IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: DissenyXarxesLinux,
Fitxers: No hi ha fitxers
Repositori SVN: http://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/DissenyXarxaLocalLinux
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

Exemple de configuració a un Institut

Cal tenir instal·lar rsync:

$ sudo apt-get install rsync

Normalment només cal tenir un disc dur amb prou espai (p.ex. a data --acacha 03:40, 15 abr 2011 (UTC) és necessiten uns 500G). Cal muntar el disc i fer el muntatge permanent al fitxer /etc/fstab

$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  defaults    0    0
/dev/mapper/servidor--web-root /        ext4  errors=remount-ro 0    1
# /boot was on /dev/sda5 during installation
UUID=557b7980-1bc3-4cf5-866a-a6d77a2b7269 /boot      ext2  defaults    0    2
/dev/mapper/servidor--web-swap_1 none      swap  sw       0    0
/dev/scd0    /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0    0

#Sergi Tur Disc dur de Tera amb el mirror d'Ubuntu
/dev/sdb1    /mnt/sdb1    ext4          errors=remount-ro 0 3

No cal reiniciar per muntar-lo. Feu:

$ sudo mount -a

Ara cal configurar cron:

$ cat /etc/cron.d/update_mirror
0 2 * * * root rsync -a --progress --stats --delete-after --exclude="releases/" --exclude="UbuntuMirror.log" rsync://91.189.88.40/ubuntu /mnt/sdb1 
/UbuntuMirror > /mnt/sdb1/UbuntuMirror/UbuntuMirror.log

Aquest sincronitza els repositoris. Ara el que sincronitza els releases:

#MAILTO=root
30 2 * * * root rsync -a --progress --stats --delete-after --exclude="UbuntuReleases.log" rsync://rsync.releases.ubuntu.com/releases /mnt/sdb1 
/UbuntuMirror/releases > /mnt/sdb1/UbuntuMirror/releases/UbuntuReleases.log

Ara la configuració d'Apache

$ cat /etc/apache2/sites-available/releases.ubuntu.com
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]

   ServerName releases.ubuntu.com

   DocumentRoot /mnt/sdb1/UbuntuMirror/releases

   ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
   <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
       AllowOverride None
       Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
       Order allow,deny
       Allow from all
   </Directory>

   ErrorLog /var/log/apache2/releases_ubuntu_com_error.log

   # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
   # alert, emerg.
   LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/releases_ubuntu_com_access.log combined
    ServerSignature On


</VirtualHost>
$ sudo cat /etc/apache2/conf.d/ubuntu.conf
Alias /ubuntu /mnt/sdb1/UbuntuMirror 

<Directory /mnt/sdb1/UbuntuMirror>
 Options +Indexes
</Directory>

Activeu el site i aplique els canvis a Apache:

$ sudo a2ensite releases.ubuntu.com
$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Finalment s'han segrestat via DNS els noms de domini.

Script

IMPORTANT: El següent script mostra com obtenir la IP a partir del nom de domini utilitzant un servidor de DNS concret (útil si estem segrestant DNS) i altres millores

NOTA: Té un problema, no tots els servidors de la llista poden ser utilitzats públicament, us pot sortir un missatge com el següent:

Welcome to the Ubuntu Master Archive mirror rsync server.

This server is located in London, United Kingdom.

If you are not an Ubuntu official country mirror, please consider 
using a Ubuntu archive mirror closer to your physical location.

This server has limited resources. A list of Ubuntu archive mirrors 
which support rsync can be found here:

https://launchpad.net/ubuntu/+archivemirrors 

If you host an Ubuntu mirror, public or privat e, please register your
mirror in Launchpad if you have not already done so. 

Registrations can be made here:

https://launchpad.net/ubuntu/+newmirror

If you require assistance with your public mirror, please contact the
Ubuntu mirror team at the following address:

[email protected]

--

ubuntu     	Ubuntu Archive
#!/bin/bash

ARCHIVE_DOMAIN_NAME="archive.ubuntu.com"
#OBTAIN archive.ubuntu.com IP

ARCHIVE_UBUNTU_COM_IP="null"

#By default we are using Telefonica DNS servers
DNS_SERVER1="80.58.61.250"
DNS_SERVER2="80.58.61.254"

LOCAL_MIRROR_PATH="/mnt/sdb1/UbuntuMirror"

LOG_FILE_NAME="UbuntuMirror.log"
LOG_FILE_PATH="$LOCAL_MIRROR_PATH/$LOG_FILE_NAME"


if [ -x /usr/bin/dig ]; then
    #DEBUG
    #echo "/usr/bin/dig +nocmd @$DNS_SERVER1 $ARCHIVE_DOMAIN_NAME A +noquestion +nostats +short"
    ARCHIVE_UBUNTU_COM_IP=$(/usr/bin/dig +nocmd @$DNS_SERVER1 $ARCHIVE_DOMAIN_NAME A +noquestion +nostats +short | head -n 1)
else
    /usr/bin/apt-get install -y dnsutils
fi

if [ "$ARCHIVE_UBUNTU_COM_IP" = "null" ]; then
  echo "Fatal Error!. IP of domain $ARCHIVE_DOMAIN_NAME could not be retrieved."
fi

if [ -x /usr/bin/rsync ]; then
    #DEBUG
    echo "Executing /usr/bin/rsync -a --progress --stats --delete-after --exclude="releases/" --exclude="$LOG_FILE_NAME" rsync://$ARCHIVE_UBUNTU_COM_IP 
    /usr/bin/rsync -a --progress --stats --delete-after --exclude="releases/" --exclude="$LOG_FILE_NAME" rsync://$ARCHIVE_UBUNTU_COM_IP $LOCAL_MIRROR_PA
else
    /usr/bin/apt-get install -y rsync
    /usr/bin/rsync -a --progress --stats --delete-after --exclude="releases/" --exclude="$LOG_FILE_NAME" rsync://$ARCHIVE_UBUNTU_COM_IP $LOCAL_MIRROR_PA
fi

Obtenir un mirror complet d'Ubuntu

Us col·loqueu a la carpeta on voleu fer el mirror i executeu:

$ cd
$ mkdir UbuntuMirror
$ rsync -a --progress --stats rsync://archive.ubuntu.com/ubuntu .
receiving file list ... 
351275 files to consider
....

A data (--acacha 06:44, 26 maig 2009 (UTC)) són un total de 235G aprox.

A data (--acacha 10:28, 31 oct 2009 (UTC)) són un total de 315G aprox.

A data (--acacha 12:23, 15 març 2011 (UTC)) són un total de 425G aprox.

NOTA: El primer cop no cal afegir delete. Després sí, si njo el vostre mirror local anirà creixent sense mesura:

rsync -a --progress --stats --delete-after rsync://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu /media/disk2/UbuntuMirror > /home/sergi/backup/UbuntuMirror.log

Script

Extret de la pàgina wiki d'ubuntu:

https://help.ubuntu.com/community/Rsyncmirror

NOTA: L'script no és correcte, té errors de sintaxi TODO

L'script:

## Mirror Synchronization Script /usr/local/bin/ubuntu-mirror-sync.sh
## Version 1.01 Updated 13 Feb 2007 by Peter Noble

## Point our log file to somewhere and setup our admin email
log=/var/log/mirrorsync.log

[email protected]
# Set to 0 if you do not want to receive email
sendemail=1

# Subject is the subject of our email
subject="Ubuntu Mirror Sync Finished"

## Setup the server to mirror
remote=rsync://archive.ubuntu.com/ubuntu

## Setup the local directory / Our mirror
local=/media/mirror/ubuntu

## Initialize some other variables
complete="false"
failures=0
status=1
pid=$$

echo "`date +%x-%R` - $pid - Started Ubuntu Mirror Sync" >> $log
while "$complete" != "true" ; do

    if $failures -gt 0 ; then
        ## Sleep for 5 minutes for sanity's sake
        ## The most common reason for a failure at this point
        ## is that the rsync server is handling too many concurrent connections.
        sleep 5m
    fi

    if $1 == "debug" ; then
        echo "Working on attempt number $failures"
        rsync -a --delete-after --progress $remote $local
        status=$?
    else
        rsync -a --delete-after $remote $local >> $log
        status=$?
    fi
    
    if $status -ne "0" ; then
        complete="false"
        (( failures += 1 ))
    else
        echo "`date +%x-%R` - $pid - Finished Ubuntu Mirror Sync" >> $log

        # Send the email
        if -x /usr/bin/mail && "$sendemail" -eq "1" ; then
        mail -s "$subject" "$adminmail" <<OUTMAIL
Summary of Ubuntu Mirror Synchronization
PID: $pid
Failures: $failures
Finish Time: `date`

Sincerely,
$HOSTNAME

OUTMAIL
        fi
    complete="true"
    fi
done

exit 0

Automatitzar l'actualització del Mirror

Primer cal escollir una hora a la que vulgueu fer la actualització. Normalment s'escull una hora de poc trànsit.

Suposem que escollim les 3 de la matinada. Aleshores heu de crear el fitxer /etc/cron.d/update_mirror:

$ sudo joe /etc/cron.d/update_mirror
0 3 * * * sergi rsync -a --progress --stats --delete-after rsync://91.189.88.40/ubuntu /media/disk2/UbuntuMirror > /home/sergi/backup/UbuntuMirror.log

on:

 • /home/sergi/UbuntuMirror: És la carpeta on està el mirror.
 • /home/sergi/backup/mysql/wikidb_replica.log: És un fitxer on guardem el resultat de l'actualització.
 • --delete-after: Sense aquest opció el mirror anirà creixent sense limit

A l'exemple anterior es fa com un usuari concret (sergi) i si us fixeu és fa a les 3 de la nit i és genera un fitxer de log, millor si ho feu tot com a root:

$ sudo cat /etc/cron.d/update_mirror
0 3 * * * root rsync -a --progress --stats --delete-after rsync://91.189.88.40/ubuntu /mnt/sdb1/UbuntuMirror > /mnt/sdb1 /UbuntuMirror/UbuntuMirror.log

Vegeu també cron

Com fer el mirror accessible per HTTP amb Apache

IMPORTANT: Si utilitzeu eines com ninjabackup o similars per a fer còpies de seguretat tingueu en compte que potser no voldreu afegir la carpeta /var/www/ubuntu a les còpies ja que ocupa molt espai i no són dades pròpies

La opció més senzilla és instal·lar apache:

$ sudo apt-get install apache2

I crear un link a la carpeta /var/www:

$ cd /var/www
$ sudo ln -s /home/sergi/UbuntuMirror ubuntu

Ara el mirror ja ha de poder ser accessible des de Internet amb:

http://LA_VOSTRA_IP/ubuntu

Per a més informació sobre Apache, consulteu l'article Apache.

Fer un mirror d'un repositori de CDs d'Ubuntu

Primer cal crear una carpeta on col·locar el mirror. Cal tenir en compte que es necessita molt espai:

$ sudo mkdir /mnt/DISC_DUR_IOMEGA/UBUNTU/releases.ubuntu.com

Si es vol fer un mirror de tot el servidor:

$ rsync -a --bwlimit=64 --progress rsync://releases.ubuntu.com/releases /mnt/DISC_DUR_IOMEGA/UBUNTU/releases.ubuntu.com/ubuntu

El servidor rsync és:

rsync://releases.ubuntu.com/releases   
o   
rsync://rsync.releases.ubuntu.com/releases

Si només és vol fer una versió:

$ rsync -rpLtgoD --bwlimit=64 --progress rsync://releases.ubuntu.com/releases/jaunty /mnt/DISC_DUR_IOMEGA/UBUNTU/releases.ubuntu.com/ubuntu

Amb --bwlimit=64 es limita la velocitat de descàrrega a 64Kbytes/s.

NOTA: Cal tenir en compte la opció -L (-rpltgoD equival a -a). Els fitxers iso no es troben realment a la carpeta intrepid sinó que són un enllaç a la carpeta ./.pool on estan totes les ISO. Amb -L, no copiem els enllaços sión que copiem el contingut dels enllaços.

Segrestar DNS

Vegeu també: Servidor_DNS#Segrestar_algunes_dominis._Repositoris_Ubuntu

Cal configurar el servidor Bind amb quelcom similar a:

$ cat /etc/bind/guifi/db.releases.ubuntu.com                                  
$TTL 1H
@            IN   SOA   releases.ubuntu.com. hostmaster (
                2011040301    ; serial
                8H        ; refresh for slaves
                3H        ; retry
                4W        ; expire time at slaves
                1H        ; negative TTL
                )

                IN   NS   ns.releases.ubuntu.com.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Server with aliases
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ns.releases.ubuntu.com.    IN   A   10.36.253.6
releases.ubuntu.com.     IN   A   10.36.253.6

On 10.36.253.6 és la vostra IP local on teniu el mirror.

També es recomanable configurar les DNS inverses:

A Apache cal posar un Virtual Host per al domini:

releases.ubuntu.com

Creeu el fitxer:

$ sudo joe /etc/apache2/sites-available/releases.ubuntu.com
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]

   ServerName releases.ubuntu.com

   DocumentRoot /mnt/sdb1/UbuntuMirror/releases

   ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
   <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
       AllowOverride None
       Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
       Order allow,deny
       Allow from all
   </Directory>

   ErrorLog /var/log/apache2/releases_ubuntu_com_error.log

   # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
   # alert, emerg.
   LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/releases_ubuntu_com_access.log combined
    ServerSignature On
 
</VirtualHost>

Apliqueu les canvis:

$ sudo a2ensite releases.ubuntu.com
$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Com registrar un mirror Ubuntu a Launchpad?

Cal anar a la web:

Com saber que tot ha anat correctament?

Utilitzant el paràmetre --stats:

Number of files: 427057
Number of files transferred: 981
Total file size: 319841607439 bytes
Total transferred file size: 397195300 bytes
Literal data: 217583957 bytes
Matched data: 179611343 bytes
File list size: 13934868
File list generation time: 46.293 seconds
File list transfer time: 0.000 seconds
Total bytes sent: 843718
Total bytes received: 232094003

Resol·lució de problemes. Troubleshooting

No es veuen les icones de CD i altres qüestions estètiques

Cal definir bé el site web d'Apache. Per exemple:

<Directory /mnt/sdb1/UbuntuMirror/openfpnet/customreleases>
  Options +Indexes +ExecCGI
  #403 Forbidden if activated
  #[Thu Nov 03 16:35:59 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /sdb1/customreleases/
  #Options FollowSymLinks
  AllowOverride All
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

Sobretot el AllowOverride All és important per tal que els fitxers .htaccess del repositori funcionin correctament.

Vegeu també

Recursos