IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Característiques

Vegeu:

http://www.iesebre.com/subversion/projectes/ubuntucustom/

Es tracta d'un script bash (creat per Sergi Tur Badenas al octubre de 2011) que modifica les ISOS de Ubuntu per facilitar una instal·lació a mida d'Ubuntu amb Preseeding, és a dir, el més automatitzada possible (o completament automatitzada).

Vegeu també:

Ubuntu Virtual Appliances

Com s'utilitza?

$ pwd
/home/ramontoya

NOTA: Hem d'assegurar-nos de tenir instal·lat el subversion, si no el tenim, podem instal·lar-lo amb un $ sudo apt-get install subversion.

$ svn co http://www.iesebre.com/subversion/projectes/ubuntucustom/
A  ubuntucustom/installjava.sh
A  ubuntucustom/custom1_oneiric.seed
A  ubuntucustom/addusers.sh
A  ubuntucustom/custom2_oneiric.seed
A  ubuntucustom/modifyNsswitch.sh
A  ubuntucustom/postinstall.sh
A  ubuntucustom/custom.seed
A  ubuntucustom/custom1_natty.seed
A  ubuntucustom/customcd.sh
A  ubuntucustom/partman-auto-recipe.txt
A  ubuntucustom/networkconsole.seed
A  ubuntucustom/README
A  ubuntucustom/unitats.desktop
A  ubuntucustom/installrestrictedextras.sh
A  ubuntucustom/custom_oneiric.seed
A  ubuntucustom/installLdapClientAuth.sh
A  ubuntucustom/custom_natty.seed
A  ubuntucustom/atfirstboot.sh
A  ubuntucustom/custom1.seed
A  ubuntucustom/custom2.seed
A  ubuntucustom/ttf-mscorefonts.seed
Checked out revision 2115.
$ ls
Baixades  Dropbox   examples.desktop Música     Plantilles ubuntucustom
Documents Escriptori Imatges      netbeans-7.0.1 Públic   Vídeos
$ cd ubuntucustom/
$ ls
addusers.sh      customcd.sh         modifyNsswitch.sh
atfirstboot.sh    custom_natty.seed      networkconsole.seed
custom1_natty.seed  custom_oneiric.seed     partman-auto-recipe.txt
custom1_oneiric.seed custom.seed         postinstall.sh
custom1.seed     installjava.sh       README
custom2_oneiric.seed installLdapClientAuth.sh  ttf-mscorefonts.seed
custom2.seed     installrestrictedextras.sh unitats.desktop
$ sudo nano customcd.sh

IMPORTANT: L'usuari que fiquem al script ha d'estar creat al sistema en el que volem executar l'script.

#!/bin/bash

# Created by Sergi Tur (http://acacha.org)
# http://acacha.org/mediawiki/index.php/Preseed
# http://www.iesebre.com/subversion/projectes/ubuntucustom/
#
# Automatize entire proces for creating a custom CD with preseeding

# VARIABLES. Could be overwritten in file
# /etc/default/ubuntucustom

INSTITUTION_NAME="INS EBRE"
INSTITUT_SHORT_NAME="iesebre"
INSTITUTION_DOMAIN="www.iesebre.com"

USER="ramontoya"

# SOURCE ISO
# Institut de l'Ebre mirror
$ chmod +x customcd.sh
$ sudo ./customcd.sh 
Using default user: ramontoya
ISO file doesn't exists! Downloading ISO http://www.iesebre.com/ubuntu/releases/oneiric/ubuntu-11.10-alternate-amd64.iso...
--2011-11-02 09:17:15-- http://www.iesebre.com/ubuntu/releases/oneiric/ubuntu-11.10-alternate-amd64.iso
Resolent www.iesebre.com... 192.168.0.9
S'està connectant a www.iesebre.com|192.168.0.9|:80... conectat.
HTTP: Petició enviada, esperant resposta... 200 OK
Longitud: 707047424 (674M) [application/x-iso9660-image]
Saving to: `ubuntu-11.10-alternate-amd64.iso'

100%[================================================>] 707.047.424 59,6M/s  en 11s   

2011-11-02 09:17:26 (60,6 MB/s) - `ubuntu-11.10-alternate-amd64.iso' saved [707047424/707047424]

mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop0,
    missing codepage or helper program, or other error
    En alguns casos, es pot trobar informació útil a syslog,
    proveu dmesg | tail o així

/bin/chown: l’usuari no és vàlid: «ramontoya:ramontoya»
./customcd.sh: line 295: ubuntucustom/isolinux/txt.cfg: El fitxer o directori no existeix
genisoimage: Uh oh, I cant find the boot catalog directory 'isolinux'!
ssh: connect to host www.iesebre.com port 222: Connection timed out
lost connection
^C** Trapped CTRL-C. Exiting...


$ sudo ./customcd.sh 
Using default user: ramon
mount: warning: ubuntu seems to be mounted read-only.
ssh: connect to host www.iesebre.com port 222: Connection timed out
lost connection
ssh: connect to host www.iesebre.com port 222: Connection timed out
lost connection
ssh: connect to host www.iesebre.com port 222: Connection timed out
lost connection
ssh: connect to host www.iesebre.com port 22: Connection timed out
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [sender]
rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(601) [sender=3.0.8]
Virtual Machine doesn't exists! Creating...
Virtual machine 'Ubuntualternateoneiricamd64Ebre' is created and registered.
UUID: fd3cc058-3b63-41bc-9233-adbce962c83e
Settings file: '/home/ramon/VirtualBox VMs/Ubuntualternateoneiricamd64Ebre/Ubuntualternateoneiricamd64Ebre.vbox'
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Disk image created. UUID: 9a4e8681-c8ee-4dae-afbe-3be03cb3306b
Waiting for VM "Ubuntualternateoneiricamd64Ebre" to power on...
VM "Ubuntualternateoneiricamd64Ebre" has been successfully started.


Arrancadanotocarresubucustom.png

Vegeu també

Enllaços externs