IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

Podem instal·lar Eclipse de diverses maneres, en el nostre cas, anem a instal·lar manualment Eclipse Classic 4.2. Ens el podem baixar des del següent enllaç:

http://www.eclipse.org/downloads/

Un cop descarregat, descomprimim el fitxer on més ens convingui amb la següent comanda:

$ tar xvzf eclipse-SDK-4.2-linux-gtk.tar.gz

Finalment executem el programa:

./eclipse/eclipse

Instal·lació del plugin ADT per a Eclipse

Anem a Help > Install new software.... Afegim el repositori desitjat clicant al botó Add...:

Andrescorazon eclicpse installSoftware.png

Se'ns obrirà una finestra on li ficarem nom al repositori i la localització d'aquest. Tenim dos opcions: baixar-nos el repositori i afegir la ruta del sistema on el trobem o afegir una url com la següent:

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
Andrescorazon eclipse addPluginADT.png

Seleccionarem els dos paquets que apareixen (Developer Tools i NDK Plugins) i els instal·lem seguint els passos (mirar els detalls d'instal·lació i acceptant la llicència).

Andrescorazon eclipse addPluginADT2.png

Després d'instal·lar, ens demanarà reiniciar l'Eclipse per aplicar els canvis.

Al tornar a iniciar l'Eclipse ens demanarà la ruta del Android SDK i també si volem enviar les nostres estadístiques d'us a Google.

Després de tot això, ja haurem finalitzat la instal·lació.

Creant un nou projecte d'aplicació per a Android

Anem a File > New > Project i escollim fer un nou projecte del tipus Android Aplication Project.

Andrescorazon newAndroidApp.png

Hem d'omplir uns quants camps al crear l'aplicació, a continuació una explicació d'aquests:

  • Aplication name: és el nom de l'aplicació , el que apareixerà en el Google Play.
  • Project name: és el nom del nostre projecte.
  • Package name: és el nom del paquet, identificador únic del projecte. Podem utilitzar un domini com el següent: com.iesebre.dam22012.nom_usuari.nom_projecte.
  • Build SDK: és la versió de les API amb que es compilarà el codi.
  • Minimum Required SDK: és la versió mínima d'Android per a que funcioni l'aplicació.

La següent finestra és un assistent per a crear les icones:

Andrescorazon newAndroidApp icons.png

Després apareix un altra finestra per per a seleccionar el tipus d'activitat a crear:

Andrescorazon newAndroidApp activity.png

Si creem una activitat, haurem d'emplenar els seus paràmetres:

Andrescorazon newAndroidApp activityoptions.png

Ara ja podem clicar al botó Finish i haurem acabat de crear el nou projecte.

Vegeu també

Enllaços externs