IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Exemple amb Ubuntu Server 9.04

$ sudo joe blog.acacha.org
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin [email protected]

    ServerName blog.acacha.org

    DocumentRoot /usr/share/wordpress

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
    ServerSignature On

</VirtualHost>
$ sudo a2ensite blog.acacha.org
$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Exemple amb Debian

Per crear subdominis amb Apache al estil http://webmaster.xarxantoni.net farem:

1. Entrar per ssh a xarxantoni.net

2. Ens situarem al directori:

$ cd /etc/apache2/sites-available

3. Si fem un ls -l, veurem els dominis i subdominis que es troben a la màquina.

4. Editarem un fitxer que contindrà el nom del domini o subdomini. Per exemple:

$ sudo vi webmaster

5. El contingut d'aquest fitxer serà:

NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
    ServerAdmin [email protected]

    ServerName webmaster.xarxantoni.net

    DocumentRoot /var/www/xarxantoni/webmaster

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
    ServerSignature On

</VirtualHost>

Fixeu-vos en la importància de dues línies:

ServerName webmaster.xarxantoni.net
El nom que tindrà el nostre subdomini
DocumentRoot /var/www/xarxantoni/webmaster
La ruta del nostra subdomini

Nota: La ruta ha d'apuntar a un directori. No ha d'apuntar a un fitxer. Per tant, aquest DocumentRoor NO seria vàlid: DocumentRoot /var/www/xarxantoni/webmaster/index.php

6. Anem al directori:

$ cd /etc/apache2/sites-enabled/

7. Creem un enllaç simbòlic.

$ sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/webmaster 060-webmaster

El número 60 és el posició de càrrega del domini al inciar apache. Si anteriorment fem un $ ls -l observareu que els dominis van de 10 en 10. Això permet posteriorment si has d'ecavir un procés entre el 10 i el 20, doncs pots utilitzar el 15. El funcionament és el mateix que els processos d'inici del sistema GNU/Linux

8. Ara només cal recargar la informació de Apache 2 fent:

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload