IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

IMPORTANT: Consulteu LPI_109.1._Fonaments_dels_protocols_d'Internet#Protocol_de_comunicacions.

El següent és el "treball d'un alumne":

Imagen de un satelite

La paraula Protocol té varis significacts amb un nexe comú (normes acordades per a la comunicació d'un llenguatge especific)

Conjunt de característiques del programari, el maquinari i els procediments que regulen l'intercanvi d'informacions en les xarxes de comunicacions. Els protocols informatics funcionen igual que els altres protcocols: els protocols estan per aidentificar un llenguatge i les seves normes d'ús, cada un té les seves normes i si desconeixem un protocol i sens donen unes ordres escrites en aquest protocol sense dir-nos de quin protocol és tracta, será imposible utilitzar o traduir aquestes ordres, a menos que no coneguem la estructura del protocol. Per tant un protocol es una mica com la seva antiga definició, un full que va al davant per establir les pautes de comunicació..

Sentit general

Conjunt de normes de cortesia vigents en qualsevol lloc.

Sentit diplomatic és una especie de sinónim d'acord.

 • Convenció internacional entre dos o més països, signada pels respectius agents diplomàtics i ministres d'afers estrangers, sense, però, la notificació solemne i definitiva d'un tractat.
 • Un protocol és una manera de comportar-se i d'actuar en una situació social, especialment en el camp de la diplomàcia. Actualment el terme protocol s'aplica en moltes situacions com a sinònim de procediment, com ara protocol d'emergència o també per a nomenar tractats internacionals (Protocol de Kioto o protocolo de Sión)
 • Acta o quadern d'actes referents a un congrés o acord diplomàtic.

Sentit etimologic Significa una capçalera que ens expresa el codi del misatge.

El origen de la paraula protocol ve de l grec, es una paraula composta que ve del llatí de prôtos 'primer' i kólla 'goma' ; prové de protocollum, i aquest, del baix grec. protókollon 'full adherit a un document, sobretot en primer lloc, per donar-li autenticitat', o sigui que amb el seu origen ja ens podem fer una idea de que és algo que va al a davant de un missatge per donar-li sentit o autenticitat. És com un idioma que nosaltres desconeixem per complet, si ens interessa desxifrar el missatge i no sabém en absolut d'on prové o com és diu i tenim desconeixensa absoluta será impossible (o com mímim complicadissím) interpretar aquest missatge ja que no podrem buscar informació per traduir-lo; doncs el fet de desconeixer quin és el idioma que hem de traduir anula el sentit de la comunicació.

S'ha fet comú el seu ús en telecomunicacions i informàtiques, en especial els protocols de comunicació o protocols de seguretat.

Protocolo de comunicaciones

Un Protocol és un conjunt de regles que governen el format i el significat dels marcs , paquets o missatges que s'intercanvien entre les entitats parells dintre d'una capa. Les entitats usen protocols amb la finalitat d'instrumentar les seves definicions de serveis. Els protocols de comunicacions són les regles i procediment utilitzats en una xarxa per a establir la comunicació entre els nodes que disposen d'accés a la xarxa. Como es sabido, Internet es un inmenso conjunto de redes de ordenadores que, usando la misma familia de protocolos de comunicaciones, se encuentran interconectadas entre sí, dando lugar a la mayor red de redes de ámbito mundial. Los usuarios de cualquiera de estas redes pueden utilizar las herramientas comunes que muchas veces son las mismas que ya utilizan en su entorno local, para comunicarse con otro usuario u ordenador de otra red conectada en cualquier otra parte del mundo.

Els protocols gestionen dos nivells de comunicació distints. Les regles de alt nivell defineixen com es comuniquen les aplicacions, mentre que les de baix nivell defineixen com es transmeten els senyals pel cable.

Funciones Principales de los Protocolos

 • Definició de l'assignació de pins en l'interfícies físic
 • Definició de la disciplina de línia a ser usada (Full dúplex - Half dúplex).
 • Definició del mitjà i l'interfícies per a accés al mitjà. *Detecció i Correcció d'errors en la transmissió.
 • Definició de la senyalització i codificació a ser usada.
 • Proveir una seqüència per als paquets de dades transmeses.
 • Establir una tècnica de enrutamiento dintre de la Xarxa.
 • Garantia confiable de la transmissió i recepció de les dades.
 • Establir una disciplina de dialogo per a determinar qui transmet en un moment donat i puix que temps. *Proveir un mètode per a establir i acabar una connexió.
 • Establir una tècnica per a compressió o encriptació de les dades.

Diferentes tipos de protocolos

Hya muchos tipos de protocolos informatic (de comunicacions, de aplicacions, de programació, etc). hi han protocols que estan obsolets, altres que estan en creació, ni han de públics i de privats i molts que serveixen per el mateix peró hi han las variants com alternativa.

 • Protocolo de internet IP (Internet Protocol)
 • Protocolo de red o también Protocolo de Comunicación es el conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes durante la comunicación entre las entidades que forman parte de una red.
 • Protocol d'intercanvi
 • Protocolos de menjeria instantanea
 • ptrotocolos peer to peer (edonkey 2007, torrent)
 • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 • TCP/IP (Transmission Control Protocol)
 • HTTP Protocolo de pàginas web (Hypertext Transfer Protocol)
 • FTP (File Transfer Protocol)
 • Protocolos para e-mail: POP3 (Post Office Protocol 3), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol)

Enllaços externs

Desambiguación protocolo biblioteca