IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

IMPORTANT: Telnet com a eina d'accés remot és una eina insegura. Una molt millor opció és utilitzar SSH. De totes maneres telenet pot tenir altres utilitats o en alguns casos pot ser l'única opció possible, si és així però potser podeu fer segura la connexió mitjançant un túnel SSH

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: DissenyXarxesLinux, LPIC1_102
Fitxers: No hi ha fitxers específics.
Repositori SVN: http://[email protected]/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvan%c3%a7ada
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

Client

Instal·lació

Moltes distribucions Linux modernes ja porten instal·lat per defecte el client Telnet (també passa el mateix amb Windows). Podeu comprovar si el teniu instal·lat amb:

$ dpkg -l | grep telnet
ii telnet                0.17-36                  The telnet client

En tot cas si el necessiteu instal·lar podeu executar:

$ sudo apt-get install telnet

NOTA: Hi ha múltiples alternatives per al client telnet. Vegeu alternatives


Connectar-se a un servidor remot

Per connectar-se a un servidor Telnet remot que utilitzi el port estàndard:

$ telnet IP/NOM_DEL_SERVIDOR

Si tot és correcta us demanarà l'usuaris i la paraula de pas per iniciar la sessió.

IMPORTANT: Tingeu en compte que la paraula de pas viatge en clar i com a tal és susceptible a atacs. Vegeu Ettercap

Com podeu consultar al fitxer /etc/services el port estàndard és el 23:

$ cat /etc/services | grep telnet
telnet		23/tcp

Si el servidor utilitza un altre port aleshores heu d'executar:

$ telnet IP/NOM_DEL_SERVIDOR port

Entrar en mode comanda

Quan estem a qualsevol sessió telnet, per passar al mode ordre cal utilitzar la combinació de tecles:

Ctrl + Alt Gr + ]

Ens apareixerà el següent PROMPT:

telnet>

A l'espera que introduïu alguna ordre.

Per exemple la comanda per sortir és

telnet> quit
Connection closed.


Si només escrivim:

$ telnet

Entrem també al mode comandes.

Sockets TCP

Telnet com escànner de ports

Podem utilitzar telnet per a saber si un port esta obert o no, de la següent forma:

$ telnet maquina port

On port i màquina són respectivament la IP i el port de la màquina que volem comprovar si està obert. Per exemple:

$ telnet 192.168.1.3 80

Telnet com a eina per a obrir connexions TCP

Telnet estableix una connexió TCP sobre qualsevol port que estigui obert. Un cop establerta la connexió, només ens falta conèixer el protocol del servei al que ens acabem de connectar.

Per exemple, el protocol HTTP, és el protocol utilitzat per a pàgines web. Podem connectar-nos a un servidor web i demanar una pàgina HTML amb

 $ telnet www.google.com 80
 Trying 209.85.229.104...
 Connected to www.l.google.com.
 Escape character is '^]'.
 GET /index.html
 <HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">
 <TITLE>302 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
 <H1>302 Moved</H1>
 The document has moved
 <A HREF="http://www.google.es/index.html">here</A>.
 </BODY></HTML>
 Connection closed by foreign host.
 

Podeu utilitzar eines més avançades com nmap per tal de fer escànner de ports.

Com enviar datagrames UDP

Amb telnet no us podeu connectar a un port UDP. Cal utilitzar la comanda nc:

$ nc -u localhost 5555

També podeu utilitzar nmap amb l'opció -sU.

Servidor

Instal·lació

$ sudo apt-get install telnetd
S'està llegint la llista de paquets... Fet 
S'està construint l'arbre de dependències    
Reading state information... Fet      
S'instal·laran els següents paquets extres:
 openbsd-inetd
S'instal·laran els següents paquets NOUS:
 openbsd-inetd telnetd
0 actualitzats, 2 nous a instal·lar, 0 a eliminar i 0 no actualitzats.
Es necessita obtenir 76,9kB d'arxius.
Després de desempaquetar s'usaran 283kB d'espai en disc addicional.
Voleu continuar [S/n]? s

Com podeu veure s'instal·la un inetd (openbsd-inetd). Ara només falta tornar a iniciar aquest servidor:

$ sudo /etc/init.d/openbsd-inetd restart

Comproveu que funciona amb:

$ nmap localhost

i

$ telnet localhost

Vegeu també

Enllaços externs