IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Normativa

La normativa aplicable, en el nostre cas, respon a l’estàndard CEN/CENELEC EN50173 transcrit a l’espanyol com a norma UNE-EN50173.

Andrescorazonnormativace.png

Definició

És un sistema de cablatge dissenyat amb una jerarquia lògica que adapta tot el cablatge existent i el futur en un únic sistema, de manera que, correctament dissenyat i instal·lat en edificis, cobreix totes les necessitats de connectivitat dels seus usuaris durant un llarg període de temps.

El sistema de cablatge estructurat (SCE) és independent de les aplicacions de comunicacions que s’hagin de transmetre a través de la xarxa, i és absolutament transparent als protocols.


Avantatges i desavantatges

 • Flexibilitat. La possibilitat d’ubicar serveis futurs. La configuració de nous llocs de treball es fa cap a l’exterior des d’un node central, sense necessitat de variar la resta dels llocs. Només es configuren les connexions de l’enllaç particular. Per aconseguir-ho cal:
 • Preveure més punts de treball dels necessaris per a l’activitat planificada.
 • Preveure la utilització indistinta dels punts de treball: “Puc connectar-me en qualsevol punt de l’estructura de cablatge estructurat per poder dur a terme la mateixa feina... el resultat és indiferent al punt de connexió”.
 • Dissenyar l’estructura de manera que pugui suportar fàcilment noves tecnologies.
 • Modularitat. Disseny independent en allò que sigui possible de la naturalesa i la tecnologia dels sistemes que es volen connectar, així com de la topologia utilitzada en l’estructura: tecnologia de xarxa jerarquitzada. Mitjançant la topologia en estrella, es fa possible la configuració de diferents topologies lògiques, sigui en bus o en anell, simplement reconfigurant centralitzadament les connexions.
 • Cost. No instal·lar cablatge estructurat fa que els costos augmentin constantment en el moment de fer actualitzacions:
 • Ampliació del cablatge per suportar nous serveis.
 • Canvis en l’estructuració existent.
 • La localització i correcció d’avaries se simplifica, ja que els problemes es poden detectar de manera centralitzada.
 • Temps i recursos humans utilitzats.


Descripció del sistema segons la norma americana EIA/TIA-568

L’origen i l’evolució d’aquest estàndard, així com totes les addendes i modificacions, es poden consultar als annexos d’aquest document.

Per a l’estudi del cablatge estructurat,4 la norma EIA/TIA-568 descriu els sis subsistemes següents:

 • Instal·lacions d’escomesa (EF)
 • Sala d’equipament (ER)
 • Cablatge vertical (Backbone)
 • Sales o armaris de telecomunicacions (TR)
 • Cablatge horitzontal
 • Àrea de treball (WA)
Andrescorazondissenyequipament.png

Instal·lacions d’escomesa (EF: Entrance Facility)

Es defineix com l’espai per on “entren” els serveis de telecomunicacions a l’edifici.

Pot contenir les instal·lacions d’escomesa de la xarxa pública, així com equipaments de telecomunicacions.

Hauria d’ubicar-se a prop de les instal·lacions del cablatge vertical.

Si hi ha enllaços entre diferents edificis, els extrems d’aquests enllaços haurien d’acabar en aquesta sala.

Sala d’equipament (ER: Equipment Room)

Es defineix com l’espai on resideixen els equipaments de telecomunicacions comuns a tot l’edifici (servidors centrals, centrals de vídeo, etc.).

Només s’admeten equipaments relacionats directament amb els sistemes de comunicacions.

En el seu disseny s’ha de preveure espai suficient per als equipaments actuals i per a futures ampliacions. S'ha de poder accedir tant per davant com per darrera l'armari.

Cablatge vertical (Backbone)

El cablatge vertical proporciona la interconnexió entre les sales o armaris de telecomunicacions, sala d’equipament i instal·lacions d’escomesa. Consisteix en les canalitzacions, els cables verticals, interconnexions intermèdies i principals, terminacions mecàniques i cables de patch o ponts, utilitzats per a interconnexions de vertical a vertical.

Es divideixen en:

 • Canalitzacions entre edificis
 • Vinculen les sales d’escomesa dels diferents edificis.
 • Aquestes canalitzacions poden ser:
 • Subterrànies
 • Han de tenir un mínim de 100 mm de diàmetre.
 • No poden tenir més de dos angles de 90 graus.
 • Directament soterrades
 • Aèries
 • Dins de túnels
 • Canalitzacions dins l’edifici
 • Vinculen la sala d’escomesa amb la sala d’equipaments i aquesta amb els armaris de telecomunicacions.
 • Canalitzacions verticals i horitzontals:
 • Vinculen sales del mateix pis o de diferents plantes.
 • No es poden fer servir conductes d’ascensors.
 • Les canalitzacions o canals poden ser:
 • Ductes
 • Safates

Sales o armaris de telecomunicacions (TR: Telecommunications Rooms)

És l’espai que actua com a punt de transició entre el cablatge vertical i les canalitzacions horitzontals.

Aquests armaris poden contenir equipaments de comunicacions, de control i terminacions de cables per poder fer interconnexions.

La seva ubicació ha de ser tan propera com sigui possible a l’àrea que atén.

Es recomana un mínim d’un armari de telecomunicacions per pis.

Cablatge horitzontal

El sistema de cablatge horitzontal comprèn des de la presa de corrent de telecomunicacions (informació) de l’àrea de treball fins al closet de telecomunicacions i consisteix en el següent:

 • Cablatge horitzontal
 • Sortida de telecomunicacions
 • Terminacions de cable
 • Interconnexions

S’han de fer les consideracions següents:

 • El cablatge horitzontal ha de tenir una topologia d’estrella.
 • No podrà contenir més d’un punt de transició.
 • No s’han de permetre derivacions i empalmaments.
 • Quan es requereixin components elèctrics d’aplicació específica, no s’integraran dins la instal·lació del cablatge horitzontal.

A més dels 90 metres de cable horitzontal, es permeten un total de 10 metres per a l’àrea de treball i la sala de telecomunicacions provisional i ponts.

Àrea de treball (WA)

Els components de l’àrea de treball abasten des de la sortida d’informació fins a l’equipament d’estació. El cablatge de l’àrea de treball està dissenyat de manera que sigui senzilla la interconnexió, i que els canvis, augments i moviments es puguin dur a terme de manera còmoda.

Components de l’àrea de treball:

 • Cables de patch
 • Cables provisionals
 • Adaptadors

Descripció d’un sistema de cablatge estructurat

La norma està optimitzada per una llargada màxima de tram de 3.000 metres, amb una superfície de fins a 1.000.000 de metres quadrats d’espai d’oficines i una població de 50 a 50.000 persones.

Perquè un sistema de cablatge sigui conforme a aquesta normativa, ha de contemplar els aspectes següents:

 • La configuració del sistema, respectant la jerarquia i els subsistemes definits a la norma.
 • Les característiques físiques i elèctriques dels connectors i els cables.
 • Les característiques de transmissió dels enllaços sencers. Les prestacions de l’enllaç es deriven de la utilització dels materials adients i de l’aplicació d’uns procediments d’instal·lació correctes.
 • L’administració del sistema (organització i nomenclatura retolada).
 • El compliment de les normatives de seguretat i compatibilitat electromagnètica.


Organització

L’organització d’un sistema de cablatge estructurat respon a un conjunt d’elements funcionals bàsics, que a la vegada s’agrupen en una sèrie de subsistemes de cablatge estructurat. Aquest subsistemes responen a una estructura jerarquitzada en estrella i són tres:

 • Subsistema de campus
 • Subsistema vertical o troncal
 • Subsistema horitzontal
Andrescorazondiagramasce.png
CD (Campus Distributor): distribuïdor de campus
BD (Building Distributor): distribuïdor d’edifici
FD (Floor Distributor): distribuïdor de planta
TP (Transition Point): punt de transició
TO (Telecommunications Outlet): punt de connexió d’usuari

Elements funcionals

Els elements bàsics d’un sistema de cablatge estructurat, sota el punt de vista funcional, són els següents:

 • Distribuïdor de campus (CD). Element del qual surten els diferents cables que conformen el cablatge del campus.
 • Cable(s) troncal(s) de campus, troncal de campus o backbone de campus. Conjunt de cables que connecten el distribuïdor de campus i els diferents distribuïdors d’edificis. També pot interconnectar distribuïdors d’edifici.
 • Distribuïdor d’edifici (BD) o repartidor principal. Element que serveix per interconnectar el cablatge troncal de campus amb el cablatge troncal d’edifici.
 • Cable(s) troncal(s) de l’edifici, troncal d’edifici o backbone d’edifici. És el conjunt de cables que es fan servir per efectuar la interconnexió entre el distribuïdor d’edifici i els distribuïdors de planta.
 • Distribuïdor de planta (FD) o repartidor secundari. Element que efectua la interconnexió entre el cablatge horitzontal i el cablatge vertical.
 • Cablatge de planta o cable(s) horitzontal(s). Conjunt de cables utilitzats per proporcionar l’enllaç entre els distribuïdors de planta i les preses d’usuari a cada planta.
 • Punt de transició (opcional) (TP). Aquest punt, opcional, té la funció d’adaptar diferents tipus de cable horitzontal en aquelles instal·lacions on calgui fer servir diferents suports físics.
 • Punt de connexió d’usuari o roseta (TO). Dispositiu fix de connexió que serveix per interconnectar la terminació del cable horitzontal amb l’equipament d’usuari (PC, terminal de dades, terminal telefònic, etc.).
Andrescorazonsubsistemessce.png


Classes d’enllaços i canals: definició i característiques

Un enllaç permanent és el conjunt format per cada segment instal·lat de cable amb les seves terminacions o connectors als seus dos extrems, i que pertany a un subsistema de cablatge (horitzontal, vertical o de campus).

Un enllaç és el conjunt format per un enllaç permanent més els tirantets d’interconnexió cap a altres subsistemes.

Un canal és el conjunt format per un enllaç més els tirantets d’interconnexió cap als equipaments actius o terminals d’usuari.


Classificació dels enllaços i els canals

Andrescorazonclassenllacoscanals.png

Llargades màximes de canals i enllaços permanents

Andrescorazonlongitudsmaxenllacoscanals.png


Vegeu també

Creació de cables UTP amb connectors RJ-45