IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

$ sudo /etc/init.d/mysql stop
$ sudo mysqld --skip-grant-tables &
$ mysql -u root

Ara es canvia la paraula de pas de root:

mysql> USE mysql;
mysql> update user set Password=PASSWORD('new-password-here') WHERE User='root';
Query OK, 2 rows affected (0.04 sec)
Rows matched: 2  Changed: 2  Warnings: 0 

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> exit
Bye

Un cop hàgiu acabat:

$ sudo /etc/ïnit.d/mysql restart