IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Base 64 és un sistema de numeració posicional que utilitza 64 com a base. 64 és la major potència que es pot utilitzar únicament utilitzant els caràcters imprimibles del codi ASCII

base64

A Linux tenim l'ordre base64 proporcionada pel paquet coreutils:

$ which base64
/usr/bin/base64
$ dpkg -S /usr/bin/base64
coreutils: /usr/bin/base64

Segons el manual:

$ man base64

l'ordre permet codificar i descodificar base64. Es pot codificar el text contingut en un fitxer:

$ echo "Hola\!" > text_a_codificar.txt
$ base64 text_a_codificar.txt 
SG9sYVwhCg==

O es pot utilitzar directament l'ordre echo:

$ echo "Hola\!" | base64
SG9sYVwhCg==

Per decodificar cal utilitzar -d:

$ echo "SG9sYVwhCg==" | base64 -d
Hola\!

Al format LDIF el format s'utilitza per codificar camps amb caràcters estranys:

$ echo "Y249VHVyIEJhZGVuYXMgU2VyZ2ksb3U9cGVvcGxlLG91PUluZm9ybcOgdGljYSxvdT1Qcm9mZXMsb3U9QWxsLGRjPWllc2VicmUsZGM9Y29t" | base64 -d
 cn=Tur Badenas Sergi,ou=people,ou=Informàtica,ou=Profes,ou=All,dc=iesebre,dc=com

Decodificar un hash guardat en binary i veure'l en base64

MD5:

$ echo "e01ENX0rb2tOcTl3WUdTT1gwb2c1ZEpUclJRPT0=" | base64 --decode
{MD5}+okNq9wYGSOX0og5dJTrRQ==

SHA:

$ echo "e1NIQX1Zbm1JYjk0SkN6QTQ4bWNKaTh5bmNhYnZxVVk9" | base64 -d
{SHA}YnmIb94JCzA48mcJi8yncabvqUY=

SSHA:

$ echo "e1NTSEF9WEtZV05VM3Y2eE4wSE5wOEp6Skh0L2FySE5OSVEwTnQ=" | base64 -d 
{SSHA}XKYWNU3v6xN0HNp8JzJHt/arHNNIQ0Nt 

Crypt:

$ echo "e0NSWVBUfWwwS0tGSTFoa1NnN0E=" | base64 -d
{CRYPT}l0KKFI1hkSg7A

Si voleu comparar directament els primers caràcters binaris:

$ echo "e1NIQX1" | base64 -d
{SHA}base64
$ echo "e1NTSEF9W" | base64 -d
{SSHA}
$ echo "e0NSWVBUfW" | base64 -d
{CRYPT}

un64

El següent script:

$ cat un64.sh
awk '\
BEGIN {\
FS=":: ";\
c="base64 -d"\
}\
{\
 if(/^dn:: /) { \ 
print $2 |& c; close(c,"to"); c |& getline $2; close(c); printf("%s: %s\n", $1, $2); next\
}\
print $0\
}'

Permet decodificar NOMÉS les entrades dn::. Es recomanable abans aplicar unldif:

$ cat copiaLdap7Agost2012_montsia | ./unldif.sed | ./un64 > fitxerresultat.ldif

També es pot crear un alias per descodificar base64:

$ alias un64='awk '\''BEGIN{FS=":: ";c="base64 -d"}{if(/\w+:: /) {print $2 |& c; close(c,"to"); c |& getline $2; close(c); printf("%s:: \"%s\"\n", $1, $2); next} print $0 }'\'''

IMPORTANT: Compte que l'exemple posa entre cometes "" el resultat

Això permet el següent:

$ ldapsearch -h localhost -D "cn=admin,dc=iesebre,dc=com" -w ie76pNCgxC3Ig -x -b dc=iesebre,dc=com -u -t -LLL '(irisPersonalUniqueID=14278003K)' jpegPhoto | un64
base64: l’entrada no és vàlida
dn:: "cn=Tur Badenas Sergi,ou=people,ou=Informàtica,ou=Prof"
 XMsb3U9QWxsLGRjPWllc2VicmUsZGM9Y29t
ufn: Tur Badenas Sergi, people, Inform\C3\A0tica, Profes, All, iesebre.com

dn: cn=webfaltes,ou=people,ou=acls,dc=iesebre,dc=com
ufn: webfaltes, people, acls, iesebre.com 

dn: cn=Simpson Springfield Homer,ou=people,ou=Alumnes,ou=All,dc=iesebre,dc=com
ufn: Simpson Springfield Homer, people, Alumnes, All, iesebre.com

dn: cn=Tur Badenas Borrar,ou=people,dc=iesebre,dc=com
ufn: Tur Badenas Borrar, people, iesebre.com

Fixeu-vos però amb el problema que hi ha quan el resultat és multilínia. Consulteu #unldif.

Més exemples unfold

Amb sed:

With this sed script, if the line starts with a blank space, eliminate the space and append it to the previous line:

sed -e :a -e '$!N;s/\n //;ta' -e 'P;D' datafile

It does NOT check if the previous line starts with dn.

This is a mod of a script from Eric Pement's sed one-liners:

http://www.pement.org/sed/sed1line.txt

fold

Per tal de tornar a plegar el fitxer ldif podeu utilitzar:

$ joe fold.awk
#!/usr/bin/awk -f
# Disclaimer and Terms: You may use these scripts for commercial or
# non-commercial use at your own risk, as long as you retain the
# copyright statements in the source code. These scripts are provided
# "AS IS" with no warranty whatsoever and are FREE for as long as you
# want to use them. You can edit and adapt them to your requirements
# without seeking permission from me. I only ask that you retain the
# credits where they are due. 
#
# Author: Vishal Goenka <[email protected]>
#
# Fold MIME Content at the given line length 
# Version 1.0
#
# Usage: fold.awk [width=<length to fold at>] <ldif file>
#       or
#    cat <ldif file> | fold.awk [width=<length to fold at>]
# and if /usr/bin/awk is not available,
#    awk [width=<length to fold at>] -f fold.awk <ldif file>
#
# This AWK script implements line delimiting and folding as described in
# "5.8.1 Line delimiting and folding" RFC2425.
#
# The parameter "width" can be used to change the length of the resulting
# lines. Folding defaults to 75 characters per line.
#
# On Solaris and other Unix environments, try nawk/gawk if you get an
# error with awk.
{
  if (!width) width=75;
  line = $0;
  do {
    print substr(line, 0, width);
    line = " " substr(line, width+1);
  }
  while (length(line) > 1);
}


Recursos:

unldif

unldif és un script de sed que evita que ldif salti de línia quan el valor és molt llarg. Creeu el fitxer amb:

$ joe unldif.sed
#!/bin/sed -nf
# Disclaimer and Terms: You may use these scripts for commercial or
# non-commercial use at your own risk, as long as you retain the
# copyright statements in the source code. These scripts are provided
# "AS IS" with no warranty whatsoever and are FREE for as long as you
# want to use them. You can edit and adapt them to your requirements
# without seeking permission from me. I only ask that you retain the
# credits where they are due. 
#
# Author: Vishal Goenka <[email protected]>
#
# Unfold LDIF (LDAP Data Interchange Format) lines
# Version 1.0
#
# Usage: unldif.sed <ldif file>
#       or
#    cat <ldif file> | unldif.sed
# and if /usr/bin/sed is not available,
#    sed -nf unldif.sed <ldif file>
#
# Most LDIF generators will fold a long field on multiple lines by
# inserting a line separator (either a linefeed or carriage
# return/linefeed pair) followed by a space. Processing such ldif
# files through another script becomes much easier if such lines were
# unfolded. That is exactly what this script does. It unfolds ldif
# entries that are folded (broken) across lines and writes them on a
# single line.
# 
{
  1{
	h;
	n;
  }
  /^ /!{
	H;
	g;
	s,\n.*,,p;
	g;
	s,.*\n,,;
	h;
  }
  /^ /{
	H;
	g;
	s,\n ,,;
	h;
  }
  ${
	g;
	s,\n ,,;
	p;
  }
}

Feu-lo executable:

$ sudo chmod +x unldif.sed

Abans:

$ ldapsearch -h localhost -D "cn=admin,dc=iesebre,dc=com" -w secret -A -x -b dc=iesebre,dc=com -u -t -LLL '(irisPersonalUniqueID=14268056K)' jpegPhoto 
dn:: Y249VHVyIEJhZGVuYXMgU2VyZ2ksb3U9cGVvcGxlLG91PUluZm9ybcOgdGljYSxvdT1Qcm9mZ
 XMsb3U9QWxsLGRjPWllc2VicmUsZGM9Y29t
ufn: Tur Badenas Sergi, people, Inform\C3\A0tica, Profes, All, iesebre.com

dn: cn=webfaltes,ou=people,ou=acls,dc=iesebre,dc=com
ufn: webfaltes, people, acls, iesebre.com 

dn: cn=Simpson Springfield Homer,ou=people,ou=Alumnes,ou=All,dc=iesebre,dc=com
ufn: Simpson Springfield Homer, people, Alumnes, All, iesebre.com

dn: cn=Tur Badenas Borrar,ou=people,dc=iesebre,dc=com
ufn: Tur Badenas Borrar, people, iesebre.com

Després amb unldif:

$ ldapsearch -h localhost -D "cn=admin,dc=iesebre,dc=com" -w secret -A -x -b dc=iesebre,dc=com -u -t -LLL '(irisPersonalUniqueID=14268034K)' jpegPhoto | ./unldif.sed 
dn:: Y249VHVyIEJhZGVuYXMgU2VyZ2ksb3U9cGVvcGxlLG91PUluZm9ybcOgdGljYSxvdT1Qcm9mZXMsb3U9QWxsLGRjPWllc2VicmUsZGM9Y29t
ufn: Tur Badenas Sergi, people, Inform\C3\A0tica, Profes, All, iesebre.com

dn: cn=webfaltes,ou=people,ou=acls,dc=iesebre,dc=com
ufn: webfaltes, people, acls, iesebre.com 

dn: cn=Simpson Springfield Homer,ou=people,ou=Alumnes,ou=All,dc=iesebre,dc=com
ufn: Simpson Springfield Homer, people, Alumnes, All, iesebre.com

dn: cn=Tur Badenas Borrar,ou=people,dc=iesebre,dc=com
ufn: Tur Badenas Borrar, people, iesebre.com

Si ho combinem amb #un64:

$ ldapsearch -h localhost -D "cn=admin,dc=iesebre,dc=com" -w secret -A -x -b dc=iesebre,dc=com -u -t -LLL '(irisPersonalUniqueID=14268045K)' jpegPhoto | 
./unldif.sed | un64
dn:: "cn=Tur Badenas Sergi,ou=people,ou=Informàtica,ou=Profes,ou=All,dc=iesebre,dc=com"
ufn: Tur Badenas Sergi, people, Inform\C3\A0tica, Profes, All, iesebre.com

dn: cn=webfaltes,ou=people,ou=acls,dc=iesebre,dc=com
ufn: webfaltes, people, acls, iesebre.com 

dn: cn=Simpson Springfield Homer,ou=people,ou=Alumnes,ou=All,dc=iesebre,dc=com
ufn: Simpson Springfield Homer, people, Alumnes, All, iesebre.com 

dn: cn=Tur Badenas Borrar,ou=people,dc=iesebre,dc=com
ufn: Tur Badenas Borrar, people, iesebre.com

long lines

Per defecte les sortides de text codificat en base64 de l'ordre base64 tenen una mida màxima de columnes per línia de 76:

$ man base64
...
    -w, --wrap=COLS
       wrap encoded lines after COLS character (default 76). Use 0 to disable line wrapping

Podeu doncs posar

base64 -w 0

Per encabir tota la sortida en una línia.

També podeu utilitzar perl:

$ perl -00 -pe 's/\n (\S)/$1/g'

NOTA: Hi ha vegades que l'últim exemple no funciona i altres sí i no se el perquè...

Vegeu també

Enllaços externs