_parent"
     android:layout_height="wrap_content"
     android:padding="10dip"
     android:layout_below="@id/header">
     <!-- Email Label -->
     <TextView android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textColor="#372c24"
        android:text="Usuari"/>
     <EditText android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="5dip"
        android:layout_marginBottom="20dip"
        android:singleLine="true"/>
     <!-- Password Label -->
     <TextView android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textColor="#372c24"
        android:text="Password"/>
     <EditText android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="5dip"
        android:singleLine="true"
        android:password="true"/>
     <!-- Login button -->
     <Button android:id="@+id/btnLogin"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="10dip"
        android:text="Entrar"/>
     <!-- Link to Registration Screen -->

     <TextView
       android:id="@+id/link_to_register"
       android:layout_width="fill_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:layout_marginBottom="40dip"
       android:layout_marginTop="40dip"
       android:gravity="center"
       android:text="He olvidat la meva paraula de pas"
       android:textColor="#0b84aa"
       android:textSize="18dip" />

		</LinearLayout>
    <!-- Login Form Ends -->
 
 </RelativeLayout>
</ScrollView>
Andrescorazon webfaltes android login.png

Registre

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="fill_parent"
 android:fillViewport="true">
 <RelativeLayout 
 		android:layout_width="fill_parent"
 		android:layout_height="wrap_content" android:background="#fff">
 		
 		<!-- Header Starts-->
 		<LinearLayout android:id="@+id/header"
 				android:layout_width="fill_parent"
 				android:layout_height="wrap_content"
 				android:background="@drawable/header"
 				android:paddingTop="5dip"
 				android:paddingBottom="5dip">
 		</LinearLayout>
 		<!-- Header Ends -->
 		
 		<!-- Footer Start -->
 		<LinearLayout android:id="@+id/footer"
 				android:layout_width="fill_parent"
 				android:layout_height="50dip"
 				android:background="@layout/footer_repeat"
 				android:layout_alignParentBottom="true">
 		</LinearLayout>
 		<!-- Footer Ends --> 
 		
 		<!-- Registration Form -->
		<LinearLayout
		 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
		 android:orientation="vertical"
		 android:layout_width="match_parent"
		 android:layout_height="wrap_content"
		 android:padding="10dip"
		 android:layout_below="@id/header">
		 <!-- Full Name Label -->
		 <TextView android:layout_width="fill_parent"
		 		android:layout_height="wrap_content"
		 		android:textColor="#372c24"
		 		android:text="Nom complert"/>
		 <EditText android:id="@+id/reg_fullname" 
		 		android:layout_width="fill_parent"
		 		android:layout_height="wrap_content"
		 		android:layout_marginTop="5dip"
		 		android:singleLine="true"
		 		android:layout_marginBottom="20dip"/>
		 <!-- Email Label -->
		 <TextView android:layout_width="fill_parent"
		 		android:layout_height="wrap_content"
		 		android:textColor="#372c24"
		 		android:text="Email"/>
		 <EditText android:id="@+id/reg_email" 
		 		android:layout_width="fill_parent"
		 		android:layout_height="wrap_content"
		 		android:layout_marginTop="5dip"
		 		android:singleLine="true"
		 		android:layout_marginBottom="20dip"/>
		 <!-- Password Label -->
		 <TextView android:layout_width="fill_parent"
		 		android:layout_height="wrap_content"
		 		android:textColor="#372c24"
		 		android:text="Password"/>
		 <EditText android:id="@+id/reg_password" 
		    android:layout_width="fill_parent"
		 		android:layout_height="wrap_content"
		 		android:password="true"
		 		android:singleLine="true"
		 		android:layout_marginTop="5dip"/>
		 <!-- Register Button -->		
		 <Button android:id="@+id/btnRegister" 
		 		android:layout_width="fill_parent"
		 		android:layout_height="wrap_content"
		 		android:layout_marginTop="10dip"
		 		android:text="Registrar un Nou Compte"/>
		 <!-- Link to Login Screen -->
		 <TextView android:id="@+id/link_to_login" 
		 		android:layout_width="fill_parent"
		 		android:layout_height="wrap_content"
		 		android:layout_marginTop="40dip"
		 		android:layout_marginBottom="40dip"
		 		android:text="Ja tinc un compte! Entrar aquí"
		 		android:gravity="center"
		 		android:textSize="18dip"
		 		android:textColor="#025f7c"/>
		  
		</LinearLayout>
 		<!-- Registration Form Ends -->
 		
 		
 </RelativeLayout>
</ScrollView>
Andrescorazon webfaltes android registre.png

Dashboard

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/home_root"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent">
  
    <!-- Header Starts-->
 		<LinearLayout android:id="@+id/header"
 				android:layout_width="fill_parent"
 				android:layout_height="wrap_content"
 				android:background="@drawable/header"
 				android:paddingTop="5dip"
 				android:paddingBottom="5dip">
 		</LinearLayout>
 		<!-- Header Ends -->
 
    <!-- Include Fragmented dashboard -->
    <include layout="@layout/fragment_layout"/> 
 
    <!-- Footer Start -->
 		<LinearLayout android:id="@+id/footer"
 				android:layout_width="fill_parent"
 				android:layout_height="50dip"
 				android:background="@layout/footer_repeat">
 		</LinearLayout>
 		<!-- Footer Ends -->
 
</LinearLayout>
Andrescorazon webfaltes android dashboard.png

Estructura i disseny del dashboard

public class DashboardLayout extends ViewGroup {

	private static final int UNEVEN_GRID_PENALTY_MULTIPLIER = 10;
	 
  private int mMaxChildWidth = 0;
  private int mMaxChildHeight = 0;
 
  public DashboardLayout(Context context) {
    super(context, null);
  }
 
  public DashboardLayout(Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs, 0);
  }
 
  public DashboardLayout(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
    super(context, attrs, defStyle);
  }
 
  @Override
  protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
    mMaxChildWidth = 0;
    mMaxChildHeight = 0;
 
    // Measure once to find the maximum child size.
 
    int childWidthMeasureSpec = MeasureSpec.makeMeasureSpec(
        MeasureSpec.getSize(widthMeasureSpec), MeasureSpec.AT_MOST);
    int childHeightMeasureSpec = MeasureSpec.makeMeasureSpec(
        MeasureSpec.getSize(widthMeasureSpec), MeasureSpec.AT_MOST);
 
    final int count = getChildCount();
    for (int i = 0; i < count; i++) {
      final View child = getChildAt(i);
      if (child.getVisibility() == GONE) {
        continue;
      }
 
      child.measure(childWidthMeasureSpec, childHeightMeasureSpec);
 
      mMaxChildWidth = Math.max(mMaxChildWidth, child.getMeasuredWidth());
      mMaxChildHeight = Math.max(mMaxChildHeight, child.getMeasuredHeight());
    }
 
    // Measure again for each child to be exactly the same size.
 
    childWidthMeasureSpec = MeasureSpec.makeMeasureSpec(
        mMaxChildWidth, MeasureSpec.EXACTLY);
    childHeightMeasureSpec = MeasureSpec.makeMeasureSpec(
        mMaxChildHeight, MeasureSpec.EXACTLY);
 
    for (int i = 0; i < count; i++) {
      final View child = getChildAt(i);
      if (child.getVisibility() == GONE) {
        continue;
      }
 
      child.measure(childWidthMeasureSpec, childHeightMeasureSpec);
    }
    
    setMeasuredDimension(
        resolveSize(mMaxChildWidth, widthMeasureSpec),
        resolveSize(mMaxChildHeight, heightMeasureSpec));
  }
  
  @Override
  protected void onLayout(boolean changed, int l, int t, int r, int b) {
    int width = r - l;
    int height = b - t;
 
    final int count = getChildCount();
 
    // Calculate the number of visible children.
    int visibleCount = 0;
    for (int i = 0; i < count; i++) {
      final View child = getChildAt(i);
      if (child.getVisibility() == GONE) {
        continue;
      }
      ++visibleCount;
    }
 
    if (visibleCount == 0) {
      return;
    }
 
    // Calculate what number of rows and columns will optimize for even horizontal and
    // vertical whitespace between items. Start with a 1 x N grid, then try 2 x N, and so on.
    int bestSpaceDifference = Integer.MAX_VALUE;
    int spaceDifference;
 
    // Horizontal and vertical space between items
    int hSpace = 0;
    int vSpace = 0;
 
    int cols = 1;
    int rows;
 
    while (true) {
      rows = (visibleCount - 1) / cols + 1;
 
      hSpace = ((width - mMaxChildWidth * cols) / (cols + 1));
      vSpace = ((height - mMaxChildHeight * rows) / (rows + 1));
 
      spaceDifference = Math.abs(vSpace - hSpace);
      if (rows * cols != visibleCount) {
        spaceDifference *= UNEVEN_GRID_PENALTY_MULTIPLIER;
      }
 
      if (spaceDifference < bestSpaceDifference) {
        // Found a better whitespace squareness/ratio
        bestSpaceDifference = spaceDifference;
 
        // If we found a better whitespace squareness and there's only 1 row, this is
        // the best we can do.
        if (rows == 1) {
          break;
        }
      } else {
        // This is a worse whitespace ratio, use the previous value of cols and exit.
        --cols;
        rows = (visibleCount - 1) / cols + 1;
        hSpace = ((width - mMaxChildWidth * cols) / (cols + 1));
        vSpace = ((height - mMaxChildHeight * rows) / (rows + 1));
        break;
      }
 
      ++cols;
    }
 
    // Lay out children based on calculated best-fit number of rows and cols.
 
    // If we chose a layout that has negative horizontal or vertical space, force it to zero.
    hSpace = Math.max(0, hSpace);
    vSpace = Math.max(0, vSpace);
 
    // Re-use width/height variables to be child width/height.
    width = (width - hSpace * (cols + 1)) / cols;
    height = (height - vSpace * (rows + 1)) / rows;
 
    int left, top;
    int col, row;
    int visibleIndex = 0;
    for (int i = 0; i < count; i++) {
      final View child = getChildAt(i);
      if (child.getVisibility() == GONE) {
        continue;
      }
 
      row = visibleIndex / cols;
      col = visibleIndex % cols;
 
      left = hSpace * (col + 1) + width * col;
      top = vSpace * (row + 1) + height * row;
 
      child.layout(left, top,
          (hSpace == 0 && col == cols - 1) ? r : (left + width),
          (vSpace == 0 && row == rows - 1) ? b : (top + height));
      ++visibleIndex;
    }
  }

}

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.iesebre.dam22012.andrescorazon.webfaltes"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="8"
    android:targetSdkVersion="16" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name="com.iesebre.dam22012.andrescorazon.webfaltes.LoginActivity"
      android:label="@string/app_name"
      android:windowSoftInputMode="adjustResize|stateVisible" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    
    <!-- Entry for RegisterActivity.class -->
    <activity android:name="com.iesebre.dam22012.andrescorazon.webfaltes.RegisterActivity"
         android:label="Registrar un nou compte"></activity>
    
    <!-- Entry for DashboardDesignActivity.class -->
    <activity android:name="com.iesebre.dam22012.andrescorazon.webfaltes.DashboardDesignActivity"
         android:label="Inici"></activity>
    
    <!-- Passar llista Activity -->
    <activity android:name="com.iesebre.dam22012.andrescorazon.webfaltes.PassarLlistaActivity"
      android:label="Inici > Passar llista"></activity> 
 
    <!-- Tutoria Activity -->
    <activity android:name="com.iesebre.dam22012.andrescorazon.webfaltes.TutoriaActivity" 
      android:label="Inici > Tutoria"></activity>
 
    <!-- Alumnes - grups Activity -->
    <activity android:name="com.iesebre.dam22012.andrescorazon.webfaltes.AlumnesGrupsActivity" 
      android:label="Inici > Alumnes -grups"></activity>
 
    <!-- Informes Activity -->
    <activity android:name="com.iesebre.dam22012.andrescorazon.webfaltes.InformesActivity" 
      android:label="Inici > Informes"></activity>
    
  </application>

</manifest>

Action bars i fragments

Activitys i fragments

Principal

public class DashboardDesignActivity extends Activity {
	
  public static Context appContext;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.dashboard_layout);
    appContext = getApplicationContext();

    //ActionBar
    ActionBar actionbar = getActionBar();
    actionbar.setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_TABS);
     
    ActionBar.Tab PassarLlistaTab = actionbar.newTab().setText("Passar llista");
    ActionBar.Tab AlumnesGrupsTab = actionbar.newTab().setText("Alumnes - Grups");
    ActionBar.Tab InformesTab = actionbar.newTab().setText("Informes");
    ActionBar.Tab TutoriaTab = actionbar.newTab().setText("Tutoria");
     
    Fragment PassarLlistaFragment = new PassarLlistaFragment();
    Fragment AlumnesGrupsFragment = new AlumnesGrupsFragment();
    Fragment InformesFragment = new InformesFragment();
    Fragment TutoriaFragment = new TutoriaFragment();

    PassarLlistaTab.setTabListener(new MyTabsListener(PassarLlistaFragment));
    AlumnesGrupsTab.setTabListener(new MyTabsListener(AlumnesGrupsFragment));
    InformesTab.setTabListener(new MyTabsListener(InformesFragment));
    TutoriaTab.setTabListener(new MyTabsListener(TutoriaFragment));

    actionbar.addTab(PassarLlistaTab);
    actionbar.addTab(AlumnesGrupsTab);
    actionbar.addTab(InformesTab);
    actionbar.addTab(TutoriaTab);
 
    /**
     * Creating all buttons instances
     * */
    // Dashboard Passar llista feed button
    Button btn_passar_llista = (Button) findViewById(R.id.btn_passar_llista);
 
    // Dashboard Tutoria button
    Button btn_tutoria = (Button) findViewById(R.id.btn_tutoria);
 
    // Dashboard Alumnes - grups button
    Button btn_alumnes_grups = (Button) findViewById(R.id.btn_alumnes_grups);
 
    // Dashboard Informes button
    Button btn_informes = (Button) findViewById(R.id.btn_informes);
    
    // Dashboard Logout button
    Button btn_logout = (Button) findViewById(R.id.btn_logout);
 
    /**
     * Handling all button click events
     * */
 
    // Listening to Passar llista button click
    btn_passar_llista.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      @Override
      public void onClick(View view) {
        // Launching News Feed Screen
        //Intent i = new Intent(getApplicationContext(), PassarLlistaFragment.class);
        //startActivity(i);
      }
    });
    
    // Listening Tutoria button click
    btn_tutoria.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      @Override
      public void onClick(View view) {
        // Launching News Feed Screen
        //Intent i = new Intent(getApplicationContext(), TutoriaFragment.class);
        //startActivity(i);
      }
    });
 
    // Listening to Alumnes - grups button click
    btn_alumnes_grups.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      @Override
      public void onClick(View view) {
        // Launching News Feed Screen
        //Intent i = new Intent(getApplicationContext(), AlumnesGrupsFragment.class);
        //startActivity(i);
      }
    });
 
    // Listening to Informes button click
    btn_informes.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      @Override
      public void onClick(View view) {
        // Launching News Feed Screen
        //Intent i = new Intent(getApplicationContext(), InformesFragment.class);
        //startActivity(i);
      }
    });
    
    // Listening to Logout button click
    btn_logout.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
      @Override
      public void onClick(View view) {
        // Launching News Feed Screen
        //Intent i = new Intent(getApplicationContext(), LoginActivity.class);
        //startActivity(i);
      }
    });
    
	}
	
	@Override
	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
	  MenuInflater inflater = getMenuInflater();
	  inflater.inflate(R.menu.action_bar, menu);
	  return true;
	}
	
  @Override
  protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
    super.onSaveInstanceState(outState);
    outState.putInt("tab", getActionBar().getSelectedNavigationIndex());
  }

}

class MyTabsListener implements ActionBar.TabListener {
	public Fragment fragment;
	
	public MyTabsListener(Fragment fragment) {
		this.fragment = fragment;
	}
	
	@Override
	public void onTabReselected(Tab tab, FragmentTransaction ft) {
		Toast.makeText(DashboardDesignActivity.appContext, "Reseleccionat!", Toast.LENGTH_LONG).show();
	}

	@Override
	public void onTabSelected(Tab tab, FragmentTransaction ft) {
		ft.replace(R.id.fragment_container, fragment);
	}

	@Override
	public void onTabUnselected(Tab tab, FragmentTransaction ft) {
		ft.remove(fragment);
	}
	
}

Fragment passar llista (En proces...)

public class PassarLlistaFragment extends Fragment {

	@Override
	public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
		// Inflate the layout for this fragment
		return inflater.inflate(R.layout.passar_llista_layout, container, false);
	}

}

Classe entrada llista

public class EntradaLlista {
	
	private String nom;
  private String num_tel;
  private int foto;
  
	public String getNom() {
		return nom;
	}
	public void setNom(String nom) {
		this.nom = nom;
	}
	public String getNum_tel() {
		return num_tel;
	}
	public void setNum_tel(String num_tel) {
		this.num_tel = num_tel;
	}
	public int getFoto() {
		return foto;
	}
	public void setFoto(int foto) {
		this.foto = foto;
	}
	
}

Fragment tutoria

public class TutoriaFragment extends Fragment {

	@Override
	public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
		// Inflate the layout for this fragment
		return inflater.inflate(R.layout.tutoria_layout, container, false);
	}

}

Fragment informes

public class InformesFragment extends Fragment {

	@Override
	public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
		// Inflate the layout for this fragment
		return inflater.inflate(R.layout.informes_layout, container, false);
	}

}

Fragment alumnes grups

public class AlumnesGrupsFragment extends Fragment {

	@Override
	public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
		// Inflate the layout for this fragment
		return inflater.inflate(R.layout.alumnes_grups_layout, container, false);
	}

}

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.iesebre.dam22012.andrescorazon.webfaltes"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="11"
    android:targetSdkVersion="16" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@android:style/Theme.Holo" >
    <activity
      android:name="com.iesebre.dam22012.andrescorazon.webfaltes.LoginActivity"
      android:label="@string/app_name"
      android:windowSoftInputMode="adjustResize|stateVisible"
      android:uiOptions="splitActionBarWhenNarrow" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    
    <!-- Entry for RegisterActivity.class -->
    <activity android:name="com.iesebre.dam22012.andrescorazon.webfaltes.RegisterFragment"
         android:label="Registrar un nou compte"></activity>
    
    <!-- Entry for DashboardDesignActivity.class -->
    <activity android:name="com.iesebre.dam22012.andrescorazon.webfaltes.DashboardDesignActivity"
         android:label="Inici"></activity>
    
  </application>

</manifest>

Vegeu també

Enllaços externs