IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Connexió a una base de dades

Connexió

#/!usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");

$connexio = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$connexio) {
  die('No pudo conectarse: ' . mysql_error());
}
echo "Conectado satisfactoriamente\n";
mysql_close($connexio);
?>


Connexió a la taula classe de webfaltes

#!/usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");
$connexio = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$connexio) {
  die('No pudo conectarse: ' . mysql_error());
}
echo "Conectado\n";

$db_selected = mysql_select_db('webfaltes', $connexio);
if (!$db_selected) {
  die ('Can\'t use webfaltes : ' . mysql_error());
}

$result = mysql_query('SELECT * FROM classe;');

$num_rows = mysql_num_rows($result);

echo "Ha trobat :" . $num_rows . "col·lumnes\n"; 

while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
  echo "Codi aula: " . $row["codi_aula"] . "\n";
  echo "Codi assignatura: " . $row["codi_assignatura"] . "\n";
  echo "Codi professor: " . $row["codi_professor"] . "\n";
}

mysql_result($result, 3);

mysql_close($connexio);
?>

Exercici

 • Crear una base de dades "usuaris" (hi ha una funció mysql_xxx).
 • Crear taula "usuari" (executant un "CREATE TABLE").
  • Camps:
   • id: autoincremental
   • username: login
   • password: paraula de pas (en md5, el PHP té una funció)
   • name: nom complet de l'usuari


 • Inserir 4 usuaris nous (INSERT INTO).
  • Imprimir missatge als usuaris (ok, errors, informació...).


 • Mostreu els usuaris inserits amb una consulta.
 • Elimineu un usuari (DELETE).
 • Modifiqueu la paraula de pas de l'usuari.
 • Elimineu la taula.
 • Elimineu la base de dades.
  • Imprimir missatge als usuaris (ok, errors, informació...).


Crear la base de dades, sel·leccionem la base de dades, creem la taula taula i afegir registre

#!/usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");
$connexio = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$connexio) {
  die('No pudo conectarse: ' . mysql_error());
}
echo "Conectado\n";

$sql = 'CREATE DATABASE usuaris';
if (mysql_query($sql, $connexio)){
		echo "Base de dades creada correctament\n";
}else {
		echo "Error al crear la base de dades" . mysql_error() . "|n";
}


$db_selected = mysql_select_db('usuaris', $connexio);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}

echo "Si que sel·lecciona la base de dades\n";

$result = mysql_query("CREATE TABLE usuari (id INT(5) AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(30), password VARCHAR(30), name VARCHAR(30), PRIMARY KEY(id))");

mysql_select_db('usuari');

mysql_query("INSERT INTO usuari (username, password, name) values ('alexcastella', 'hola1', 'ALEX')\n");
echo "Usuari inserit\n";
?>


Eliminar un usuari

#/!usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");

$link = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$link) {
  die('No pudo conectarse: ' . mysql_error());
}
echo "Conectado satisfactoriamente\n";

$db_selected = mysql_select_db('usuaris', $link);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}

$result = mysql_query('DELETE from usuari WHERE name='Ramon Pinyol';');

mysql_close($link);
?>


Modificació d'una contrasenya

#/!usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");

$link = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$link) {
  die('No pudo conectarse: ' . mysql_error());
}
echo "Conectado satisfactoriamente\n";

$db_selected = mysql_select_db('usuaris', $link);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}

$result = mysql_query("UPDATE usuari SET password='rpinyol' WHERE username='Ramon Pinyol'");

mysql_close($link);
?>


Eliminar taula

#/!usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");

$link = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$link) {
  die('No pudo conectarse: ' . mysql_error());
}
echo "Conectado satisfactoriamente\n";

$db_selected = mysql_select_db('usuaris', $link);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}

$result = mysql_query('DROP TABLE usuari;');
echo "Taula eliminada corectament\n";

mysql_close($link);
?>


Eliminar la base de dades

#/!usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");

$link = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$link) {
  die('No pudo conectarse: ' . mysql_error());
}
echo "Conectado satisfactoriamente\n";

$db_selected = mysql_select_db('usuaris', $link);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}

$result = mysql_query('DROP DATABASE usuaris;');
echo "Base de dades eliminada";

mysql_close($link);
?>

Mostrar resultat final

#/!usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");

$link = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$link) {
  die('No pudo conectarse: ' . mysql_error());
}
echo "Conectado satisfactoriamente\n";

$db_selected = mysql_select_db('usuaris', $link);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}

$num_rows = mysql_num_rows($result);
echo "\n";
echo "\nHi ha " . $num_rows . " columnes.\n";
echo "\n";
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
echo "\n";
echo "id ". $row["id"] . "\n";
echo "username - ". $row["username"] . "\n";
echo "password - ". $row["password"] . "\n";
echo "name - ". $row["name"] . "\n";
echo "\n";
}


mysql_close($link);
?>

Vegeu també

Enllaços externs