IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Manuals (man pages) de funcions de desenvolupament en C

Per tal de poder consultar els manuals de les funcions d'aquest article podeu instal·lar:

$ sudo apt-get install manpages-posix-dev

Fitxer capçalera stdio.h

El fitxer de capçalera que defineix les funcions de gestió de l'entrada/sortida(I/O) és:

/usr/include/stdio.h
sprintf

Funcions get

Recursos:

gets

Llegeix una línia de la entrada estàndard (stdin):

char *gets(char *s);

Exemple:

void main() {
char nom[80];
printf("\nIntrodueix el teu nom:");
gets(nom);
}

getchar

Llegeix un caràcter de l'entrada estàndard. És equivalent a:

getc(stdin);
#include <stdio.h> 

int main()
{
  char nombre[20]="";
  int i; 

  printf( "Elige el numero en el menu:\n\n" );
  printf( "1 - Cargar fichero\n" );
  printf( "2 - Guardar en un fichero\n" );
  printf( "3 - Otras operaciones\n" );
  printf( "4 - Mostrar datos\n" );
  printf( "0 - Salir\n\n" );
  printf( "Opcion: " );
  printf( "\nHas elegido: %c", getchar() ); 

  return 0;
}

fgetc i getc llegir caràcters d'un fitxer

int fgetc(FILE *stream);


Exemple:

int main()
{
  char nombre[10]="datos.dat";
  FILE *fichero;
  int i; 

  fichero = fopen( nombre, "r" );
  printf( "Fichero: %s -> ", nombre );
  if( fichero )
   printf( "existe (ABIERTO)\n" );
  else
  {
   printf( "Error (NO ABIERTO)\n" );
   return 1;
  }

  printf( "Los 18 primeros caracteres del fichero: %s\n\n", nombre );
  for( i=1; i<=18; i++)  printf( "%c", fgetc(fichero) ); 

  if( !fclose(fichero) )
   printf( "\nFichero cerrado\n" );
  else
  {
   printf( "\nError: fichero NO CERRADO\n" );
   return 1;
  } 

  return 0;
}

fgets llegir cadenes de caràcters d'un fitxer

Llegeix una cadena de caràcters d'un fitxer:

char *fgets(char *s, int size, FILE *stream);

ungetc

Funcions d'strings

strcat(). Concatenació d'Strings

#include <string.h>
char *strcat(char *dest, const char *src);
char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);

Recursos:

strcmp(). Comparació d'Strings

#include <string.h>
int strcmp(const char *s1, const char *s2);
int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);

Recursos:

strcpy(). Copia d'Strings

#include <string.h>
char *strcpy(char *dest, const char *src);
char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);

Recursos:

strlen(). Longitud d'Strings

#include <string.h>
size_t strlen(const char *s);

NOTA: size_t es troba definit en les capçaleres i s'utilitza en comptes d'un enter per suportar diferents plataformes on els enters poden tenir diferents mides.

Recursos:

printf functions

TODO

printf

sprintf