IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

WIFI

Càlcul d'enllaços

 • Aplicació per a Windows: provar amb wine (diu que funciona)
 • Documentar la instal·lació a Radio_Mobile#Instal.C2.B7laci.C3.B3
 • Si no funciona la instal·lació provar la versió web.
 • Documentar un exemple de radioenllaç. Cal crear dos llocs (sites) i crear un enllaç punt a punt. Escollir dos punts amb visibilitat i posar les dades el més real possibles (polarització de les antenes, potències, etc.)
 • Especificar valors reals de guanys de les antenes que escolliu.
 • Mostrar les gràfiques del possible enllaç. Exportació a Google Earth.

Anàlisi espectral i wardriving

 • Eines:
 • Portàtil amb kismet. Miniportatil
Llegiu i seguiu el que diu a Pràctica_de_wardriving#Instal.C2.B7laci.C3.B3. A més utilitzarem:

Exercici:

 • Primer cal configurar el portatil per tal de treballar amb kismet (nota: la WIFI integrada no ho suporta). Pincho USB si que funciona:
 • Wardriving i anàlisis espectral de l'Institut de l'Ebre
 • Identificar els punts d'accés, posició caracterísitiques WIFI, canals
 • Fer una proposta de millora dels canals
 • Identificar interferències.
 • Cal documentar tot el procediment
 • Millorar la documentació de Kismet (enllaços interns de comandes, etc)

Recursos:

Radio Mobile

Instal·lació

 • Per a versions antigues de Windows, Linux-Wine o Mac-WinBottler:
 • Descarreguem el Visual Basic Runtime (Service pack 6) File vbrun60sp6.exe de Microsoft.
 • L'instal·lem al nostre ordinador abans d'executar els passos següents (hem de reiniciar).
 • Creem un directori de programa per a ficar tots els arxius que descarregarem.
Exemple:
"C:\Radio_Mobile"
 • Es requereix la instal·lació de rmwcore per a usar tots els llenguatges.
 • Triem el paquet corresponent al nostre idioma.
Exemple: rmw1115spa.zip és el paquet que conte l'espanyol.
 • Creem les carpetes on guardarem els mapes que es descarregarà l'aplicació.
Exemple:
"C:\Geodata"
"C:\Geodata\srtm1"
"C:\Geodata\srtm3"
"C:\Geodata\GTOPO30"
"C:\Geodata\Terraserver"
"C:\Geodata\Landsat"
"C:\Geodata\OpenStreetMap"
...
 • Asegurat que el fitxer Rmwdlx32.dll existeix en el teu sistema. Si volem ficar el programa en més d'una localització, hem de posar Rmwdlx32.dll (i altres dlls) a c:\Windows\system32.
 • Legint i editant el fitxer Map_Link.txt amb un editor de textos, el programa podrà accedir a diverses capes de mapes per a us personal. Creem els sub directoris per a aquests llocs al nostre directori Geodata.
 • Per a obtenir un mapamundi amb definició de continent SRTM, extraem el fitxer wmap.zip a la carpeta del programa.
 • Executem el programa amb l'executable del nostre idioma corresponent.
Exemple: rmw1115spa.exe.
 • Al menú principal, seleccionem l'opció Options > Internet i als diferents apartats fiquem la ruta dels directoris creats anteriorment.

Exemple radioenllaç

Anem a la web de Radio Mobile i provem l'aplicació web.

Primer que tot ens registrem com a usuaris i accedim al menú principal:

Andrescorazonradiomobileonlinemenu.jpeg

Creem dos llocs nous amb visibilitat per a crear un enllaç punt a punt. Per a crear un lloc cliquem a New Site.

Andrescorazon radiomobileonlinesite.jpeg


Andrescorazon radiomobileonlinesite2.jpeg

Per a crear un nou enllaç cliquem a New Link.

Andrescorazon radiomobileonlinelink.jpeg


Andrescorazon radiomobileonlinelink2.jpeg
Andrescorazon radiomobileonlinelink3.jpeg
Andrescorazon radiomobileonlinelink4.jpeg

Kismet

Instal·lació

Per a instal·lar l'aplicació kismet executem la següent comanda:

$ sudo apt-get install kismet

Comandes executables:

$ dpkg -L kismet | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/kismet
/usr/bin/kismet_client
/usr/bin/gpsmap
/usr/bin/gpsmap-helper-earthamaps
/usr/bin/kismet_server
/usr/bin/kismet_drone

Fitxers de configuració:

$ dpkg -L kismet | grep etc
/etc
/etc/kismet
/etc/kismet/ap_manuf
/etc/kismet/client_manuf
/etc/kismet/kismet.conf
/etc/kismet/kismet_drone.conf
/etc/kismet/kismet_ui.conf
/etc/others-menu
/usr/share/doc/kismet/extra/kismetcsv.sql
/etc/others-menu/0000_kismet.desktop

Configuració

Configuració per a Zydas zd1211rw (Wireless USB amb antena de WISACOM)

La configuració del fitxer /etc/kismet/kismet.conf ha de ser la següent:

source=zd1211,wlan1,wisacom

Configuració del so

Al fitxer /etc/kismet/kismet.conf canviem:

 • sound=false per sound=true.
 • soundplay=/usr/bin/play per soundpaly=soundplay=/usr/bin/aplay

Torneu a iniciar kismet. El so es pot activar i desactivar mitjançant la tecla m (mute).

Configuració del sintetitzador de veu (Festival)

Al fitxer /etc/kismet/kismet.conf canviem:

 • speech=false per speech=true

Instal·lem el sintetitzador de veu:

$ sudo apt-get install festival

Podem canviar el text amb:

speech_encrypted=New network detected, s.s.i.d. %s, channel %c, network encrypted.
speech_unencrypted=New network detected, s.s.i.d. %s, channel %c, network open.

Configuració del sistema mètric

Al fitxer /etc/kismet/kismet.conf canviem:

 • metric=false per metric=true
# Use metric measurements in the output?
metric=true

Execució i ús

Cal executar kismet amb permisos de superusuari:

$ sudo kismet

Un cop executat, obrim una nova terminal i executem:

$ iwconfig

Veurem que la targeta de xarxa a canviat a mode monitor. Executem:

$ ifconfig wlan0

Com veiem, kismet canvia la MAC, d'aquesta manera es fa més difícil localitzar la màquina que està treballant en mode monitor.

Kismet funciona per tecles. En qualsevol moment podem utilitzar la tecla h per mostrar el menú d'ajuda.

Fitxers de log

Els fitxers de les sessions de kismet es guarden a:

/var/log/kismet

Les sessions de kismet es guarden en aquesta carpeta. Automàticament es registre la data (dia), i en cas de fer més d'una sessió en un dia s'enumeren correlativament. Els fitxers guarden les dades en diferents formats:

 • .network: format de text.
 • .csv: format compatible amb eines de full de càlcul com LibreOffice Calc, OpenOffice Calc o Microsoft Exel.
 • .xml: dades en XML (eXtensible Markup Language).
 • .dump: paquets raw per a ser utilitzat i llegits amb eines com Wireshark, Tshark o tcpdump.
 • .cisco: proporciona informació sobre CDP (Cisco Discovery Protocol) broadcasts. Només s'executa en dispositius Cisco.
 • .weak: el número de paquets amb IV (Initialization vector), és a dir, vectors de inicialització dèbils per a revelar informació de les claus WEP.

Anàlisi espectral i wardriving

Hem d'anar equipats com a mínim amb:

 • 1 portàtil amb kismet instal·lat.
 • Un mapa del centre on indicar la situació exacte o aproximada dels punts d'accés.

Tasques ha fer:

 • Identificar els punts d'accés, posició característiques WIFI, canals...
 • Identificar interferències.
 • Fer una proposta de millora dels canals.

Punts d'accés

Mapa dels punts d'accés de la planta 2
Icona Significat
Rombe Punt d'accés WIFI
Número roig Número del punt d'accés
WIFI Blava Espectre de radiofreqüència
Punts d'accés MAC Canal Planta Comprovació
AP-5 00:1C:F0:1A:C7:3B 6 2a
AP-5
AP-6 00:1C:F0:1A:C7:6A 6 2a
AP-6
AP-7 00:1C:F0:1A:C7:21 1 2a
AP-7
AP-8 00:1C:F0:1A:C7:5F 1 2a
AP-8
AP-9 00:1C:F0:1A:C7:63 1 2a
AP-9

Proposta de millora per als punts d'accés

 • Possibles interferències entre punts d'accés:
 • En els punts d'accés AP-5 i AP-6 no hi han hagut problemes per detectar les MAC corresponents a cada punt, però estan massa pròximes entre si i estan al mateix canal ( 6 ), cosa que pot causar saturació de l'espectre de radiofreqüència.
 • En els punts d'accés AP-7 i AP-8 ha sigut problemàtic diferenciar-les degut a que estan molt pròximes entre si i estan al mateix canal (1).
 • En el punt d'accés AP-9 hi ha agut problemes per a comprovar la seva MAC a causa de que el punt d'accés AP-2, situat a la tercera planta, interferia en el punt AP-9. A més, el punt AP-2 es troba directament a sobre del punt AP-9.
 • Hi han lleugeres interferències en el rang AP-7 - Ap-8 - Ap-9 que provenen de la planta inferior, però es podrien considerar menor. És possible que els punts d'accés superiors, com els de la planta 2, afectin en major mesura als punts d'accés de la planta 1.

AirOS

Airview

Espectre de radiofreqüència

 • Espectre de freqüència - Planta 2 - Realitzat davant del departament d'informàtica
Espectre de radiofreqüència


Espectre de radiofreqüència


Espectre de radiofreqüència


 • Espectre de freqüència - Planta 2 - Realitzat davant del departament de FOL (Formació i Orientació Laboral)
Espectre de radiofreqüència


Espectre de radiofreqüència


Espectre de radiofreqüència