IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

MediaWiki

Instal·lació manual d'una Mediawiki

Passsos a tenir en compte

Abans de realitzar la instal·lació de la mediawiki ens hem d'assegurar que tenim instal·lat el paquet LAMP.

$ sudo tasksel

Descarga de la mediawiki i passos previs a la configuració

Una volta completat aquest pas ja podem anar a la web oficial(mediawiki) i baixar-nos la última versió de la mediawiki. En aquest cas és la versió 1.17

Descomprimim el fitxer que ens donen.

$ tar xvzf mediawiki-1.17.0.tar.gz

i movem els arxius a la seva carpeta de configuració /usr/share/mediawiki.

$ sudo mv mediawiki-1.17.0 /usr/share/mediawiki/

El següent pas és crear un fitxer on definirem el lloc web de la mediawiki a la ruta /etc/apache2/sites-available/

$ sudo geany /etc/apache2/sites-available/mediawiki
Alias /mediawiki /usr/share/mediawiki 
<Directory /usr/share/mediawiki >
   Options +FollowSymLinks
   AllowOverride All
   order allow,deny
   allow from all
</Directory>
# some directories must be protected
<Directory /usr/share/mediawiki/config>
   Options -FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>
<Directory /usr/share/mediawiki/images>
   Options -FollowSymLinks
   AllowOverride None
</Directory>

Desprès activarem el lloc.

$ sudo a2ensite mediawiki

Creem un enllaç simbòlic.

$ ls -la /etc/apache2/sites-enabled/mediawiki

I reiniciem el servei d'apache2

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload


Configuració via navegador

En principi havent fet tots aquests passos hauriem d'accedir via navegador a la instal·lació de la mediawiki

http://localhost/mediawiki


Una volta entrem li donem al link set up the wiki first.

Ens surtiran pestanyes d'elecció d'idioma, benvingudes i explicacions de com és una mediawiki. Fins que arribem a les configuracions de les bases de dades

Definirem de quin tipus és la base de dades, els noms i contrasenyes

Instalacio1 alex.png

Definirem els storage engines

Instalacio2 alex.png

Definirem el nom que li donarem a la mediawiki i amb quin usuari i contrasenya ens hi connectarem. Una volta definits els paràmetres aquests ens pregunta si volem configurar més paràmetres sobre la mediawiki, en aquest cas, tot va per defecte, però us poso les captures per si és convenient modificar.

Instalacio3 alex.png
Instalacio4 alex.png
Instalacio5 alex.png

Acabada l'instal·lació i configuració ens ha descarregat un fitxer LocalSettings.php on el copiarem a la carpeta d'on em descomprimit la mediawiki,en el nostre cas al directori /usr/share/mediawiki i li canviarem els permisos al fitxer.

Instalacio completada alex.png


$ sudo mv LocalSettings.php /usr/share/mediawiki/

Ja podem entrar dintre de la nostra mediawiki.


Una volta feta la instal·lació ens passen la base de dades de la mediawiki d'acacha.

Creem una base de dades nova dintre del mysql dient-li acachamediawiki

$ sudo mysql -u root -p

$Create database acachamediawiki

Importem la base de dades dintre de la que hem creat.

$sudo mysql -p acachamediawiki < wikidb1110.sql