IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Backtrack

Inici del backtrack

Carreguem el CD i entrem al backtrack. Utilitzarem la comanda startx per entrar en mode gràfic

$ startx
Captura1.png

Podem comprovar que ja s'ha carregat l'escriptori


Captura112.png


Una volta entrat al servidor tenim 2 opcions per entrar a la xarxa, o bé donem una ip estàtica que estigui dins del rang de la xarxa o com ja tenim un servidor dhcp al institut utilitzem la comanda

$ dhclient 
Captura114.png

Comprovem que tenim una ip dintre de la xarxa

Captura115.png


Entrem al programa ettercap

Captura113.png


Mirem quina IP ens ha donat

Captura115.png


Selecció de interface de xarxa

  • Seleccionem l'interface de xarxa per la que esnifarem els paquets


Captura116.png

Elegim l'opció scan hosts de la pestanya hosts on ens escanejarà un llistat de hosts

Captura117.png

Ens mostra els hosts trobats dintre la nostra xarxa

Captura118.png

Ens mostra el llistat de IP's i MAC's que ens ha trobat

Captura119.png

Interface de xarxa

  • Afegim una interficie de xarxa add to target 1 i el router,nosaltres en aquest cas li em ficat el proxy,en un altre lloc ficariem el router


Captura120.png

El Host

  • Ens diu el host de la target 1


Captura1121.png

Interface de xarxa 2

  • Afegim la targeta 2,seleccionem una ip de la llista i seleccionem Add to target 2


Captura1122.png


Mostra la target del router (proxy en aquest cas) i host víctima

Captura1123.png


Start sniffing

  • Li diem que comenci l'start sniffing
Captura1124.png


  • Ens mostra que ha començat el sniffing
Captura1125.png

Enverinament arp

  • Activem l'opció de enverinament arp


Capturaramon16.png


  • Activem el paràmetre opcional sniff remote connections


Capturaramon17.png


Capturaramon18.png


Selecció de plugins

  • Ens deixa triar diferents plugins per al backtrack


Capturaramon19.png


Capturaramon20.png

Vegeu també

[Ettercap captures de contrasenya TELNET ]

Enllaços externs