IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Crèdit/Mòdul de
Formació Professional
Nom: Serveis de xarxa
Cicle: SMX.Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Nivell: CFGM
Mòdul: Mòdul 7: Servicios de red
Crèdit antecedent: ESI. Crèdit 5: Instal·lació i manteniment de serveis d'Internet

Provisional (segons el document provisional de la web de la nova FP )

 • Durada: 168
 • Hores de lliure disposició: 33

Contingut

Unitats formatives

Unitats formatives que el componen i temporització

UF 1: Configuració de la xarxa i resolució de noms (DNS i DHCP)

 • Durada: 36 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

Instal·la serveis de configuració dinàmica, descrivint les seves característiques i aplicacions
1.1. Reconeix el funcionament dels mecanismes automatitzats de configuració dels paràmetres de xarxa.
1.2. Identifica els avantatges que proporcionen.
1.3. Il·lustra els procediments i pautes que intervenen en una sol·licitud de configuració dels paràmetres de xarxa.
1.4. Instal·la un servei de configuració dinàmica dels paràmetres de xarxa.
1.5. Presenta el servei per assignar la configuració bàsica als sistemes d'una xarxa local.
1.6. Realitza assignacions dinàmiques i estàtiques.
1.7. Reconeix les diferents topologies de xarxa
1.8. Verifica la correcta assignació dels paràmetres.
1.9. Realitza la documentació adient per donar suport a l'usuari. (Contingut comú)
Instal·la serveis de resolució de noms, descrivint les seves característiques i aplicacions
2.1 Identifica i descriu escenaris en els que sorgeix la necessitat d'un servei de resolució de noms
2.2. Classifica els principals mecanismes de resolució de noms.
2.3. Descriu l'estructura, nomenclatura i funcionalitat dels sistemes de noms jeràrquics.
2.4. Instal·la un servei jeràrquic de resolució de noms.
2.5. Prepara el servei per emmagatzemar les respostes procedents de servidors de xarxes públiques i servir-les als equips de la xarxa local.
2.6. Afegeix registres de noms corresponents a una zona nova, amb opcions a servidors de correu i àlies.
2.7. Treballa en grup per realitzar transferències de zona entre dos o més servidors.
2.8. Comprova el funcionament correcte del servidor.
2.9. Realitza la documentació adient per a donar suport a l'usuari. (Contingut comú)

Continguts

Instal·lació de serveis de configuració dinàmica de sistemes
1.1. Adreça IP, màscara de xarxa, porta d'enllaç.
1.2. DHCP. Rangs, exclusions, concessions i reserves.
1.3. Instal·lació d'un servei DHCP.
1.4. Comprovació del funcionament bàsic.
1.5. Configuració de les assignacions dinàmiques i estàtiques.
1.6. Configuració dels paràmetres de xarxa del client.
1.7. Comprovació del funcionament del DHCP.
1.8. Realització de documentació adient per a donar suport a l'usuari (contingut transversal)
Instal·lació de serveis de resolució de noms
2.1. Sistemes de noms plans i jeràrquics.
2.2. Zones primàries i secundàries.
2.3. Tipus de registres.
2.4. Instal·lació d'un servei DNS.
2.5. Configuració del servei per fer servir les respostes d'altres DNS. Transferències de zona.
2.6. Creació d'una zona.
2.7. Realització de transferències entre 2 o més servidors.
2.8. Comprovació del funcionament del servei de DNS.
2.9. Realització de documentació adient per a donar suport a l'usuari.

UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius

 • Durada: 33 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

Instal·la serveis de transferència de fitxers, descrivint les seves característiques i aplicacions
 • 1.1. Establert la utilitat i mode d'operació del servei de transferència de fitxers.
 • 1.2. Instal·la un servei de transferència de fitxers.
 • 1.3. Crea usuaris i grups per a accés remot al servidor.
 • 1.4. Configura l'accés anònim.
 • 1.5. Estableix límits en les diferents maneres d'accés.
 • 1.6. Comprova l'accés al servidor, tant en manera activa com en manera passiva.
 • 1.7. Realitza proves amb clients en línia de comandaments i en manera gràfica.
 • 1.8. Realitza la documentació adient per donar suport a l'usuari.
Gestiona servidors de correu electrònic identificant requeriments d'utilització i aplicant criteris de configuració
 • 2.1. Descriu els diferents protocols que intervenen en la tramesa i recollida del correu electrònic.
 • 2.2. Instal·la un servidor de correu electrònic.
 • 2.3. Crea comptes d'usuari i verifica l'accés de les mateixes.
 • 2.4. Defineix àlies per als comptes de correu.
 • 2.5. Aplica mètodes per impedir usos indeguts del servidor de correu electrònic.
 • 2.6. Instal·la serveis per permetre la recollida remota del correu existent a les bústies d'usuari.
 • 2.7. Utilitza clients de correu electrònic per enviar i rebre correu.
 • 2.8. Realitza la documentació adient per donar suport a l'usuari.

Continguts

Instal·lació de serveis de transferència de fitxers
1.1. Instal·lació d'un servei de FTP
1.2. Usuaris i grups.
1.3. Accés anònim.
1.4. Permisos. Quotes. Límit d'ample de banda.
1.5. Comandaments de control, autenticació, gestió i transferència de fitxers.
1.6. Transferències en mode text i binari. Comprovació del servei des de línia d'ordres i en mode gràfic.
1.7. Realització de documentació adient per donar suport a l'usuari.
Gestió de serveis de correu electrònic
 • 2.1. Protocols i serveis de descàrrega de correu.
 • 2.2. Instal·lació d'un servei de correu electrònic.
 • 2.3. Comptes de correu.
 • 2.4. Àlies i bústies d'usuari.
 • 2.5. Protecció del servidor per impedir usos indeguts.
 • 2.6. Instal·lació d'un servei de recollida correu electrònic.
 • 2.7. Verificació de l'accés, per mitjà de clients de correu.
 • 2.8. Realització de documentació adient per a donar suport a l'usuari.

UF 3: Servidor de pàgines web i optimització de l’accés a Internet (Proxy)

 • Durada: 33 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

Gestiona servidors web identificant requeriments d'utilització i aplicant criteris de configuració
 • 1.1. Descriu els fonaments i protocols en què es basa el funcionament d'un servidor web.
 • 1.2. Instal·la un servidor web.
 • 1.3. Crea llocs virtuals.
 • 1.4. Verifica les possibilitats existents per discriminar el lloc de destinació del tràfic entrant al servidor.
 • 1.5. Configura la seguretat del servidor.
 • 1.6. Comprova l'accés dels usuaris al servidor.
 • 1.7. Diferencia i prova l'execució de codi al servidor i en el client.
 • 1.8. Instal·la mòduls sobre el servidor.
 • 1.9. Estableix mecanismes per assegurar les comunicacions entre el client i el servidor.
 • 1.10. Realitza la documentació adient per donar suport a l'usuari.
Estableix l'accés de xarxes locals a xarxes públiques identificant possibles escenaris i aplicant programari específic
 • 2.1. Instal·la i configura el maquinari d'un sistema amb accés a una xarxa privada local i a una xarxa pública.
 • 2.2. Instal·la una aplicació que actuï de passarel·la entre la xarxa privada local i la xarxa pública.
 • 2.3. Reconeix i diferencia les principals característiques i possibilitats de l'aplicació seleccionada.
 • 2.4. Configura els sistemes de la xarxa privada local per accedir a la xarxa pública a través de la passarel·la.
 • 2.5. Estableix els procediments de control d'accés per assegurar el tràfic que es transmet a través de la passar el·la.
 • 2.6. Implementa mecanismes per accelerar les comunicacions entre la xarxa privada local i la pública.
 • 2.7. Identifica els possibles escenaris d'aplicació d'aquest tipus de mecanismes.
 • 2.8. Estableix un mecanisme que permeti reexpedir trànsit de xarxa entre dos o més interfícies d'un mateix sistema.
 • 2.9. Comprova l'accés a una xarxa determinada des dels sistemes connectats a una altra xarxa diferent.
 • 2.10. Implanta i verifica la configuració per accedir des d'una xarxa pública a un servei localitzat en una màquina d'una xarxa privada local.
 • 2.11. Realitza la documentació adient per donar suport a l'usuari.

Continguts

Gestió de servidors web
 • 1.1. Servidors virtuals. Nom d'encapçalament d'ordinador central. Identificació d'un servidor virtual.
 • 1.9. Realització de documentació adient per a donar suport a l'usuari.
Interconnexió de xarxes privades amb xarxes públiques

UF 4: Accés a sistemes remots

 • Durada: 33 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

Gestiona mètodes d'accés remot descrivint les seves característiques i instal·lant els serveis corresponents
 • 1.1. Descriu mètodes d'accés i administració remota de sistemes.
 • 1.2. Instal·la un servei d'accés remot en línia de comandaments.
 • 1.3. Instal·la un servei d'accés remot en manera gràfica.
 • 1.4. Comprova el funcionament d'ambdós mètodes.
 • 1.5. Identifica els principals avantatges i deficiències de cadascun.
 • 1.6. Realitza proves d'accés remot entre sistemes de diferent naturalesa.
 • 1.7. Realitza proves d'administració remota entre sistemes de diferent naturalesa.

Continguts

Gestió d'accés remot

Enllaços externs

Recursos: