IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

Podeu consultar exemples de la instal·lació de Tomcat a la web de OpenBravo:

Ubuntu 12.04

Primer instal·leu el Java d'Oracle. Consulteu la web Java

Instal·leu des dels repositoris mateix:

$ sudo apt-get install tomcat7 tomcat7-admin

Ara configureu:

$ sudo joe /etc/default/tomcat7

I indiqueu la JAVA_HOME.

JAVA_HOME=/opt/java/64/jre1.7.0_40

Ara aneu a:

http://localhost:8080/manager

Si no sabeu l'usuari us indicarà com fer-ho al cancelar, editeu:

$ sudo joe /etc/tomcat7/tomcat-users.xml

I feu que quedi:

<tomcat-users>
<!--
 NOTE: By default, no user is included in the "manager-gui" role required
 to operate the "/manager/html" web application. If you wish to use this app,
 you must define such a user - the username and password are arbitrary.
-->
<!--
 NOTE: The sample user and role entries below are wrapped in a comment
 and thus are ignored when reading this file. Do not forget to remove 
 <!.. ..> that surrounds them.
-->
<!--
 <role rolename="tomcat"/>
 <role rolename="role1"/> 
 <user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/>
 <user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/>
 <user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>
-->
  
 <role rolename="manager-gui"/>
 <role rolename="manager-script"/>
 <role rolename="manager-jmx"/>  
 <role rolename="manager-status"/> 
  
 <user username="tomcat" password="tomcat" roles="manager-gui,manager-script,manager-jmx,manager-status"/> 
</tomcat-users>

Canvieu la paraul de pas si voleu. Si no canvieu res l'usuari i la paraula de pas són:

tomcat
tomcat


For example, to add the manager-gui role to a user named tomcat with a password of s3cret, add the following to the config file listed above.

<role rolename="manager-gui"/> <user username="tomcat" password="s3cret" roles="manager-gui"/>


Recursos:

Ubuntu 9.10

$ sudo apt-get install tomcat6

Podeu intal·lar la resta de paquets relacionats amb:

$ sudo apt-get install tomcat6-*

Ubuntu 8.10

--acacha 09:57, 24 gen 2009 (CET)

Ja hi ha disponible la versió 6:

$ sudo apt-get install tomcat6

Ubuntu. Altres versions

$ sudo apt-get install tomcat5.5 tomcat5.5-admin tomcat5.5-webapps
$ sudo rm /var/log/tomcat5.5/catalina.out
$ sudo /etc/init.d/tomcat5.5 start
Note: On Ubuntu the 'sudo rm /var/log/tomcat5.5/catalina.out' command may not find the file and give an error message, but this is nothing to worry 
about.

Comprovem que funciona accedint a la URL:

http://localhost:8180

O utilitzant

$ nmap localhost -p 8180

El port hauria d'estar obert.

Establir les variables d'entorn:

$ echo 'CATALINA_HOME="/usr/share/tomcat5.5"' | sudo tee -a /etc/environment
$ echo 'CATALINA_BASE="/var/lib/tomcat5.5"' | sudo tee -a /etc/environment
$ echo 'CATALINA_OPTS="-server -Xms384M -Xmx512M -XX:MaxPermSize=256M"' | sudo tee -a /etc/environment

Per fer que aquestes variables estiguin disponibles a la terminal a la que estem treballant:

$ source /etc/environment

Recursos:

Instal·lació manual

De la web de Tomcat:

http://tomcat.apache.org/download-60.cgi

Us descarregueu el fitxer:

$ wget http://apache.rediris.es/tomcat/tomcat-6/v6.0.26/bin/apache-tomcat-6.0.26.tar.gz

NOTA: Al fitxer README trobareu informació de totes les opcions que hi ha disponibles a la web de descarregues de Tomcat

Per comprovar la integritat podeu utilitzar:

$ wget http://www.apache.org/dist/tomcat/tomcat-6/v6.0.26/bin/apache-tomcat-6.0.26.tar.gz.md5
$ md5sum -c apache-tomcat-6.0.26.tar.gz.md5 
apache-tomcat-6.0.26.tar.gz: CORRECTE

Si és correcte (si no el torneu a descarregar) descomprimiu amb tar:

$ tar xvzf apache-tomcat-6.0.26.tar.gz

Ara es convenient que moveu la carpeta a un lloc més convenient:

$ sudo mv apache-tomcat-6.0.26 /opt

Aneu a la carpeta:

$ cd /opt/apache-tomcat-6.0.26/bin

i executeu:

$ sh startup.sh 
Using CATALINA_BASE:  /opt/apache-tomcat-6.0.26
Using CATALINA_HOME:  /opt/apache-tomcat-6.0.26
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/apache-tomcat-6.0.26/temp
Using JRE_HOME:    /usr
Using CLASSPATH:    /opt/apache-tomcat-6.0.26/bin/bootstrap.jar

NOTA: Com Tomcat s'executa al port 8080 i és un port inferior a 1024 aleshores no cal executar tomcat com a root!

Ara podeu comprovar que funciona amb:

$ firefox http://localhost:8080

El podeu aturar en qualsevol moment amb:

$ sh shutdown.sh

Tomcat bundle

També és força possible que utilitzeu tomcat com una sol·lució bundle (bundle=paquet). Aquest tipus de solucions són aplicacions que requereixen de Tomcat i que te les pots descarregar i la pròpia aplicació inclou Tomcat. Un exemple és Alfresco

JAVA_OPTS

És una variable d'entorn que permet que el Java executa Tomcat s'executi amb certes opcions. Consulteu:

Alfresco#Out_of_Memory.

Deployer

Des de la web de Tomcat:

http://tomcat.apache.org/download-60.cgi

Actualment (--acacha 19:01, 3 abr 2010 (UTC)) estem a la versió 6.0.26 de Tomcat. El fitxer que us heu de baixar és:

$ cd; mkdir tomcat && cd tomcat
$ wget http://apache.rediris.es/tomcat/tomcat-6/v6.0.26/bin/apache-tomcat-6.0.26-deployer.tar.gz

el descomprimiu amb tar:

$ tar xvzf apache-tomcat-6.0.26-deployer.tar.gz 

I us crearà la carpeta:

apache-tomcat-6.0.26-deployer

Ara consulteu el manual d'instal·lació que se us proporciona:

$ cd apache-tomcat-6.0.26-deployer/
$ firefox deployer-howto.html 

Necessitareu ant:

$ sudo apt-get install ant


Troubleshooting

Ports ocupats. Port 8080

Tomcat utilitzar per defecte el port 8080

NOTA: Fixeu-vos que al tractar-se d'un port per sobre de 1024, no calen permisos de superusuari per tal d'executar tomcat

El problema és que moltes altres aplicacions utilitzen aquest port, per exemple dansguardian. Tots dos no es poden tenir al mateix temps o s'esborra:

$ sudo apt-get remove --purge dansguardian

O es canvia el port d'un dels dos.

Consulteu Port per tal de veure com es comprova quines aplicacions estan utilitzant certs ports.

Hi ha un munt d'aplicacions que utilitzen el port 8080 (és l'alternativa al port del servidor web). Entre d'altres també està Zenoss.

Error fitxer catalina.out en la versió tomcat d'Ubuntu

Sembla ser que hi ha un error en el paquet tomcat5.5. El fitxer catalina.out es creat com una pipe això impedeix la arrancada de Tomcat. La solució:

cd /var/log/tomcat5.5/
sudo rm catalina.out
sudo touch catalina.out
sudo chown tomcat55:nogroup catalina.out
sudo chmod uo-wrx catalina.out

La solució ha estat trobada a: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=436295&highlight=tomcat+5.5+feisty

Launchpad: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/tomcat5.5/+bug/118592

Recursos