IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 101 (torneu a la resta de temes)
Fitxers: LPI104.4_Administracio_Quotes_de_disc.pdf (LPI104.4_Administracio_Quotes_de_disc.odp)
Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_101_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_101/104.4
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Objectius del tema

104.4. Administració de les quotes de disc
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços d'administrar quotes de disc per a usuaris.
 • Pes: 1
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Configurar quotes de disc per a un sistema de fitxers.
 • Editar, revisar i generar informes de quotes d'usuari.
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 104.4. Administració de les quotes de disc

 • multiuser --> espai de disc compartit
TODO: Explicació de perque pot servir en un entorn multiusuari.

Requisits

Per poder activar les quotes cal activar el suport a:

Algunes de les primeres versions del kernel 2.6.x kernel.

 • Opció del nucli --> Quota Support kernel a l'àrea del sistema de fitxers. Cal recompilar? Algunes distribucions porten aquest suport ja precomilat.

2 sistemes:

 • Quota v1 system support: kernels 2.4.x
 • Quota v2 system support: Afegit als nuclis del kernel 2.6.x.

Exemple pas a pas per activar el sistema de quotes

Per implementar el sistema de quotes és necessari tenir instal·lat algun paquet de control de quotes:

$ sudo apt-get install quota

Els passos a seguir per configurar les quotes són:

Configuració del kernel:

La majoria de kernels precompilats ja porten compilat el suport de quotes. Si no és el vostre cas, us tocarà tornar a compilar el nucli.

Elecció del sistema de fitxers sobre el que s'apliquen les quotes

Normalment només el sistema de fitxers on hi ha la carpeta /home te activat el sistema de quotes. Cal afegir al fitxers /etc/fstab:

# /etc/fstab: static file system information.
# file system mount point type options                             dump pas
/dev/hda5 /          ext2    defaults,errors=remount-ro,usrquota,grpquota 0

Habilitar las quotes

Per instal·lar els fitxers de quotes cal executar:

# quotacheck -avug
Scanning /dev/hda5 [/] done
Checked 4943 directories and 57624 files
Using quotafile /quota.user
Updating in-core user quotas
Using quotafile /quota.group
Updating in-core group quotas

El primer cop que s'executa crea els fitxers: quota.user i quota.group.

Especificar quotes per a usuaris i grups:

Es pot fer amb:

$ edquota -u nom_usuari

per editar les quotes d'usuari

i

$ edquota -g nom_grup

Només cal canviar els valors de després de soft i hard. El període de gracia que hi ha entre el límit per programari i el límit per maquinari es pot canviar amb:

$ edquota -t

Per aplicar la mateixa configuració de quotes a tots els usuaris:

$ edquota -p usuarioprototipo *

Per verificar les quotes s'utilitza:

$ quota -v

El supoerusuari pot veure les quotes de tots els usuaris amb:

$ sudo repquota filesystem

Si es posen els limits a 0 es com deshabilitar les quotes.

Journaled quota

Activar les quotes al nucli del sistema (kernel)

Abans de poder utilitzar les eines de gestió de quotes, cal disposar d'un nucli del sistema amb l'opció:

quota–system

habilitada. Això s'aconsegueix contestant sí a la pregunta "Disk QUOTA support" durant el procés de compilació del kernel.

Podeu comprovar-ho seguint els següents passos:

$ sudo apt-get install kernel-package libncurses5-dev fakeroot wget bzip2

Ara obtenim el codi font. El trobareu a:

www.kernel.org

Per exemple:

$ cd /usr/src
$ wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.31.6.tar.bz2

Ara el descomprimim:

$ sudo tar xjvf linux-2.6.31.6.tar.bz2 
$ sudo ln -s linux-2.6.31.6 linux
$ cd /usr/src/linux 

Obteniu el fitxer de configuració del nucli actual del sistema:

$ sudo cp /boot/config-`uname -r` ./.config

Ara podem modificar la configuració amb:

$ sudo make menuconfig

El suport per a quotes el trobareu a l'apartat sistemes de fitxers:

KernelQuotaSupport.png
KernelQuotaSupport1.png

Els nuclis precompilats que es distribueixen amb la majoria de distribucions (entre elles, per exemple, Debian i Ubuntu) ja porten aquesta opció habilitada.

Activar les quotes a un sistema de fitxers

Paquet Debian quota

Podem instal·lar les eines de control de quotes amb:

$ sudo apt-get install quota

Les ordres són:

$ dpkg -L quota | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/quota
/usr/sbin
/usr/sbin/edquota
/usr/sbin/repquota
/usr/sbin/warnquota
/usr/sbin/quotastats
/usr/sbin/setquota
/usr/sbin/quot
/usr/sbin/xqmstats
/usr/sbin/convertquota
/usr/sbin/rpc.rquotad
/sbin
/sbin/quotacheck
/sbin/quotaon
/sbin/quotaoff

I els fitxers de configuració són:

$ dpkg -L quota | grep etc
/etc
/etc/init.d
/etc/init.d/quotarpc
/etc/init.d/quota
/etc/warnquota.conf
/etc/quotatab
/etc/quotagrpadmins
/etc/default
/etc/default/quota
/etc/cron.daily
/etc/cron.daily/quota

Com podeu veure, quota es configura com un servei Linux que s'executa a l'inici del sistema mitjançant el guió sysV:

/etc/init.d/quota

Com podeu veure el servei s'executa automàticament als següents nivells:

$ chkconfig -l | grep quota
quota           0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off S:on 
quotarpc         0:off 1:off 2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
$ chkconfig quota on

Fitxers de configuració

SysV init files

Typically, you’ll type a command such as ;

Depending on your distribution, you may need to configure the quota package’s SysV startup scripts to run when the system boots. Chapter 5 describes SysV startup script management in detail.

Quota Mini-HOWTO, at http://en.tldp.org/HOWTO/Quota.html

Cal modificar el fitxer /etc/fstab. Cal afegir l'opció usrquota per a usuaris i grpquota per a grups.

/dev/hdc5   /home  ext3  usrquota,grpquota   1 1

La línia anterior activa les quotes d'usuaris i grups a la partició /dev/hdc5 que esta muntada a /home.

Per activar les quotes:

$ quotaon 

Que és el que normalment s'executa als scripts d'inicialització.

Per activar cal:

 • Tornar a iniciar el sistema si hi ha canvi al kernel.
 • Utilitzar modprobe per instal·lar el mòdul al kernel

Aplicar els canvis de fstab

$ mount -o remount /mount-point
$ mount -a

Ordres

quota

Opcions:

 • -g: Mostra les quotes de grup
 • -l: omet les carpetes muntades amb NFS
 • -q:
man quota limits output to filesystems on which usage is over the limit. Consult quota’s man

page for still more obscure options.


quotaon

edquota. Establir les quotes als usuaris

Un cop activat el suport per a quotes, cal establir els límits per als usuaris. El fitxer de configuració encarregat d'establir i mantenir les quotes dels usuaris és:

/etc/quotatab

Podem editar aquest fitxer directament o podem utilitzar l'eina edquota:

$ [sudo] edquota

Per defecte utilitzarà el editor del sistema o vi? (comprovar).

Si encara no


Per editar les quotes d'un usuari concret:

$ edquota usuari
Quotas for user sally:
/dev/hdc5: blocks in use: 3209, limits (soft = 5000, hard = 6500)
      inodes in use: 403, limits (soft = 1000, hard = 1500)

Els fitxer de configuració temporal aporta informació sobre:

 • Nombre de blocs de disc: El nombre de blocs de disc determina la mida dels fitxers utilitzats per l'usuari. Cada sistema de fitxers té una mida de bloc diferent, però en sistemes com ext2, o ext3 la mida sol ser de 512 bytes.
 • Nombre d'inodes en ús: Cada fitxer o enllaç simbòlic consumeix un inode. Per tant, amb el sistema de quotes podem controlar tant la mida dels fitxers com la quantitat de fitxers de l'usuari.

Com podeu veure podeu establir dos límits tant per als blocs de disc com els inodes:

 • hard limit (limit fort): És el nombre màxim de blocs o inodes que l'usuari pot utilitzar. El nucli s'encarrega d'impedir que l'usuari superi aquest límit.
 • soft limit (limit fluix): el limit soft és una restricció més fluixa. Els usuaris poden temporalment superar aquest límit però són avisats pel nucli del sistema. Aquest limit, conjuntament amb l'anomenat període de gràcia (grace period), de forma que si un usuari supera el limit soft durant una quantitat concreta de temps (període de gràcia), aleshores aquest límit es converteix en hard límit.

El període de gràcia es pot establir a dos nivells. Amb l'opció -t establim el període de gracia per al sistema:

$ sudo edquota -t 

O també podem establir el període de gracia per a un usuari en concret amb l'opció -T:

$ sudo edquota -T usuari

quotacheck

Verifica i actualitza la informació de les quotes actives al disc.

Aquesta normalment s'executa durant l'inici del sistema (SysV startup script)

o s'executa periòdicament (o es pot configurar) amb cron.


repquota

Fa un resum de la informació de quotes del sistema, d'un sistema de fitxers especific o de tot el sistema.

Fitxers

quota.user

quota.group

Resolució de problemes

Errors al activar les quotes

$ sudo quotacheck -avug
quotacheck: Your kernel probably supports journaled quota but you are not using it. Consider switching to journaled quota to avoid running quotacheck 
after an unclean shutdown.
quotacheck: Cannot remount filesystem mounted on / read-only so counted values might not be right.
Please stop all programs writing to filesystem or use -m flag to force checking.

Utilitzeu l'opció -m

$ sudo quotacheck -avug

Vegeu també

Enllaços externs