IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Configuració gràfica de xarxa amb Ubuntu

Tres protocols s'encarreguen bàsicament de la configuració de la xarxa en sistemes *nix TCP/IP (Transport Control Protocol/ Internet Protocol):

Per defecte la configuració de xarxa es configura durant la instal·lació d'Ubuntu. Es pot però canviar aquesta configuració des de línia de comandes amb la comanda ifconfig o utilitzar les eines gràfiques de configuració d'Ubuntu com network-admin. Cal tenir permisos de superusuari per executar aquesta comanda:

$ sudo network-admin

O la podem executar des de el menú:

System—>Administration —>Networking 

o en català:

Sistema/Administració/Treball en xarxa

TutorialXarxa.png

Ens preguntarà per la contrasenya de l'administrador. Un cop oberta us trobareu la següent pantalla

TutorialXarxa1.png

Si seleccioneu la connexió amb xarxa en fil i feu click a propietats podreu veure la següent pantalla:

TutorialXarxa2.png

Segurament ho tindreu configurat per DHCP. Cal asegurar-se que esta activat “Enable this connection”/"Habilita aquesta connexió"

Per configurar l'adreça Ip com a estàtica:

TutorialXarxa3.png

Ara es necessari que conegueu totes les dades necessaries de xarxa (ip, mascara de subxarxa i pasarel·la). Feu click a ok.

TutorialXarxa4.png

Ara fem click a la pestanya "General" per canviar el nom de la màquina:

TutorialXarxa5.png

Després fem click a la pestanya DNS per configurar la resolució de noms:

TutorialXarxa6.png

Seleccioneu la pestanya "Hosts" i feu click a "Afegir" o "Propietats" (després d'escollir un host) per tal de crear o editar les entrades del fitxer /etc/hosts.

TutorialXarxa7.png

TutorialXarxa8.png

Una opció molt útil d'ubuntu son les ubicacions. Ens permet tenir diferents configuracions de xarxa i és perfecte per a portàtils:

TutorialXarxa10.png

Configurant una adreça IP amb DHCP

Cal editar el fitxer:

  • /etc/network/interfaces

Podeu utilitzar qualsevol de les següents comandes:

$ sudo joe /etc/network/interfaces
$ sudo nano /etc/network/interfaces
$ sudo vi /etc/network/interfaces

O si disposeu d'entorn gràfic:

GNOME:

$ gksu gedit /etc/network/interfaces

KDE

$ kdesu kate /etc/network/interfaces

Dins del fitxer teniu que tenir una secció similar a:

auto ethx
iface ethx inet dhcp

On x és el número de la vostra interfície de xarxa. Amb dhcp li diem a la nostra màquina que busqui un servidor de DHCP a la xarxa i que li demani a aquest servidor la seva configuració de xarxa.

Després de canviar els paràmetres de xarxa cal executar la següent comanda per tal que els canvis tinguin efecte:

$ sudo /etc/init.d/networking restart

O també podem apagar i tornar a encendre l'interfície de xarxa. Per exemple la interfície 0 (eth0):

$ sudo ifdown eth0
$ sudo ifup eth0
NOTA IMPORTANT: Si per alguna raó no us funciona la configuració de DHCP podeu provar amb la comanda:
$ sudo dhclient eth0

Configurant una adreça IP Estàtica

Cal editar el fitxer:

  • /etc/network/interfaces

Podeu utilitzar qualsevol de les següents comandes:

$ sudo joe /etc/network/interfaces
$ sudo nano /etc/network/interfaces
$ sudo vi /etc/network/interfaces

O si disposeu d'entorn gràfic:

GNOME:

$ gksu gedit /etc/network/interfaces

KDE

$ kdesu kate /etc/network/interfaces

Dins del fitxer teniu que tenir una secció similar a:

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.3.90
gateway 192.168.3.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.3.0
broadcast 192.168.3.255

Després de canviar els paràmetres de xarxa cal executar la següent comanda per tal que els canvis tinguin efecte:

$ sudo /etc/init.d/networking restart

O també podem apagar i tornar a encendre l'interfície de xarxa:

$ sudo ifdown eth0
$ sudo ifup eth0

Establint una segona direcció IP o una adreça virtual a Ubuntu

Si sou administradors d'un servidors sovint necessitareu assignar una adreça ip a la vostra màquina Ubuntu. Cal editar de la següent forma el fitxer /etc/network/interfaces de la següent manera:

sudo vi /etc/network/interfaces
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 192.168.1.60
netmask 255.255.255.0
network x.x.x.x
broadcast x.x.x.x
gateway x.x.x.x

Després de canviar els paràmetres de xarxa cal executar la següent comanda per tal que els canvis tinguin efecte:

sudo /etc/init.d/networking restart

També podeu executar:

sudo ifdown ethx
sudo ifup ethx

On x és el número de la vostra tarjeta de xarxa.

Establint el nom de màquina

Per establir el nom de màquina és pot utilitzar la comanda hostname:

sudo /bin/hostname newname

Es pot consultar el nom de màquina amb la comanda:

$ sudo /bin/hostname

Quan torneu a encendre la màquina, el nom es llegirà del fitxer /etc/hostname. Si voleu obtenir més informació sobre la configuració del nom de màquina podeu consultar aquesta pàgina.

Configurant les DNS

Ubuntu configura DNS i noms de màquines de la mateixa forma que altres distribucions. Dos fitxers:

  • /etc/hosts: Per a resolució estàtica de noms.
  • /etc/resolv.conf: Per a resol·lució de noms mitjançant DNS.

Per exemple si el teu servidor de DNS és la màquina amb IP 192.168.3.2, un possible fitxer resolv.conf sería:

$ sudo joe /etc/resolv.conf

o

$ sudo nano /etc/resolv.conf

o

$ sudo vi /etc/resolv.conf

I hem d'afegir/modificar els servidors de DNS (línies nameserver) que desitgem:

search test.com
nameserver 192.168.3.2
nameserver 192.168.3.10

Si no coneixem el nom del domini, mñes val no modificar les línies search.

Eines per detectar errors de xarxa

Ping

Ping és una comanda molt útil per comprovar si un màquina concreta és assolible a través de la xarxa IP. Ping utilitza el protocol ICMP i més concretament el paquet "echo Request". L'origen del nom és una analògia amb el PING-PONG (envies un ping i reps una confirmació pong). La comanda ping estima el temps en milisegons que tarda un paquet en fer el trajecte d'anada i tornada. És útil per comprovar si la connexió a Internet funciona Exemple:

$ ping -c 4 google.com

Pinging www.l.google.com [64.233.183.103] with 32 bytes of data:

Reply from 64.233.183.103: bytes=32 time=12ms TTL=244
Reply from 64.233.183.103: bytes=32 time=12ms TTL=244
Reply from 64.233.183.103: bytes=32 time=12ms TTL=244
Reply from 64.233.183.103: bytes=32 time=12ms TTL=244

Ping statistics for 64.233.183.103:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 12ms, Maximum = 12ms, Average = 12ms


-c Aquesta opció determina el nombre de paquets que enviarem al host.

Traceroute

Determina la ruta que segueixen els paquets per arribar a la dseva destinació:

traceroute google.com


ifconfig

Ifconfig és una eina de Linux per configurar les interfícies de xarxa. Tamb'serveis per consultar els paràmteres de la interfície:

$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0A:E6:C6:07:85
inet addr:132.18.0.16 Bcast:132.18.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20a:e6ff:fec6:785/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:18458 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8982 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:4015093 (3.8 MiB) TX bytes:1449812 (1.3 MiB)
Interrupt:10 Base address:0xd400


Route

Pr comprovar la taula de rutes. Exemple:

route -n


Netstat

Per veure les taules de rutes, tots els ports oberts i tots els ports en escolta:

netstat -nr

-n significa que retorni ips en comptes de noms dns

-r significa que mostri la taula de rutes.

Per veure tots els ports oberts:

$ netstat -a

Per consultar els ports en escolta:

$ netstat -l


Recursos