IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Integrar la documentació amb: Instal·lació_mediawiki#Instal.C2.B7laci.C3.B3_manual

Informació important de la mediawiki

En una distribució GNU/Linux hi ha dos formes principals d'instal·lar-se una wiki:

 • Instal·lació des del repositori de la distribució: en distribucions de la família Debian (com per exemple Ubuntu Desktop) podem instal·lar la mediawiki utilitzant eines com apt o Synaptic. En altres distribucions Linux es faria de una manera similar utilitzant eines com yum o rpm. Cal que tinguem en compte que normalment aquest tipus d'aplicacions s'instal·len en entorn de producció on correm un sistema operatiu de servidor i on molt possiblement no tindrem entorn gràfic. Per aquesta raó és aconsellable conèixer sempre la instal·lació des de la línia de comandes. Depenent de la distribució i de l'aplicació web us podeu trobar que el procés sigui mes o menys automàtic.
 • Instal·lació manual: l'opció que sempre està disponible és instal·lar a mà l'aplicació web. En aquest casos normalment el que es fa és baixar un paquet d'Internet comprimit en un fitxer zip o tar.gz i s'ha de fer tota la instal·lació manualment. Aquest tipus d'instal·lació és la que em fet servir per al nostre servidor Ubuntu perque tenim un control total sobre el procés d'instal·lació.

NOTA: Quan instal·lem una aplicació a partir del repositori amb les eines apt o Synaptic sovint no s'instal·la la ultima versió de l'aplicació. Per això nosaltres a instal·lar la mediawiki em descartat la instal·lació des del repositori

Instal·lació manual més completa de la MediaWiki 1.16.5

Per a consultar quina és la ultima versió de la mediawiki em anat la la seua pàgina web oficial www.mediawiki.org. El 5 de maig de 2011 la ultima versió del mediawiki eś la 1.16.5 així que al nostre Servidor Ubuntu instal·larem aquesta versió.

Farem l'instal·lació de la mediawiki respectant l'estàndard File Hierarchy System FHS per això hem d'assegurar-mos que estem al directori /usr/share.

$ cd /usr/share

Baixem la ultima versió del mediawiki TNicolae 14:49, 5 maig 2011 (UTC) anant als baixades de la seva pàgina web.

$ sudo wget http://download.wikimedia.org/mediawiki/1.16/mediawiki-1.16.5.tar.gz

Ara descomprimim el fitxer baixat:

$ sudo tar xvzf mediawiki-1.16.5.tar.gz

Al descomprimir és creà la següent carpeta amb tots els fitxers necessaris per a l'instal"lació de la mediawiki:

/usr/share/mediawiki-1.16.5

Una vegada descomprimit aquest fitxer, ens crearà el següent directori amb el següent contingut:

$ ls /usr/share/mediawiki-1.16.5
api.php   HISTORY    math         serialized
api.php5  images     opensearch_desc.php  skins
bin     img_auth.php  opensearch_desc.php5 StartProfiler.sample
cache    img_auth.php5 php5.php5       thumb.php
config   includes    profileinfo.php    thumb.php5
COPYING   index.php   README        trackback.php
CREDITS   index.php5   redirect.php     trackback.php5
docs    INSTALL    redirect.php5     UPGRADE
extensions languages   redirect.phtml    wiki.phtml

Ara canviarem el nom de la carpeta:

$ sudo mv /usr/share/mediawiki-1.16.5 /usr/share/mediawiki

Per a poder instal·lar la mediawiki després de baixar-la haurem de publicar el directori /usr/share configurant el Apache per a poder accedir per via wep ficant http://192.168.202.204/mediawiki.

Per a difinir el nostre espai web com a disponible crearem un Alias editant el fitxer /etc/apache2/sites-available/alias.conf.

$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/alias.conf

i afegint lo següent:

Alias /mediawiki /usr/share/mediawiki 

<Directory /usr/share/mediawiki >
    Options +FollowSymLinks
    AllowOverride All
    order allow,deny
    allow from all
</Directory>

# directoris que haurien d'estar protegits.
<Directory /usr/share/mediawiki/config>
    Options -FollowSymLinks
     AllowOverride None
 </Directory>
<Directory /usr/share/mediawiki/images>
    Options -FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>

NOTA: Les carpetes config i images són carpetes que s'utilitzen durant la instal·lació del mediawiki

Per a activar l'espai web hem executat la següent comanda:

$ sudo a2ensite mediawiki
Enabling site mediawiki.
Run '/etc/init.d/apache2 reload' to activate new configuration!

NOTA: Es pot fer el contrari és a dir desactivar temporalment l'espai web sense perdre la configuració amb la comanda a2dissite.

Creem un enllaç simbòlic del fitxer /etc/apache2/sites-available/mediawiki a /etc/apache2/sites-enabled/mediawiki amb la comanda:

$ ls -la /etc/apache2/sites-enabled/mediawiki 
lrwxrwxrwx 1 root root 28 2010-03-21 11:33 /etc/apache2/sites-enabled/mediawiki -> ../sites-available/mediawiki

NOTA: Crear el enllaç simbòlic o executar la comanda a2ensite

Per aplicar els canvis em re reiniciar el Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart


Abans d'instal·lar la base de dades mitjançant l'assistent que proporciona mediawiki s'ha d'instal·lar el phpmyadmin. Per a més informació de la instal·lació del PhpMyAdmin visiteu /Instal·lació PhpMyAdmin.


Per a continuar l'instal·lació del servidor accedim a la pagina web del mediawiki:

http://192.168.202.204/mediawiki/


Wiki sintesi1.png


Veiem que ens dóna un error. Per a continuar, haurem de donar permisos a la carpeta /var/www/mediawiki/config


Wiki sintesi2.png


 • Les executem:
cd /var/www/mediawiki
chmod a+w config

Una vegada donats els permisos a la carpeta /config tornem a la web i fem clic a setup. Lo primer que ens mostra és la comprovació que tenim tots els requisits necessaris per instal·lar la mediawiki.


Wiki sintesi3.png


Ara hem d'omplir les dades de la nostra wiki. Posem:

 • El nom que li volem donar a la nostra wiki, és a dir Guifi Docencia.
 • Posem el correu electrònic de l'administrador de la wiki.
 • Escollim l'idioma, en el nostre exemple el Català.
 • Escollim una paraula de pas per a l'usuari administrador de la wiki.


Wiki sintesi4.png


Les opcions de cache les em de deixar per defecte:


Wiki sintesi5.png


A l'apartat E-mail, e-mail notification and authentication setup les opcions també les podem deixar per defecte.


Wiki sintesi6.png


L'apartat més important és el Database config:

 • Database host: És l'adreça on es troba la base de dades del Servidor d'Ubuntés és a dir 192.168.202.204 al que estem connectats remotament.
 • Database name: L'opció correcta és la wikidb. Normalment es canvia en el cas que ja hi ha una base de dades amb aquest nom o si no podem escollir aquest nom.
 • DB username: Triem el nom d'usuari que en el nostre cas és sintesi.
 • DB password: Hem d'escollir una paraula de pas. Em tingut en compte que aquesta paraula de pas es guarda a un fitxer (/usr/share/mediawiki/LocalSettings.php) i per tant s'ha de tenir en compte no posar cap paraula de pas important.
 • DB password confirm: Tornem a escriure la contrasenya de dalt.


Wiki sintesi7.png


 • Superuser account: Com que disposem de la contrasenya de l'usuari root del servidor mysql em marcat aquesta opció.
 • Superuser name: Com a superuser em ficat a root.
 • Superuser password: Em ficat la contrasenya que hem escollit al instal·lar LAMP amb tasksel.

Una vegada completats tots els apartats, serà el moment de Començar la instal·lació. Farem click a "Install"


InstalacioMediawik15.png


Si tot ha anat bé, ens sortirà de color verd la frase "Installation Successfull".

Per acabar, només ens farà falta, seguir les últimes instruccions que ens diu l'instal·lador, que serà fer:

$ sudo mv /usr/share/mediawiki/config/LocalSettings.php /usr/share/mediawiki

IMPORTANT: Ara cal canviar els permisos del fitxer per seguretat:

$ sudo chmod 660 /usr/share/mediawiki/LocalSettings.php

Finalment comprovem amb el PhpMyAdmin la correcta creació de la base de dades de la wiki:

http://192.168.202.204/phpmyadmin


InstalacioMediawik287.png

Vegeu també

Apache

Enllaços externs

Pàgina Oficial de Media Wiki

Link de baixada Media Wiki Oficial 1.16.5