IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Singleton és un patró de disseny que té com objectiu assegurar-se que només es pot crear una instància d'una classe (un únic objecte) i proporcionar un punt global d'accés.

Normalment cal:

 • Definir una propietat privada i estàtica per guardar la instància de l'objecte
 • El constructor se sol definir privat per tal que no és pugui utilitzar desde l'exterior. El constructor pot estar buit
 • Es crea un mètode public i estàtic tipus instance() o getInstance() per obtenir una instància de l'objecte

Exemples

Comptador Singleton

<?php 
class Singleton
{
  private static $instancia;
  private $contador;
  

  private function __construct()
  {
   echo "He creado un " . __CLASS__ . "\n";
   $this->contador =0;
  }

  public static function getInstance()
  {
   if (  !self::$instancia instanceof self)
   {
     self::$instancia = new self;
   }
   return self::$instancia;
  }
  
  public function incrementar()
  {
   return ++$this->contador;
  }
  
  public function disminuir()
  {
   return --$this->contador;
  }
}
?>

TODO

class SingletonClass {
  private static $instance;
  private function __construct() { }
  public function __clone() {
    trigger_error('Clone is not allowed.', E_USER_ERROR);
  }
  public static function init() {
    if (!isset(self::$instance)) {
      $c = __CLASS__;
      self::$instance = new $c;
    }
    return self::$instance;
  }
  // other public, dynamic methods for singleton
}

$singleton = SingletonClass::init();
Track number of instances:
class CountMe {
  public static $instances = 0;
  public function __construct() {
    CountMe::$instances++;
  }
  public function __destruct() {
    CountMe::$instances--;
  }
}
$a = new CountMe();
$b = new CountMe();
echo CountMe::$instances; // outputs 2

Evitar que es pugui clonar un Singleton

// Evita que el objeto se pueda clonar
  public function __clone()
  {
    trigger_error('La clonación de este objeto no está permitida', E_USER_ERROR);
  }

Vegeu també

Enllaços externs