IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Contingut

Telemàtica

Definició:

 • telematica =telecomunicacions + informatica

- la telematica es la tecnica que tracta la comunicacio remota entre processos.

Concepte de transmissió

proces pel qual es transporten senyals d'un lloc a un altre.

Concepte de senyal

es la variacio d'un corrent electric o una altra magnitud fisica que s'utilitza per transmetre informacio.

Concepte de línia de transmissió

son aquells medis fisics (canals) que transporten les senyals.

Concepte de comunicació

proces pel qual es transporta informacio.

Concepte d'informació

informacio es sinonim de noticies, de coneixement, de dades... 
la informacio es poder.

Concepte de circuit de dades

es aquell conjunt d'elements de comunicacio encarregat de transport informacio.

Les Senyals

 • electromagnetiques
 • mecaniques
 • iluminoses
 • acustiques

Senyal sinusoïdal

 • amplitud (volum)
valor maxim que adquireix l'ona.
 • frequencia (to, agut/greu)
indica el nombre de repeticions o cicles de l'ona per unitat de temps (Hz=1/s)
 • fase (desfase)
indica la situacio instantania en el cicle
 • longitud d'ona
distancia entre dos punts iguals del cicle

Freqüència

indica el nombre de repeticions o cicles de l'ona per unitat de temps (Hz=1/s)

Espectre Electromagnètic

 • es el conjunt de possibles radiacions electromagnetiques.
 • ordenat de menor longitud d'ona (mes frequencia) a major longitud d'ona (menys frequencia).
 • nomes podem visualitzar un rang molt petit.
 • diferents colors --> diferents frequencies (l'arc de sant marti).
 • algunes ones tenen la capacitat per traspasar medis solids.

Espectre.png

Ampla de banda

És el conjunt de freqüències que ocupa un senyal.
Sovint quan més ampla de banda tenim més capacitat de transmissió (més senyals caben).
És com una “canonada”.

Domini Públic radioelèctric

Sistemes de comunicacions

Emissor, Receptor i canal

Soroll i interferències

Circuit de dades. ETDs i ECDs

Etd ecd.png

Exemple Línia telefònica

ETD ECD CANAL LiniaTelefonica.png ETD ECD CANAL TRANSDUCTOR LINIA TELEFONICA.png

Tipus de terminals

Simple

Autònom

Programable

Transductor

 • Són dispositius encarregats de transformar la naturalesa de les senyals

Transductors.png

 • Sistema de membranes que vibren segons el senyal elèctric que reben emetent sons.

Còdec

Amplificadors

Repetidors

Distribuïdors i concentradors

Commutadors

Antenes

 • Són uns transductors específics
Transformen senyals elèctriques en ones electromagnètiques.

Antenes.png

Codis i alfabets

 • Alfabet origen: conjunt de símbols de la font d'informació que s'ha de codificar.
 • Alfabet imatge (paraules codi): conjunt de símbols utilitzats per representar l'alfabet origen.
 • Codi: relació normalitzada entre l'alfabet origen i l'alfabet imatge

Codi ASCII

 • ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Transforma caràcters anglesos a codi binari.
8 bits: 256 caràcters

Ascii.png

Unicode

 • es un codic que permet representar gairebe tots els caracters possibles en els diferents alfabets del mon.
 • es un estandard industrial.
 • Més de 90.000 caràcters codificats
 • Alfabet ciríl·lic (rus)

Criptoanalisi. Exercicis

Els codis de desplaçament. El codi del Cesar

Explotació de circuits de dades. Classificació

transportar informacio.

 • ETD (Equip Terminal de Dades): És el component del circuit de dades que fa de font o de destinació de la informació. Terminal.
 • ECD (Equip de Comunicació de Dades): És el component d'un circuit de dades que adequa els senyals que viatgen pel canal de comunicacions convertint-les a un format assequible per a l'ETD.
 • Circuit de dades: És el conjunt d’ECDs i línies de transmissió encarregat de la comunicació entre l'ETD transmissor i l'ETD receptor, de manera que tant els senyals com les informacions que viatgen en ells siguin entregats amb seguretat.

Etd.png


Tipus de comunicacions.

Simplex, semi-duplex i duplex

 • Símplex:
Una comunicació és símplex si estan perfectament definides les funcions de l’emissor i del receptor, i la transmissió de dades sempre s’efectua en una direcció.
• Exemple: el senyal de televisió.
• Hi ha un únic canal físic i un únic canal lògic unidireccional.
 • Semi-dúplex:
La comunicació pot ser bidireccional, però aquesta bidireccionalitat no pot ser simultània. Quan l’emissor transmet, el receptor ha de rebre. Posteriorment, el 
receptor pot exercir d’emissor sempre i quan l’emissor es converteixi en receptor.
• Exemple: ràdio-aficionat . S’utilitza paraula especial (“canvi”), per canviar entre emissor i receptor.
• Hi ha un sol canal físic i un canal lògic bidireccional.
 • Dúplex:
La comunicació és bidireccional i a més a més simultània. L’emissor i el receptor no estan perfectament definits.
• Exemple: una comunicació telefònica, on ambdós interlocutors poden parlar alhora.
• Hi ha un canal físic i dos canals lògics.

Simplex HalfDuplex FullDuplex.png

Tipus de transmissions

Síncrones i asíncrones

SenyalSincrona.png

és un procediment mitjançant el qual un emissor i un receptor es posen d’acord sobre l’instant precís en què comença o acaba una informació que s’ha posat en el mitjà de transmissió emprat.


SenyalAsincrona.png

La transmissió se’n diu asíncrona quan el procés de sincronització entre emissor i receptor es realitza en cada paraula de codi transmesa. Això es fa mitjançant uns bits especials que ajuden a definir l’entorn de cada codi.

Serie i paral·lel

SerieParalel.png

Analògiques i digitals

 • analogiques
Si el senyal és analògic, és capaç de prendre tots els valors possibles en un rang (línia continua).
 • digitals
El senyal tan sols és capaç de prendre un conjunt finit de valors.
• Exemple: Codi Morse, Rellotge digital
Les telecomunicacions originalment eren digitals, després analògiques i ara tornen a ser essencialment digitals.
casi tot es digital i no cal tenir un transformador.

SenyalsAnalogiques.png SenyalsDigitals.png

Unicast, multicast i broadcast

* unicast: un unic emisor i un unic receptor.
* broadcast: un emissor, molts receptors. exemple: tv, radio.
* multicast: un emissor, molts receptors elegits anteriorment.
* anycast: un emissor, molts receptors elegits anteriorment pero no fa falta que arribe a tothom, sino que se selecciona a un en concret.

Modulació de senyals

 • Transmissió en Banda Base: Quan una transmissió s'efectua sense passar per un procés de modulació.
 • Transmissió en Banda Ampla: Quan s'utilitza modulació en una transmissió.
 • Facilitat de radiació:
 • Reducció del soroll i de les interferències:
 • Assignació de freqüències:


Tècniques de modulació. AM, FM i PM

 • Informació = variació: Al modular el que fem és variar alguns dels paràmetres de l'ona sinusoïdal (amplitud, freqüència o fase).
 • Senyals portadora: El senyal sinusoïdal no ens interessa (és el missatger, no el missatge!).
 • Senyal modulada: El receptor es fixarà en les variacions per determinar el missatge que porta el senyal sinusoïdal.

AM FM PM.png

Exemple AM

 • grafico1.gif
 • grafico2.gif
 • grafico3.gif

Mòdem

 • MODulador-DEModulador
És el dispositiu que s'encarrega de convertir les senyals elèctriques digitals en senyals elèctriques analògiques i viceversa.

Multiplexació de senyals

 • Canal físic: Medi físic (cable, fibra òptica, aire, etc.) pel qual es transmet una o més senyals.
 • Canal lògic: És el concepte utilitzat per parlar d'un canal que no existeix físicament.
 • S'utilitzen dos mètodes:
Multiplexació en freqüència
Multiplexació en temps

Multiplexació en freqüència

A cada canal lògic se li assigna una banda de freqüència centrada en un senyal portador sobre el qual es modula el missatge de cada canal lògic.

Entre dos bandes consecutives s'estableix un marge de seguretat per evitar interferències.

Totes les senyals s'emeten al mateix temps però l'ample de banda es comparteix.

Exemples: Emissores de ràdio.

FDM.png

Multiplexació en temps

Tdm.png

Línies de comunicacions

 • Són les vies a través de les quals els circuits de dades poden intercanviar informació.
 • Les línies de comunicació es poden classificar de diferents maneres:
    - Segons la topologia de la connexió (punt/multipunt) 
    - Segons el seu propietari (públiques, privades i dedicades)

Duplex.png

Punt a punt (peer to peer)

2 equips connectats mitjançant una línia física que no comparteixen amb cap altre equip.

Punt.png


EXEMPLE: ADSL-Central Telefònica

Multipunt

Topologia en forma de xarxa troncal constituïda per un bus de comunicacions comú a tots els equips que es connecten a la xarxa.

Multipunt.png

EXEMPlE: Xarxa LAN

Línies privades, públiques i dedicades

 • Línies privades
Són les línies que tenen un propietari definit.
Exemple: línies utilitzades en les xarxes d’àrea local.
 • Línies públiques
Línies de titularitat pública. Propietat de les companyies telefòniques i, per tant, tenen un àmbit nacional.
L’usuari contracta la línia en règim de lloguer.
Exemple: xarxes WAN. Lloguer ADSL.
 • Línies dedicades
Línia pública o privada reservada de forma exclusiva per a qui la lloga.

Xarxes

 • Segons la seva mida:
LAN. Local Area Network.     Exemple: Un aula, una oficina, un edifici, etc...
WAN. Wide area network      Exemple: Internet
MAN. Metropolitan Area Network  Xarxa de distribució delimitada per una ciutat
PAN. Personal Area Network    Xarxes entorn a una persona. Bluetooth, WI-FI.  Exemple: Cotxe

LAN. Local Area Network

WAN.Wide area network

MAN. Metropolitan Area network

PAN. Personal Area Network

Estàndards i associacions d'estàndards

 • Estàndards de facto (de fet): acceptat en el mercat per la seva utilització generalitzada.
 • Estàndards de iure (de dret): estàndard proposat per una associació d’estàndards o entitat legal similar .
  • Estàndards oberts:
  • Estàndards tancats:

Associacions:

Història de la telemàtica

Aquí heu d'inserir els deures de crear un línia de temps amb la història de la telemàtica.

canvia el nom de les targetes de xarxa

com canvia el nom de les eth: edita fitxer /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules