IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Sistema:

$ sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
  • Baixar Chrome per Debian i instal·lar
  • Configurar Compte Google Chrome per a instal·lar tots els plugins
  • Baixar PhpStorm i Android Studio

Git:

$ sudo apt-get install git 

Curl:

$ sudo apt-get install curl

Joe:sudo a

$ sudo apt-get install joe

Z i zshell:

$ sudo apt-get install zsh

oh my zsh:

$ sudo apt-get install curl
$ sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"

Z:

$ wget https://raw.githubusercontent.com/rupa/z/master/z.sh

Afegir a .bashrc i .zshrc:

# include Z, yo
. ~/z.sh

PHP:

$ sudo apt-get install  php7.0-cli

Composer:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '669656bab3166a7aff8a7506b8cb2d1c292f042046c5a994c43155c0be6190fa0355160742ab2e1c88d40d5be660b410') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

I ara fem composer disponible a tot el sistema:

$ sudo cp ~/composer.phar /usr/bin/composer
$ sudo mv ~/composer.phar /usr/local/bin/composer

Consulteu on teniu la carpeta Global de composer:

$ composer config --list --global | grep home

I actualitzeu ~/.bashrc i ./zshrc:

export PATH=${PATH}:~/.composer/vendor/bin
export PATH=${PATH}:~/.config/composer/vendor/bin

Laravel:

$ composer global require "laravel/installer"
$ sudo apt-get install php7.0-mbstring php7.0-zip php7.0-xml php7.0-mcrypt php7.0-sqlite3

Adminlte i acacha/llum:

$ composer global require "acacha/adminlte-laravel-installer"

Java: (vegeu Java_Sun#Instal.C2.B7laci.C3.B3_2)

Node.js:

Aneu a https://nodejs.org/es/download/

I baixeu binaries Linux per 64 bits:

 $ mv ~/Baixades/node-v6.10.2-linux-x64.tar.xz  ~
$ cd 
$  tar xvf node-v6.10.2-linux-x64.tar.xz 

Configureu ~/.bashrc i ~/.zshrc:

export PATH=${PATH}:~/node-v6.10.2-linux-x64/bin

Ionic/Cordova/Phonegap:

$ npm install -g cordova ionic gulp

Yarn:

$ npm -g install yarn

Nvidia:

$ ubuntu-drivers autoinstall

Android Studio:

$ sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0 lib32stdc++6

Altres paquets:

$ sudo apt-get install nmap wireshark traceroute whois


$ sudo apt-get install traceroute nmap whois wireshark