IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

TCP/IP

Introducció

 • Es un conjunt de protocols d'internet que es basa en la transmisió de dades entre diferents reds d'ordinadors.
 • Es denomina conjunts de protocols TCP/ip que son dos protocols molt importants que la componen.

TCP

 • Protocol de control de transmisió
 • Es un protocol fundamental d'internet, aquest protocol significa que es poden enviar dades en la red entre diferents ordinadors asegurant que aquest protocol garantitza que les dades enviades arribaran correctament sense errors i en el mateix ordre que van ser enviades.
 • Aquest protocol tambe dona molt suport a aplicacións tant importants com:
 HTTP
 SSH
 SMTP

Segments TCP

 • Esta associat al Nivel de transport
 • Els Bits que contitueixen la unitat de dades de protocol o PDU (Protocol data unit) s'anomenan segments

TCP.JPG

 • Las aplicaciones envían flujos de bytes a la capa TCP para ser enviados a la red. TCP divide el flujo de bytes llegado de la aplicación en segmentos de tamaño apropiado (normalmente esta limitación viene impuesta por la unidad máxima de transferencia (MTU) del nivel de enlace de datos de la red a la que la entidad está asociada) y le añade sus cabeceras. Entonces, TCP pasa el segmento resultante a la capa IP, donde a través de la red, llega a la capa TCP de la entidad destino. TCP comprueba que ningún segmento se ha perdido dando a cada uno un número de secuencia, que es también usado para asegurarse de que los paquetes han llegado a la entidad destino en el orden correcto. TCP devuelve un asentimiento por bytes que han sido recibidos correctamente; un temporizador en la entidad origen del envío causará un timeout si el asentimiento no es recibido en un tiempo razonable, y el (presuntamente desaparecido) paquete será entonces retransmitido. TCP revisa que no haya bytes dañados durante el envío usando un checksum; es calculado por el emisor en cada paquete antes de ser enviado, y comprobado por el receptor.

[EXTRAIDO DE WWW.WIKIPEDIA.COM]

Funcionament del protocol

 • Les connexions TCP es componen de tres etapes: Establiment de connexió, transferència de dades i fi de la connexió

IP

 • Protocolo de internet
 • Es un protocolo de datos esta comunicado a traves de la red con paquetes conmutados.
 • Los datos en una red que se basa en IP son enviados en bloques conocidos como paquetes o datagramas (en el protocolo IP estos términos se suelen usar indistintamente). En particular, en IP no se necesita ninguna configuración antes de que un equipo intente enviar paquetes a otro con el que no se había comunicado antes.

Direccionament IP i enrutament

 • El direccionament es refereix a la forma com s'assigna una adreça IP i com es divideixen i s'agrupen subxarxes d'equips.
 • El enrutamiento consisteix a trobar un camí que connecti una xarxa amb una altra i encara que és portat a terme per tots els equips, és realitzat principalment per enrutadores que no són més que computadors especialitzats a rebre i enviar paquets per diferents interfícies de xarxa

Model OSI

 • El model OSI no està prou dotat en els nivells inferiors com per a detallar l'autèntica estratificació en nivells, necessitaría tenir una capa extra (el nivell de Interred) entre els nivells de transport i xarxa.
 • Protocols específics d'un tipus concret de xarxa, que se situen per sobre del marc de maquinari bàsic, pertanyen al nivell de xarxa, però sense ser-lo.
 • Exemples d'aquests protocols són el ARP (Protocol de resolució d'adreces) i el STP (Spanning Tree Protocol).
 • Aquests són protocols locals, i treballen per sota de les capes de Intered.

Diagrama pila TCP/IP i diferents models OSI

Diagramatcpipjose.JPG

 • Els tres nivells superiors del model OSI (Aplicació, Presentació i Sessió) són considerats simplement com el nivell d'aplicació en el conjunt TCP/IP.
 • La diferència més notable entre els models de TCP/IP i OSI és el nivell d'Aplicació, en TCP/IP s'integren alguns nivells del model OSI en el seu nivell d'Aplicació.

Tcpjose2.JPG

Nivell fisic

 • El nivell físic descriu les característiques físiques de la comunicació, com les convencions sobre la naturalesa del mitjà usat per a la comunicació.

Nivell de enllaç de dades

 • El nivell d'enllaç de dades especifica com són transportats els paquets sobre el nivell físic, inclòs els delimitadors (patrons de bits concrets que marquen el començament i la fi de cada trama).

Nivell d'Interred

 • El nivell de xarxa soluciona el problema d'aconseguir transportar paquets a través d'una xarxa senzilla.

Nivell de transport

 • Els protocols del nivell de transport poden solucionar problemes com la fiabilitat i la seguretat que les dades arriben en l'ordre correcte.
 • En el conjunt de protocols TCP/IP, els protocols de transport també determinen que aplicació van destinats les dades.
 • Els protocols d'enrutament dinàmic que tècnicament encaixen en el conjunt de protocols TCP/IP (ja que funcionen sobre IP) són generalment considerats part del nivell de xarxa

Nivell d'aplicació

 • El nivell d'aplicació és el nivell que els programes més comuns utilitzen per a comunicar-se a través d'una xarxa amb altres programes. Els processos que esdevenen en aquest nivell són aplicacions específiques que passen les dades al nivell d'aplicació en el format que internament usi el programa i és codificat d'acord amb un protocol estàndard