IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Enrutant segons la Ip d'origen

Primera Opció

NOTA: Script a comprovar....
#!/bin/sh 

export ETH1=$1
export IP_GW1=$2
export ETH2=$3
export IP_GW2=$4
export GW1=$5
export GW2=$6

export ESTADO_1=0;
export ESTADO_2=0;

ip ro del scope global nexthop via 192.168.1.235 dev eth1 weight 1 nexthop
via 192.168.2.236 dev eth2 weight 1;
ip ro del scope global nexthop via $IP_GW1 dev $ETH1 weight 1;
ip ro del scope global nexthop via $IP_GW2 dev $ETH2 weight 1; 

echo -n `date`": " >> /var/log/routed.log ;
echo "START: Limpiada tabla de rutas inicial y variables de estado" >>
/var/log/routed.log; 

while test 1 -eq 1;do 

	#echo "Calculo SUCCESS 1";

    export SUCCESS1=`ping -c 10 $IP_GW1 | grep icmp_seq | grep -v
Unreachable | wc -l | awk ' { print $1 } '`; 

	#echo "Fin calculo SUCCESS 1"; 

	#echo "Calculo SUCCESS 2";

	export SUCCESS2=`ping -c 10 $IP_GW2 | grep icmp_seq | grep -v Unreachable
| wc -l | awk ' { print $1 } '`;


	#echo "Fin calculo SUCCESS 2";

    if ( test $SUCCESS1 -eq 0 ) && ( test $ESTADO_1 -eq 1 ); then

			ip ro del scope global nexthop via 192.168.1.235 dev eth1 weight 1
nexthop via 192.168.2.236 dev eth2 weight 1;
			ip ro del scope global nexthop via $GW1 dev $ETH1 weight 1;

			ip ro append scope global nexthop via $GW2 dev $ETH2 weight 1;
			echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/route/flush; 

			echo -n `date`": " >> /var/log/routed.log ;
			echo "CAMBIO TOPOLOGICO: nodo1 caido" >> /var/log/routed.log;

			export ESTADO_1=0;

	fi;

	if ( test $SUCCESS2 -eq 0 ) && ( test $ESTADO_2 -eq 1 ) ; then

			ip ro del scope global nexthop via 192.168.1.235 dev eth1 weight 1
nexthop via 192.168.2.236 dev eth2 weight 1;

			ip ro del scope global nexthop via $GW2 dev $ETH2 weight 1;

			ip ro append scope global nexthop via $GW1 dev $ETH1 weight 1; 

			echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/route/flush; 

			echo -n `date`": " >> /var/log/routed.log ;
			echo "CAMBIO TOPOLOGICO: nodo2 caido" >> /var/log/routed.log; 

			export ESTADO_2=0;

	fi;

	if ( test $SUCCESS1 -ne 0 ) && ( test $SUCCESS2 -ne 0 ) && ( ( test
$ESTADO_1 -eq 0 ) || ( test $ESTADO_2 -eq 0 ) ) ; then

			ip ro del scope global nexthop via $GW1 dev $ETH1 weight 1;
			ip ro del scope global nexthop via $GW2 dev $ETH2 weight 1; 
 
			ip ro append scope global nexthop via 192.168.1.235 dev eth1 weight 1
nexthop via 192.168.2.236 dev eth2 weight 1;

			echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/route/flush;

			echo -n `date`": " >> /var/log/routed.log ;
			echo "CAMBIO TOPOLOGICO nodo1 y nodo2 arriba" >> /var/log/routed.log; 

			export ESTADO_1=1;
			export ESTADO_2=1;


	fi;

	if ( test $SUCCESS1 -ne 0 ) && ( test $SUCCESS2 -eq 0 ) && ( ( test
$ESTADO_1 -eq 0 ) || ( test $ESTADO_2 -eq 1 ) ) ; then

			ip ro del scope global nexthop via 192.168.1.235 dev eth1 weight 1
nexthop via 192.168.2.236 dev eth2 weight 1;
			ip ro append scope global nexthop via $GW1 dev $ETH1 weight 1;
			ip ro del scope global nexthop via $GW2 dev $ETH2 weight 1; 

			echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/route/flush; 

			echo -n `date`": " >> /var/log/routed.log ;
			echo "CAMBIO TOPOLOGICO: nodo1 arriba y nodo2 caido" >>
/var/log/routed.log;

      	    export ESTADO_1=1;
            export ESTADO_2=0; 


	fi;

	if ( test $SUCCESS1 -eq 0 ) && ( test $SUCCESS2 -ne 0 ) && ( ( test
$ESTADO_1 -eq 1 ) || ( test $ESTADO_2 -eq 0 ) ); then

			ip ro del scope global nexthop via 192.168.1.235 dev eth1 weight 1
nexthop via 192.168.2.236 dev eth2 weight 1;
			ip ro append scope global nexthop via $GW2 dev $ETH2 weight 1;
			ip ro del scope global nexthop via $GW1 dev $ETH1 weight 1; 

			echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/route/flush; 

			echo -n `date`": " >> /var/log/routed.log ;
			echo "CAMBIO TOPOLOGICO: nodo1 caido y nodo2 arriba"; 

            export ESTADO_1=0;
            export ESTADO_2=1;
  

	 fi; 


#	echo "Iniciando SLEEP";
 	sleep 5;
#	echo "Reiniciando bucle tras SLEEP";

done

Segona opció

Utilitzant iptables + iproute:

Utilitzem iptables per marcar els paquets depenent de l'origen (o qualsevol altre criteri). Després és creant les taules de rutes per a cada marca amb iproute.

Un exemple podria ser el següent. Tenim dos routers adsl:

 • adsl-1: 192.168.11.1
 • adsl-2: 192.168.12.1

Cada un connectat a una xarxa diferent amb la seva corresponent interfície de xarxa:

 • adsl-1: Xarxa 192.168.11.0/24 interfície eth11
 • adsl-2: Xarxa 192.168.12.1/24 interfície eth12

Tenim dos xarxes més, cadascuna també amb la seva corresponent interfície:

 • xarxa1: Xarxa 192.168.1.0/24 interfície eth1
 • xarxa2: Xarxa 192.168.2.1/24 interfície eth2

El que volem fer és que les màquines de l'aula 1 es connectin a internet a través del router adsl1 i les màquines de l'aula 2 a través del router adsl2.

Afegim dues taules rt al fitxer /etc/iproute2/rt_tables:

$ sudo nano /etc/iproute2/rt_tables

I afegim al final:

201 adsl1
202 adsl2

El fitxer ha de quedar quelcom similar a:

#
# reserved values
#
255   local
254   main
253   default
0    unspec
#
# local
#
#1   inr.ruhep
201   adsl1
202   adsl2

Ara afegim les rutes per defecte als adsl amb iptables:

$ ip route add default via 192.168.11.1 dev eth11 table adsl1
$ ip route add default via 192.168.12.1 dev eth12 table adsl2

Ara es tracta de marcar els paquets abans d'enrutar amb una marca, segons l'origen del paquet

$ sudo iptables -A PREROUTING -i eth1 -s 192.168.1.0/24 -t mangle -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j MARK --set-mark 1
$ sudo iptables -A PREROUTING -i eth2 -s 192.168.2.0/24 -t mangle -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j MARK --set-mark 2

Ara només ens queda unir les marques amb les taules de rutes creades:

$ sudo ip rule add fwmark 1 table adsl1
$ sudo ip rule add fwmark 2 table adsl2

Borrem el cache de les taules i ja hauria de funcionar:

$ sudo ip route flush cache

NOTA:

Les taules afegides no són mostrades per la comanda route. Per consultar-les hem d'utilitzar:

$ sudo ip route list table all

o

$ sudo ip route list table adsl1

Recursos:

Fent els canvis permanents

Podem crear un script a la carpeta /etc/network/if-up.d:

$ sudo nano /etc/network/if-up.d/forward_departament
#!/bin/sh
ip route add default via 192.168.0.10 dev eth0 table adsl1
iptables -A PREROUTING -i eth12 -s 192.168.12.0/24 -t mangle -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j MARK --set-mark 1
ip rule add fwmark 1 table adsl1
ip route flush cache
$ sudo chmod +x /etc/network/if-up.d

I ara al reiniciar la targeta de xarxa s'hauria d'aplicar l'script.

Repartint la càrrega de connexió de 2 ADSL

#!/bin/bash

#IPs of the def gateways
IP1=192.168.1.1
IP2=192.168.2.1 

REDLOCAL=10.1.1.0/24
IPLOCAL=10.1.1.1

# NICs
IF1=eth0
IF2=eth1 

ip rule add from $IP1 lookup T1
ip route add $REDLOCAL via $IPLOCAL table T1
ip route add 0/0 via $IP1 table T1
ip route add from $IP2 lookup T2
ip route add $REDLOCAL via $IPLOCAL table T2
ip route add 0/0 via $IP1 table T1
ip route default equalize nexthop via $IP1 dev $IF1 nexthop
via $IP2 dev $IF2

Recursos