IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

DRBD

DRBD és l'abreviació de Distributed Replicated Block Device. DRBD és un dispositiu de blocs (block device) dissenyat per a crear clusters HA (high-availability). L'Alta Disponibilitat s'aconsegueix creant un mirror entre dos dispositius de blocs utilitzant una xarxa que sol estar dedicada a aquesta tasca.

Instal·lació

$ sudo apt-get install drbd8-utils

Configuració

Editem el fitxer /etc/drbd.conf, a continuació mostro un exemple:

# You can find an example in /usr/share/doc/drbd.../drbd.conf.example

#include "drbd.d/global_common.conf";
#include "drbd.d/*.res";

global { usage-count no; }
common { syncer { rate 100M; } }
resource r0 {
    protocol C;
    startup {
        wfc-timeout 15;
        degr-wfc-timeout 60;
    }
    net {
        cram-hmac-alg sha1;
        shared-secret "4d186321c1a7f0f354b297e8914ab240";
    }
    on drbd01 {
        device /dev/drbd0;
        wfc-timeout 15;
        degr-wfc-timeout 60;
    }
    net {
        cram-hmac-alg sha1;
        shared-secret "4d186321c1a7f0f354b297e8914ab240";
    }
    on drbd01 {
        device /dev/drbd0;
        disk /dev/sdb1;
        address 192.168.202.203:7788;
        meta-disk internal;
    }
    on drbd02 {
        device /dev/drbd0;
        disk /dev/sdb1;
        address 192.168.202.249:7788;
        meta-disk internal;
    }
}

NOTA: Hem de recordar assegurar-nos de ficar la informació de les nostres maquines correctament o modificar els fitxers /etc/hosts i /etc/hostname d'acord amb el fitxer.

IMPORTANT: Les dues màquines han de tenir exactament igual el fitxer de configuració.

Iniciem el servei de drbd en cada màquina:

$ sudo /etc/init.d/drbd start

Ara, utilitzant la utilitat drbdadm inicialitzem l'emmagatzematge de les meta dades:

$ sudo drbdadm create-md r0

A la màquina primera (drbd1 en aquest cas) diem que sigui la primària amb la següent comanda:

$ sudo drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary all

Després d'executar la comanda anterior, es començara la sincronització. Podem veure el progres en la segona (drbd2 en aquest cas) executant:

$ watch -n1 cat /proc/drbd

Finalment, afegim el sistema de fitxer a /devdrbd0 i el muntem:

$ sudo mkfs.ext3 /dev/drbd0
$ sudo mount /dev/drbd0 /srv

Proves

$ sudo cp -r /etc/default /srv
$ sudo umount /srv
$ sudo drbdadm secondary r0
$ sudo drbdadm primary r0
$ sudo mount /dev/drbd0 /srv

Alta disponibilitat NFS

Create bonded network interface

$ sudo apt-get install ifenslave

Afegim les següents línies al fitxer /etc/modprobe.d/aliases.conf:

alias bond0 bonding
options bonding mode=0 miimon=100 downdelay=200 updelay=200

Modifiquem la nostra configuració de xarxa i assignem la eth0 i la eth1 com a esclaus del bond0. Podeu veure el meu fitxer /etc/network/interfaces com a exemple:

# The user-accessible network interface
auto bond0
iface bond0 inet static
    address 192.168.202.242
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.202.255
    network 192.168.202.0
    gateway 192.168.202.1
    up /sbin/ifenslave bond0 eth0
    up /sbin/ifenslave bond0 eth1
# Members of the bonded network interface
auto eth0
iface eth0 inet manual
auto eth1
iface eth1 inet manual

Podem veure l'estat actual de la nostra interfície enllaçada amb la següent comanda:

$ cat /proc/net/bonding/bond0

El resultat serà paregut al següent:

Ethernet Channel Bonding Driver: v3.5.0 (November 4, 2008)

Bonding Mode: load balancing (round-robin)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 200
Down Delay (ms): 200

Slave Interface: eth0
MII Status: up
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 08:00:27:69:ca:6c

Slave Interface: eth1
MII Status: up
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 08:00:27:33:23:2a

Vegeu també

Enllaços externs