IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Rutes estàtiques

Es diferent segons el tipus de sistema operatiu. A tots es pot utilitzar l'ordre route, segons el manual:

$ man route
...
    route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4

Per exemple una ruta típica per a una xarxa d'escola composta per subxarxes 192.168.x.0:

$ sudo route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.0.4

On la màquina 192.168.0.4 és la màquines que encamina i està connectada a totes les subxarxes.

Consulteu:

A OpenSuse:


Establir rutes estàtiques amb DHCP

Es poden utilitzar els DHCP hooks. El paràmetre que s'ha d'establir és:

rfc3442-classless-routes

El fitxer important del client és:

/etc/dhcp3/dhclient-exit-hooks.d/rfc3442-classless-routes
RUN="yes"


if [ "$RUN" = "yes" ]; then
    if [ "$new_rfc3442_classless_static_routes" != "" ]; then
        if [ "$reason" = "BOUND" ] || [ "$reason" = "REBOOT" ]; then
            rfc_routes=($new_rfc3442_classless_static_routes)

            for(( i=0; i < ${#rfc_routes[@]}; )); do
                net_length=${rfc_routes[$i]}

                ((i++))

                net_address=(0 0 0 0)
                for(( j=0; j < $[$net_length / 8 + \
                  ($net_length % 8 ? 1 : 0)]; j++, i++)); do

                    net_address[$j]=${rfc_routes[$i]}
                done

                gateway=(0 0 0 0)
                for (( j=0; j < 4; j++, i++ )); do
                    gateway[$j]=${rfc_routes[$i]}
                done

                old_IFS="$IFS"
                IFS='.'

                if [ "$net_length" == "32" ]; then
                    /sbin/route add -host "${net_address[*]}" gw "${gateway[*]}"
                else
                    /sbin/route add -net "${net_address[*]}/$net_length" gw "${gateway[*]}"
                fi
                IFS="$old_IFS"

            done
        fi
    fi
fi

Vegeu també DHCP

Exemples

Afegir una ruta estàtica

De forma temporal es pot utilitzar l'ordre route:

$ sudo route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.0.4

Opció 1

Anem a veure una primera opció per tal d'afegir la ruta de forma permanent. Creeu un fitxer per indicar les rutes estàtiques:

$ cat /etc/network/if-up.d/rutes
#!/bin/sh
if [ "$IFACE" = intranet ]; then  
    route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.0.4 2> /dev/null
    route add -net 172.16.0.0 netmask 255.255.252.0 gw 192.168.0.4 2> /dev/null
    #Ruta Xtec
    route add -net 213.176.160.0 netmask 255.255.224.0 gw 192.168.0.1
fi

if [ "$IFACE" = guifi ]; then
    route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.36.253.1
    #Casa sergi
    # Ara (Sergi Tur 9/01/2010) hi ha un enllaç dedicat
    # 10.36.253.11 RB750G qué té rutes dinàmiques OSPF
    route add -net 10.36.253.168 netmask 255.255.255.248 gw 172.16.135.20
fi

Feu-lo executable:

$ sudo chmod +x /etc/network/if-up.d/rutes

Opció 2

Consulteu també rutes estàtiques.

És una de les opcions. Creeu un fitxer anomenat /etc/init.d/addroute

$ sudo joe /etc/init.d/addroute

NOTA: Podeu anomenar el fitxer com vulgueu, jo solc utilitzar: /etc/network/if-up.d/rutes o quelcom similar

I afegiu les rutes que vulgueu següent

#!/bin/bash
route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.4

Ara feu aquest fitxer executable:

$ sudo chmod 755 /etc/init.d/addroute

I feu que s'executi a l'inici del sistema amb la comanda:

$ cd /etc/init.d
$ sudo update-rc.d addroute defaults

Comproveu que funciona reiniciant l'ordinador i consultant les rutes amb la comanda:

$ route -n

Windows

Consulteu:

http://www.iesebre.com/manteniment/index.php/Guifi.net/Com_Connectar-se_a_la_xarxa_en_3_passos#Afegir_ruta_est.C3.A0tica_per_compartir_guifi.net_i_l.C3.ADnia_ADSL

Dels manuals de:

http://guifi.iesebre.com

Fitxer /etc/network/interfaces i configuració de rutes estàtiques

Podem afegir rutes estàtiques amb up:

$ cat /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
up route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.20
down route del -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.20 dev eth0

Es recomanable utilitza ip route en comptes de route:

$ cat /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
up ip route add dev eth0 to 192.168.10.0/24 via 192.168.1.20
down ip route del dev eth0 to 192.168.10.0/24 via 192.168.1.20

Afegir rutes estàtiques a IPCOP

Consulteu: Afegir rutes estàtiques de l'article IPCOP.

Vegeu també

Enllaços externs