IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Ordenar amb PHP

Ordenació natural

Consulteu la funció strnatcmp de pHP

Ordenar un array

Podeu utilitzar usort:

 function cmpTeachers($a, $b)    {
     return strnatcmp($a->code, $b->code);   
 }
     
 usort($teachers, "cmpTeachers");

Vegeu també

Enllaços externs