IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

IMPORTANT, consuleu també:

Sistema:

$ sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

Altres software manual

 • Baixar Chrome per Debian i instal·lar: https://www.google.com/intl/es_ALL/chrome/
 • Configurar Compte Google Chrome per a instal·lar tots els plugins
 • Baixar PhpStorm i Android Studio
 • Optional: Instal·lar els code editors (Visual Studio Code, sublime)

Git, curl i altres:

$ sudo apt-get install git curl joe arandr autossh


Z i zshell:

$ sudo apt-get install zsh
$ chsh --shell /usr/bin/zsh sergi

oh my zsh:

$ sudo apt-get install curl
$ sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"

Z:

$ wget https://raw.githubusercontent.com/rupa/z/master/z.sh

Afegir a .bashrc i .zshrc:

# include Z, yo
. ~/z.sh

Finalment alguns alias i funciones també poden ser interessants a afegir als fitxers rc:

alias nah="git reset --hard;git clean -df;"

co() {
 git status
 git add .
 git commit -a -m "Sync"
 git pull origin master
 git push origin master
 git status
}


PHP:

$ sudo apt-get install php7.3-cli

Composer (codi extret de https://getcomposer.org/download/):

cd
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '669656bab3166a7aff8a7506b8cb2d1c292f042046c5a994c43155c0be6190fa0355160742ab2e1c88d40d5be660b410') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

I ara fem composer disponible a tot el sistema:

$ sudo cp ~/composer.phar /usr/bin/composer
$ sudo mv ~/composer.phar /usr/local/bin/composer

Consulteu on teniu la carpeta Global de composer:

$ composer config --list --global | grep home

I actualitzeu ~/.bashrc i ./zshrc:

export PATH=${PATH}:~/.composer/vendor/bin
export PATH=${PATH}:~/.config/composer/vendor/bin

PHPUnit:

$ composer global require "phpunit/phpunit"

Laravel:

$ composer global require "laravel/installer"
$ sudo apt-get install php7.3-mbstring php7.3-zip php7.3-xml php7.3-sqlite3 php7.3-mysql php-curl php7.3-gd php-redis php7.3-gmp php7.3-ldap php7.3-imagick

Laravel valet:

$ sudo apt-get install network-manager libnss3-tools jq xsel

Afegiu al fitxer .zshrc la següent funció de shell:

adminlte() {
  cd ~/Code
  laravel new $1
  cd $1
  adminlte-laravel install
  llum boot
  yarn
  pstorm .
  llum github:init
}

Java: (vegeu Java_Sun#Instal.C2.B7laci.C3.B3_2)

Node.js:

Aneu a https://nodejs.org/es/download/

I baixeu binaries Linux per 64 bits:

 $ mv ~/Baixades/node-v6.10.2-linux-x64.tar.xz ~
$ cd 
$ tar xvf node-v6.10.2-linux-x64.tar.xz 

Configureu ~/.bashrc i ~/.zshrc:

export PATH=${PATH}:~/node-v6.10.2-linux-x64/bin

Ionic/Cordova/Phonegap:

$ npm install -g cordova ionic gulp

Yarn:

$ npm -g install yarn

Http-server:

$ npm -g install http-server

Nvidia:

$ ubuntu-drivers autoinstall

Android Studio:

$ sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0 lib32stdc++6

Vue-cli:

$ npm install -g @vue/cli

Per evitar errors limi watchers:

$ echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p

Dependència per a Testing amb cypress:

$ sudo apt-get install libgconf2-4

Other npm globals:

$ npm install --global gulp http-server git-open

Altres paquets:

$ sudo apt-get install nmap wireshark traceroute whois wine
$ sudo apt-get install traceroute nmap whois wireshark

Redis:

$ sudo apt-get install redis-server

Supervisor:

$ sudo apt-get install supervisor

Claus SSH i Github:

Seguiu les passes de:

https://help.github.com/articles/connecting-to-github-with-ssh/