IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: SeguretatXarxesInformàtiques
Fitxers: No hi ha fitxers
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/SeguretatXarxesInform%C3%A0tiques
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas
Snort logo

Snort és utilitzat sobretot com un IDS (Intrusion Detection System) basat en xarxa (NIDS o Network IDS). Aquest tipus de IDS controlen un segment de xarxa. També pot funcionar com un analitzador de xarxa o sniffer de forma similar al que fan aplicacions com tcpdump o wireshark.

Snort pot funcionar tant com a IDS passiu (només detectar abusos en l'ús de la xarxa) com a IDS actiu (a més de detectar, realitzar alguna acció contra l'atac detectat).

Instal·lació

$ sudo apt-get install snort

Paquets dependents:

libprelude2 snort snort-common snort-common-libraries snort-rules-default

Els paquets que instal·la snort són:

$ dpkg -l | grep snort
ii snort                   2.7.0-14              Flexible Network Intrusion Detection System
ii snort-common                2.7.0-14              Flexible Network Intrusion Detection System 
ii snort-common-libraries           2.7.0-14              Flexible Network Intrusion Detection System 
ii snort-rules-default            2.7.0-14              Flexible Network Intrusion Detection System 

Fitxers

Els fitxers executables són:

$ dpkg -L snort | grep bin
/usr/sbin
/usr/sbin/snort


$ dpkg -L snort-common | grep bin
/usr/sbin
/usr/sbin/snort-stat

Fitxers de configuració

$ dpkg -L snort | grep etc
/etc
/etc/cron.daily
/etc/init.d
/etc/init.d/snort
/etc/logrotate.d
/etc/logrotate.d/snort
/etc/default
/etc/default/snort
/etc/ppp
/etc/ppp/ip-down.d
/etc/ppp/ip-down.d/snort
/etc/ppp/ip-up.d
/etc/ppp/ip-up.d/snort
/etc/snort
$ dpkg -L snort-common | grep etc
/etc
/etc/cron.daily
/etc/cron.daily/5snort
/etc/snort
/etc/snort/snort.conf
/etc/snort/unicode.map
/etc/snort/threshold.conf

Fitxers de normes:

$ dpkg -L snort-rules-default | grep etc
/etc
/etc/snort
/etc/snort/rules
/etc/snort/rules/attack-responses.rules
/etc/snort/rules/backdoor.rules
/etc/snort/rules/bad-traffic.rules
/etc/snort/rules/chat.rules
/etc/snort/rules/community-bot.rules
/etc/snort/rules/community-deleted.rules
/etc/snort/rules/community-dos.rules
/etc/snort/rules/community-exploit.rules
/etc/snort/rules/community-ftp.rules
/etc/snort/rules/community-game.rules
/etc/snort/rules/community-icmp.rules
/etc/snort/rules/community-imap.rules
/etc/snort/rules/community-inappropriate.rules
/etc/snort/rules/community-mail-client.rules
/etc/snort/rules/community-misc.rules
/etc/snort/rules/community-nntp.rules
/etc/snort/rules/community-oracle.rules
/etc/snort/rules/community-policy.rules
/etc/snort/rules/community-sip.rules
/etc/snort/rules/community-smtp.rules
/etc/snort/rules/community-sql-injection.rules
/etc/snort/rules/community-virus.rules
/etc/snort/rules/community-web-attacks.rules
/etc/snort/rules/community-web-cgi.rules
/etc/snort/rules/community-web-client.rules
/etc/snort/rules/community-web-dos.rules
/etc/snort/rules/community-web-iis.rules
/etc/snort/rules/community-web-misc.rules
/etc/snort/rules/community-web-php.rules
/etc/snort/rules/ddos.rules
/etc/snort/rules/deleted.rules
/etc/snort/rules/dns.rules
/etc/snort/rules/dos.rules
/etc/snort/rules/experimental.rules
/etc/snort/rules/exploit.rules
/etc/snort/rules/finger.rules
/etc/snort/rules/ftp.rules
/etc/snort/rules/icmp-info.rules
/etc/snort/rules/icmp.rules
/etc/snort/rules/imap.rules
/etc/snort/rules/info.rules
/etc/snort/rules/local.rules
/etc/snort/rules/misc.rules
/etc/snort/rules/multimedia.rules
/etc/snort/rules/mysql.rules
/etc/snort/rules/netbios.rules
/etc/snort/rules/nntp.rules
/etc/snort/rules/oracle.rules
/etc/snort/rules/other-ids.rules
/etc/snort/rules/p2p.rules
/etc/snort/rules/policy.rules
/etc/snort/rules/pop2.rules
/etc/snort/rules/pop3.rules
/etc/snort/rules/porn.rules
/etc/snort/rules/rpc.rules
/etc/snort/rules/rservices.rules
/etc/snort/rules/scan.rules
/etc/snort/rules/shellcode.rules
/etc/snort/rules/smtp.rules
/etc/snort/rules/snmp.rules
/etc/snort/rules/sql.rules
/etc/snort/rules/telnet.rules
/etc/snort/rules/tftp.rules
/etc/snort/rules/virus.rules
/etc/snort/rules/web-attacks.rules
/etc/snort/rules/web-cgi.rules
/etc/snort/rules/web-client.rules
/etc/snort/rules/web-coldfusion.rules
/etc/snort/rules/web-frontpage.rules
/etc/snort/rules/web-iis.rules
/etc/snort/rules/web-misc.rules
/etc/snort/rules/web-php.rules
/etc/snort/rules/x11.rules
/etc/snort/sid-msg.map
/etc/snort/gen-msg.map
/etc/snort/community-sid-msg.map
/etc/snort/classification.config
/etc/snort/reference.config Configuració durant la instal·lació (Debconf)

Durant la instal·lació apareix la següent finestra:

Snort.png

Podem tornar a executar la configuració d'Snort en qualsevol moment executant:

$ sudo dpkg-reconfigure snortDocumentació

Tal i com ens comenta apt-get al fer la instal·lació d'snort:

$ sudo apt-get install snort
...
Paquets suggerits:
 snort-doc

Podem instal·lar la documentació amb:

$ sudo apt-get install snort-doc

Arquitectura

ArquitecturaSnort.png

Comandes

snort-stat

$ cat /var/log/auth.log | /usr/sbin/snort-stat

Control del servei

$ ps aux | grep snort
snort   9840 0.3 14.2 173916 147276 ?    Ss  19:07  0:07 /usr/sbin/snort -m 027 -D -d -l /var/log/snort -u snort -g snort -c /etc/snort 
/snort.conf -S HOME_NET=[192.168.0.0/16] -i eth0
...

El servei snort es pot controlar amb:

$ sudo /etc/init.d/snort ...
Usage: /etc/init.d/snort {start|stop|restart|force-restart|reload|force-reload|status|config-check}

Les opcions per defecte es troben al fitxer:

$ cat /etc/default/snort 
# Parameters for the daemon
# Add any additional parameteres here.
PARAMS="-m 027 -D -d "
#
# Snort user
# This user will be used to launch snort. Notice that the 
# preinst script of the package might do changes to the user 
# (home directory, User Name) when the package is upgraded or
# reinstalled. So, do *not* change this to 'root' or to any other user 
# unless you are sure there is no problem with those changes being introduced.
# 
SNORTUSER="snort"
#
# Logging directory
# Snort logs will be dropped here and this will be the home
# directory for the SNORTUSER. If you change this value you should
# change the /etc/logrotate.d/snort definition too, otherwise logs
# will not be rotated properly.
#
LOGDIR="/var/log/snort"
#
# Snort group
# This is the group that the snort user will be added to.
#
SNORTGROUP="snort"
# 
# Allow Snort's init.d script to work if the configured interfaces
# are not available. Set this to yes if you configure Snort with
# multiple interfaces but some might not be available on boot
# (e.g. wireless interfaces)
# 
# Note: In order for this to work the 'iproute' package needs to 
# be installed.
ALLOW_UNAVAILABLE="no"

Modes de funcionament

Segons el manual Unix d'snort:

Snort has three primary uses. It can be used as a straight packet sniffer like tcpdump(1), a packet logger
(useful for network traffic debugging, etc), or as a full blown network intrusion detection system.

Snort té 2 modes de funcionament principals:

Snort com a analitzador de xarxa (sniffer) i logger

$ snort -dev

Ens anirà mostrant es paquets de la interfície de xarxa de forma similar al que pot fer tcpdump.

Podem guardar els paquets capturats amb

$ snort -dev -l log

El format del fitxers de captura és compatible amb tcpdump o wireshark però també permet altres formats.

Snort com a NIDS

$ snort -l log -dev -h 192.168.4.0/24 -c snort.conf

Recursos:
-dev imprime en pantalla la dirección IP y cabeceras TCP/UDP/ICMP, los datos que pasan por la interface de red con información bastante detallada.

-h 192.168.4.0/24 es el home network (nuestra red).

-c snort.conf indicamos que SNORT use el fichero de configuración de Snort con la lista de archivos de reglas y otros parámetros. Esta opción tiene una variante al cambiarse el archivo snort.conf por uno de reglas o rules personalizada.

Snort puede obtener los datos desde una interface de red -i eth0 o desde un archivo -r nombarchivo. Normalmente no hará fata indicarle la interface de red.

Normes d'Snort

Accions per defecte d'Snort

 • log: Simply log the packet that matches a rule, use the log action.
 • alert: The alert action generates an alert using the method specified in your configuration file or on the command line, in addition to logging the packet.
 • pass: One nice feature is that you can have very general rules and then create exceptions by writing a rule that uses the pass action. This works especially well when you are using the rules distributed with Snort, but are frequently getting false positives for some of them. If this happens and it's not a security risk to ignore them, you can simply write a pass rule for it.
 • activate:
 • dinamic:
 • drop: fa que iptables denegi el paquet (drop) i faci log
 • reject: fa que iptables denegi el paquet (reject) i faci log
 • sdrop: fa un drop amb iptables però no fa log.

Es poden definir accions pròpies...

TODO:

rule actions are used together to dynamically modify Snort's ruleset at runtime. These are the activate and dynamic actions. Rules that use the dynamic action are just like a log rule, except they will be considered only after they have been enabled by an activate rule. To accomplish this, Snort enforces the use of the activates and activated_by rule options in order to know what dynamic rules to enable once an activate rule has been triggered. In addition, dynamic rules are required to specify a count option in order for Snort to limit how many packets the rule will record.

El format de les normes d'snort és:

action proto src_ip src_port direction -> dst_ip dst_port (opcions)
NOTA: el operador -> indica la direcció del paquet. No es pot utilitza <- però si que es pot utilitzar l'operador bidireccional <>.

On action es qualsevol de les accions comentades anteriorment (log,alert,pass...). Després cal indicar unes condicions d'IP d'origen (es poden indicar adreces IP particulars o rangs de xarxa) i IP de destinació conjuntament amb port d'origen i destinació.

De les opcions les més importants són:

 • msg: Indica el missatge que es vol mostrar pel fitxer d'alertes.
 • sid: Cada norma té un identificador únic. D'aquesta forma es poden identificar i consultar (per exemple per Internet) quins són els detalls de la vulnerabilitat detectada.
 • rev: Indicar la revisió de la norma.
IMPORTANT: les opcions s'indiquen entre parèntesi, i cada opció ve separada per un ;. Les opcions són parells de valors--> 
variable:valor;variable:valor;variable:valor.

Exemple:

alert tcp 192.168.1.5 any -> any any (msg:"Traffic from 192.168.1.5";sid:1000000; rev:1;)


alert tcp any any -> any 22 (msg:"SSH incoming"; flow:stateless; flags:S+;)

Exemples:

Notificar tràfic des d'una IP concreta:

alert tcp 192.168.1.5 any -> any any (msg:"Traffic from 192.168.1.5";sid:1000000; rev:1;)

Connexió SSH:

alert tcp $HOME_NET 22 -> $EXTERNAL_NET any (msg:"SSH login from untrusted network"; flags: S; tag: session, 300, packets;)
alert tcp any any -> any 22 (msg:"Detectada connexió SSH"; flow:stateless; flags:S+;)


Recursos:

Normes per defecte en paquets Debian

$ ls /etc/snort/rules/
attack-responses.rules     community-mail-client.rules  community-web-iis.rules  imap.rules    pop3.rules     web-cgi.rules
backdoor.rules         community-misc.rules      community-web-misc.rules info.rules    porn.rules     web-client.rules
bad-traffic.rules       community-nntp.rules      community-web-php.rules  local.rules    rpc.rules     web-coldfusion.rules
chat.rules           community-oracle.rules     ddos.rules        misc.rules    rservices.rules  web-frontpage.rules
community-bot.rules      community-policy.rules     deleted.rules       multimedia.rules scan.rules     web-iis.rules
community-deleted.rules    community-sip.rules      dns.rules         mysql.rules    shellcode.rules  web-misc.rules
community-dos.rules      community-smtp.rules      dos.rules         netbios.rules   smtp.rules     web-php.rules
community-exploit.rules    community-sql-injection.rules experimental.rules    nntp.rules    snmp.rules     x11.rules
community-ftp.rules      community-virus.rules     exploit.rules       oracle.rules   sql.rules
community-game.rules      community-web-attacks.rules  finger.rules       other-ids.rules  telnet.rules
community-icmp.rules      community-web-cgi.rules    ftp.rules         p2p.rules     tftp.rules
community-imap.rules      community-web-client.rules   icmp-info.rules      policy.rules   virus.rules

Normes de la web d'snort

oinkmaster

Resolució de problemes

Execució d'snort com a usuari snort=

Si tenim problemes amb regles que no funcionen d'snort, podem intentar executar snort com a superusuari i no pas com a usuari snort.

vegeu també

Enllaços externs