IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Vegeu també byobu.

GNU Screen és un programa informàtic multiplexor de terminals. El desenvolupament d'aquesta aplicació és a càrrec del projecte GNU. Permet als usuaris accedir a múltiples sessions separades dins d'una sola finestra de terminal o en una sessió de terminal remota. És útil per a tractar amb múltiples programes al mateix temps i per a separar programes de la terminal que els ha iniciat.

Instal·lació

$ sudo apt-get install screen

Funcionament

Com funciona. Per iniciar screen executeu:

$ screen

Us sortira una finestra de benvinguda. Salteu-la amb la tecla espai.

Ara us trobeu a la primera finestra de screen (se li assigna el número 0). Escriviu quelcom a la finestra per tal que la pogueu identificar. Per exemple:

$ Finestra 1

Per crear una nova finestra cal premer la seqüència de tecles Ctrl-a i després la tecla c (Create New Windows). Per canviar entre finestres cal prèmer la combinació de tecles:

  • Següent finestra: Ctrl-a i després n (next)
  • Anterior finestra: Ctrl-a i després p (previous)

Per veure una llista de Finestres cal executar la seqüència de comandes:

Ctrl-a i després Shift-"

I seleccionar la terminal amb les fletxes.

També es pot consultar una llista no interactiva amb

Ctrl-a i després w

Consulteu el manual d'screen:

http://www.delorie.com/gnu/docs/screen/screen_toc.html

Es pot posar nom a les finestres amb:

Ctrl-a i després Shift-a (A)

Es pot sortir d'screen amb la comanda:

$ exit

Si és la última finestra:

$ screen
[screen is terminating]

També es pot fer la combinació

Ctr-a i després k (kill)

Detaching i ataching

Es pot sortir una sessió de screen sense tancar les aplicacions que s'estan executant amb la combinació

Ctrl-a i després d (detaching)

O simplement tancant la finestra! Totes les aplicacions que s'han executat amb screen continuen executant-se.

Per tornar a "enganxar-se" (attaching) a una sessió d'screen:

$ screen -r
	13381.pts-3.dell-desktop	(18/04/09 21:19:58)	(Detached)
	12751.pts-15.dell-desktop	(18/04/09 21:11:49)	(Detached)
	12691.pts-6.dell-desktop	(18/04/09 21:11:24)	(Detached)
	12637.pts-0.dell-desktop	(18/04/09 21:11:10)	(Attached)
	12064.pts-8.dell-desktop	(18/04/09 21:05:57)	(Detached)

Mostrar els screens actius.

$ screen -ls
There is a screen on: 
	12064.pts-8.dell-desktop	(18/04/09 21:05:57)	(Detached)
1 Socket in /var/run/screen/S-sergi.

Vegeu també

Enllaços externs