IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ sudo apt-get install sqlite
$ sudo apt-get install php7.1-sqlite3

Android

Si tenim configurat el SDK d'Android segurament ja podem utilitzar l'eina sqlite directament, ho podeu comprovar amb:

$ which sqlite3
/home/sergi/Android/Sdk/platform-tools/sqlite3

CLI

$ touch database.sqlite
$ sqlite3 

o directament:

$ sqlite3 database.sqlite

Un cop dins podem executar operacions SQL com CREATE, SELECT, UPDATE, etc...

Per sortir:

$ .exit

De fet totes les comandes s'executen utilitzant el punt. POdeu consultar les comandes amb:

$ .help

Algunes interessants:

$ .tables

Mostra les taules

$ .schema

Mostra l'schema de les taules.

Es pot definir un fitxer ~/.sqliterc on definir valor per defecte com:

.headers on
.mode column

Laravel

Vegeu Laravel i Laravel Database

Laracast

https://laracasts.com/lessons/maybe-you-should-use-sqlite

Android

Vegeu Android Storage

In memory database

In memory database es pot utilitzar per a fer tests amb bases de dades. Un exemple d'ús a:

http://adamwathan.me/2016/01/11/test-driven-laravel-from-scratch/

Consisteix en configurar PHPUnit posant al fitxer phpunit.xml:

   <env name="DB_CONNECTION" value="sqlite"/>
   <env name="DB_DATABASE" value=":memory:"/>

on :memory: és un indicador especial de que la base de dades no serà un fitxer sinó que s'executarà en memòria! Ideal per als tests i per a la velocitat

i a config/database.php:

...
'connections' => [

    'sqlite' => [
      'driver'  => 'sqlite',
      'database' => env('DB_DATABASE',database_path('database.sqlite')),
      'prefix'  => ,
    ],


Resources:

PHPStorm

Suporta sqlite com a data source i per tant podem utilitzar PHPstorm per veure la base de dades sense necessitat de cap eina extra.

Vegeu també

Enllaços externs