IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

En sistemes basats en Debian podeu instal·lar el converrsos de fitxers amb:

$ sudo apt-get install tofrodos

Els fitxers instal·lats són:

$ dpkg -L tofrodos
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/fromdos
/usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/fromdos.1.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/tofrodos
/usr/share/doc/tofrodos/readme.txt.gz
/usr/share/doc/tofrodos/tofrodos.html
/usr/share/doc/tofrodos/copyright
/usr/share/doc/tofrodos/changelog.Debian.gz
/usr/bin/todos
/usr/bin/unix2dos
/usr/bin/dos2unix
/usr/share/man/man1/todos.1.gz
/usr/share/man/man1/unix2dos.1.gz
/usr/share/man/man1/dos2unix.1.gz

Com podeu veure, sembla que hi hagi 4 ordres, però només hi ha un executable ja que la resta són enllaços a fromdos

$ ls -la /usr/bin/unix2dos 
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2009-09-28 15:16 /usr/bin/unix2dos -> fromdos
$ ls -la /usr/bin/dos2unix 
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2009-09-28 15:16 /usr/bin/dos2unix -> fromdos
$ ls -la /usr/bin/todos 
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2009-09-28 15:16 /usr/bin/todos -> fromdos

Conèixer de quin tipus és un fitxer

Podeu utilitzar l'ordre file:

$ file /tmp/dades_basiques/*
/tmp/dades_basiques/alumne_telefon.txt:   ASCII text
/tmp/dades_basiques/alumne_telefon.txt.old: UTF-8 Unicode text, with CRLF line terminators
/tmp/dades_basiques/alumne.txt:       UTF-8 Unicode text
/tmp/dades_basiques/alumne.txt.old:     UTF-8 Unicode text, with CRLF line terminators
/tmp/dades_basiques/assignatura.txt:    UTF-8 Unicode (with BOM) text, with CRLF line terminators
/tmp/dades_basiques/grup.txt:        ISO-8859 text, with CRLF line terminators
/tmp/dades_basiques/grup.txt~:       ISO-8859 text, with CRLF line terminators
/tmp/dades_basiques/paperera:        directory
/tmp/dades_basiques/professor.txt:     UTF-8 Unicode text
/tmp/dades_basiques/professor.txt.old:   UTF-8 Unicode text, with CRLF line terminators
/tmp/dades_basiques/subgrup.txt:      empty

fromdos

En versions noves d'aquesta aplicació, fromdos és la única aplicació disponible. No s'ha d'utilitzar:

# unix2dos < /etc/samba/netlogon/logon.bat.unix > /etc/samba/netlogon/logon.bat

Sinó:

# fromdos -u < /etc/samba/netlogon/logon.bat.unix > /etc/samba/netlogon/logon.bat

Informació extreta de la documentació:

$ sudo gunzip /usr/share/doc/tofrodos/NEWS.Debian.gz
$ sudo cat /usr/share/doc/tofrodos/NEWS.Debian 
tofrodos (1.7.8.debian.1-2) unstable; urgency=low 

 With this release the symlinks "unix2dos" and "dos2unix" are dropped from the
 package. This will allow the introduction of the original dos2unix package,
 which also supports conversion to MacOS style files. 

 Should you have scripts depending on these symlinks, I recommend using
 shell-aliases, like in the following example for bash: 

  alias unix2dos="/usr/bin/fromdos -u" (or todos)
  alias dos2unix="/usr/bin/fromdos -d" (or just fromdos)

 -- Alexander Reichle-Schmehl <[email protected]> Thu, 21 Jan 2010 20:59:11 +0100

dos2unix

IMPORTANT: Obsoleta!: Consulteu fromdos

Aquesta comanda també es coneguda com todos i converteix fitxers de DOS (CR+LF) al format Unix (LF) . De fet la comanda és un enllaç simbòlic:

$ ls -la /usr/bin/unix2dos 
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2009-09-28 15:16 /usr/bin/unix2dos -> fromdos

Per fer la conversió d'un fitxer:

$ dos2unix fitxer.txt

NOTA: Cal tenir en compte que el fitxer original serà sobrescrit. Es pot fer una còpia de seguretat amb:

$ dos2unix -b fitxer.txt

unix2dos

IMPORTANT: Obsoleta!: Consulteu fromdos

Aquesta comanda també es coneguda com fromdos i converteix fitxers de Unix a fitxers de DOS. De fet la comanda és un enllaç simbòlic:

$ ls -la /usr/bin/unix2dos 
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2009-09-28 15:16 /usr/bin/unix2dos -> fromdos

De forma similar a dos2unix, les opcions són:

$ unix2dos fitxer.txt
$ unix2dos -b fitxer.txt

Vegeu també

Enllaços externs