IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Crèdit/Mòdul de
Formació Professional
Nom: Aplicacions Web
Cicle: SMX.Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Nivell: CFGM
Mòdul: Mòdul 8: Aplicacions Web
Crèdit antecedent: No existia

Provisional (segons el document provisional de la web de la nova FP )

  • Durada: 140
  • Hores de lliure disposició: 33

Contingut

Unitats formatives

Unitats formatives que el componen i temporització

UF 1: Configuració i ús d’aplicacions web de darrera generació: Correu electrònic, calendaris en línia, altres aplicacions i eines d’ofimàtica

  • Durada: 22 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

Instal·la, si s’escau aplicacions web, descrivint les seves característiques i entorns d'ús.
1.1. Descriu l’origen i evolució dels serveis web de darrera generació
1.2. Instal·la si s’escau, diferents aplicacions web, descrivint les seves característiques i entorns d'ús.
1.3. Configura i utilitza el correu electrònic web . Gestiona comptes d’usuari.
1.4. Configura aplicacions de calendari web.
1.5. Reconeix les prestacions específiques de les aplicacions instal·lades ( cites, tasques, entre d'altres).
1.6. Configura les aplicacions web per a integrar-les amb el servei de correu.
1.7. Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.
1.8. Documenta adequadament la configuració de les aplicacions web d'escriptori, les incidències aparegudes i les solucions aportades.
Instal·la aplicacions d’ofimàtica web, descrivint les seves característiques i entorn d’ús
2.1. Cerca i interpreta l’origen i evolució de les aplicacions ofimàtiques.
2.2. Estableix la utilitat de les aplicacions de ofimàtica web.
2.3. Descriu diferents eines d’ofimàtica web (processador de textos, fulla de càlcul, entre altres).
2.4. Configura aplicacions d'ofimàtica web.
2.5. Gestiona els comptes de usuari.
2.6. Aplica criteris de seguretat en el accés dels usuaris.
2.7. Reconeix les prestacions específiques de cadascuna de les aplicacions instal·lades.
2.8. Utilitza les aplicacions de forma col·laborativa.
2.9. Documenta adequadament la configuració i gestió de les aplicacions ofimàtiques web, les incidències aparegudes i les solucions aportades.

Continguts

Instal·lació si s’escau d’aplicacions web

Contingut:

1.1. Origen i evolució de les aplicacions web
1.2. Instal·lació si s’escau d’aplicacions web. Característiques i entorn d’ús.
1.3. Correu electrònic web. Gestió de comptes d’usuari
1.4 Configuració de calendari web
1.5. Eines específiques web: cites, tasques, entre altres.
1.6. Configuració de les diferents aplicacions per integrar-les a un servidor de correu
1.7. Documentació tècnica
1.8. Elaboració de documentacions
Realitza tasques de configuració d’aplicacions d’ofimàtica web
2.1. Origen i evolució de les aplicacions ofimàtiques web
2.2. Funcionalitats de les aplicacions d'ofimàtica web
2.3. Característiques distintives de les aplicacions d'ofimàtica web.
2.4. Configuració i si s’escau instal·lació d’aplicacions d’ofimàtica web
2.5. Gestió d’usuaris.
2.6. Permisos associats als usuaris. Comprovació de la seguretat.
2.7. Utilització de les funcionalitats de les aplicacions d'ofimàtica web.
2.8. Utilització col·laborativa de les aplicacions d'ofimàtica web.
2.9. Documentació de la configuració, de les incidències aparegudes i de les solucions aportades

UF 2: Instal·lació, configuració de gestors d’arxius web

  • Durada: 25 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

Instal·la, amb l'ajuda de la documentació tècnica, serveis de gestió de arxius web, descrivint les seves característiques, entorns d'ús, i verificant la seva integritat
1.1. Estableix la utilitat d'un servei de gestió de arxius web.
1.2. Descriu diferents aplicacions de gestió de arxius web.
1.3. Instal·la i adapta una eina de gestió d’arxius web.
1.4. Crea i classifica comptes d'usuari en funció dels seus permisos.
1.5. Gestiona arxius i directoris.
1.6. Aplica criteris d'indexació sobre els arxius i directoris.
1.7. Comprova la seguretat del gestor de arxius.
1.8. Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.
1.9. Documenta adequadament la configuració dels serveis de gestió d'arxius web, les incidències aparegudes i les solucions aportades.

Continguts

Instal·lació de serveis de gestió d’arxius web:

Contingut:

1.1. Funcionalitats de les aplicacions de gestió d'arxius web.
1.2. Tipus d'aplicacions de gestió d'arxius web.
1.3. Instal·lació i configuració de les aplicacions de gestió d'arxius web.
1.4. Administració d'aplicacions de correu web: Creació d’usuaris. Permisos. Tipus d'usuari.
1.5. Gestió d'arxius i directoris. Creació de recursos compartits.
1.6. Indexació dels arxius i directoris.
1.7. Seguretat del gestor d'arxius.
1.8. Cerca i interpretació de documentació tècnica.
1.9. Documentació del procés d'instal·lació, de les incidències aparegudes i de les solucions aportades.

UF 3: Instal·lació i configuració de portals web amb gestors de continguts

  • Durada: 30 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

Instal·la gestors de continguts, identificant les seves aplicacions i configurant-los segons requeriments amb l'ajuda de la documentació tècnica.
1.1. Identifica els requeriments necessaris per a instal·lar gestores de continguts.
1.2. Gestiona usuaris amb rols diferents.
1.3. Personalitza la interfície del gestor de continguts.
1.4. Realitza proves de funcionament.
1.5. Realitza tasques d'actualització del gestor de continguts, especialment les de seguretat.
1.6. Instal·la i configura els mòduls i menús necessaris.
1.7. Activa i configura els mecanismes de seguretat proporcionats por el propi gestor de continguts.
1.8. Habilita fòrums i estableix regles d’accés.
1.9. Realitza proves de funcionament.
1.10. Realitza còpies de seguretat de els continguts del gestor.
1.11. Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.
1.12. Documenta adequadament la instal·lació del gestor de continguts, les incidències aparegudes i les solucions aportades.

Continguts

Instal·lació de gestors de continguts

Contingut:

1.1. Instal·lació en sistemes operatius lliures i propietaris.
1.2. Creació d’usuaris i grups d’usuaris.
1.3. Utilització de la interfície gràfica. Personalització de l’entorn.
1.4. Funcionalitats proporcionades pel gestor de continguts.
1.5. Actualitzacions del gestor de continguts.
1.6. Configuració de mòduls i menús. Sindicació
1.7. Mecanismes de seguretat.
1.8. Configuració de fòrums (regles d'accés).
1.9. Funcionament dels gestors de continguts.
1.10. Còpies de seguretat
1.11. Cerca i interpretació de documentació tècnica.
1.12. Documentació del procés d'instal·lació, de les incidències aparegudes i de les solucions aportades.

UF 4: Instal·lació i configuració de portals web d’aprenentatge a distància

  • Durada: 30 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

Instal·la, si s’escau aplicacions web, descrivint les seves característiques i entorns d'ús.
1.1. Reconeix l'estructura del lloc i la jerarquia de directoris generada
1.2. Realitza modificacions en la estètica o aspecte del lloc.
1.3. Manipula i genera perfils personalitzats.
1.4. Comprova la funcionalitat de les comunicacions mitjançant fòrums, consultes, entre d'altres.
1.5. Importa i exporta continguts en diferents formats.
1.6. Realitza còpies de seguretat i restauracions.
1.7. Realitza informes d'accés i utilització del lloc.
1.8. Comprova la seguretat del lloc.
1.9. Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.
1.10. Documenta adequadament la instal·lació del gestor d'aprenentatge, les incidències aparegudes i les solucions aportades.

Continguts

Instal·lació de sistemes de gestió d’aprenentatge a distància:

Contingut:

1.1. Elements lògics que composen el lloc: comunicació, materials i activitats.
1.2. Instal·lació en sistemes operatius lliures i propietaris. Personalització de l’entorn. Navegació i edició. Interfície gràfica associada.
1.3. Creació i configuració de perfils d'usuari.
1.4. Activació i ús de funcionalitats. Fòrums. Consultes.
1.5. Creació de cursos seguint especificacions.
1.6. Còpies de seguretat. Mecanismes de restauració de cursos i dades.
1.7. Registres d'us del lloc i de les activitats.
1.8. Gestió d’usuaris i grups. Seguretat.
1.9. Cerca i interpretació de documentació tècnica.
1.10. Documentació del procés d'instal·lació, de les incidències aparegudes i de les solucions aportades

Enllaços externs