IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

http://www.frozentux.net/ipsysctl-tutorial/ipsysctl-tutorial.html

Comanda sysctl

Aquesta comanda la proporciona el paquet procps

$ dpkg -S /sbin/sysctl
procps: /sbin/sysctl

Permet modificar paràmetres del kernel sense necessitat de recompilar. Els paràmetres disponibles són els de la carpeta

/proc/sys

Els podem consultar amb:

$ sysctl -a | more

Gestió de la mèmoria virtual

# sysctl -a | grep vm
error: permission denied on key 'net.ipv4.route.flush'
error: permission denied on key 'net.ipv6.route.flush'
error: "Invalid argument" reading key "fs.binfmt_misc.register"
error: "Invalid argument" reading key "dev.parport.parport0.autoprobe"
error: "Invalid argument" reading key "dev.parport.parport0.autoprobe0"
error: "Invalid argument" reading key "dev.parport.parport0.autoprobe1"
error: "Invalid argument" reading key "dev.parport.parport0.autoprobe2"
error: "Invalid argument" reading key "dev.parport.parport0.autoprobe3"
vm.overcommit_memory = 0
vm.panic_on_oom = 0
vm.overcommit_ratio = 50
vm.page-cluster = 3
vm.dirty_background_ratio = 5
vm.dirty_ratio = 10
vm.dirty_writeback_centisecs = 500
vm.dirty_expire_centisecs = 3000
vm.nr_pdflush_threads = 2
vm.swappiness = 60
vm.lowmem_reserve_ratio = 256  32
vm.drop_caches = 0
vm.min_free_kbytes = 3816
vm.percpu_pagelist_fraction = 0
vm.max_map_count = 65536
vm.laptop_mode = 0
vm.block_dump = 0
vm.vfs_cache_pressure = 100
vm.legacy_va_layout = 0
vm.stat_interval = 1
vm.vdso_enabled = 2
fs.binfmt_misc.sun-java6 = interpreter /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.03/jre/lib/jexec

És la info que hi ha a:

# ls /proc/sys/vm
block_dump         laptop_mode      overcommit_memory     swappiness
dirty_background_ratio   legacy_va_layout   overcommit_ratio     vdso_enabled
dirty_expire_centisecs   lowmem_reserve_ratio page-cluster       vfs_cache_pressure
dirty_ratio        max_map_count     panic_on_oom
dirty_writeback_centisecs min_free_kbytes    percpu_pagelist_fraction
drop_caches        nr_pdflush_threads  stat_interval


Recursos:

Fitxer de configuració. /etc/sysctl.conf

El que trobareu a una Ubuntu 10.4 és el següent:

$ cat /etc/sysctl.conf 
#
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
# See sysctl.conf (5) for information.
#

#kernel.domainname = example.com

# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 4 4 1 7

##############################################################3
# Functions previously found in netbase
# 

# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
#net.ipv4.ip_forward=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1


###################################################################
# Additional settings - these settings can improve the network
# security of the host and prevent against some network attacks
# including spoofing attacks and man in the middle attacks through
# redirection. Some network environments, however, require that these
# settings are disabled so review and enable them as needed.
#
# Ignore ICMP broadcasts
#net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
#
# Ignore bogus ICMP errors
#net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1 
# 
# Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
#net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
# _or_
# Accept ICMP redirects only for gateways listed in our default
# gateway list (enabled by default)
# net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 1
#
# Do not send ICMP redirects (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
#
# Do not accept IP source route packets (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
#
# Log Martian Packets
#net.ipv4.conf.all.log_martians = 1 

/etc/sysctl.d

A una Ubuntu Server:

$ ls /etc/sysctl.d/
10-console-messages.conf 10-network-security.conf 10-zeropage.conf README

Per exemple a:

$ cat /etc/sysctl.d/10-network-security.conf 

És on s'activa rp_filter per defecte a una Ubuntu.

Per aplicar els canvis (segons el README):

$ sudo service procps start

o

$ invoke-rc.d procps start

/etc/sysctl.d/10-network-security.conf

S'activen alguns paràmetres de seguretat per defecte.

IMPORTANT: Cal vigilar que en segons quines circumstàncies no s'ha d'activar (per exemple una màquina multihomed o un ruter. Consulteu Encaminament)

$ cat /etc/sysctl.d/10-network-security.conf
 
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks.
net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Turn on SYN-flood protections. Starting with 2.6.26, there is no loss
# of TCP functionality/features under normal conditions. When flood
# protections kick in under high unanswered-SYN load, the system
# should remain more stable, with a trade off of some loss of TCP
# functionality/features (e.g. TCP Window scaling).
net.ipv4.tcp_syncookies=1

Activar el forwarding

Per activar el forwarding cal modificar el fitxer sysctl.conf:

$ cat /etc/sysctl.conf | grep forward
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
#net.ipv4.ip_forward=1
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
#net.ipv6.ip_forward=1

Per:

$ cat /etc/sysctl.conf | grep forward
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
net.ipv6.ip_forward=1

Consulteu també Encaminament.

Tunning per a un servidor de fitxers (web, correu, etc)

Afegiu les següent línies al fitxer /etc/sysctl.conf:

#increase the amount of RAM pagecache is allowed to use 
#before we start moving it back to disk 
vm.pagecache="10 40 100"

Configuració d'un proxy transparent

# Controls IP packet forwarding
net.ipv4.ip_forward = 1 

# Controls source route verification
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0

# Do not accept source routing
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0

Consulteu:

Squid#Servidor_proxy_transparent

Paràmetres del kernel

Xarxa

Timeouts dels protocols TCP, UDP i ICMP

netfilter i iptables

Connection Tracking (Seguiment de connexions):

Encaminament

Consulteu:

Seguretat

log_martians

Registre d'activitats sospitoses. ens permet registrar als logs del sistema aquelles situacions que són potencialment sospitoses. intent d'enviar paquets amb adreça no vàlida, paquets amb canvis de rutes i altres situacions similars. Es tracta d'una serie de situacions que en un funcionament normal de la xarxa no haurien de produir-se. Un exemple pot ser rebre un paquet amb una adreça d'origen 127.0.0.1

Per activar-lo:

# sysctl -w net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
# sysctl -w net.ipv4.conf.default.log_martians = 1
rp_filter

rp són les sigles de reversed path. Aquest paràmetre del kernel activa la validació d'IP d'origen per reversed path.

IMPORTANT: En màquines multi-homed (amb múltiples IP) o routers aquesta opció ha d'estar desactivada. Consulteu Encaminament. Com es comenta a: http://www.frozentux.net/ipsysctl-tutorial/ipsysctl-tutorial.html#AEN634 Si esteu utilitzant Policy Routing es recomana desactivar aquesta opció

Serveix per evitar el spoofing (farsa).

El podeu activar/desactivar amb sysctl als fitxer /etc/sysctl.conf o a /etc/sysctl.d. Es pot canviar a /etc/sysctl.conf

$ sudo joe /etc/sysctl.conf
# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

Però compte que al fitxer /etc/sysctl.d/10-network-security.conf es torna a establir.

IMPORTANT: Però compte que es torna a canviar al fitxer /etc/sysctl.d

Per a cada targeta de xarxa es pot definir el paràmetre a part, per exemple eth0:

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/rp_filter

TODO

El spoofing consiste en modificar la dirección origen de un paquete de forma que la máquina que recibe el paquete se crea que proviene de una maquina de confianza, normalmente se usa 127.0.0.1. Por ejemplo, si yo soy un malo maloso y quiero atacar el firewall que estamos montando una forma de hacerlo sería haciendome pasar por uno de los equipos de la oficina de forma que utilizaría una dirección de tipo 192.168.0.x, como no estoy en la oficina esta petición entrará por eth1 y no por eth0, que es por donde debería venir como me muestra la tabla de rutas.

firewall:/# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask     Flags Metric Ref Use Iface
127.0.0.0   *   255.255.255.0  U   0   0   0 lo
192.168.0.0  *   255.255.255.0  U   0   0   0 eth0
10.42.0.0   *   255.255.0.0   U   0   0   0 eth1
default    *   0.0.0.0     U   0   0   0 eth1

El kernel de linux viene con un mecanismo de protección que implementa lo especificado en el RFC1812, para habilitarlo haremos lo siguiente:

firewall:/# for x in /proc/sys/net/ipv4/conf/*; do
>       echo "1" > $x/rp_filter
>       done

Esta opción es muy recomendable

accept_source_route

Accepta paquets amb l'opció SRR. Per que una interfície ho permeti cal que estigui activat conf/all/accept_source_route i el propi de la interfície.

Multicast

Vegeu també:

ARP

Vegeu també

REISUB

Consulteu REISUB

Vegeu també

Enllaços externs